microbik.ru
1 2 ... 10 11

Міністерство культури і туризму України

Харківська державна академія культури

Бібліотека
наталя миколаївна

кушнаренкоБіобібліографічний покажчик

(до 60-річчя від дня народження)
Харків хдак 2010


УДК 016:929

ББК 91.28

К 96


Серія «Видатні педагоги

Харківської державної академії культури»


Укладачі: С. В. Євсеєнко, К. О. Литвин, Т. О. Шикаленко

Науковий редактор Т. О. Шикаленко

Художнє оформлення І. Г. КолесникК 96

^ Наталя Миколаївна Кушнаренко : біобібліогр. покажч. : (до 60-річчя від дня народж.) / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, К. О. Литвин, Т. О. Шикаленко ; наук. ред. Т. О. Шикаленко]. — Х. : ХДАК, 2010. — 164 с. — (Серія «Видатні педагоги Харківської державної академії культури»).
ISBN 978–966–8308–27–7УДК 016:929

ББК 91.28


© Харківська державна академія культури, 2010
© Євсеєнко С. В., Литвин К. О., Шикаленко Т. О., укладання, 2010

ISBN 978–966–8308–27–7

© Колесник І. Г., художнє оформлення, 2010Щирошановній Наталі миколаївні

до святкового ювілею


На долонях ніжного проміння

Жовтень казку осені гойдав:

В двадцять перший день свого правління

Вас на щастя всім подарував.


Й над землею, золотом сповитій,

Де все засинає до тепла,

Увібравши жар осінніх квітів,

Ваша зірка впевнено зійшла.


Щоб у небі гідно запалати,

Вчить людей і з учнями — рости,

Світ книжковий мудро пізнавати

Й іншим цю науку донести.


Сповнені ми всі до Вас поваги —

Сивий науковець і студент.

Як же надає нам всім наснаги

Ваше слово, Ваш авторитет!


Нам усім відкрийтеся Ви чесно

Й розкажіть секрет юнацьких літ:

Чому поруч з Вами все чудесно

І цікавим є звичайний світ?


Мабуть, справа в людяності щирій,

В інтелекті й гуморі тонкім,

У душі, турботливій і сильній,

Що іде на допомогу всім.


Хай надалі молодість не зрадить,

Як і Ви не зраджуєте їй,

І ніщо нехай Вам не завадить

Піднестись до зірки Ваших мрій!


Щастя і здоров’я Вам щоденно!

Свята й перемог у справах всіх!

...Я ж сьогодні радісно і чемно

Серцем ухилюсь до Ваших ніг!

^ Від вдячної аспірантки Кузнєцової Марини

від укладачів

Запропонований біобібліографічний покажчик містить матеріали про життя, наукову та педагогічну діяльність лідера бібліотечно-інформаційної та документознавчої освіти, доктора педагогічних наук, проректора з наукової роботи, завідувача кафедри документознавства та книгознавства Харківської державної академії культури, професора Н. М. Кушнаренко.

Мета видання — ознайомити широке коло читачів з науково-педагогічною діяльністю Н. М. Кушнаренко, якомога повніше висвітлити її вагомий науковий доробок у галузі бібліотекознавства, документознавства та інформаційної діяльності.

Це вже третій покажчик, присвячений ювіляру. Перший, укладений А. А. Соляник, вийшов у 2000 р. під егідою Відділення бібліотекознавства Міжнародної академії інформатизаціїі і охоплював період з 1977 по 2000 рр. У 2005 р. у серії «Видатні педагоги Харківської державної академії культури» вийшов друком покажчик «Наталя Миколаївна Кушнаренко: (до 55-річчя від дня народження)» і охоплював матеріал з 1977 по 2005 рр.

Цей покажчик підготовлений до 60-річчя Н. М. Кушнаренко. Він охоплює весь період педагогічної та наукової діяльності ювіляра по жовтень 2010 р. включно.

До покажчика ввійшли 369 публікацій: авторські, написані в співавторстві та редакторські. Це монографії, статті з наукових збірників, періодичних видань, підручники, навчальні посібники, навчально-методичні матеріали (1–2 розділи).

3–6 розділи містять матеріал, який ознайомлює читача з різносторонньою науковою та громадською діяльністю Н. М. Кушнаренко. Крім 1 і 2 розділів, які свідчать про високу публікаторську активність Н. М. Кушнаренко, значно збільшився обсяг 5 і 6 розділів порівняно з попередніми покажчиками, що свідчить як про плідну діяльність Наталі Миколаївни на посаді проректора з наукової роботи ХДАК, так і про популярність її наукових поглядів серед бібліотечної та наукової спільноти. Записи в 6 розділі супроводжуються короткими довідковими анотаціями.

Усі матеріали переглянуто de visu, окрім відмічених астериском «*».

Допоміжний апарат містить: покажчик назв праць Н. М. Кушнаренко, предметний та іменний покажчики. Через наявність ідентичних назв у покажчику назв праць додатково внесені уточнюючі відомості.

Бібліографічні описи 1 та 2 розділів згруповано в хронологічно-алфавітному порядку, 3–6 розділів — в алфавітному і здійснено відповідно до існуючих державних і міжнародних стандартів, зокрема: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582–97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила», ДСТУ 4861:2007 «Видання. Вихідні відомості» і ГОСТ 7.78–99 «Издания. Вспомогательные указатели».

Покажчик складено на основі бібліографічної бази даних ХДАК «Друковані праці викладачів ХДАК» та особистого архіву Н. М. Кушнаренко.


^ НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА КУШНАРЕНКО

(ДО 60-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Харківська державна академія культури (ХДАК) — фундатор і лідер бібліотечно-інформаційної освіти та наукових шкіл України, зростила когорту відомих далеко за її межами фахівців, які зробили вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи, науки і культури країни. Одні з цих особистостей належать історії вузу, інші — його сучасності.

Біобібліографічний покажчик присвячено Наталі Миколаївні Кушнаренко — доктору педагогічних наук України і Росії, професору, проректору з наукової роботи, завідувачу кафедри документознавства та книгознавства Харківської державної академії культури, академіку Міжнародної академії інформатизації при ООН, одному з авторитетних учених у галузі документології, документознавства, бібліотекознавства, фондознавства, бібліотечного краєзнавства та вищої бібліотечно-інформаційної освіти нашої країни, члену редколегій більшості професійних журналів і наукових збірників, авторові понад 300 наукових і науково-методичних публікацій, у т. ч. 8 підручників і навчальних посібників для вищої школи, виданих із грифом Міністерства освіти і науки та Міністерства культури і туризму України, які користуються підвищеним попитом не лише в Україні, але й в інших країнах СНД.

Як свідчать дані наукометричного аналізу потоку професійних публікацій з проблем становлення та розвитку документології, документознавства, бібліотечного краєзнавства, соціальних комунікацій кінця ХХ — початку ХХІ століття, за рівнем наукової продуктивності, ступенем цитованості Н. М. Кушнаренко посідає одне з провідних місць у науковому й освітянському просторі України. Серед її численних праць слід особливо відзначити: унікальне монографічне видання «Эволюция библиотечного фондоведения» (М. : Гранд-Фаир, 2007), написане в співавторстві з Ю. М. Столяровим та А. А. Соляник; оригінальні, новаторські підручники і навчальні посібники для вищих навчальних закладів, відомі далеко за межами України, зокрема одноосібні підручники — «Документоведение» (вісім видань — Х. : ХДІК, 1997; К. : Знання, 1998–2008 рр.), «Бібліотечне краєзнавство» (К. : Знання, 2007); підручники «Організація та методика науково-дослідницької діяльності» (шість видань — Х. : ХДІК, 1998; К. : Знання, 2001–2008 рр.) у співавторстві з В. М. Шейком; «Наукова обробка документів» (чотири видання — К. : Знання, 2001–2006 рр.) у співавторстві з В. К. Удаловою; навчальні посібники «Краеведческая деятельность библиотек» (М. : МГИК, 1993), написаний одноосібно, «Бібліотечні фонди» (Х. : Основа, 1993), написаний у співавторстві з М. П. Васильченком і В. А. Мільман; два навчальні посібники під однією назвою «Спеціальне документознавство», але з різним змістом у різних регіонах України — перший у співавторстві з Т. В. Нікітіною, І. В. Захаровою, П. П. Панченко (Черкаси : СУЕМ, 2009), другий — у співавторстві з Ю. В. Трач, під науковою редакцією Г. М. Швецової-Водки (К. : Україна, 2010). Останнім часом Н. М. Кушнаренко з притаманною їй науковою активністю переймається методологічними проблемами розвитку теорії соціальних комунікацій, виявленням в їх системі специфічного місця бібліотеки як соціальної інституції та комунікаційної установи.

Н. М. Кушнаренко працює в ХДАК з 1972 р. після закінчення бібліотечного факультету. Тут за 35 років вона пройшла всі щаблі професійного росту — від асистента до професора, завідувача кафедри, декана, проректора, блискуче поєднуючи багаторічну плідну науково-дослідницьку й адміністративну роботу з активною викладацькою діяльністю, демонструючи масштабність професійного мислення, продуктивність творчих пошуків і відкриттів.

Про життєвий і творчий шлях Н. М. Кушнаренко, її вагомий науковий доробок, суттєвий внесок у розбудову документознавства, документології, бібліотечного краєзнавства, підготовку якісних бібліотечних фахівців та науково-педагогічних кадрів в Україні написано чимало. Вважаємо за доцільне звернути увагу на плідну діяльність Н. М. Кушнаренко як проректора з наукової роботи академії.

Наукові здібності Наталі Миколаївни, а також її організаторський талант у цьому плані виявилися ще в далекі студентські роки, коли вона стала переможницею всеукраїнського конкурсу на кращу студентську роботу. Ця подія стала доленосною в її подальшій науковій діяльності. Першим її науковим керівником був молодий викладач М. П. Васильченко, який доклав значних зусиль щодо формування впевненості у власних можливостях студентки. Серед тих, хто сприяв її становленню як науковця, слід назвати доцента кафедри, керівника наукового студентського гуртка Д. А. Кумок, завідувача кафедри бібліотечних фондів і каталогів ХДІК, відомого українського бібліотекознавця і фондознавця доцента Є. П. Тамма, який умів виявляти і підтримувати талановиту молодь. Завдяки участі авторитетних наставників, власному сумлінню й організаторським здібностям вона очолила кращий на той час студентський гурток кафедри, науковий сектор комітету комсомолу, пізніше стала керівником Студентського науково-творчого товариства (СНТТ) інституту. Були в її науковій діяльності вагання. З одного боку, постійна увага та підтримка молодого науковця І. І. Корнєйчиком — на той час доцентом, кандидатом наук, який у складних тодішніх умовах був першим, хто наважився писати докторську дисертацію, талановито викладав курс «Краєзнавча бібліографія» і пропонував Наталі Миколаївні бібліографознавчу тему дослідження. З іншого боку — власне розуміння базовості фондознавчих курсів і зобов’язань перед своїми науковими наставниками, що урешті-решт склало перевагу на користь вибору кафедри бібліотечних фондів і каталогів як викладача, яку Наталя Миколаївна очолює з 1987 р. до цього часу. В подальшому ці дві основні «змістові наукові лінії» — краєзнавство і фондознавство — стали пріоритетними в професійній діяльності Н. М. Кушнаренко, цілком об’єктивно об’єдналися в проблематиці її докторської дисертації з бібліотечного краєзнавства як віддання належного своїм першим науковим наставникам. Знаємо, що ювілярка завжди з вдячністю згадує їх.

Як проректор з наукової роботи ХДАК Н. М. Кушнаренко успішно формує творчий науковий простір академії, здатна не лише ініціювати, але креативно й оперативно реалізовувати всі стратегічні й інноваційні накреслення ректорату у сфері науково-дослідницької діяльності. Саме вона була одним із найактивніших учасників наукової групи, яку очолив В. М. Шейко, що розробила й успішно втілила в життя ідею введення до «Переліку спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань», двох нових наукових галузей «культурологія» та «соціальні комунікації», що підтримали Кабінет Міністрів України, ВАК України й більшість ВНЗ відповідного профілю. Нині ці напрями є пріоритетними в розроблені фундаментальних і прикладних досліджень ХДАК. Тут здійснюється активне опрацювання двох загальноакадемічних НДР: «Вітчизняна та світова культура: історико-теоретичні аспекти» та «Документально-комунікаційні структури суспільства: інноваційні стратегії розвитку». Під її патронатом у ХДАК ефективно функціонують дві докторські спеціалізовані вчені ради з теорії та історії культури, української культури (у галузі культурології та мистецтвознавства), з теорії та історії соціальних комунікацій, книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства (у галузі соціальних комунікацій). За п’ять останніх років викладачі академії захистили 10 докторських і 47 кандидатських дисертацій.

Наталя Миколаївна має добру вдачу — об’єднувати навколо себе талановитих, працьовитих і порядних людей, однодумців, які плідно працюють на науковій ниві. Очолювана нею кафедра документознавства та книгознавства має 100-відсотковий науковий ценз. Доктори і кандидати наук — члени кафедри мають значні наукові і педагогічні здобутки. Ювілярка активно формує свою власну наукову школу з кращих викладачів, докторантів, аспірантів і студентів. Як лідер школи вона здатна продукувати нові ідеї, залучаючи до їх реалізації різні покоління науковців. Під керівництвом Н. М. Кушнаренко захищено 2 докторські (В. В. Дерлеменко, А. А. Соляник) та 6 кандидатських дисертацій (О. А. Андрющенко, І. О. Бондаренко, С. О. Денисенко, Л. І. Демчина, В. А. Маркова, Л. С. Северин). Нині готуються до захисту 1 докторська (В. А. Маркова) і 5 кандидатських дисертацій. Її колишні учні — зараз уже відомі в країні вчені, професори, декани, завідувачі кафедр, директори бібліотек. Зокрема доктори наук: А. А. Соляник — професор, декан факультету бібліотекознавства та інформатики ХДАК, В. В. Дерлеменко — заступник директора з наукової роботи Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук та ін.

Під керівництвом Н. М. Кушнаренко в ХДАК успішно функціонують аспірантура і докторантура. Підготовка наукових кадрів здійснюється за восьма науковими спеціальностями. Завдяки її організаторським здібностям останнім часом збільшилася чисельність випускників аспірантури і докторантури, які вчасно захищають кандидатські та докторські дисертації.

Під керівництвом Н. М. Кушнаренко в академії ефективно працюють СНТТ, рада молодих учених, яка координує діяльність студентських кафедральних і факультетських науково-творчих товариств, проводить серії науково-методичних семінарів для студентів і молодих науковців, організує наукові конференції, «круглі столи», дискусійні клуби тощо.

Ефективно працює за її сприяння редакційно-видавничий відділ ХДАК. Академія видає наукові збірники «Культура України» та «Вісник Харківської державної академії культури», затверджені ВАК України як фахові з культурології, мистецтвознавства, соціальних комунікацій, педагогічних, історичних наук. Вона є заступником відповідального редактора «Вісника ХДАК». Щороку викладачі, докторанти, аспіранти і студенти академії публікують понад 700 монографій, підручників, навчальних посібників з грифом МОН України і Міністерства культури і туризму України, навчально-методичних матеріалів, статей, тез доповідей. Більша частина публікацій представників академії здійснюється за участю творчого колективу редакційно-видавничого відділу ХДАК, який, за поданням ректорату академії, Державним комітетом телебачення і радіомовлення України у 2008 р. було внесено до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції. Тобто завдяки зусиллям Н. М. Кушнаренко редакційно-видавничий відділ ХДАК уперше за десятилітній період свого функціонування отримав офіційний дозвіл не лише на підготовку та видання, але й на розповсюдження якісної наукової, навчальної і науково-методичної продукції, якої потребують наукові і навчальні заклади не лише України, але й Росії, Білорусі, інших країн близького і далекого зарубіжжя.

На базі ХДАК щорічно проводиться понад 20 наукових, науково-практичних конференцій міжнародного, всеукраїнського і регіонального рівнів, науково-методичних семінарів, «круглих столів», конкурсів, фестивалів, які високо оцінила українська і світова професійна громадськість. Серед них: щорічна всеукраїнська конференція молодих учених «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття», яка надає можливість вільного спілкування й обміну новими науковими ідеями молодим науковцям з України, Росії, Білорусі, США, Німеччини, Австрії, Франції, Фінляндії й інших країн Європи, а також міжнародні наукові конференції, які високо оцінило вітчизняне і міжнародне професійне співтовариство, а саме: «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку», «Освіта, культура та мистецтво в добу цивілізаційної глобалізації», «Харків у контексті світової музичної культури», «Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність», «Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань», «Нові інформаційні технології в освіті», всеукраїнський фестиваль молодих виконавців «Слобожанський вернісаж», всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальностей «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» та «Документознавство, архівознавство» (голова журі — Н. М. Кушнаренко) та ін.

Вимоглива, принципова, щедра на ідеї та добро, вона щоденно віддає свої знання, мудрість, тепло і наснагу іншим. За це її щиро поважає і шанує увесь науковий світ України.

Життєве і професійне кредо ювілярки можна сформулювати так: знання, пізнання, мудрість, терпіння, гармонія!

Шановна Наталю Миколаївно! Щиро вітаємо Вас з ювілеєм, бажаємо міцного здоров’я, творчого довголіття, наснаги в науковій і педагогічній діяльності на благо ХДАК та всієї України!


В. М. Шейко

ректор ХДАК, доктор історичних наук, професор,

член-кореспондент Академії мистецтв України,

заслужений діяч мистецтв України,

дійсний член Міжнародної академії інформатизації


М. М. Каністратенко

перший проректор ХДАК, кандидат історичних наук,

професор, заслужений працівник культури України

Поздравляем с юбилеем!

Досточтимая Наталья Николаевна!

Президиум Отделения «Библиотековедение» Международной академии информатизации торжественно поздравляет Вас со славным юбилеем, желает доброго здоровья и дальнейших успехов на благородной ниве науки и образования.

Вы, дорогая Наталья Николаевна, стояли у истоков создания нашего Отделения и являетесь одним из первых и наиболее уважаемых его членов, поскольку Ваши научные достижения имеют весомый и подлинно международный характер. Свидетельство этого — издание Ваших трудов не только на родном украинском языке, но и на русском как языке межнационального общения в рамках Содружества Независимых Государств. Это рецензии зарубежных коллег на Ваши учебники и монографии, организация Вами международных научных конференций и Ваше личное участие на международных форумах в разных странах в качестве докладчика и председателя секций.

Среди Ваших многочисленных публикаций по проблемам науковедения, библиотековедения и документоведения учёные Отделения особенно высоко ценят Ваш вузовский учебник «Документоведение», который стал настольной книгой студентов многих стран. О его качестве и востребованности лучше всего свидетельствует то, что он выдержал девять изданий и готовится к выходу десятое. Для нашего Отделения это незаурядное событие.

Ваша многолетняя деятельность на посту проректора по научной работе Харьковской академии культуры достойна всемерного уважения. В этом качестве Вы стали пионером перевода нашей научной специальности в класс социологических наук, что адекватно отражает её действительное место в классификации наук.

Ваше имя, Наталья Николаевна, уже вошло в анналы истории науки: Вам посвящена персональная статья в Библиотечной энциклопедии, которая имеет всемирный охват самых крупных событий и отражает деятельность самых значимых в нашей сфере лиц. Лишь немногие члены нашего Отделения удостоились чести быть представленными на страницах этого издания.

Мы ценим Вас за педагогическое мастерство, высоко профессиональное отношение к библиотечному делу и подготовке специальных кадров, стремление всегда следовать прекрасным гуманистическим принципам и традициям. Вы — высокоэрудированный педагог и компетентный учёный, умелый организатор и успешный администратор. Вам присущи завидная трудоспособность, высокая результативность, увлечённость работой, плодотворное сотрудничество с научно-педагогической общественностью разных стран.

От имени Отделения поздравляем с юбилейной датой и активно желаем Вам, дорогая Наталья Николаевна, здравствовать и процветать!


^ Президент Отделения Ю. Н. Столяров

Учёный секретарь В. К. Клюев
следующая страница >>