microbik.ru
1

«Вирустар және олармен күресу құралдары» пәніне арналған тест сурақтары

1. Компьютерлік вирус дегеніміз не?

А) Рұқсат етілмеген әрекеттерді орындайтын бағдарлама

В) Дискілердіқ дефрагментациясын орындайын бағдарлама,

С) Жүйелік бағдарлама

D) Вирустарды іздеу және емдеуге арналған бағдарлама

E) Дискілерге қызмет көрсету бағдарламасы


2. Компьютерлік вирустардың негізгі типтері:

А) Бағдарламалық, жүктеуіштер, макровирустар

В) Аппараттық, бағдарламалық, жүктеуіштер

С) Файлдық, бағдарламалық, макровирустар

D) Жүйелік, файлдық, қолданбалы

Е) Қолданбалы, макровирустар, жүктеуіштер


3. Бағдарламалық вирустың әрекеттерінің қадамдары:

А) Көбеюі, вирустық соққы

В) Файлға жазылуы, көбеюі

С) Файлға жазылуы, көбеюі, бағдарламаларды жою

D) Бағдарламалардың жойылуы, көбеюі

Е) Файлға жазылуы, вирустық соққы


4. Бағдарламалық вирустың көбеюі дегеніміз ол:

А) Вирустық код басқа бағдарламалар денесінде бірнеше рет көшіріледі

В) Бағдарлама-вирус басқа бағдарламалар денесінде бір рет көшіріледі

С) Бағдарлама-вирус басқа бағдарламалардың денесінде бірнеше рет көшіріледі

D) Вирустық код бір рет өзінің көшірмесін құрады

Е) Вирустық код өзінің көшірмесін бір рет қана құрады


5. Вирустық соққы дегеніміз не?

А) Бағдарламаның жұмысын бұзу, қатты дискіні форматтау

B) Бағдарламалар кодында вирус кодын біртекті емес көшіру

C) Вирус түсу нәтижесінде компьютердің өшуі

D) Вирус түсу нәтижесінде операциялық жүйені қайта жүктеу

E) Вирус түсу нәтижесінде компьютердің автомат түрде сөнуі


6. Қандай вирустардың пайда болуы файлды Word Document-тен Template-қа конверсиялайды?

A) Word-тағы макро-вирустар

B) Excel-дегі макро-вирустар

C) WordPad -тағы макро-вирустар

D) Access-тегі макро-вирустар

E) Блокноттағы макро-вирустар


7. Вирустың қандай түрлері оңай табылады және жойылады?

A) Паразиттік

B) Зиянды

C) Зиянды емес

D) Зиянкес

E) Желілік


8. Қандай антивирустік бағдарламалар файлдың ұзындығын, модификациясының мезгілін және уақытын салыстырады?

A) Бағдарлама- ревизорлар

B) Бағдарлама -детекторлар

C) Бағдарлама- доктора

D) Бағдарлама- сторожа

E) Бағдарлама- сүзгілері


9. Антивирустық прораммалардың әрекеттері неге негізделген?

A) Бағдарламалық кодтарды белгілі вирустармен салыстыру

B) Вирустық соққының басын күту

C) Жұқтырылған файлды жою

D) Жүйелік файлдарда вирустарды іздеу

E) Іздеуде, вирустарды табу, жою


10. Антивирустарға қандай бағдарламалар жатады?

A) AVP, DrWeb, Norton AntiVirus
B) MS-DOS, MS Word, AVP

C) MS Word, MS Excel, Norton Commander

D) PowerPoint, Norton Commander

E) MS-DOS, MS Access, Delphi


11. Компьютерлік вирустардың ерекше қасиеттері:

A) Өз дубликаттарын құру және оны ендіру мүмкіндігі

B) Тез көбею мүмкіндігі

C) Компьютердің өздігінен өшірілу мүмкіндігі

D) Жұқтырылған бағдарламаның тез таралу мүмкіндігі

E) Көшірме құрылғаннан кейін өздігінен жойылу мүмкіндігі


12. Файлдық вирустардың әрекеті:

A) Орындаушы файлдарды жұқтырады

B) Қатты дискілерді жұқтырады

C) Файлдар-құжаттар және электрондық кестелерді жұқтырады

D) Желі бойынша таралуы

E) Тасымалдамалы дискілерге жұқтырылуы


13. Жүктеүші вирустардың әрекеті:

A) Қатты дискінің жүктеуіш секторын жұқтыру

B) Файлдар-құжаттар және кестелерге жұқтыру

C) Тасымалдамалы дискілерге жұқтыру

D) Желі бойынша таралуы

E) Орындаушы файлдардың жұқтыру


14. Макро-вирустар жұғады:

A) Файлдар- құжаттарға және электронды кестелеріне

B) Қатты дискілердің жүктеуіш секторларына

C) Орындаушы файлдарға

D) Барлық жүйелік файлдарға

E) Өзінің көшірмесіне және файлдарды жартылай жарамды етеді


15. Желілік вирустар:

A) Желі бойынша таралады

B) Дискінің жүктеуіш секторына жұғады

C) Дискетаның жүктеуіш секторына енеді

D) Тек қана иілгіш дискілерге жұғады

E) Орындаушы файлдарға жұғады


16. Резиденттік вирустар:

A) Өшірілгенше дейін белсенді болады

B) Компьютердің жадысына жұқпайды

C) Дискетаның жүктеуіш секторына енеді

D) Дискінің жүктеуіш секторына және файдарға жұғады

E) Орындаушы файлдарға жұғады


17. Резиденттік емес вирустар:

A) Компьютердің жадысына жұқпайды және шектелген уақытт белсенді

B) Дискінің жүктеуші секторына енгізіледі

C) Компьютер өшірілгенше дейін белсенді болады

D) Бірмезетте файлдарға және дискінің жүктеуіш секторына жұқтырылады

E) Орындаушы файлдарға жұғады


18. Қандай бағдарламалар зиянкес деп аталады?

A) Компьютер іске қосылған кезде зиян келтіретін бағдарлама

B) Компьютердің жұмысын аяқтауға апаратын бағдарлама

C) Дискілерді дефрагментациялау бағдарламасы

D) Файлдардың ішкі құрылымын өзгертетін бағдарлама

E) Экранға алдын-ала қарастырылмаған ақпаратты шығаратын бағдарлама


19. Зиянкес бағдарламалар қандай типтерге бөлінеді?

A) Компьютерлік вирустар, құрттар, трояндар

B) Аппараттық, бағдарламалық, жүктемелі

C) Файлдық, бағдарламалық, макровирустар

D) Жүйелік , файлдық, қолданбалы

E) Бағдарламалық, макровирустар, жүктеуіштер


20. Компьютерлік вирустың негізгі кескіні:

A) Өздігінен көбею қабілеті

B) Вирус кодын бағдарлама кодына бірнеше рет көшіру

C) Компьютерді өздігінен өшіру мүмкіндігі

D) Бағдарламаларды тез жұқтыратын мүмкіндігі

E) Көшірмесін құрған соң өздігінен жойылу мүмкіндігі


21. Кез-келген компьютерлік вирустың өмір сүру циклі неше сатыға бөлінеді?

A) 5

B) 4

C) 6

D) 2

E) 3


22. Файлдық вирустың әрекетін көрсетіңіз?

A) Орындалған файлдарға енеді, немесе ұқсас-файлдарды құрады

B) Шектелген уақытт өзінің белсенділігін сақтайды

C) Дискеттердің жүктеуіш секторына енгізіледі

D) Бірмезетте файлдарға және дискінің жүктеуіш секторына жұғады

E) Ажыратуға дейін белсенді болады


23. Файлдық вирустарға қандай вирустар жатады?

A) Файлдық вирустар, макровирустар, скрипт-вирустар
B) Детекторлар, ревизорлар, докторлар бағдарламалары

C) Докторлар, ревизорлар, сүзгілер бағдарламалары

D) Сүзгілер, вакциналар, детекторлар, докторлар

E) Ревизорлар, детекторлар, докторлар бағдарламалары


24. Классикалық файлдық вирустардың қасиеті

A) Егіз-файлдарды құрады

B) Шектелген уақыт белсенді болады

C) Дискеттің жүктеуіш секторына енеді

D) Ажыратуға дейін белсенді болады

E) Орындалатын файлдарда енгізіледі


25. Макровирустар:

A) Қандай да бір қосымшаның ішкі тілінде, макросында жазылған

B) Командалық қабықшаны анықтау үшін скриптор түрінде жазылғандар

C) Өздігінен көбею кезінде ОЖ файлдық жүйесінде қолданады

D) Экранға алдын-ала қарастырылмаған ақпаратты шығаратын бағдарлама

E) Таратылуы үшін протоколдарды және желі мүмкіндіктерін пайдаланады


26. Скрипт-вирустар:

A) Командалық қабықшаны анықтау үшін скриптор түрінде жазылғандар

B) Қандай да бір қосымшаның ішкі тілінде, макросында жазылған

C) Өздігінен көбею кезінде ОЖ файлдық жүйесінде қолданады

D) Таратылуы үшін протоколдарды және желі мүмкіндіктерін пайдаланады

E) Экранға алдын-ала қарастырылмаған ақпаратты шығаратын бағдарлама


27. Вирустың компьютерге енуінің негізгі жолдары:

A) Компьютерлік желілер, тасымалдамалы дискілер

B) Тек қана иілгіш дискілер

C) Тек қана лазерлік дискілер

D) Тек қана компьютерлік желілер

E) Лазерлік және иілгіш дискілер


28. Файлды-жүктеуішті вирустардың әрекеті:

A) Бір мезгілде файлдарды және дискінің жүктеуіш секторына жұғады

B) Тек жүктеуіш файлдарға жұғады

C) Тек жүктеуіш секторларға жұғады

D) Желілік компьютерлердің адресі бойынша өз көшірмесін жазады

E) Таратылуы үшін протоколдарды және желі мүмкіндіктерін пайдаланады


29. Репликаторлар (черви)-вирустары:

A) Желілік компьютерлер адресі бойынша өз көшірмесін жазады

B) Қандай да бір қосымшаның ішкі тілінде, макросында жазылған

C) Бір мезгілде файлдарға және дискінің жүктеуіш секторына жұғады

D) Экранға алдын-ала болжанбаған хабарламаларды шығарады

E) Компьютердің автоматты түрде өшуін қамтамасыз етеді


30. Компьютерлік вирус деп нені айтамыз?

A) Басқа бағдарламаларды жұқтыруға қабілетті бағдарлама

B) Өз көшірмесі құратын бағдарлама

C) Компьютер жадысынан мәліметтерді жоятын прграмма

D) Мәліметтерді мұрағаттау бағдарламасы

Е) Экранға болжанбаған хабарламаларды шығаратын бағдарлама


31. Мутанттар:

A) Шифрлеу-шифрді ашу алгоритмдерінен турады

B) Ұқсас файлдарды құрады

C) Орындаушы файлдарға жұғады

D) Дискеттің жүктеуіш секторына енеді

E) Желілік компьютерлер адресі бойынша өз көшірмесін жазады


32. Компьютерлік вирустар, құрттар, трояндар қандай бағдарлама түрлеріне жатады?

A) Зиянкес бағдарламаларға
B) Антивирусты бағдарламаларға

C) Вирустық бағдарламаларға

D) Сканерлеу бағдарламаларға

E) Зиянды бағдарламаларға


33. Спутник-вирустары:

A) Орындалатын бағдарламалар (ехе) үшін com типті аттас бағдарламалар құрады

B) Өздігінен таралу нәтижесінде дискідегі жады көлемін кішірейтеді

C) Пайдалы бағдарламаларда бейнесін алып жүктеуіш секторын бұзады

D) Таратылуы үшін протоколдарды және желі мүмкіндіктерін пайдаланады

E) Ұқсас файлдарды құрады, орындалатын файлдардға енеді


34. Зиянсыз вирустардың әрекеті:

A) Таралу нәтижесінде дискідегі жады көлемін кішірейтеді

B) Таратылуы үшін протоколдарды және желі мүмкіндіктерін пайдаланады

C) Ұқсас файлдарды құрады, орындалатын файлдарды енгізіледі

D) Пайдалы бағдарламаларды бүркеу, немесе жүктеуіш секторын бұзу

E) Орындалатын бағдарламалар үшін аттас бағдарламалар com құрылады


35. Қандай бағдарламалар троян бағдарламалары деп аталады?

A) Жасырын модулден тұрады, рұқсат берілмеген әрекеттерді іске асырады

B) Таратылуы үшін протоколдарды және желі мүмкіндіктерін пайдаланады

C) Ұқсас файлдарды құрады, орындалатын файлдардға енеді

D) Пайдалы бағдарламаларды жасырады, немесе жүктеуіш секторын бұзады

E) Орындалатын бағдарламалар үшін аттас бағдарламалар com құрылады


36. Көбею үшін макровирустар нені қолданады?

A) Макро тілдердің мүмкіндіктерін

B) Мәтіндік редакторлардың мүмкіндіктерін

C) Кестелік редакторлардың мүмкіндіктерін

D) Орындаушы файлдарды

E) Қатты дискідегі жүктеуіш секторларды


37. Репликатор (черви)-вирустар қалай таралады:

A) Компьютерлік желі арқылы

B) Тасымалдаушы дискі арқылы

C) Файлдар-құжаттар арқылы

D) Орындаушы файлдар арқылы

E) Электронды кестелер арқылы


38. Word-та макровирустардың бар екендігінің белгілері :

A) Зиян келтірген құжаттар басқа форматқа ауыспайды

B) Файлдардың ішкі мазмұнын және диск секторын өзгертеді

C) Мәтінннің жұқтырылған үзіндісінің көшірмесін құрады

D) Құжатты жабу кезінде оған ехе кеңейтілуі беріледі

E) Құжатты жояды және оның атымен бос файлды құрады


39. Бүгінгі күнде вирустардың негізгі көзі:

A) Internet кең аумақты желі

B) Тасымалдаушы дискілер( иілгіш, лазерлі)

C) Локальды желілер

D) Тек компьютерлік желілер

E) Тек лазерлік дискілер


40. Паразитті вирустардың әрекеті:

A) Файлдардың ішкі мазмұнын және диск секторларын өзгертеді

B) Зиян келтірген құжаттар басқа форматқа ауыспайды

C) Тек жүктемелі секторға жұғады

D) Компьютерлік желі адресі бойынша өз көшірмесін жазады

E) Өзінің таралуы үшін желі мүмкіндіктерін пайдаланады


41. Антивирустік бағдарламалар қандай түрлерге бөлінеді?

A) Детекторлар, докторлар, ревизорлар, фильтрлар, вакцинлар

B) Бағдарламалар: детекторлар, ревизорлар, докторлар

C) Программлар: докторлар, ревизорлар, фильтрлар

D) Программлар: фильтрлер, вакцинлар, детекторлар, докторлар

E) Программлар: ревизорлар, детекторлар, докторлар


42. Детектор-бағдарламасының әрекеті

A) Оперативті жадыда вирустарды іздеу және табу

B) Желідегі вирустарды іздеу және табу

C) Вирустарды жүктелетін файлдарда іздеу және табу

D) Сыртқы тасымалдаушыдағы вирустарды іздеп табу

E) Пошталық хабарламалардағы вирустарды іздеп табу


43. Вирустардың көбеюінің қандай тәсілін машина қолданады?

A) Машинаға тәуелді

B) Машиналық

C) Механикалық

D) Копьютерлік

E) ОЖ-ға тәуелділік


44. Вирустардың көбеюінің қандай тәсілін операциялық жүйе қолданады?

A) ОЖ-ға тәуелдік

B) Машинаға тәуелді

C) Механикалық

D) Копьютерлік

E) Машиналық

45. Вирустардың қандай түрі таратылу үшін Интернет протоколдарын және жергілікті желіні қолданылады?

A) Желілік құрттары

B) IRC-құрттар

C) Макровирустар

D) Зиянды емес вирустар

E) Спутниктер-вирустар


46. Полидетектор деп қандай детекторды айтамыз?

A) Бірнеше вирустарды табатын детектор

B) Вирустарды автомат түрде жоятын детектор

C) Вирустардың орналасқан жерін анықтайтын детектор

D) Вирустардың көбеюін тоқтататын детектор

E) Бірнеше вирустарды емдейтін және анықтайтын детектор


47. Доктор-бағдарламасының (фаги) әрекеті:

A) Файлдан вирус бағдарламасының денесін жояды

B) Вирус бағдарламасының орналасқан жерін анықтайды

C) Барлық вирус бағдарламаларының түрлерін емдейді

D) Вирустардың көбею процесін тоқтатады

E) Вирус бағдарламаларының барлық түрлерін анықтайды және емдейді


48. Ревизор бағдарламасының әрекеті неге негізделген?

A) Ағымды бағдарламаның, каталогтың қалыпын бастапқымен салыстырады

B) Вирус жұққан бағдарламалардың орналасуын анықтайды

C) Бағдарламаның алғашқы версиясын вирус енгізілген версиясынан ажыратады

D) Вирустарға тән күдікті әрекеттерді табады

E) Витусттардың жұқтыру эрекетін болдырмау мүмкіндігін шектеу


49. Спам дегеніміз не?

A) Қажетсіз жарнамалық пошта

B) Белгісіз жолдаушылардан хабар

C) Белгісіз жолдаушылардан күдікті хабар

D) Пайдаланушының шығыс пошталық хабары

E) Барлық қиын осалдықтар туралы ақпарат


50. Фильтрлер-бағдарламасы не үшін арналған?

A) Вирустарға тән күмәнді әрекеттерді табу

B) Вирус жұқтырылған бағдарламалардың тұрған жерін анықтау

C) Ағымды бағдарламаның, каталогтың қалыпын бастапқымен салыстырады

D) Вирустармен бағдарламаға енгізілген өзгерістерді ажырату

E) Витусттардың жұқтыру эрекетін болдырмау мүмкіндігін шектеу


51. Троян бағдарламасы (квазивирустар):

A) Жеке көшірмесін құру механизмі болмайды

B) Жеке көшірмесін құру мүмкіндігі

C) Бірнеше жеке көшірмесін құру мүмкіндігі

D) Ұзақ уақыт болмауының мүмкіндігі

E) Бағдарламада ұзақ уақыт болуының мүмкіндігі


52. Word –та макровирустарға тән ерекшеліктер:

A) Word-вирустары файлды Word Document форматынан Template-ке ауыстырады

B) Мүмкіндігінше жеңіл табылады және жойылады

C) Мәтінннің жұқтырылған үзіндісінің көшірмесін құрады

D) Құжатты жабу кезінде оған ехе кеңейтілуі беріледі

E) Құжатты жояды және оның атымен бос файлды құрады


53. Паразиттік вирустардың ерекшелігі:

A) Мүмкіндігінше жеңіл табылады және жойылады

B) Жеңіл табылады, бірақ емдеуге мүмкіндік бермейді

С) Табылуы қиын, бірақ жеңіл емдеуге мүмкіндік береді

D) Табылғаннан кейін автомат түрде жойылады

Е) Жеке көшірмесін көп мөлшерде құрады


54. Электронды пошталардың ақпарат форматында қандай вирус түрі таратылады?

A) Пошталық құрттар

B) IRC-құрттар

C) Макровирустар

D) Зиянды емес вирустар

E) Спутниктер-вирустар


55. IRC каналы бойынша қандай вирус түрлері таратылады?

A) IRC-құрттар

B) Пошталық құрттар

C) Макровирустар

D) Зиянды емес вирустар

E) Спутниктер-вирустар


56. Бірнеше вирустарды табуға мүмкіндік беретін детектор қалай аталады?

A) Полидетекторлар
B) Квазидетекторлар

C) Иммунизатор

D) Репликаторлар

E) Квазивирустар


57. Ревизорлар-бағдарламасы салыстыру кезінде нені тексереді?

A) Файл ұзындығын, циклды бақылау кодын, модификацияның уақытын және мерзімін
B) Бастапқы файлдың ұзындығын вирус жұқтырылғаннан кейінгі ұзындығымен

C) Модификацияның уақытын және мерзімін

D) Файл ұзындығын, циклдық бақылаудың кодын

E) Модификацияның уақыты және күні,файлдың жұқтырылғаннан кейінгі өлшемі


58. Вакциналар (иммунизатор) деп қандай бағдарламалар аталады?

A) Файлдардың жұқтырылуының алдын алатын бағдарлама

B) Табылған вирустарды емдейтін бағдарлама

C) Вирустардың орналасқан жерін анықтайтын бағдарлама

D) Жұқтырылған файлдарды жоятын бағдарлама

E) Жұқтырылған файлдар туралы хабар беретін бағдарлама


59. Вакциналар қандай жағдайда қолданылады?

A) Бұл вирусты емдейтін доктор - бағдарламасы болмаса

B) Егер вирус емдеуге келмесе

C) Егер компьютерде анти вирустық бағдарлама болмаса

D) Егер жұқтырудың алдын алу мүмкіндігі шектелген болса

E) Вирустарды іздеу бағдарламасы іске қосылған соң


60. Пирингтік файлдармен алмасу желілерінің көмегімен қандай вирус түрлері таратылады?

A) P2P-құрттар

B) Пошталық құрттар

C) Макровирустар

D) Зиянды емес вирустар

E) Спутниктер-вирустар


61. Жаңа компьютерлік вирустарды құру үшін арналған утилитаның аты?

A) Вирустар конструкторы

B) Шпионды бағдарлама

C) Антивирустік конструкторы

D) Вирустарды даярлаушы

E) Вирустар көзі


62. Вирустардың көбею тәсілдері дегеніміз не?

A) Вирустардың әр түрлі бағдарламалалық аумақтарына қосылу формалары

B) Вирустардың қолданбалы бағдарламаларға қосылу формалары

C) Вирустардың жүктеуіш файлдарға қосылу формалары

D) Вирустардың барлық жүйелік файлдарына қосылу формалары

E) Вирустардың файлдық жүйеге қосылу формалары


63. Вирустардың қандай көбею тәсілдері машинаға тәуелді деп аталады?

A) Оны қолдану үшін машина талап етіледі

B) Оны қолдану үшін процессор талап етіледі

C) Оны қолдану үшін операциялық жүйе талап етіледі

D) Оны қолдану үшін қолданбалы бағдарламалар талап етіледі

E) Оны қолдану үшін тасымалдамалы дискілер талап етіледі


64. Вирустардың қандай көбею тәсілдері ОЖ-ға тәуелді деп аталады?

А) Оны қолдану үшін операциялық жүйе талап етіледі

B) Оны қолдану үшін машина талап етіледі

C) Оны қолдану үшін қолданбалы бағдарлама талап етіледі

D) Оны қолдану үшін тасымалдамалы дискілер талап етіледі

E) Оны қолдану үшін процессор талап етіледі


65. Компьютерлік вирус қандай бағдарламаға жатады?

А) Зиянкес бағдарламаларға

B) Қолданбалы бағдарламаларға

C) Антивирустық бағдарламаларға

D) Кәсіби бағдарламаларға

E) Қызмет етуші бағдарламаларға


66. Қандай бағдарламалар зиянкес деп аталады?

А) Ақпаратқа қатер келтіру үшін арналған компьютерлік бағдарлама

B) Ақпаратқа келтірілген қатерлерді тоқтатуға арналған бағдарлама

C) Компьютерлік вирустарды емдеуге арналған компьютерлік бағдарлама

D) Вирустардың көбеюіне арналған компьютерлік бағдарлама

E) Вирустарды емдеуге,табуға арналған компьютерлік бағдарлама


67. Желілік құрттар не арқылы таратылады?

A) Интернет протоколдары және жергілікті желілер арқылы

B) Қатты дискінің жүктеуіш секторы арқылы

C) Компьютерлік желілер арқылы

D) Қатты дискінің жүктеуіш секторы арқылы

E) Компьютерлік желілер, тасымалдаушы дискілер арқылы


68. Пошталық-құрттар:

A) Электронды поштаның хабарламаларының форматында таратылады

B) Жасырын модулден тұрады, рұқсат берілмеген әрекеттерді іске асырады

C) Ұқсас файлдарды құрады немесе орындалатын файлдардға енеді

D) Пирингті(peer-to-peer) файлдармен алмасу желілер арқылы таратылады

E) IRC (Internet Relay Chat) каналы бойынша таратылады


69. IRC-құрттар:

A) IRC (Internet Relay Chat) каналдары бойынша таратылады

B) Электронды поштаның хабарламаларының форматында таратылады

C) Жасырын модулден тұрады, рұқсат берілмеген әрекеттерді іске асырады

D) Ұқсас файлдарды құрады немесе орындалатын файлдардға енеді

E) Пирингті(peer-to-peer) файлдармен алмасу желілер арқылы таратылады


70. P2P-құрттары:

A) Пирингті(peer-to-peer) файлдармен алмасу желілер арқылы таратылады

B) IRC (Internet Relay Chat) каналдары бойынша таратылады

C) Электронды поштаның хабарламаларының форматында таратылады

D) Жасырын модулден тұрады, рұқсат берілмеген әрекеттерді іске асырады

E) Ұқсас файлдарды құрады немесе орындалатын файлдардға енеді


71. Қажетті қордың ең соңғы версиясын қалай алуға болады?

A) Шығарушы компаниясының веб-сайтынан

B) Microsoft компаниясының сайтынан

C) Касперский зертханасының сайтынан

D) Вирусты құрушылардың жеке сайтынан

E) Ақпараттық технологиялар орталығынан


72. Вирустар конструкторы дегеніміз не?

А) Жаңа компьютерлік вирустарды жасауға арналған утилита

В) Ақпаратқа келтірілген қатерлерді тоқтатуға арналған бағдарлама

С) Компьютерлік вирустарды емдеуге арналған компьютерлік бағдарлама

D) Жаңа компьютерлік вирустарды көбейтуге арналған бағдарлама

E) Вирустарды табуға және емдеуге арналған бағдарлама


73. Шпион бағдарламасы дегеніміз не? (Spyware)

А) Иесінің келісімінсіз компьютерге енетін бағдарламалық өнім

В) Жаңа компьютерлік вирустарды жасауға арналған утилит

С) Компьютерлік вирустарды емдеуге арналған бағдарлама

D) Вирустарды көбейтуге арналған бағдарлама

E) Вирустарды емдеуге және табуға арналған бағдарлама


74. Фишинг пошталық сілтеменің мақсаты қандай? (Phishing)?

А) Конфиденциалды қаржылық ақпараттарды алу

В) Файлдық жүйелердің жағдайы туралы мәлімет алу

С) Бағдарламалық жабдықтау туралы мәлімет алу

D) Мобильді телефондардың иелері туралы мәлімет алу

Е) Компьютерлік желілердің жағдайы туралы мәлімет алу


75. Фарминг дегеніміз не?

А) Фишингтің сыр білдірмейтін формасы

В) Мәліметтерді мұрағаттау бағдарламасы

С) Өз көшірмесін құратын бағдарлама

D) Басқа бағдарламаларға жұқтырылатын бағдарлама

Е) Жүйелік бағдарлама


76. Қандай вирустар мобильді вирустар деп аталады?

А) Мобильді құрылғылар арқылы таратылатын вирустар

В) Интернет арқылы таратылу үшін жасалған вирустар

С) КЖ арқылы таратылуға жасалған вирустар

D) Телефон желісі арқылы таратылуға арналған вирустар

Е) Жергілікті желі арқылы таратылуға арналған вирустар


77. Мобильді вирустардың құру және таратудың негізгі мақсаты?

А) Ұялы телефондардың иелері туралы жеке мәліметтерді алу

В) Құпия қаржылық ақпараттарды алу

С) Файлдық жүйелердің жағдайы туралы мәлімет алу

D) Компьютерлік желілердің жағдайы туралы мәлімет алу

Е) Компьютер иелері туралы жеке мәліметтерді алу


78. Шпион бағдарламасының мақсаты? (Spyware)

А) Құпиялы немесе жеке ақпаратты іздеу және жинау

В) Ұялы телефондардың иелері туралы мәліметтерді алу

С) Компьютерлік желілердің жағдайы туралы мәлімет алу

D) Мобильді телефондардың иелері туралы мәлімет алу

Е) Құпия қаржылық ақпараттарды алу


79. Фарминг әрекеті неге негізделген?

А) Пайдаланушы автоматты түрде жалған сайтқа жіберіледі

В) Мәтінннің жұқтырылған үзіндісінің көшірмесін құрады

С) Құжатты жабу кезінде оған ехе кеңейтілуі беріледі

D) Құжатты жояды және оның атымен бос файлды құрады

Е) Вирустарға тән күдікті әрекеттерді табу


80. Мобильді вирустар қалай таралады?

А) SMS және MMS хабарлама және Bluetooth каналы арқылы

В) Интернет желісі арқылы

С) Электронды поштаның хабарламаларының форматында таратылады

D) Пирингті файлдармен алмасу желілер арқылы таратылады

Е) IRC (Internet Relay Chat) каналы бойынша таратылады


81. Вирустардың келтіретін зияны?

А) Көрсетілген функцияны орындаудан бас тарту

В) Мәтінннің жұқтырылған үзіндісінің көшірмесін құрады

С) Құжатты жабу кезінде оған ехе кеңейтілуі беріледі

D) Құжатты жояды және оның атымен бос файлды құрады

Е) Файлдан вирус бағдарламаларының денесін жояды


82. Антивирустық бағдарламалардың мақсаты:

A) Компьютерлік вирустардың көбеюінің алдын алу және жою

B) Мәтінннің жұқтырылған үзіндісінің көшірмесін құру

C) Құжатты жабу кезінде оған ехе кеңейтілуін беру

D) Құжатты жою және оның атымен бос файлды құру

E) Файлдан вирус бағдарламаларының денесін жою


83. Антивирустық бағдарламалардың қасиеттері:

A) Компьютерге зиянкес бағдарламалардың енуіне жол бермеу

B) Мәтінннің жұқтырылған үзіндісінің көшірмесін құру

C) Құжатты жабу кезінде оған ехе кеңейтілуін беру

D) Құжатты жою және оның атымен бос файлды құру

E) Файлдан вирус бағдарламаларының денесін жою


84. Сканерлер:

A) Вирустар сигнатурасының МҚ бойынша вирустардың бар болуын анықтайды

B) Файлдық жүйелердің қалып күйін есте сақтайды

C) Потенциалды қауіпті операцияларды іздеп табады

D) Егілген файлдарды өзгертеді, вирус оларды жұқтырылған деп есептейді

E) Мәтінннің жұқтырылған үзіндісінің көшірмесін құрады


85. Ревизорлар:

A) Файлдық жүйелердің қалып күйін есте сақтайды

B) Вирустар сигнатурасының МҚ бойынша вирустардың бар болуын анықтайды

C) Потенциалды қауіпті операцияларды іздеп табады

D) Егілген файлдарды өзгертеді, вирус оларды жұқтырылған деп есептейді

E) Мәтінннің жұқтырылған үзіндісінің көшірмелерін құрады


86. Күзетші (мониторлар):

A) Потенциалды қауіпті операцияларды іздеп табады

B) Файлдық жүйелердің қалып күйін есте сақтайды

C) Егілген файлдарды өзгертеді, вирус оларды жұқтырылған деп есептейді

D) Вирустар сигнатурасының МҚ бойынша вирустардың бар болуын анықтайды

E) Мәтінннің жұқтырылған үзіндісінің көшірмелерін құрады


87. Вакциналар:

A) Егілген файлдарды өзгертеді, вирус оларды жұқтырылған деп есептейді

B) Потенциалды қауіпті операцияларды іздеп табады

C) Мәтінннің жұқтырылған үзіндісінің көшірмелерін құрады

D) Вирустар сигнатурасының МҚ бойынша вирустардың бар болуын анықтайды

E) Файлдық жүйелердің қалып күйін есте сақтайды


88. Антишпион (antispyware) – антивирустық бағдарламасы не үшін арналған?

A) Компьютерден шпиондық ПЖ іздеп табу және жою үшін

B) Вирус жұқтырылған бағдарламалардың орналасқан жерін анықту үшін

C) Бағдарламаның ағымды қалыпын бастпақы қалыппен салыстыру үшін

D) Бағдарламаға вирустар мен енгізілген өзгерістерді ажырату үшін

E) Вирустардың әрекетін болдырмау бойынша мүмкіндіктерін шектеу


89. Касперский зертханасының мамандарымен құрылған қауіпсіздіктің үш деңгнйін атаңыз?

A) Жоғары, ұсынылған,төменгі

B) Жоғары, ұсынылған,пайдаланушы

C) Жоғары, төменгі, пайдаланушы

D) Ұсынылған,жоғарғы, төменгі

E) Жоғарғы, ұсынылған, төменгі


90. Иесінің келісімінсіз компьютерге енетін бағдарламалық өнім қалай аталады?

A) Шпионды бағдарлама

B) Вирустар конструкторы

C) Антивирустік конструкторы

D) Вирустарды даярлаушы

E) Вирустар көзі


91. Құпиялы қаржылық ақпаратты алу қандай вирустың мақсаты?

A) Фишинг

B) Фарминг

C) Құрттар

D) IRC-құрттар

E) P2P-құрттар


92. Қандай бағдарлама желілік экран деп аталады?

A) Интернетте және ЛЖ компьютердің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді

B) Ақпаратқа келтірілген қатерлерді тоқтатуға арналған бағдарлама

C) Компьютерлік вирустарды емдеуге арналған бағдарлама

D) Вирустардың көбеюіне арналған бағдарлама

E) Вирустарды емдеуге,табуға арналған компьютерлік бағдарлама


93. Желілік экран бағдарламасының әрекеті

A) Ұнамсыз желілік трафикті бөліп тастау

B) Вирус жұққан програманың орналасқан жерін анықтау

C) Вирустарды оңай табады, бірақ оларды емдей алмайды

D) Тек файлдардың ауытқу себебін анықтау

E) Тек макровирустарды табады


94. Комплекстік қорғау дегеніміз не?

A) Антивирустық бағдарламалар құралдарының жиынтығы

B) Компьютер жадысынан мәліметтерді жоятын бағдарлама

C) Қарастырылмаған ақпараттарды экранға шығаратын бағдарлама

D) Компьютерге зиян келтіретін бағдарламалар комплексі

E) Компьютердің жұмысын аяқтауды шақыратын бағдарлама


95. Фишингтің сыр білдірмейтін формасы қалай аталады?

A) Фарминг

B) Пошталық құрттар

C) Құрттар

D) IRC-құрттар

E) P2P-құрттар


96. Мобильді телефондарды қорғаудың ең қарапайым тәсілін атаңыз?

A) Мобильді құрылғыларға арналған заманауи антивирустық бағдарламаларды орнату

B) Телефондардың барлық түрлеріне арналған антивирустық бағдарламаларды орнату

C) Күнделікті мобильді құралдарды вирустардан емдеу

D) Мобильді телефондарда вирустарды табуға арналған арнайы құрылғысын орнату

E) Сөйлесу кезінде вирустың жойылуын қамтамасыз ететін байланыс түрін таңдау


97. Вирустан қорғау тәсілдерінің ең негізгі және маңыздысы:

A) Резервтеу

B) Дефрагментациялау

C) Мұрағаттау

D) Сканерлеу

E) Көшіру


98. Мобильді құрылғылар арқылы таратылу үшін қандай вирустар құрастырылған?

A) Мобильді вирустар

B) Пошталық құрттар

C) Макровирустар

D) Зиянсыз вирустар

E) Стелс-вирустары


99. Ұялы телефондардың иелерінің жеке мәліметтеріне қол жеткізетін вирус?

A) Мобильді вирустар

B) Пошталық құрттар

C) Макровирустар

D) Зиянсыз вирустар

E) Стелс-вирустары


100. Қазіргі кезде мобильді вирустардың көптеген белгілі түрлерін ата

A) Cabir, Comwar, Brador, Viver

B) AVP, DrWeb, Norton AntiVirus

C) MS-DOS, MS Word, AVP

D) MS-DOS, MS Access, Delphi

E) MS Word, MS Excel, Norton Commander


101. Қандай вирус құпиялы немесе жеке ақпаратты іздеп жинайды?

A) Шпионды бағдарлама

B) Зиянсыз вирустар

C) Мобильді вирустар

D) Пошталық құрттар

E) Зиянкес бағдарлама


102. Пайдаланушыны автоматты түрде жалған ізбен жіберетін вирус

A) Фарминг

B) Фишинг

C) Құрттар

D) IRC-құрттар

E) P2P-құрттар


103. Рұқсат етімеген әрекетерді орындайтын бағдарлама қалай аталады?

A) Компьютерлік вирус
B) Антивирустік бағдарлама

C)Жүйелік бағдарлама

D) Мұрағаттар бағдарламасы

E) Макровирус


104. Макровирустар компьютерлік вирустардың қандай түріне жатады?

A) Компьютерлік вирустардың негізгі типіне
B) Компьютерлік вирустардың көмекші типіне

C) Компьютерлік вирустардың қосымша типіне

D) Компьютерлік вирустардың ешқандай типіне жатпайды

E) Компьютерлік вирустардың бас типіне


105. Бағдарламалық вирустар компьютерлік вирустардың қандай типіне жатады?

A) Компьютерлік вирустардың негізгі типіне
B) Компьютерлік вирустардың көмекші типіне

C) Компьютерлік вирустардың қосымша типіне

D) Компьютерлік вирустардың ешқандай типіне жатпайды

E) Компьютерлік вирустардың басқы типіне


106. Жүктеуіш вирустар компьютерлік вирустардың қандай типіне жатады?

A) Компьютерлік вирустардың негізгі типіне
B) Компьютерлік вирустардың көмекші типіне

C) Компьютерлік вирустардың қосымша типіне

D) Компьютерлік вирустардың ешқандай типіне жатпайды

E) Компьютерлік вирустардың бас типіне


107. Вирустық кодты басқа бағдарламалар денесіне көшіру процесі қалай аталады?

A) Көбею

B) Кодтау

C) Форматтау

D) Емдеу

E) Мұрағаттау


108. Бағдарламаның жұмысын бұзатын процесс:

A) Вирустік соққы

B) Қатты дискіні тазалау

C) Қатты дискіні форматтау

D) Компьютердің автоматты өшірілуі

E) Операциялық жүйені қайта жүктеу


109. Қандай вирустар SMS және MMS хабарлама, Bluetooth каналы бойынша таратылады?

A) Мобильді вирустар

B) Зиянсыз вирустар

C) Шпиондық бағдарлама

D) Пошталық құрттар

E) Зиянкес бағдарлама


110. Аппаратты құралдар қандай қорғау құралдарына жатады?

A) Қорғаудың көмекші қүралдарына
B) Қорғаудың негізгі құралдарына

C) Қорғаудың қосымша қүралдарына

D) Қорғаудың ешқандай құралдарына

E) Қорғаудың бас құралдарына


111. Антивирустық бағдарламалар қандай қорғау құралдарына жатады?

A) Қорғаудың көмекші қүралдарына
B) Қорғаудың негізгі құралдарына

C) Қорғаудың қосымша қүралдарына

D) Қорғаудың ешқандай құралдарына

E) Қорғаудың бас құралдарына


112. Қандай бағдарлама бағдарламалық кодты вирустармен салыстырады?

A) Антивирустік бағдарлама
B) Вирустік бағдарлама

C) Вирустарды жоятын бағдарлама

D) Вирустарды табатын бағдарлама

E) Вирустарды көбейтетін бағдарлама


113. Қандай обьект өз көшірмесін құру қасиетерін меңгерген?

A) Компьютерлік вирус

B) Вирустық код

C) Файлдар-құжаттар

D) Спутниктер – вирус

E) Квазивирустар


114. Орындаушы файлдарды жұқтыратын вирустың көрсетіңіз

A) Файлдық вирус

B) Жүктеуіш вирус

C) Микро-вирус

D) Желілік вирус

E) Антивирус


115. Қатты дискінің жүктеуіш секторын жұқтыратын вирус

A) Жүктеуіш вирус

B) Файлдық вирус

C) Макро-вирустар

D) Желілік вирус

E) Скрипт-вирустар


116. Файл-құжаттарды және танымалы редакторлардың электронды кестелерін жұқтыратын вирус:

A) Макро-вирустар

B) Жүктеуіш вирус

C) Файлдық вирус

D) Желілік вирус

E) Скрипт-вирустар


117 Желі бойынша таралатын вирустардың түрі?

A) Желілік вирус

B) Скрипт-вирустар

C) Макро-вирустар

D) Жүктеуіш вирус

E) Файлдық вирус


118.Өшіргенше дейін белсенді болатын вирустың түрі:

A) Резиденттік вирустар

B) Скрипт-вирустар

C) Макро-вирустар

D) Жүктеуіш вирус

E) Файлдық вирус


119. Шектеулі уақыт қана белсенді болатын вирустардың түрі:

A) Резиденттік емес вирустар

B) Резиденттік вирустар

C) Макро-вирустар

D) Жүктеуіш вирус

E) Файлдық вирус


120. Компьютерге зиян келтіретін бағдарлама қалай аталады?

A) Зиянкес программларға

B) Антивирустік бағдарламаларға

C) Вирустік бағдарламаларға

D) Сканирлеу бағдарламасына

E) Зиянды бағдарламаларға


121. Компьютерлік вирус, құрттар,трояндар қандай пргограммалар түріне жатады?

A) Зиянкес бағдарламаларға

B) Антивирустік бағдарламаларға

C) Вирустік бағдарламаларға

D) Сканерлеу бағдарламасына

E) Зиянды бағдарламаларға


122. Вирустың қандай түрлері өздігінен көбею мүмкіндіктеріне ие болады?

A) Компьютерлік вирус

B) Бағдарламалық вирус

C) Файлдық вирус

D) Жүйелік вирус

E) Жүктеуіш вирус


123. Қандай вирустар орындалатын файлдарда енгізіледі, немесе ұқсас файлдарды құрады?

A) Файлдық вирус

B) Жүктеуіш вирус

C) Микро-вирус

D) Желілік вирус

E) Антивирус


124. Макровирустар, скрипт-вирустар қандай вирустар түрлеріне жатады?

A) Файлдық вирустарға

B) Жүктеуіш вирутарға

C) Микро-вирустарға

D) Желілік вирустарға

E) Антивирустарға


125. Қандай бағдарлама компьютерлік вирустарды табады, көбеюіне жол бермейді, жояды?

A) Антивирустік

B) Вирустік

C) Қолданбалы

D) Зиянкес

E) Шпиондық


126. Қосымшаның макросы арқылы жазылатын вирустардың түрін көрсетіңіз

A) Макровирустар

B) Жүктеуіш вирус

C) Файлдық вирус

D) Желілік вирус

E) Скрипт-вирустар


127. Командалық қабықшаны анықтау үшін скриптор түрінде жазылғандар вирустың түрі:

A) Скрипт-вирустар

B) Желілік вирус

C) Макровирустар

D) Жүктеуіш вирус

E) Антивирус


128. Қандай обьектілер компьютерге вирустардың енуіне мүмкіндік береді?

A) Тасымалдамалы дискілер, компьютерлік желілер

B) Тек иілгіш дискілер

C) Тек лазерлі дискілер

D) Тек компьютерлік желілер

E) Лазерлік және иілгіш дискілер


129. Файлдарды және дискінің жүктеуіш секторын бір мезетте жұқтыратын вирус түрлері

A) Файлды-жүктеуіш вирус

B) Файлдық вирус

C) Жүктеуіш вирус

D) Макровирус

E) Желілік вирус


130. Желілік компьютерлер адрестері бойынша өз көшірмесін жазатын вирустар түрлері:

A) Вирустар-репликаторлар (құрттар)

B) Файлды-жүктеуіш вирус

C) Файлдық вирус

D) Жүктеуіш вирус

E) Скрипт-вирустар


131. Басқа бағдарламаларға жұғатын бағдарлама қалай аталады?

A) Компьютерлік вирус

B) Файлды-жүктеуіш вирус

C) Файлдық вирус

D) Жүктеуіш вирус

E) Антивирус


132. Шифрлеу-шифрді ашу алгоритмдерінен туратын вирус:

A) Мутанттар (призраки)

B) Файлды-жүктеуішті вирус

C) Файлодық вирус

D) жүктеуіш вирус

E) Антивирус


133. Қандай вирустар пайдалы бағдарламалар астында жасырылады?

A) Троян бағдарламасы

B) Мутанттар (призраки)

C) Файлдық вирус

D) Жүктеуіш вирус

E) Антивирус


134. Жүктеуіш секторын бұзатын вирус қалай аталады?

A) Троян бағдарламасы

B) Мутанттар (призраки)

C) Файлдық вирус

D) Жүктеуіш вирус

E) Антивирус


135. Қандай вирус түрлері орындалатын бағдарламалар (exe) үшін com типті бір атты бағдарламаларды құрады?

A) Спутниктер – вирус

B) Файлдық вирус

C) Жүктеуіш вирус

D) Файлды-жүктеуіш вирус

E) Мутанттар (призраки)


136. Қандай вирустар өзінің таралу нәтижесінде дискідегі жады көлемін кішірейтеді?

A) Зиянсыз

B) Зиянды

C) Мутанттар

D) Спутниктер

E) Стелс-вирустар


137. Қандай бағдарлама жасырын модулден тұрады, рұқсат берілмеген әрекеттерді іске асырады?

A) Троян бағдарламасы

B) Антивирустік бағдарламасы

C) Вирустік бағдарлама

D) Бағдарлама ревизорлары

E) Бағдарлама детекторлары


138. Қандай вирус түрлері макротілдерде өзінің көбею мүмкіндіктері үшін қолданады?

A) Макровирустар

B) Стелс-вирустар

C) Мутанттар

D) Желілік вирустар

E) Жүктеуіш вирустар


139. Компьтерлік желілер бойынша таратылатын вирусың түрлері?

A) Вирустар-репликаторлар

B) Стелс-вирустар

C) Мутанттар

D) Желілік вирустар

E) Жүктеуіш вирустар


140. Қандай вирус түрлері жұқтырылған құжаттарды басқа форматқа ауыстырмайды?

A) Word-тағы макро-вирустар

B) Excel-дегі макро-вирустар

C) Access-тегі макро-вирустар

D) Блокноттағы макро-вирустар

E) WordPad -тағы макро-вирустар


141. Файлдың құрамын және диск секторын өзгертетін вирустадың түрі?

A) Паразиттік вирус

B) Антивирус

C) Зиянды емес вирустар

D) Зиянды вирустар

E) Word макро-вирустар


142. Ревизорлар, сүзгілер, вакциналар қандай бағдарламаларға жатады?

A) Антивирустік бағдарламаларға

B) Троян бағдарламаларға

C) Зиянкес бағдарламаларға

D) Зиянды бағдарламаларға

E) Вирустық бағдарламаларға


143. Компьютерден шпиондық ПЖ іздеп табу және жою үшін арналған бағдарлама:

A) Антишпион

B) Сканерылер

C) Ревизорлар

D) Күзетші

E) Вакциналар


144. Оперативті жадыда және сыртқы тасымалдаушыларда орналасқан вирустарды іздестіруді, табуды қамтамасыз ететін бағдарлама:

A) Детекторлар бағдарламалар

B) Зиянкес бағдарламалар

C) Зиянды бағдарламалар

D) Троян бағдарламалар

E) Ревизор бағдарламалар


145. Интернет жүйесіне қосылған ДК файлдық жүйесінен вирустарды жоюға арналған құрал:

A) Онлайн сканері

B) Желілік экран

C) Комплекстік қорғау

D) Ата-аналық бақылау

E) Спамадан қорғау


146. Антивирустік бағдарламалардың комплексі қалай аталады?

A) Комплекстік қорғау

B) Онлайн сканері

C) Желілік экран

D) Ата-аналық бақылау

E) Спамадан қорғау


147. Cabir, Comwar, Brador, Viver вирустары қандай вирус түріне жатады?

A) Мобильдік вирустар

B) Зиянсыз вирустар

C) Шпиондык бағдарлама

D) Пошталық құрттар

E) Зиянкес бағдарлама


148. DrWeb, Norton AntiVirus бағдарламалары қандай бағдарлама түріне жатады?

A) Антивирустік

B) Вирустік

C) Шпиондық

D) Қолданбалы

E) Зиянды


149. Желілік жүйеде вирустің таралуы қай жылы пайда болды?

A) 1970

B) 1946

C) 1950

D) 1968

E) 1945


150. Желі бойынша вирустің таралуы қалай аталады?

A) Creeper

B) Reaper

C) Animal

D) Univac

E) Elk Cloner