microbik.ru
1

Медициналық ұйымдарда инфекциялық бақылауды жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2013 жылғы 15 қаңтардаңы № 19 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 15 ақпанда № 8339 тіркелді


      «Халыќ денсаулыєы жјне денсаулыќ саќтау жїйесі туралы» 2009 жылєы 18 ќыркїйектегі Ќазаќстан Республикасы Кодексініѕ 7-бабыныѕ 1-тармаєыныѕ 5) тармаќшасына сјйкес, Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2012 жылєы 12 ќаѕтарда № 33 ќаулысымен бекітілген «Инфекциялыќ аурулардыѕ алдын алу бойынша санитариялыќ-эпидемияєа ќарсы (профилактикалыќ) Іс-шараларды ўйымдастыруєа жјне жїргізуге ќойылатын санитариялыќ-эпидемиологиялыќ талаптар» санитариялыќ ќаєидаларыныѕ 213-тармаєы негізінде БЎЙЫРАМЫН:
      1. Ќоса беріліп отырєан Медициналыќ ўйымдарда инфекциялыќ баќылау жїргізу ќаєидалары бекітілсін.
      2. Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ Мемлекеттік санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќадаєалау комитеті (Ж.М. Бекшин) осы бўйрыќты Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді ќамтамасыз етсін.
      3. Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ Заѕ ќызметі департаменті (Ж.Ж. Данаева) осы бўйрыќ Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оны ресми жариялауды ќамтамасыз етсін.
      4. Осы бўйрыќтыѕ орындалуын баќылау Ќазаќстан Республикасыныѕ Денсаулыќ саќтау вице-министрі Е.Ј. Байжїнісовке жїктелсін.
      5. Осы бўйрыќ алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.

      ^ Министр                                   С. Ќайырбекова

Ќазаќстан Республикасы  
Денсаулыќ саќтау министрініѕ
2013 жылєы 15 ќаѕтардаєы  
№ 19 бўйрыєымен      
бекітілген        

^ Медициналыќ ўйымдарда инфекциялыќ баќылауды жїргізу
ќаєидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Медициналыќ ўйымдарда инфекциялыќ баќылауды жїргізу ќаєидалары (бўдан јрі – Ќаєидалар) Ќазаќстан  Республикасыныѕ медициналыќ ўйымдарында инфекциялыќ баќылауды ўйымдастыру жјне жїргізу тјртібін айќындайды.
      2. Осы Ќаєидаларда мынадай терминдер пайдаланылды:
      1) антисептика – емдеуді ќамтамасыз ету жјне инфекциялыќ їдерістіѕ дамуыныѕ алдын алу маќсатында терідегі, сілемейлі ќабыќшалардаєы, жаралар мен ќуыстардаєы ыќтимал ќауіпті микрооргнизмдердіѕ тіршілік етуіне бґгет жасау немесе жою тјсілдерініѕ жиынтыєы;
      2) антисептиктер – антисептика жїргізуге арналєан химиялыќ, биологиялыќ ќўралдар;
      3) антибиотиктер – микроорганизмдердіѕ ґсуін бјсеѕдететін, шыєу тегі табиєи немесе жартылай синтетикалыќ дјрілік препараттар;
      4) ауруханаішілік инфекция (бўдан јрі – АІИ) – пациенттіѕ денсаулыќ саќтау ўйымдарында медициналыќ ќызметтерді алуымен байланысты бактериялыќ, вирустыќ, паразиттік немесе грибоктен пайда болатын кез келген инфекциялыќ ауру немесе ќызметкердіѕ медициналыќ ўйымда жўмыс істеуі салдарынан пайда болатын инфекциялыќ ауру;
      5) дезинфекция – инфекциялыќ жјне паразиттік аурулардыѕ ќоздырєыштарын жою бойынша шаралар кешені;
      6) дезинфекциялыќ ќўралдар – дезинфекциялау, стерильдеу алдында тазарту, стерильдеу жїргізуге арналєан химиялыќ, биологиялыќ ќўралдар;
      7) инфекцияныѕ кґзі – микроорганизмдердіѕ жиналуын, ґсуін, кґбеюін жјне ќоршаєан ортаєа бґлінуін ќамтамасыз ететін олардыѕ ґмір сїруініѕ табиєи ортасы;
      8) инфекциялыќ баќылау – ауруханаішілік инфекциялардыѕ туындауыныѕ жјне таралуыныѕ алдын алуєа баєытталєан ўйымдастыру, санитариялыќ-эпидемияєа ќарсы (профилактикалыќ) іс-шаралар жїйесі;
      9) инкубациялыќ кезеѕ – инфекция ќоздырєыштары организмге  тїскен сјттен бастап аурудыѕ алєашќы белгілері пайда болєанєа дейінгі уаќыттыѕ бґлігі;
      10) инфекциялыќ баќылау маманы – АІИ-ныѕ алдын алу жґніндегі іс-шаралар кешенін ўйымдастыратын, олардыѕ орындалуын баќылайтын,  медициналыќ ўйымдарда инфекциялыќ баќылау мјселелері бойынша персоналды оќытуды жјне АІИ-ныѕ мониторингін ќамтамасыз ететін дјрігер-эпидемиолог жјне/немесе арнайы оќытылєан мейірбике;
      11) инфекциялыќ баќылау стандарттары – инфекциялыќ баќылау жїйесін ўйымдастыру жјне жїргізу тјртібі;
      12)  медициналыќ ўйымєа инфекцияныѕ јкелінуі – стационарєа тїскенге дейін болєан жјне стационарда пайда болєан немесе аныќталєан инфекциялыќ аурулар;
      13)  медициналыќ манипуляциялар жїргізу алгоритмі – ауруханаішілік инфекциялардыѕ дамуы тјуекелін азайту маќсатында емдеу-диагностикалыќ манипуляциялар жјне профилактикалыќ іс-шаралар жїргізу технологиясы;
      14) тјуекел факторлары – бўл  АІИ-ныѕ пайда болуына мїмкіндік беретін ќоршаєан ортаныѕ немесе организмніѕ ґзініѕ жаєдайы жјне инфекция ќоздырєышын беруге ќатысатын ќоршаєан ортаныѕ элементтері;
      15) штамм – микроорганизмніѕ таза ґсіріндісі;
      16) экзогенді инфекция – сырттан енген микроорганизмдерді жўќтырудыѕ нјтижесінде дамитын инфекция;
      17) эндогенді инфекция – организмніѕ ґз ќоздырєыштарыныѕ белсенділігі нјтижесінде дамитын инфекция;
      18) эндометрит – жатырдыѕ сілемейлі ќабыєыныѕ ішкі беткі ќабатында ќабыну (эндометрия) їдерісін тудыратын ауру;
      19) эпидемиологиялыќ ќадаєалау – медициналыќ кґмектіѕ жјне инфекциялыќ аурулардыѕ алдын алудыѕ сапасын жаќсарту жґніндегі шараларды ќабылдау їшін жауапты адамдарды аќпаратпен ќамтамасыз ету жјне инфекциялар жаєдайлары туралы деректерді жїйелі жинау, салыстыру жјне талдау;
      20) эпидемиологиялыќ маѕызы бар медициналыќ манипуляциялар – медициналыќ манипуляциялар жїргізу кезінде медициналыќ манипуляциялардыѕ алгоритмі бўзылєан жаєдайда, АІИ-ныѕ пайда болуы мїмкін медициналыќ манипуляциялар.

^ 2. Медициналыќ ўйымдарда ауруханаішілік инфекциялыќ ауруларды
баќылауды ўйымдастыру жјне жїргізу

      3. Инфекциялыќ баќылау жїйесі ќызметін їйлестіруді медициналыќ ўйымныѕ бірінші басшысы ќамтамасыз етеді.
      4. Инфекциялыќ баќылау жїйесін тиімді ўйымдастыру їшін јрбір медициналыќ ўйымда осы ќаєидаларєа 1-ќосымшаєа сјйкес ќолданыстаєы Медициналыќ ўйымдарды инфекциялыќ баќылау комиссиясы туралы  їлгілік ережеге сай инфекциялыќ баќылау комиссиясы (бўдан јрі - комиссия) ќўрылады.
      5. Комиссияныѕ ќўрамына тґраєа - медициналыќ ўйымныѕ басшысы немесе оныѕ орынбасары, осы медициналыќ ўйымныѕ ќызметкерлерінен тўраќты мїшелері: (госпитальдыќ эпидемиолог, инфекциялыќ баќылау мейірбикесі, дјрігер-хирург, дјрігер-инфекционист, дјрігер-терапевт, дјрігер-анестезиолог-реаниматолог, дјрігер-бактериолог, дјріхана меѕгерушісі, бас мейірбеке) кіреді. Медициналыќ ўйымдардыѕ бейініне байланысты басшыныѕ шешімі бойынша басќа бейіндегі мамандар: дјрігер-паталогоанатом (АІИ-дан ґлім-жітім жаєдайы тіркелген жаєдайда, инженерлік бейіндегі маман (єимараттарды пайдалану мјселелерін талќылау кезінде), экономист (АІИ жаєдайларынан болєан экономикалыќ залалды есептеу їшін), басќа мамандар тартылады.
      6. Јрбір медицина ўйымында бейінді, емдеу-профилактикалыќ їдерістіѕ спецификалыќ ерекшеліктерін, ќаржылыќ жјне материалдыќ ресурстарды  есепке ала отырып, инфекциялыќ баќылауды ўйымдастыру жјне ґткізу бойынша жўмыс баєдарламасы (бўдан јрі - Баєдарлама) јзірленеді.
      7. Баєдарлама мынадай бґлімдерді ќамтиды:
      1) АІИ-ды толыќ жјне уаќтылы есепке алуды жјне тіркеуді ўйымдастыру;
      2) АІИ-мен жјне госпитальдыќ инфекциялармен сырќаттанушылыќты  егжей-тегжейлі талдау жјне олардыѕ пайда болу себептерін аныќтау, тјуекел факторларын аныќтау, АІИ-ныѕ ґршуін тексеру жјне жою жґнінде тиісті шаралар ќабылдау;
      3) жедел эпидемиологиялыќ талдау, госпитальдыќ штаммдардыѕ ќалыптасуын ќадаєалау, эпидемиологиялыќ жаєдайды болжау негізінде емдеу жјне диагностикалыќ ем-шараларды эпидемиологиялыќ ќауіпсіз орындау алгоритмдерін (технологияларды), санитариялыќ-эпидемияєа ќарсы режимді јзірлеу (операциялыќ жјне босану блогын ґѕдеу, ќорытынды дезинфекция, кїрделі жинау жїргізу, эндоскопиялыќ жабдыќты, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды ґѕдеу);
      4) микробиологиялыќ мониторингті ўйымдастыру жјне жїзеге асыру;
      5) антибиотикпен алдын алу баєдарламасын жјне антибиотикпен емдеу тјсілдерін јзірлеу;
      6) инфекциялыќ баќылау мјселелері бойынша медицина персоналын  оќыту;
      7) кјсіптік сырќаттанушылыќ жаєдайларыныѕ алдын алу жґніндегі іс-шараларды ўйымдастыру.
      8. АІИ жаєдайларын уаќтылы аныќтау, тіркеу маќсатында емдеуші дјрігерлер АІИ жаєдайларын белсенді аныќтауды жїргізеді. Инфекциялыќ баќылау жґніндегі маман нозокоминальды инфекцияныѕ даму тјуекелі жоєары денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ ќўрылымдыќ бґлімшелеріне аптасына кемінде екі рет клиникалыќ тексеріп аралауєа ќатысады, зертханалыќ тексеру нјтижелерін, температуралыќ параќтар деректерін, ауру тарихындаєы антибактериальдыќ терапияныѕ таєайындалуын (ауысу, кїшейту), патологиялыќ-анатомиялыќ бґлімше есептерін талдайды.
      9. АІИ-дыѕ жаєдайы эпидемиологиялыќ диагностика деректерініѕ, науќас адамда болатын (эндогенді факторлар) жјне медициналыќ араласу жїргізумен байланысты тјуекел факторларыныѕ, ауруханаішілік инфекцияларды аныќтау критерийлері ескеріле отырып негізінде комиссиямен аныќталады.
      10. Медициналыќ ўйымда болєан кезеѕде немесе одан шыєарылєаннан кейін инкубациялыќ кезеѕ уаќытында аныќталєан инфекциялыќ аурулар осы медициналыќ ўйымныѕ АІИ ретінде есепке алынуєа жатады.
      11. Медициналыќ ўйымнан шыєарылєаннан кейін 7 тјулік ішінде жаѕа туєан нјрестелердіѕ тері инфекциясы аныќталса, осы медициналыќ ўйымныѕ АІИ ретінде есепке алынуєа жатады, эндметрит - медициналыќ ўйымнан шыєарылєаннан кейін 14 тјулік ішінде.
      12. Медициналыќ ўйымда болєан кезеѕде немесе одан шыєарылєаннан кейін 30 тјулік ішінде аѕыќталєан хирургиялыќ жјне терапиялыќ араласудыѕ асќынулары, имплантант болєанда - операциядан кейін 1 жыл ішінде аѕыќталєан асќынулар.
      13. АІИ жаєдайын тіркеу туралы мјліметтерді беру кезінде медициналыќ ўйымєа келіп тїскен кїні, АІИ белгілері пайда болєан кїні, тоќтату, бўрын болєан медициналыќ манипуляциялар (бґлім, емдеу-диагностикалыќ ем тїрлері) кґрсетіледі. Ауруханаішілік сырќаттанушылыќтыѕ аныќталєан јрбір жаєдайы инфекциялыќ ауруларды тіркеу журналына енгізіледі.
      14. Шўєыл хабарландыру Нормативтік ќўќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5908 болып тіркелген «Инфекциялыќ, паразиттік, кјсіптік аурулар мен улануларды тіркеудіѕ кейбір мјселелері туралы» Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрініѕ 2009 жылєы 12 ќарашадаєы № 706 бўйрыєына сјйкес мемлекеттік санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органдарына жіберіледі.
      15. Инфекцияныѕ јкеліну жаєдайлары туралы аќпарат жўќтыру  болєан медициналыќ ўйымєа жјне аумаќтыќ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќадаєалау органына жіберіледі.
      16. АІИ жаєдай аныќталєан кезде инфекцияныѕ кґзін аныќтау, оныѕ берілу факторлары мен жолдарын аныќтау, АІИ-ныѕ жаѕа жаєдайларыныѕ тіркелуініѕ алдын алу бойынша шаралар ќолданылатын эпидемиологиялыќ тексеру жїргізіледі.
      17. Бір инкубациялыќ кезеѕде бір медициналыќ ўйымда тіркелген АІИ-дыѕ 3 жаєдайєа дейін тіркелген кезде (ґлім-жітім жаєдайларын ќоспаєанда) эпидемиологиялыќ тексеруді медициналыќ ўйымныѕ госпитальдыќ эпидемиологы жїргізеді. Бір инкубациялыќ кезеѕде бір медициналыќ ўйымда тіркелген АІИ-дыѕ ґлім-жітім жаєдайы, сондай-аќ АІИ-дыѕ 4 жјне одан да астам жаєдайлары тіркелген кезде эпидемиологиялыќ тексеруді аумаќтыќ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќадаєалау органыныѕ мамандары жїргізеді.
      18. АІИ-дыѕ микробиологиялыќ мониторингі медициналыќ ўйымыныѕ ґзініѕ зертханасы базасында немесе патогендіктіѕ III-IV тобындаєы микроорганизмдермен жўмысќа рўќсаты бар зертханамен шарт ретінде жїргізіледі.
      19. Медициналыќ ўйым мынадай микробиологиялыќ зерттеулер жїргізуді ќамтамасыз етеді:
      АІИ-дыѕ ќоздырєыштарыныѕ бґлінуі жјне пациенттер мен персоналдан госпитальдыќ инфекцияныѕ бґлінуі жјне сјйкестендіру;
      микроорганизмдердіѕ бґлінген штаммдарыныѕ осы медициналыќ ўйымдарда ќолданылатын антибиотиктерге, антисептиктерге, дезинфекциялау ќўралдарына сезімталдыєын аныќтау, ќажет болєанда кейіннен оларды  ауыстыру. Антибиотиктік сезімталдыєын аныќтау кезінде сезімталдыєын аныќтау їшін сол бір ґндірушініѕ антибиотиктері мен дискілері пайдаланылады.
      20. Хирургиялыќ бейіндегі бґлімшелердегі, ана мен баланы ќорєау ўйымдарындаєы сыртќы ортаныѕ эпидемиологиялыќ маѕызы бар объектілерінен алынєан жўєындылардыѕ јдісімен жоспарлы ґзін-ґзі баќылау айына 1 рет жїзеге асырылады, соматикалыќ бейіндегі бґлімшелерде – 3 айда 1 рет. Ќўрал-саймандардыѕ, таѕу материалыныѕ, операциялыќ киім-кешектердіѕ, хирургтардыѕ ќолыныѕ, хирургиялыќ бейіндегі бґлімшелердегі, ана мен баланы ќорєау ўйымдарындаєы операция орны терісініѕ стерильдігін баќылау аптасына 1 рет жїргізіледі.
      Эпидемиологиялыќ кґрсеткіштер бойынша зерттеу тізбесі мен кґлемі наќты эпидемиологиялыќ жаєдайєа сјйкес айќындалады.
      21. АІИ тіркелген кезде инфекция кґзін аныќтау маќсатында медициналыќ ўйымныѕ персоналын жјне АІИ-мен ауыратын науќастармен байланыста болєан пациенттерді инфекциялыќ аурулардыѕ ќоздырєыштары болуына зертханалыќ тексеру жїргізіледі.
      22. Инфекциялыќ аурулардыѕ ќоздырєыштарын тасымалдаушылыєы аныќталєан медицина персоналы диагнозын аныќтау жјне емделу їшін инфекционист-дјрігерге жіберіледі.
      Тасымалдаушылар зерттеу жјне емделу кезеѕінде эпидемиялыќ ќауіп тґндірмейтін жўмысќа ауыстырылады.
      23. Медициналыќ ќалдыќтарды жинауды, зарарсыздандыруды, уаќытша саќтауды, тасымалдауды жјне кјдеге жаратуды ўйымдастыру мен ґткізу «Денсаулыќ саќтау объектілеріне ќойылатын санитариялыќ-эпидемиологиялыќ талаптар» санитариялыќ ќаєидаларын бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2012 жылєы 17 ќаѕтардаєы № 87 ќаулысымен бекітілген санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќаєидалар мен нормаларєа сјйкес жїргізіледі.
      24. Гирудотерапия ќызметін кґрсететін денсаулыќ саќтау ўйымдарында сїліктермен бір рет пайдаланылады, содан кейін жойылады.
      25. Ќолданєан кейін сїліктер тўзы бар лотоктарєа салынады, ќан тїкіріп болєаннан кейін полиэтиленді пакетке салынады жјне дезинфекциялау ќўралы себіледі. Пайда болєан ўйыєан ќанєа дезинфекциялау ќўралын себеді жјне кемінде 60 минутќа ќояды жјне кјрізге тґгеді.

Медициналыќ ўйымдарда
инфекциялыќ баќылауды
жїргізу ќаєидаларына
1-ќосымша      

^ Медициналыќ ўйымдарды инфекциялыќ баќылау комиссиясы туралы
їлгілік ереже

      1. Инфекциялыќ баќылау жґніндегі комиссияныѕ ќызметі јзірленген жјне медициналыќ ўйымныѕ басшысы бекіткен Баєдарламаєа сјйкес жїргізіледі.
      2. Медициналыќ ўйым басшысыныѕ бўйрыєымен стационардыѕ барлыќ бґлімшелерінде инфекциялыќ баќылауды ќамтамасыз етуге жауапты адамдар бекітіледі.
      3. Комиссия медициналыќ ўйымдарда инфекциялыќ баќылауды ќамтамасыз ету бойынша жўмысќа тартылєан мамандардыѕ ґзара іс-јрекетін їйлестіреді.
      4. Инфекциялыќ баќылау жґніндегі іс-шаралар сырќаттанушылыќтыѕ эпидемиологиялыќ талдау нјтижелері негізінде јзірленеді жјне аєымдыќ жаєдайєа сјйкес тўраќты тїзетіледі.
      5. Комиссия отырысы ќажеттілігіне ќарай, біраќ айына 1 реттен сиретпей жўмыс ќорытындысын тыѕдау арќылы ґткізіледі.
      6. Комиссия шешімдерін медициналыќ ўйымдардыѕ барлыќ ќызметкерлері орындауєа міндетті.
      7. Медициналыќ манипуляциялардыѕ эпидемиологиялыќ маѕыздылыєын,  оќшаулау-шектеу іс-шараларыныѕ тиімділігін, стерильдеу жјне дезинфекциялау јдістерін баєалау тўраќты жїргізіледі.
      8. Комиссия тґраєасы (бас дјрігердіѕ емдеу жўмысы жґніндегі орынбасары) мынадай міндеттерді орындайды:
      1) инфекциялыќ баќылаудыѕ басымды мјселелерін айќындайды;
      2) комитет ќызметіне басшылыќ ету мен їйлестіруді жїзеге асырады;
      3) комиссия отырыстарын уаќтылы ґткізуді ќамтамасыз етеді;
      4) инфекциялыќ баќылау жоспарына сјйкес инфекциялыќ баќылаудыѕ жекелеген іс-шараларын ґткізуге жауапты адамдарды аныќтайды;
      5) басшылыќтыѕ араласуын талап ететін проблемалы мјселелер туралы, отырыстарда ќабылданєан жоспар мен шешімдердіѕ орындалуы туралы конференцияда баяндайды;
      6) єылыми - практикалыќ конференция ґткізуді ўйымдастырады;
      7) инфекциялыќ баќылау бойынша алдыѕєы ќатарлы халыќаралыќ тјжірибені енгізеді;
      8) комиссия ќызметіне жјне ґткізілетін іс-шаралардыѕ тиімділігіне талдау жїргізеді.
      9. Комиссия тґраєасыныѕ орынбасары (госпитальдыќ эпидемиолог) мыналарды жїргізеді:
      1) отырысќа материалдарды дайындауды, жоспарлауды;
      2) инфекциялыќ баќылау бойынша медицина кадрларын даярлауды;
      3) нысаналы баєдарламаларды, ўсынымдарды јзірлеуді.
      10. Комиссия хатшысы (эпидемиолог) мыналарды ќамтамасыз етеді:
      1) іс ќаєаздарын жїргізуді;
      2) деректер базасын жасауды жјне толыќтыруды;
      3) материалды дайындауєа ќатысуды.
      11. Клиникалыќ мамандар (хирург, педиатр, акушер-гинеколог жјне басќа да клиницистер) мыналарды жїргізеді:
      1) медициналыќ кґмек сапасын баєалауды;
      2) операциядан кейінгі асќынулар мен олардыѕ алдын алуды баєалау жґніндегі ўсынымдарды јзірлеуді;
      3) оќыту баєдарламасын јзірлеуді жјне тиісті бейіндегі медицина персоналын даярлауды;
      4) инфекциялыќ баќылау мјселелері бойынша медициналыќ ќызметкерлер ќўрамын оќыту баєдарламаларын јзірлеуді;
      5) бґлімшеде инфекциялыќ баќылауды ўйымдастыру принциптерін јзірлеуді: бґлімде есепке алуєа жјне тіркеуге жататын жўќпалы аурулардыѕ тізбесін айќындайды, эпидемиологиялыќ ќадаєалау баєдарламасына сјйкес аќпаратты беруді жинау мен ўйымдастырады, барабар эпидемияєа ќарсы режимді, ауруды талдауды ќамтамасыз етеді.
      12. Экономист госпиталдыќ жўќпалы аурулар кезінде экономикалыќ залал есебін жасауєа жјне ґткізілетін инфекциялыќ баќылау баєдарламасыныѕ экономикалыќ тиімділігін талдауды жїргізу тиіс.
      13. Микробиолог мыналарды жїргізеді:
      1) жїргізілген зерттеулердіѕ нјтижелері туралы мїдделі адамдарєа уаќтылы аќпарат беруді;
      2) науќаспен жјне сыртќы орта объектілерінен сынама алу алгоритмдерін јзірлеуді, зерттеулер кґлемін айќындауды;
      3) микробактериологиялыќ зерттеу їшін сынама алу, саќтау жјне жеткізу, микробиологиялыќ зерттеулердіѕ алынєан нјтижелерін дўрыс тїсіндіру бойынша мамандарды оќытуды;
      4) микробиологиялыќ зертханаларды материалдыќ-техникалыќ жабдыќтаудыѕ перспективалыќ дамуын жоспарлауды, микробиологиялыќ зерттеулердіѕ кґлемі жґнінде ўсынымдар јзірлеуді;
      5) базалар деректерін ќамтамасыз етуді: деректерді жјне бґлінген ґсінділерді саќтауды, микробактериологиялыќ зерттеулердіѕ сапасын баќылауды.
      14. Бас мейірбике мыналарды жїргізеді:
      1) жасалєан жјне бекітілген оќыту баєдарламасына сјйкес орта буынды медицина персоналын манипуляциялар мен емшараларды жїргізу ережесіне оќытуды, білімді баќылауды (жўмыс орнында немесе тестілеуде) жїргізуді;
      2) эпидемиологтыѕ басшылыєымен эпидемиологиялыќ ќадаєалауды;
      3) шыєыс материалдарына ќажеттілікті баєалауды;
      4) санитариялыќ-гигиеналыќ жјне дезинфекциялыќ-стерильдеу режимініѕ саќталуын, медицина персоналы асептика жјне антисептика ќаєидаларын саќтауын ўйымдастыруды.
      15. Дјріхана меѕгерушісі мыналарды жїзеге асырады:
      1) микробќа ќарсы препараттардыѕ ќажеттілігін баєалауды жјне оларды кјдеге жаратуды;
      2) дјрілік заттардыѕ сапасы мен стерильдігін баќылауды;
      3) бґлімшелердіѕ стерильді дјрілік нысандарєа ќажеттілігін баєалауды жјне олармен їздіксіз ќамтамасыз етуді.