microbik.ru
1

Код курсу
Назва курсу

Методи керування світловим випромінюванням


Лектор

Луців-Шумський Лев Пилипович

Наук. ст., вч. звання

Канд. фіз.-мат. наук, доцент

ECTS
Факультет

Електроніки, кафедра нелінійної оптики

Рівень

Спеціаліст

Навчальний семестр

10

Кількість год/ тижд.

2 л.+2 лб.

Метод викладання

Лекції і лабораторні заняття

Додаткові методи

Усне та письмове опитування

Опис курсу

^ Мета курсу – дати огляд методів керування світловим випромінюванням, які базуються на використанні різних фізичних явищ і ефектів (електро-, п’єзо- та магнітооптики, акустооптики та ін.) та розглянути можливості використання їх для побудови модуляторів і дефлекторів світла.

^ Теоретичні знання: Класифікація методів модуляції світлового випромінювання за типом модуляції, використаними фізичними ефектами, змінами характеристик світлової хвилі. Способи перетворення фазової модуляції світла в амплітудну. Використання лінійного електрооптичного (ЕО) ефекту в кристалах для побудови модуляторів (кристали з різною симетрією). Модуляційні і частотні характеристики. Модулятори на основі квадратичного ЕО ефекту. Еквівалентна електрична схема ЕО модулятора. Модуляція світла при електричному керуванні поглинанням у кристалах. Модулятори на p-n-переході напівпровідникового діода. Акустооптичні модулятори світла. Матеріали для їх побудови. Комірки Фарадея. Внутрішня модуляція лазерного випромінювання. ЕО модулятор МДЕ-2, акустооптичний модулятор МЛ-202. Дефлектори світла. Основні характеристики. Неперервно відхиляючі ЕО дефлектори. Ультразвукові (дифракційні і рефракційні) дефлектори. Дискретно відхиляючі пристрої та системи. Різновидності п’єзоелектричних дефлекторів світла.

За тематикою спецкурсу виконується 7 лабораторних робіт.

Обов`язкова література

Микаэлян А.Л. Оптические методы в информатике. – М.: Наука, 1990. – 232 с.; Ярив А., Юх П. Оптические волны в кристаллах. – М.: Мир, 1987. – 616 с.; Мустель Е.Р., Парыгин В.Н. Методы модуляции и сканирования света. – М.: Наука, 1970. – 295 с.; Гриб Б.Н., Кондиленко И.И., Коротков П.А., Цяшенко Ю.П. Электрооптические дефлекторы света. – К.: Техника, 1980. – 208 с.; Блистанов А.А. Кристаллы квантовой и нелинейной оптики. – М.: МИСИС, 2000. – 432 с.

Умови зарахування курсу

Знання програми курсу; виконання лабораторних робіт.

Форма звітності - іспит.

Мова викладання

Українська