microbik.ru
1

Вимоги до публікації

Анотація (3-5 речень, до 100 слів) українською та англійською мовами.

Вступ (постановка проблеми, її зв'язок із важливими науковими або практичними завданнями, аналіз попередніх публікацій і дослідж5ень, їх взаємозв'язок із статтею, актуальність проблеми  з посиланнями в тексті на використану літературу).

Постановка завдання, мета статті.

Результати (викладення основного матеріалу дослідження і обґрунтування отриманих результатів).

Висновки (практичне значення, перспектива подальших наукових розробок у галузі).

Література (посилання на найбільш значущі й актуальні публікації вітчизняних та зарубіжних вчених за тематикою досліджуваної проблеми).

^ Відомості про автора на окремому аркуші паперу (для статей). Прізвище, ім'я, по батькові, вчене звання, науковий ступінь, посада, місце праці, e-mail та контактний номер телефону.

^ Зовнішня рецензія.

Технічні вимоги:

Формат сторінки - А4. Тексти статей подаються українською мовою в одному примірнику, не менше 6 друкованих сторінок.

^ УДК - з лівого краю; через рядок, з правого краю - прізвище та ініціали автора (авторів).

Заголовок - у наступному рядку великими літерами.

Анотація - курсивом.

Поля – 2 см.

Шрифт - Times New Roman (кегль 12), відстань між рядками 1,5 інтервала.

Електронний варіант подається на дискеті 3,5", CD-диску або на e-mail (kafedrabo@lac.lviv.ua; kafedrabo@meta.ua). Текст публікацій, таблиці (підписані) та рисунки (підписані) подаються у форматі редактора Microsoft Word 6.0 або 7.0.

Відповідальність за зміст та оформлення публікацій несе автор. Рукописи публікацій та їх електронні носії не повертаються.