microbik.ru
1


Додаток 1
до листа головного управління економіки
та промислової політики облдержадміністрації
від __.07.2012 року № __________


Звіт про виконання Програми, що фінансується з обласного бюджету

(за підсумками І півріччя 2012 року)


1. Основні дані:


Назва Програми: Регіональна програма забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків області на 2011-2014 роки


Номер та дата рішення про прийняття Програми: рішення облради №102 від 05.04.2011 року


Заплановане на 2012 рік фінансування: 600,0 тис. грн.


Розпорядник коштів (виконавець Програми): головне управління економіки та промислової політики облдержадміністрації


^ Мета Програми: Забезпечення реалізації на обласному рівні організаційно-технічних і фінансово-економічних заходів, спрямованих на збереження та досягнення збалансованого розвитку територій регіональних ландшафтних парків (РЛП) «Надсянський», «Равське Розточчя» та «Верхньодністровські Бескиди», їх біотичного та ландшафтного різноманіття, розширення, за їх участі, природоохоронного міжнародного співробітництва з цих питань


^ 2. Виконання заходів і завдань Програми:


з/п

Назва,
зміст заходу


КФКВ

КЕКВ

Передбачене фінансування на 2012 рік, грн.

Фактичне фінансування за І півріччя 2012 року (касові видатки), грн.

^ Дата проведення заходу

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

РЛП «Надсян-ський»

^ РЛП «Равське Розточчя»

РЛП «Верхньо­дністров-ські Бескиди»

РЛП «Надсян-ський»

РЛП «Равське Розточчя»

РЛП «Верхньо­дністров-ські Бескиди»

1.

Фінансуван-ня на утри­мання спеці­альних адмі­ністрацій ре­гіональних ландшафт-них парків

200600

1000

Поточні видатки

624700,00

210326,98

193624,71

220748,31

265879,95

88286,03

83399,90

94194,02

Протягом

І півріччя 2012 року
у тому числі:


1.1.

-«-

200600

1111 Заробітна плата

366600,00

126720,00

104680,00

135200,00

166016,72

56878,74

47656,98

61481,00

Протягом

І півріччя 2012 року

1.2.

-«-

200600

1120

Нараху-вання на заробітну плату

135129,00

46708,98

38584,71

49835,31

61297,15

21068,88

17566,37

22661,90

-«-

1.3.

-«-

200600

1130 Придбання предметів постачання та матері­алів, оплата послуг та інші видатки

100809,00

30742,00

41542,00

28525,00

26926,08

8104,41

12873,55

5948,12

-«-
у тому числі:


1.3.1.

-«-

200600

1131

-предмети, матеріали, обладнання, інвентар

69699,00

21437,00

26136,00

22126,00

12030,91

3874,00

5115,91

3041,00

-«-

1.3.2.

-«-

200600

1134

-оплата послуг, крім кому­нальних

31110,00

9305,00

15406,00

6399,00

14895,17

4230,41

7757,64

2907,12

-«-

1.4.

Фінансуван-ня на утри­мання спеці­альних адмі­ністрацій ре­гіональних ландшафт-них парків

200600

1140 Видатки на відряд­ження

15362,00

4356,00

6118,00

4888,00

8588,00

1464,00

4160,00

2964,00

Протягом

І півріччя 2012 року

1.5.

-«-

200600

1160

Оплата комуналь­них послуг та енерго­носіїв

6800,00

1800,00

2700,00

2300,00

3052,00

770,00

1143,0

1139,00

-«-
у тому числі:


1.5.1.

-«-

200600

1161

-оплата теплопос-тачання

1300,00

1300,00

650,00

650,00

-«-

1.5.2.

-«-

200600

1162

-оплата водопостачання та водовідве-дення

400,00

400,00

199,00

199,00

-«-

1.5.3.

-«-

200600

1163

-оплата електро-енергії

4700,00

1800,00

2300,00

600,00

2003,00

770,00

943,00

290,00

-«-

1.5.4.

-«-

200600

1165

-оплата інших комунальних послуг

400,0400,0200,00200,00-«-

КФКВ 200600 – «Збереження природно-заповідного фонду»


^ 3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами:


з/п

Витрачені кошти

Одиниці виміру

Кількість

Сума витрат

Контрагент
(отримувач коштів)


1.

88286,03

Грн.

88286,03

88286,03

Регіональний ландшафтний парк «Надсянський

2.

83399,90

Грн.

83399,90

83399,90

Регіональний ландшафтний парк «Равське Розточчя»

3.

94194,02

Грн.

94194,02

94194,02

Регіональний ландшафтний парк «Верхньодністровські Бескиди»

Всі статті витрат, які профінансовані в рамках Програми наведені у таблиці п. 2


^ 4. Досягнення запланованих у Програмі результатів:


з/п

Результати, передбачені Програмою

Досягненні Програмою результати

Опис

Кількісні, якісні показники

Опис

Кількісні, якісні показники
За рахунок коштів загального фонду обласного бюджету передбачене фінансування на утримання спеціальних адміністрацій РЛП, які є бюджетними, неприбут­ковими, природоохорон­ними, рекреаційними установами регіонального значення, що визначено рішенням облради від 13.07.1997 року № 209.

Проведення спеціальних заходів, спрямованих на збереження природно-заповідного фонду регіональних ландшафтних парків.

Розробка проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Верхньодністровські Бескиди, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об`єктів.

За рахунок коштів обласного бюджету забез­печено функціонування адміністрацій регіональних ландшафтних парків (профінансовано оплату праці їх працівникам, відряджень, комунальні послуги установ, придбання канцтоварів, а також інших послуг – оренда приміщень, за послуги зв’язку та за користування мережею Інтернет).

Здійснена фінансова підтримка дозволила колективам парків виконати значний обсяг запланованих природоохоронних і наукових робіт, зокрема:

у РЛП «Надсянський»:

- проведено спеціальні заходи, спрямовані на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів та об’єктів природно-заповітного фонду на території парку;

- забезпечено функціонування туристичного маршруту від витоку р. Дністер до витоків р. Сян (60 км), вивчено питання щодо відкриття нових туристичних маршрутів;

- проведено підготовчі роботи щодо інвентаризації ареалів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, виконано благоустрій та очистку джерел на території Парку;

- проведено дослідження впливу розвитку сільського господарства на діяльність парку в умовах реформування земельних відносин в частині збору даних про функціонування приватних селянських господарств (спільно з Інститутом екології Карпат НАН України);

- на території парку за участі учнів 8 шкіл організовано природоохоронну акцію на тему: «Шкода від випалювання сухої рослинності»;

- за участі ДП «Боринське лісогосподарство» проведено семінар щодо догляду за лісовими культурами та молодниками і заключний семінар з проекту Фонду дикої природи (WWF) на тему: «Збереження природних типів оселищ та видів природної фауни і флори» тощо.

у РЛП «Равське Розточчя»:

- здійснювалась підготовка до проведення заходів, які спрямовані на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів та об’єктів природно-заповітного фонду;

- з метою забезпечення ефективної охоронної діяльності на території парку проводились мобільні та патрульні рейди;

- спільно з ТзОВ «Інститут геоінформаційних систем» виконувався другий етап польових робіт з інвентаризації сільськогос­подарських земель для створення проекту організації території Парку;

- розпочато проведення нової серії лекцій та навчальних уроків на природо-охоронну тематику в місцевих школах та Рава-Руській гімназії;

- впорядковано джерело в с. Боровому (укріплені береги, зібрано сміття на прилеглій території);

- проведено дослідження популяції бобра та видри на р. Рата в районі гідрологічного заказника «Потелицького»;

- здійснювались заходи щодо систематичного огляду та охорони гідрологічного заказника «Потелиць­кого» від самовільних рубок тощо.

- проводились наукові спостережен­ня на дослідній ділянці з вирощування верби енергетичної (закладена у 2010 році), як найбільш оптимального посадкового матеріалу для створення захисних буферних смуг навколо сміттєзвалищ тощо.

у РЛП «Верхньодністорвські Бескиди»:

- спільно з ДП «Старосамбірське ЛМГ» розпочато проведення санітарних рубок формування та оздоровлення лісів;

- опрацьовано питання створення компактної території Парку та розробки програми розширення його меж.;

- вивчено питання розширення заповідної мережі, підготовлено його два варіанти в розрізі угідь в межах сільських рад, нанесено межі парку на графічні матеріали;

- проведено дослідження фенологічних спостережень – (428 рослин і тварин, в тому числі 181– які занесені до Червоної книги України) та метеорологічні спостереження;

- проведено обстеження та облік мисливської фауни (виявлено скорочення поголів’я зайця-русака);

- визначено і нанесено на планові матеріали місця для репродукції зубра, лані, бурого ведмедя, глухаря, тетерева, фазана, тиса ягідного, сосни кедрової європейської, струмкової форелі;

- завершено збір матеріалів для випуску брошури: «Регіональний ландшафтний парк «Верхньодністровські Бескиди» – вчора, сьогодні, завтра» та карти-путівника: «Туристичні маршрути Старосамбірщини», фотографування рослин і тварин, які занесені в Червону книгу України та інші.

- підготовлено в районні газети «Голос Прикарпаття» і «Коловорот» 3 статті щодо збереження рослинної спадщини парку, розповсюджено 22 примірники видань і виготовлено 1000 шт. календариків на природоохоронну тематику тощо.Начальник головного управління
економіки та промислової політики Д. А. ШМИГАЛЬ