microbik.ru
  1 ... 7 8 9 10 11
Заслуговує на увагу досвід харківського бібліотекознавця Н. М. Кушнаренко у дослідженні проблем бібліотечного краєзнавства, яка всебічно вивчила цю проблему як у цілому (підручник «Бібліотечне краєзнавство»), так і в окремих аспектах (стаття «Формування електронного середовища в краєзнавчому аспекті»).

 1. Кузнєцова М. М. Корпоративні умови формування системи краєзнавчих електронних ресурсів бібліотек України / Марина Кузнєцова // Вісн. Кн. палати. — 2008. — № 10. — С. 20, 22.

Про роль веб-сайтів бібліотек та регіональних порталів для представлення в Інтернеті власних краєзнавчих ресурсів, про необхідність державної підтримки розвитку електронного бібліотечного краєзнавства в Україні в підручнику Н. М. Кушнаренко «Бібліотечне краєзнавство».

 1. Кузнєцова М. М. Краєзнавча інформація — важлива складова регіональних інформаційних порталів бібліотек України / М. М. Кузнєцова // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. : до 80-річчя Харк. держ. акад. культури. — Х., 2009. — Вип. 24. — C. 114–124.

Про вплив комп’ютерних та телекомунікаційних засобів на всі напрями краєзнавчої діяльності бібліотек у підручнику Н. М. Кушнаренко «Бібліотечне краєзнавство».

 1. Кузнєцова М. М. Регіональні електронні ресурси: від корпоративного створення до використання у соціально-комунікаційному середовищі ОУНБ / Марина Кузнєцова // Вісн. Кн. палати. — 2010. — № 8. — С. 25.

Провідними принципами в новій моделі комунікативного середовища має стати конструктивна співпраця бібліотек регіону, з якою пов’язують перспективи розвитку краєзнавчої діяльності більшість дослідників. Серед них — Н. М. Кушнаренко.

 1. Кулешов С. Г. Документознавство. Історія. Теоретичні основи / С. Кулешов ; Держ. ком. архівів України [та ін.]. — К., 2000. — С. 36, 39, 42, 43, 51–54, 56–57.

Розкривається внесок Н. М. Кушнаренко в розробку теоретичних засад документознавства як науки про документ у широкому розумінні, трактування нею об’єкта, предмета і структури документознавства як наукової і навчальної дисципліни, визначаються досягнення і дискусійність авторської концепції.

 1. Кулешов С. Г. На теренах документознавства / С. Г. Кулешов // Наталя Миколаївна Кушнаренко : біобібліогр. покажч. : (до 55-річчя від дня народж.) / Харк. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, Т. О. Шикаленко ; наук. ред. Л. П. Семененко.]. — Х., 2005. — С. 15.

 2. Кулешов С. Г. Новий погляд на структуру документознавства / С. Кулешов // Вісн. Кн. палати. — 2003. — № 10. — С. 24–27.

Аналізується внесок Н. М. Кушнаренко в обгрунтування структури документознавства, виявляються досягнення і недоліки авторської концепції.

 1. Кулешов С. Г. Чи входить книгознавство у документознавство? : (до проблеми структуризації сучасного документознавства) / С. Кулешов // Бібл. вісн. — 1999. — № 5. — С. 10–16. — Бібліогр.: 22 назви. — Pец. на кн.: Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. — Харьков, 1997. — 384 с.

Підкреслюється значення підручника Н. М. Кушнаренко «Документоведение», висловлюється несприйняття щодо входження книгознавства до циклу документознавчих дисциплін.

 1. Культурологія і соціальні комунікації — нові галузі наукових досліджень в Україні : [перелік спеціальностей і проблематика досліджень] / І. О. Давидова, М. В. Дяченко, В. О. Ільганаєва, М. М. Каністратенко, О. В. Кравченко, Н. М. Кушнаренко, С. В. Потрашков, В. М. Ряполов, А. А. Соляник, Л. В. Стародубцева, Л. Г. Тишевська, О. О. Тортіка, В. М. Шейко // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Х., 2007. — Вип. 19. — С. 205.

Указується, що групу розробників у галузі соціальних комунікацій очолила проректор з наукової роботи ХДАК Н. М. Кушнаренко.

 1. Кушнаренко Наталья Николаевна // Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ : в 2 т. : справочник / Гос. публ. науч.-техн. б-ка России. — 5-е изд., испр. и доп. — М., 2001. — Т. 1. — С. 379.

 2. Кушнаренко Наталья Николаевна // Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ : : в 3 т. : справочник / Гос. публ. науч.-техн. б-ка России. — 6-е изд., испр. и доп. — М., 2003. — Т. 2. — С. 475.

 3. Кушнаренко Наталья Николаевна // Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ : справочник. — 6-е изд., испр. и доп. — М., 2007. — Т. 2 : К–Р. — С. 416. — *

 4. Кушнаренко Наталья Николаевна // Кто есть кто на академическом Олимпе : к 10-летию отд-ния «Библиотековедение» Междунар. акад. информатизации при ООН : справочник. — М., 2004. — С. 99–101.

 5. Кушнаренко Наталя Миколаївна // Вища школа Харківщини — Кращі імена. — Х., 2008. — С. 2.

Дипломант у номінації «Декан факультету (завідувач відділення)», 1999 р.

 1. Кушнаренко Наталя Миколаївна // Вища школа Харківщини — Кращі імена. — Х., 2008. — С. 37.

Дипломант у номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін», 2008 р.

 1. Кушнаренко Наталя Миколаївна // Краєзнавці України (сучасні дослідники рідного краю) : довідник / Всеукр. спілка краєзнавців. — К. ; Кам’янець-Подільський, 2003. — Т. 1. — С. 117–118.

 2. Ларьков Н. С. Документоведение : учеб. пособие / Н. С. Ларьков. — Томск, 2005. — С. 5, 19, 22, 54, 216.

Поділяючи парадигмальні погляди Н. М. Кушнаренко на документознавство, російський автор розглядає його об’єкт, предмет, місце в системі документно-комунікаційних наук, уточнює ознаки класифікації документа як складної інформаційної системи.

 1. Ларьков Н. С. О предмете и объекте документоведения как междисциплинарного научного направления / Н. С. Ларьков // Документ в парадигме междисциплинарного подхода : материалы Второй Всерос. науч.-практ. конф. (г. Томск, 27–28 окт. 2005 г.) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию [и др.]. — Томск, 2006. — С. 19–20.

Про дві підсистеми документознавства — загальне і особливе, їх склад у першому російськомовному підручнику з документознавства (Кушнаренко Н. Н. «Документоведение»).

 1. Ларьков Н. С. Общие функции документа / Н. С. Ларьков // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19–21 трав. 2009 р. / М-во культури і туризму України, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец., Ін-т держ. упр. та інформ. діяльн. — К., 2009. — С. 12.

Про загальні та головну функції документа в підручнику Н. М. Кушнаренко «Документоведение» (Киев, 2006).

 1. Леміш Н. О. Основні етапи розвитку документознавства / Н. О. Леміш // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–23 трав. 2007 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури і туризму України, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец., Ін-т держ. упр. та інформ. діяльн. — К., 2007. — С. 30–32.

Серед основних етапів розвитку документознавства названо 1997 р. — випуск першого в Україні підручника з документознавства (Кушнаренко Н. Н «Документоведение»), а також 2004–2006 рр. — продовження дискусії про перехід від документознавства до документології, в якій брала участь Н. М. Кушнаренко.

 1. Литвинська С. В. Інституалізація науки про документ: проблема викладання дисциплін «Документознавство» і «Документологія» у ВНЗ / С. В. Литвинська // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–23 трав. 2007 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури і туризму України, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец., Ін-т держ. упр. та інформ. діяльн. — К., 2007. — С. 261.

Н. М. Кушнаренко трактує документологію як синонім теорії документа і вводить її до складу загального документознавства.

 1. Литвинська С. В. Проблемні питання загальної класифікації документів на сучасному етапі / С. В. Литвинська, С. В. Харченко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–27 трав. 2010 р. / М-во культури і туризму України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец. — К., 2010. — С. 93.

Порівнюються класифікації документів Н. М. Кушнаренко, М. В. Комової, Г. М. Швецової-Водки.

 1. Лиховид Т. Ф. Кадровое обеспечение краеведческой библиографической деятельности / Т. Ф. Лиховид, Н. З. Шатохина // Библиография. — 2009. — № 1. — С. 31.

З розвитком вищої бібліотечної освіти, диференціацією бібліотечно-бібліографічних дисциплін стало реальністю існування самостійного курсу «Краєзнавча бібліографія», становлення і розвиток якого пов’язане з іменами О. В. Мамонтова, М. М. Щерби, Н. М. Кушнаренко та ін.

 1. Лосиевский И. Я. Библиотечное фондоведение в прошлом, настоящем и будущем / И. Я. Лосиевский // Унив. кн. — 2008. — № 9. — С. 34–36. — Рец. на кн.: Эволюция библиотечного фондоведения : [монография] / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник ; под. ред. Ю. Н. Столярова. — М. : ФАИР, 2007. — 687 с. — (Специальный издательский проект для библиотек).

 2. Лохвицкая С. Л. Об эволюции библиотечного фондоведения / С. Л. Лохвицкая // Библиосфера. — 2008. — № 3. — С. 74–76. — Рец. на кн.: Эволюция библиотечного фондоведения : [монография] / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник ; под ред. Ю. Н. Столярова. — М. : ФАИР, 2007. — 687 с. — (Специальный издательский проект для библиотек).

 3. Лучанська В. Екологічна сфера як предметна галузь досліджуваної бібліотечно-інформаційної системи: змістовний аспект : [інформ.-бібліогр. забезпечення галузі] / Валентина Лучанська // Вісн. Кн. палати. — 2006. — № 5. — С. 24.

У визначенні ціннісних орієнтацій бібліотечно-інформаційних фахівців, нових вимог до їхньої підготовки науковою базою є праці Н. М. Кушнаренко та інших учених-бібліотекознавців.

 1. Ляшенко Л. В. Вивчення, забезпечення та розвиток інформаційних потреб бібліотекарів в умовах формування інформаційного суспільства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 — книгозн., бібліотекознавство, бібліографозн. / Ляшенко Лариса Володимирівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2002. — С. 2.

Українське бібліотекознавство набуває власних традицій дослідження проблеми безперервної бібліотечної освіти і бібліотечної професії в контексті переходу до інформаційного суспільства. Серед представників вчених-бібліотекознавців названо Н. М. Кушнаренко.

 1. Майстрович Т. В. Электронный документ в библиотеке : науч.-метод. пособие / Т. В. Майстрович. — М. : Либерея, 2007. — С. 15, 29. — (Серия «Библиотекарь и время. XXІ век» ; вып. 71).

Про визначення Н. М. Кушнаренко поняття «машинозчитуваний документ».

 1. Майстрович Т. В. Электронный документ как компонент библиотечного фонда : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 05.25.03 — библиотековедение, библиографоведение и книговедение / Майстрович Татьяна Викторовна. — М., 2005. — 48 с.

Про роль Н. М. Кушнаренко в розробці документознавства як науки.

 1. Майстрович Т. В. Электронный документ как объект библиотечного дела : [монография] / Т. В. Майстрович. — М. : Пашков дом, 2004. — С. 14, 25, 38.

Наголошено на значенні праць Н. М. Кушнаренко в поглибленому розумінні обсягу і змісту поняття «документ», виявленні базових характеристик документа, обгрунтуванні основних ознак електронного і машиночитаного документа.

 1. Макеєва І. Компетентність як складова професійної діяльності співробітників бібліотек вищих навчальних закладів / Ірина Макеєва // Вісн. Кн. палати. — 2007. — № 6. — С. 25.

Про концепцію особистісно орієнтованого професійного навчання бібліотекарів у працях Н. М. Кушнаренко та ін. бібліотекознавців.

 1. Макеєва І. Методологічні підходи до організації внутрішньобібліотечної системи підвищення кваліфікації кадрів бібліотек ВНЗ / Ірина Макеєва // Бібл. вісн. — 2008. — № 5. — С. 30.

Підвищення кваліфікації привертає увагу науковців як соціально-практична проблема. У працях Н. М. Кушнаренко та ін. бібліотекознавців розкривається зміст концепції безперервної освіти в Україні.

 1. Мамонтов А. В. Библиотечное краеведение. Вып. 2. Краеведческий библиотечный фонд : учеб. пособие / А. В. Мамонтов ; С.-Петерб. гос. акад. культуры. — СПб., 1998. — С. 11, 24, 36, 37.

Про роль Н. М. Кушнаренко в розробці критерію цінності краєзнавчих документів, засобів їх збереження, принципів формування краєзнавчого фонду.

 1. Марчук Ю. Документознавство і актуальні проблеми державного управління : [огляд виступів на Міжнар. наук.-теорет. конф. «Актуальні пробл. держ. упр. та документ.-інформ. забезпечення апарату влади», 25–26 трав. 2006 р., м. Київ] / Юрій Марчук // Вісн. Кн. палати. — 2007. — № 1. — С. 50.

У межах дискусії про сутність поняття «документ» російський дослідник Є. Плешкевич як інформаційний об’єкт виділяє повідомлення. На його думку, це суперечить позиції, яку відстоює Н. М. Кушнаренко і яка є загальновизнаною нині в документознавстві.

 1. Масловская С. Н. Специализированный фонд для библиотекарей: проблемы формирования и использования : [читальный зал библиотековедческой литературы Нац. парлам. б-ки им. В. И. Вернадского] / Светлана Масловская // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. — 2005. — № 3. — С. 70.

Особливим попитом студентів користуються праці Н. М. Кушнаренко та Е. Т. Карачинської.

 1. Матвієнко О. В. Інформаційна професія та інформаційна освіта: сутність, зміст, проблеми / О. В. Матвієнко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2007. — № 1. — С. 74.

Про внесок Н. М. Кушнаренко у визначення понять «інформаційна наука» та «інформаційний фахівець».

 1. Матвієнко О. В. Теоретико-методологічні основи професійної підготовки фахівців з інформаційного забезпечення державного управління / Оксана Матвієнко, Світлана Дубова // Вісн. Кн. палати. — 2006. — № 8. — С. 24.

Про роль Н. М. Кушнаренко в розвитку документознавства як узагальнюючої, інтегрованої наукової та навчальної дисципліни, у вирішенні проблем підготовки документознавців в умовах інформатизації суспільства.

 1. Матвієнко О. В. Теоретико-методологічні підходи до розроблення концептуальних основ інформаційної освіти / Оксана Матвієнко // Вісн. Кн. палати. — 2004. — № 7. — С. 33.

Про внесок Н. М. Кушнаренко в розробку бібліотечної професіології для системи підготовки бібліотечних фахівців, обгрунтування засад безперервної бібліотечно-інформаційної освіти, про актуальність її досліджень у галузі підготовки документознавців.

 1. Мельник Ю. Б. Методологічні проблеми соціальних комунікацій у наукових дослідженнях / Ю. Б. Мельник // Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань : у 2 ч. : матеріали міжнар. наук. конф., 26–27 лют. 2009 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Акад. мистец. України, Ін-т культурології. — Х., 2009. — Ч. 1. — C. 60.

Про ініціювання та розробку вченими ХДАК (Н. М. Кушнаренко, В. М. Шейко та ін.) у 2006 р. переліку спеціальностей і напрямів дисертаційних досліджень за якісно новими галузями науки «соціальні комунікації» та «культурологія», які затверджені ВАК України.

 1. Милясевич И. В. Фундаментальный учебник по библиотечному краеведению / И. В. Милясевич, Г. Н. Швецова-Водка // Науч. и техн. б-ки. — 2008. — № 5. — С. 104–108. — Рец. на кн.: Бібліотечне краєзнавство : підручник / Н. М. Кушнаренко. — К. : Знання, 2007. — 502 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

 2. Михайлова О. В. До питання про сучасну регламентацію краєзнавчої бібліотечної діяльності / Михайлова О. В. // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., приуроч. до 70-річчя заснування Держ. іст. б-ки України, 24–25 верес. 2009 р. / М-во культури і туризму України, Держ. закл. «Нац. іст. б-ка України» [та ін.]. — К., 2009. — С. 126, 129.

Про необхідність включення до нового «Положення про краєзнавчу роботу бібліотек» формулювань Н. М. Кушнаренко цілей і напрямів краєзнавчої бібліотечної діяльності.

 1. Мілясевич І. В. До дискусії з приводу назви основних краєзнавчих каталогів ОУНБ / Мілясевич І. В. // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., приуроч. до 70-річчя заснування Держ. іст. б-ки України, 24–25 верес. 2009 р. / М-во культури і туризму України, Держ. закл. «Нац. іст. б-ка України» [та ін.]. — К., 2009. — С. 130–132.

Міститься критичне зауваження щодо обсягу і змісту поняття «зведений каталог (картотека) місцевих документів» у підручнику Н. М. Кушнаренко «Бібліотечне краєзнавство».

 1. Мілясевич І. В. До питання про дефініцію назви «каталог місцевих видань» та відбір матеріалу до нього / Ірина Мілясевич // Вісн. Кн. палати. — 2010. — № 6. — С. 13–16.

Про розкриття зазначеного аспекту теми статті в підручнику Н. М. Кушнаренко «Бібліотечне краєзнавство» (К. : Знання, 2007).

 1. Мілясевич І. В. Зведений краєзнавчий каталог обласних універсальних наукових бібліотек: проблемні питання методики ведення / Ірина Мілясевич // Вісн. Кн. палати. — 2009. — № 2. — С. 13–19.

Серед основної наукової, методичної і навчальної літератури з бібліотечного краєзнавства, в якій розглядаються питання методики ведення зведеного краєзнавчого каталогу, аналізуються праці Н. М. Кушнаренко.

 1. Мілясевич І. В. Фундаментальний підручник з бібліотечного краєзнавства / І. В. Мілясевич, Г. М. Швецова-Водка // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. : до 80-річчя Харк. держ. акад. культури. — Х., 2009. — Вип. 24. — C. 287–290. — Рец. на кн.: Бібліотечне краєзнавство : підручник / Н. М. Кушнаренко. — К. : Знання, 2007. — 502 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

 2. Морозюк І. Є. Інформаційна культура та професійна підготовка фахівців документно-інформаційної галузі / І. Є. Морозюк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2005. — № 3. — С. 40.

Про внесок Н. М. Кушнаренко у розробку моделі фахівця документно-інформаційної галузі.

 1. Мотульский Р. С. Библиотека как социальный институт: теоретико-методологический аспект : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 05.25.03 — библиотековедение, библиографоведение и книговедение / Мотульский Роман Степанович ; Белорус. гос. ун-т культуры. — Минск, 2002. — С. 4.

Теоретичною базою для окремих розділів дослідження стали ідеї Н. М. Кушнаренко щодо сутності системи документальних комунікацій.

 1. Мухамед’яров Н. Н. Бібліотека як соціально-комунікаційний центр формування здорового способу життя : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій / Мухамед’яров Наіль Нариманович ; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2010. — С. 6.

Виявлено декілька підходів до розуміння сутності бібліотеки в сучасному бібліотекознавстві. До представників підходів «бібліотека як соціально-комунікаційна структура» та «бібліотека як документно-комунікаційна структура» віднесено Н. М. Кушнаренко.

Про те ж саме: Вісн. Кн. палати. — 2010. — № 6. — С. 18–19.

 1. Н. М. Кушнаренко — вчений, педагог і організатор освіти // Вища шк. — 2005. — № 4. — С. 82–83.

 2. Наталія Миколаївна Кушнаренко : бібліогр. покажч. : (до 50-річчя від дня народж.) / Харк. держ. акад. культури, Міжнар. акад. інформатизації, Від-ня бібліотекознавства ; [уклад. А. А. Соляник]. — Х. : ХДАК, 2000. — 33 с.

^ Бібліографія праць Н. М. Кушнаренко, опублікованих у 1977–2000 рр.

 1. Наталя Миколаївна Кушнаренко : біобібліогр. покажч. : (до 55-річчя від дня народж.) / Харк. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, Т. О. Шикаленко ; наук. ред. Л. П. Семененко]. — Х. : ХДАК, 2005. — 103 с. — (Серія «Видатні педагоги Харківської державної академії культури»).

 2. Нашого полку прибуло! : у Києві відбулась Установча конференція, на якій утворено Українську Бібліотечну Асоціацію // Культура і життя. — 1995. — 4 лют.

Помітний резонанс справив виступ на пленарному засіданні декана ХДІК Н. М. Кушнаренко.

 1. Несвит Е. А. Кушнаренко Наталья Николаевна / Е. А. Несвит // Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова : биогр. слов. / Харьк. Гуманитар. ин-т «Нар. укр. акад.». — Харьков, 1998. — С. 355–357.

Про творчий шлях і науковий доробок Н. М. Кушнаренко.

 1. Нестерович Ю. Интеграция понятий «документированная информация», «документальная информация» и «данные» / Юрий Нестерович // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і мистец., Ін-т держ. упр. — К., 2010. — Вип. 4. — С. 26–27.

Підкреслено, що Н. М. Кушнаренко виокремлює документальну інформацію типом документної інформації, визначаючи її як «інформацію, основану на документі (-ах), підтверджену документом (-ами)».

 1. Нестерович Ю. К построению логически непротиворечивой теории документа / Юрий Нестерович // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і мистец., Ф-т держ. упр. — К., 2007. — [Вип. 1]. —С. 46, 48.

У межах теорії документа автор розкриває термін «запис інформації», виявляючи незгоду з ототожненням Н. М. Кушнаренко понять «запис інформації» та «фіксування інформації».

 1. Нестерович Ю. Концепция и классификация продуктов деятельности с закреплённой информацией / Юрий Нестерович // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і мистец., Ін-т держ. упр. — К., 2009. — Вип. 3. — С. 31.

Про широкий спектр значень терміна «інформація» в документознавстві. Н. М. Кушнаренко вживає термін «документна інформація».

 1. Нестерович Ю. Прелюдия к разрешению проблемы соотношения таксонов вида и типа документов / Юрий Нестерович // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і мистец., Ін-т держ. упр. і права — К., 2008. — Вип. 2. — С. 49, 52, 55–56.

Про внесок Н. М. Кушнаренко в розробку класифікації документів.

 1. Низовий М. А. «Бібліотечне краєзнавство» — підручник чи наслідок надмірних амбіцій? / М. А. Низовий // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2008. — № 1. — С. 73–84. — Бібліогр.: 13 назв. — Рец. на кн.: Бібліотечне краєзнавство : підручник / Н. М. Кушнаренко. — К. : Знання, 2007. — 502 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

 2. Низовий М. А. «Бібліотечне краєзнавство» — так що ж це таке? / М. А. Низовий // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2010. — № 1. — C. 46–56.

Висловлюється категоричне несприйняття автором концепції бібліотечного краєзнавства, розробленої Н. М. Кушнаренко, заперечується необхідність підручника і навчальної дисципліни під такою назвою.

 1. Низовий М. А. «Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова?»: хто ставить це запитання і як на нього відповідають / Низовий М. А. // Наук. зап. Ін-ту журналістики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2006. — Т. 25 : жовтень–грудень. — С. 14.

Спростовується твердження Н. М. Кушнаренко про те, що Іван Федоров є засновником російського та українського книгодрукування.

 1. Низовой Н. А. Борьба за научную истину или за место под солнцем? : научные и нравственные аспекты дискуссии между книговедами и документоведами / Н. А. Низовой // Библиография. — 2006. — № 5. — С. 39–51.

У межах дискусії аналізується зміст і структура підручника Н. М. Кушнаренко «Документоведение».

 1. Низовой Н. А. Кого защищает и за что и как борется «главный документолог»? : (к завершению «одной дискуссии») / Н. А. Низовой // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2008. — № 2. — С. 75–87.

У полемічній манері висловлюється несприйняття автором положень Ю. М. Столярова, спрямованих на підтримку підручника Н. М. Кушнаренко з документознавства.

 1. Новий етап розбудови бібліотечної справи: початок інформатизації та розвиток бібліотек у незалежній Україні (1990-ті роки) // Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті : [монографія] / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. — К., 2009. — Розд. 10. — С. 459.

До основних подій 90-х років автори відносять підготовку в Україні власних докторів наук, нострифікацію докторських дисертацій, що були захищені поза межами України (Н. М. Кушнаренко, А. С. Чачко).

Про те ж саме: Бібл. вісн. — 2009. — № 3. — С. 18.

 1. Олійник Н. Професія на все життя / Н. Олійник // Голос Зіньківщини. — 1999. — 16 черв.

Про діяльність Н. М. Кушнаренко в Харківській державній академії культури.

 1. Онищенко О. С. Бібліотекознавство / О. С. Онищенко // Енцикл. Сучас. України / НАН України, Координац. Бюро Енцикл. Сучас. України [та ін.]. — К., 2003. — Т. 2 : Б–Біо. — С. 730.

Про нову генерацію бібліотекознавців, серед яких — Н. М. Кушнаренко.

 1. Остапчук Ю. Термінологічні питання бібліографічних картотек / Юлія Остапчук // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і мистец., Ін-т держ. упр. — К., 2010. — Вип. 4. — С. 126–127.

Проаналізовано використання термінів «зведений систематичний краєзнавчий каталог» та «зведений каталог (картотека) місцевих документів» у підручнику Н. М. Кушнаренко «Бібліотечне краєзнавство».

 1. Палеха Ю. І. Документологія як синергетична дисципліна / Ю. І. Палеха // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–23 трав. 2007 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. — К., 2007. — С. 7–11.

Про погляди Н. М. Кушнаренко на документологію як науку, про необхідність викладання цієї дисципліни на кафедрах документознавства вищих навчальних закладів.

 1. Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. — К. : Ліра-К, 2008. — С. 22, 34–37, 42–43.

В одному з модулів подано бачення структури документознавства Н. М. Кушнаренко, підкреслено, що її підручник «Документоведение» — один з перших підручників, у якому весь комплекс теоретичних, методичних та організаційних проблем документознавства розглянуто як єдине ціле.

 1. Петрова Л. Перший підручник з бібліотечного краєзнавства / Людмила Петрова // Вісн. Кн. палати. — 2007. — № 11. — С. 18–19. — Рец. на кн.: Бібліотечне краєзнавство : підручник / Н. М. Кушнаренко. — К. : Знання, 2007. — 520 с. — (Вища освіта XXІ століття).

 2. Петрова Л. Системна модель сучасної бібліотеки / Людмила Петрова // Вісн. Кн. палати. — 2005. — № 8. — С. 15.

Про внесок Н. М. Кушнаренко в розробку сутності, змісту, перспектив розвитку сучасної бібліотеки.

 1. Платонова Т. І. Змістовна компонента підготовки бібліотекарів-технологів автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем / Т. І. Платонова // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Х., 2006. — Вип. 17. — С. 138.

Про необхідність профілізації підготовки бібліотекарів-технологів як умови конкурентоспроможності бібліотек на інформаційному ринку йдеться в працях Н. М. Кушнаренко.

 1. Плешкевич Е. А. Документология как научная дисциплина: потребность или искушение? / Е. А. Плешкевич // Библиография. — 2007. — № 5. — С. 33.

Про необхідність, на думку Н. М. Кушнаренко, формування інтегрованої наукової дисципліни — документології, про наукові передумови її формування.

 1. Плешкевич Е. А. Новый подход к определению функций документа / Евгений Плешкевич // Держ. упр. і право : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистец., Ін-т держ. упр. і права. — К., 2006. — Вип. 1, ч. 2. — С. 41.

Про соціальні функції документа в підручнику Н. М. Кушнаренко «Документоведение».

 1. Плешкевич Е. А. Определение функций документа / Плешкевич Е. А. // Науч. и техн. б-ки. — 2006. — № 6. — С. 48.

Про внесок Н. М. Кушнаренко в розробку питання соціальних функцій документа.

 1. Плешкевич Е. А. Традиционное и нетрадиционное документоведение: о чистоте идей, а может быть, и рядов / Плешкевич Е. А. // Науч. и техн. б-ки. — 2005. — № 6. — С. 65–68.

Про визначення Н. М. Кушнаренко поняття «теорія документа».

 1. Повернення до джерел // Вечір. Харків. — 1993. — 28 верес.

Про вихід навчального посібника «Історія бібліотечного краєзнавства в Україні» Н. М. Кушнаренко.

 1. Полянська Н. Класичний університетський підручник та унікальне дослідження з бібліотечного краєзнавства / Надія Полянська, Валентина Ярошик // Бібл. форум України. — 2008. — № 1. — С. 37–38. — Рец. на кн.: Бібліотечне краєзнавство : підручник / Н. М. Кушнаренко. — К. : Знання, 2007. — 502 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

 2. [Постановою президії ВАК України від 12 березня 2008 р. № 5-06/3 створено в Харківській державній академії культури спеціалізовану вчену раду для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук] // Бюл. Вищ. атестац. комісії України. — 2008. — № 9. — C. 25–26.

Голова спецради — професор Н. М. Кушнаренко, проректор ХДАК.

 1. Предеина А. В. Краеведческая библиографическая деятельность областных универсальных научных библиотек Беларуси: история и теоретико-методические проблемы : автореф. дис. … канд. пед. наук : 05.25.03 — библиотековедение и библиографоведение / Предеина Анжелика Вадимовна ; Белорус. ун-т культуры. — Минск, 2000. — С. 2, 4.

Методологічною базою дослідження стали праці Н. М. Кушнаренко з проблем бібліотечного краєзнавства.

 1. Про присвоєння почесних звань України працівникам Харківської державної академії культури : указ Президента України від 23 верес. 1999 р. № 1208 // Вісн. Кн. палати. — 1999. — № 9. — С. 38.

Про присвоєння Н. М. Кушнаренко почесного звання «Заслужений працівник культури України».

 1. Розвиток наукових напрямів у бібліотекознавстві, книгознавстві, бібліографознавстві в період незалежності України // Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті : [монографія] / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. — К., 2009. — Розд. 11. — С. 473.

Н. М. Кушнаренко створила наукові засади напряму бібліотечне краєзнавство. Її працями представлені початки документознавства в Україні.

 1. Сальникова Л. И. Творцы библиотечной науки / Л. И. Сальникова, В. И. Терёшин // Библиография. — 2004. — № 3. — С. 97.

Про біографічний жанр у бібліографії. Згадується біобібліографічний покажчик (укладач А. А. Соляник), присвячений Н. М. Кушнаренко.

 1. Северин Л. С. Система бібліотечно-інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 — книгозн., бібліотекознавство, бібліографозн. / Северин Людмила Степанівна ; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2005. — С. 8.

Методологічне значення має обгрунтований Н. М. Кушнаренко краєзнавчий принцип діяльності місцевої публічної бібліотеки, на що зважалося при розробці теоретичних засад формування системи бібліотечно-інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні.

 1. Силков С. Об информационном ресурсе Республики Беларусь по терминологии документоведения и смежных областей знаний / Сергей Силков // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і мистец., Ін-т держ. упр. — К., 2009. — Вип. 3. — С. 63.

Серед основних джерел формування web-словника «ІnfoLіo&Rec» названо особливо популярні в Республіці Білорусь підручники Н. М. Кушнаренко, Г. М. Швецової-Водки та ін.

 1. Сіренко І. З вами і для вас : до 10-річчя виходу у світ «Вісника Книжкової палати» / Ірина Сіренко, Надія Регідайло // Вісн. Кн. палати. — 2006. — № 12. — С. 25.

Про плідну співпрацю журналу з Н. М. Кушнаренко як автором та членом редколегії.

 1. Слободяник М. С. Бібліотечна наука в Україні: до підсумків десятирічного розвитку / М. Слободяник // Бібл. планета. — 2002. — № 1. — С. 6–7, 9, 11.

До основних подій віднесено захист у Росії докторської дисертації Н. М. Кушнаренко, нострифікацію її в Україні, відкриття в ХДАК спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій (голова — д-р пед. наук, проф. Н. М. Кушнаренко), активну видавничу діяльність Н. М. Кушнаренко, видання першого підручника з організації науково-дослідної діяльності В. М. Шейка та Н. М. Кушнаренко. Автор підкреслює роль фундаментальних досліджень вченої в царині бібліотечного краєзнавства, яка використала в повному обсязі системно-структурну модель бібліотеки, розроблену Ю. М. Столяровим.

 1. Слободяник М. С. Деякі підсумки і плани на 2007 рік : [огляд публікацій журн. «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» за 2006 р.] / Михайло Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2007. — № 1. — С. 4.

Про публікацію статті Н. М. Кушнаренко «Загальнонаукові методи документологічних досліджень» у рубриці журналу «Школа молодого дослідника».

 1. Слободяник М. С. Дискуссия должна стать конструктивной / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2008. — № 2. — С. 98–100.

Про необхідність проведення конструктивної дискусії щодо підручника Н. М. Кушнаренко «Документоведение».

 1. Слободяник М. С. До питання про структуру і проблематику сучасного документознавства / М. С. Слободяник // Документознавство та інформаційна діяльність: наука, освіта, практика : матеріали наук. конф., 18 груд. 2002 р. / М-во культури і мистец. України, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. — К., 2003. — С. 51.

Розглядається концепція документознавства Н. М. Кушнаренко. Висловлено заперечення щодо розгляду документознавства як метанауки для бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства та інших споріднених наук.

 1. Слободяник М. С. До питання структуризації комунікаційних наук / Слободяник М. С. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2006. — № 2. — С. 4.

У документознавчих працях Н. М. Кушнаренко, С. Г. Кулешова, Г. М. Швецової-Водки всебічно проаналізована система документальних комунікацій, але висновки, одержані дослідниками, не були спрямовані на уточнення структури комунікаційних наук.

 1. Слободяник М. С. Документно-інформаційна сфера України: проблеми наукового забезпечення і підготовки кадрів / М. С. Слободяник // Документознавство та інформаційна діяльність: наука, освіта, практика : матеріали наук. конф., 18 груд. 2002 р. / М-во культури і мистец. України, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. — К., 2003. — С. 8.

У контексті вагомих здобутків українського документознавства названо ім’я професора Н. М. Кушнаренко як автора фундаментальних праць даної проблематики.

 1. Слободяник М. С. Документологія: зміст, перспективи / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2004. — № 4. — С. 4.

Розглядається розширена концепція документознавства Н. М. Кушнаренко, доводиться передчасність її пропозиції щодо перейменування наукової і навчальної дисципліни на документологію.

 1. Слободяник М. С. Документологія як наукова і навчальна дисципліна / М. С. Слободяник // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 трав. 2004 р. / М-во культури і мистец. України, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. — К., 2004. — С. 12.

Аналізується концепція Н. М. Кушнаренко щодо документології як науки і навчальної дисципліни.

 1. Слободяник М. С. Наталя Миколаївна Кушнаренко / Михайло Слободяник // Бібл. вісн. — 2000. — № 6. — С. 33–38.

Про життєвий і творчий шлях Н. М. Кушнаренко.

 1. Слободяник М. С. Науковий журнал у системі професійних комунікацій : [до 5-річчя заснування журн. «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»] / М. С. Слободяник // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19–21 трав. 2009 р. / М-во культури і туризму України, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец., Ін-т держ. упр. та інформ. діяльн. — К., 2009. — С. 264–267.

Про публікацію на сторінках журналу статей Н. М. Кушнаренко з методологічних проблем документознавства та в рубриці «Школа молодого дослідника».

 1. Слободяник М. С. Оновлений склад редакційної колегії та редакційної ради журналу / Михайло Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2009. — № 2. — C. 5–6.

У складі редакційної колегії журналу — доктор педагогічних наук, професор Н. М. Кушнаренко.

 1. Слободяник М. С. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : (підруч. для вузів) / Михайло Слободяник // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 11. — С. 18–20. — Pец. на кн.: Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підруч. для вузів / Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. —Х. : ХДАК, 1998. —288 с.

 2. Слободяник М. С. Професійний форум в академії : [Міжнар. наук. конф. «Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність»] / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2007. — № 3. — С. 66.

На засіданні секції «Теоретичні проблеми документознавства» розгорнулась дискусія навколо концепції документології проф. Ю. М. Столярова і Н. М. Кушнаренко.

 1. Слободяник М. С. П’ять років у системі професійних комунікацій : [огляд публікацій журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» за 2004–2008 роки] / Михайло Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2009. — № 1. — С. 4–7.

Про емоційно-професійне забарвлення дискусії навколо підручника Н. М. Кушнаренко та про її внесок у науку про документ.

 1. Слободяник М. С. Радість пізнання і наукового пошуку : інтерв’ю з д-ром іст. наук, проф. М. Слободяником з нагоди 30-річчя наук. діяльн. / М. Слободяник // Бібл. планета. — 2004. — № 4. — С. 31–32.

Про міжвузівські зв’язки, про значущість професійного спілкування з лідерами наукових шкіл, у тому числі з Н. М. Кушнаренко.

 1. Слободяник М. С. Размышления о несостоявшейся «дискуссии» / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2007. — № 4. — С. 33–37.

Аналізуються результати дискусії щодо підручника Н. М. Кушнаренко «Документоведение», висловлюється підтримка критичних зауважень М. А. Низового.

 1. Слободяник М. С. Рік минулий — рік прийдешній : [огляд публікацій журн. «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» за 2005 р.] / Михайло Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2006. — № 1. — С. 5.

Згадується стаття Ю. М. Столярова, опублікована в № 3 журналу з нагоди ювілею його учениці — проф. Н. М. Кушнаренко.

 1. Слободяник М. С. Структура сучасного документознавства / М. Слободяник // Вісн. Кн. палати. — 2003. — № 4. — С. 18–21.

Виявляються позитивне і недоліки в поглядах Н. М. Кушнаренко на структуру документознавства.

 1. Слободяник М. С. Тенденції розвитку українського бібліотекознавства на зламі століть : [відображення бібліотекознавчого доробку провідних учених України в наук.-допом. бібліогр. покажч. «Бібл. справа і бібліотекознавство України»] / М. С. Слободяник // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–27 трав. 2010 р. / М-во культури і туризму України, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. — К., 2010. — С. 3, 5.

Аналізуючи розділ підручника «Бібліотечне краєзнавство», автор статті підкреслює безумовне лідерство у цьому напрямі Н. М. Кушнаренко.

 1. Слободяник М. С. Формування загальної теорії документа: історія, сучасність, перспективи / М. С. Слободяник // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–23 трав. 2007 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. — К., 2007. — С. 3–4.

Про обгрунтування в працях Н. М. Кушнаренко необхідності введення поняття «документологія» як науки.

 1. Соколов А. В. Документология как метатеория документной коммуникации / А. В. Соколов // Книга. Исследования и материалы : сборник / Рос. акад. наук [и др.] ; [редкол.: Б. В. Ленский (гл. ред.) и др.]. — М., 2009. — Вып. 91, ч. 1/2. — C. 46.

Про покоління документознавців, авторитетних учених, які відстоюють власне уявлення про документні комунікації у своїх монографіях та навчальних посібниках. Серед них — д-р пед. наук Н. М. Кушнаренко.

 1. Соколов А. В. «Интеллигентность — это благоговение перед культурой» : к 70-летию Ю. Н. Столярова / Аркадий Васильевич Соколов // Библиотековедение. — 2008. — № 5. — С. 119.

Про монографію «Эволюция библиотечного фондоведения» (Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник), яка завдяки загальнонауковому фундаменту та історичному контексту стала цікавою не тільки фондознавцям, набула професійно-світоглядного звучання.

 1. Солодовникова Е. П. Территориальный аспект информации и принципы библиографирования краеведческой литературы: теоретико-методическое исследование : автореф. дис. … канд. пед. наук : 05.25.03 — библиотековедение, библиографоведение и книговедение / Солодовникова Елена Павловна ; Краснодар. гос. ун-т культуры и искусств. — Краснодар, 2001. — С. 5.

Про методологічне значення праць Н. М. Кушнаренко з бібліотечного краєзнавства.

 1. Солоіденко Г. Інноваційні процеси та їх відбиття у бібліотечній термінології / Галина Солоіденко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. — К., 2008. — Вип. 20 : Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки. — С. 22.

Н. М. Кушнаренко представила тлумачення та співвідношення термінів «координація комплектування» та «кооперація комплектування», аналіз їхнього вживання в бібліотекознавчій літературі.

 1. Соляник А. А. Відомий учений, педагог, лідер : [до 50-річчя Н. М. Кушнаренко] / А. А. Соляник // Вісн. Кн. палати. — 2000. — № 9. — С. 42–43.

Про наукову і педагогічну діяльність Н. М. Кушнаренко.

 1. Соляник А. А. Зразок відданого служіння справі : (біогр. нарис) / А. А. Соляник // Наталя Миколаївна Кушнаренко : біобібліогр. покажч. : (до 55-річчя від дня народж.) / Харк. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, Т. О. Шикаленко ; наук. ред. Л. П. Семененко.]. — Х., 2005. — С. 6–11.

 2. Соляник А. А. Новый вклад в фундаментализацию содержания высшего библиотечно-информационного образования / Алла Соляник // Бібл. форум України. — 2008. — № 1. — С. 40. — Рец. на кн.: Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. — К. : Знання, 2007. — 398 с.

Вдалим, на думку автора рецензії, є запропонований аналіз 25-ти різних тлумачень поняття «документ», співставлення точок зору на сутнісні властивості документа відомих сучасних науковців. Серед них — Н. М. Кушнаренко.

 1. Соляник А. А. Огрехи методологии, или Каким не должно быть учебное пособие по документоведению / А. А. Соляник // Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. — 2005. — № 8. — С. 39–40.

Про розробку теоретичних засад документознавства в підручнику Н. М. Кушнаренко «Документоведение».

 1. Соляник А. А. Предмет и задачи документологии как научной и учебной дисциплины / А. А. Соляник // Освіта, культура та мистецтво в добу цивілізаційної глобалізації : матеріали міжнар. наук. конф., 22–23 листоп. 2007 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Акад. мистец. України. — Х., 2007. — С. 217–219.

Про те, що за останнє десятиріччя документологія дійсно стала пріоритетним науковим напрямом, свідчать високі темпи розробки загальної теорії документа, поява сьомого перевидання базового підручника Н. М. Кушнаренко «Документоведение» та цілого ряду нових навчальних посібників.

 1. Соляник А. А. Система документопостачання фондів бібліотек України: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 07.00.08 — книгозн., бібліотекознавство, бібліографозн. / Соляник Алла Анатоліївна ; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2006. — С. 5, 7, 10, 11.

Найбільшу наукову і практичну цінність становлять праці з бібліотечного фондознавства. Багатий теоретичний і фактичний матеріал, що дозволив визначити історичні періоди й особливості інституалізації основних складових системи документопостачання бібліотек у контексті еволюції документальних комунікацій суспільства, міститься в працях цілого ряду вітчизняних та зарубіжних бібліотекознавців. Серед них — Н. М. Кушнаренко.

 1. Соляник А. А. Флагман бібліотечно-інформаційної освіти України : [історія заснування й основні етапи розвитку ф-ту бібліотекознавства та інф-ки ХДАК] / А. А. Соляник // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. : до 80-річчя Харк. держ. акад. культури / за заг. ред. В. М. Шейка. — Х., 2009. — Вип. 27. — C. 79, 81.

В історію факультету Н. М. Кушнаренко увійшла як перший доктор наук у галузі бібліотекознавства, як декан факультету (1994–2002 рр.).

 1. Сомова Т. Н. Детская библиотека: специфика краеведческой деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук : 05.25.03 — библиотековедение, библиографоведение и книговедение / Татьяна Николаевна Сомова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. — М., 2004. — С. 4.

Методологічну базу дослідження складають положення системного підходу до бібліотеки, які найповніше викладені в працях Ю. М. Столярова, Н. М. Кушнаренко. Згадується навчальний посібник Н. М. Кушнаренко «Краеведческая деятельность библиотек».

 1. Сомова Т. Н. Краеведческая деятельность детских библиотек: структурно-функциональный подход : учеб. пособие / Т. Н. Сомова. — Орел : ОГИИК, 2003. — С. 4, 5, 21, 38, 49, 63, 102, 104, 120–122, 134.

Про методологічне значення обгрунтованої Н. М. Кушнаренко краєзнавчої функції місцевої публічної бібліотеки та базове значення краєзнавчих фондів, бібліотекарів-краєзнавців, користувачів-носіїв краєзнавчої інформаційної потреби, а також фінансових і матеріально-технічних ресурсів як умови розвитку бібліотечного краєзнавства.

 1. Сошинська В. Основні канали професійної комунікації в документно-інформаційній сфері / Вікторія Сошинська // Вісн. Кн. палати. — 2006. — № 9. — С. 31.

Про розробку вченими-документознавцями загальнонаукових, теоретичних і прикладних аспектів професійного спілкування. Серед них — Н. М. Кушнаренко.

 1. Стародубова Н. З. Энциклопедия библиотечного фондоведения / Н. З. Стародубова // Книга. Исследования и материалы : сборник / Рос. акад. наук [и др.]. ; [гл. ред. Б. В. Ленский и др.]. — М., 2008. — Вып. 88, ч. 2. — C. 245–248. — Рец. на кн.: Эволюция библиотечного фондоведения : [монография] / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник. — М. : ФАИР, 2007. — 680 с. — (Специальный издательский проект для библиотек).

 2. Стельмах Н. Інформаційно-бібліографічне забезпечення наукових досліджень з питань дошкільної освіти / Наталія Стельмах // Вісн. Кн. палати. — 2009. — № 7. — C. 18–21.

Значний внесок у розвиток видової класифікації бібліографічних посібників внесли Н. М. Кушнаренко та ін. бібліотекознавці.

 1. Столяров Ю. М. Фундаментальність документології як науки / Ю. М. Столяров // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Х., 2008. — Вип. 23. — С. 77–78.

Про підтримку Н. М. Кушнаренко ідеї П. Отле та Є. І. Шамуріна загальну теорію документознавства називати документологією.

 1. Столяров Ю. Н. «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» — пятый год работы секции на Конференции «Крым» : [13-я Междунар. конф. «Библиотечные и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» — «Крым — 2006»] / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. — 2007. — № 3. — С. 13.

Одна з ведучих секції — Н. М. Кушнаренко.

 1. Столяров Ю. Н. Библиотечный фонд : учебник / Ю. Н. Столяров. — М. : Кн. палата, 1991. — С. 73.

Про внесок Н. М. Кушнаренко в розробку теорії координації комплектування бібліотечних фондів.

 1. Столяров Ю. Н. Борьба за научную истину, а не за место под солнцем : [о дискуссии между книговедами и документоведами] / Ю. Н. Столяров // Библиография. — 2007. — № 2. — С. 48–56.

У межах дискусії згадується підручник Н. М. Кушнаренко «Документоведение».

 1. Столяров Ю. Н. Документный ресурс : учеб. пособие / Ю. Н. Столяров. — [2-е изд.]. — М. : Либерея, 2009. — С. 5, 6.

Аналізуючи в передмові десятиріччя з часу виходу першого видання посібника, автор акцентує увагу на кращих навчальних посібниках, що вийшли в Україні і Росії. Серед них — вісім перевидань підручника Н. М. Кушнаренко «Документоведение». Автор дякує всім, хто допоміг йому уточнити і розвинути погляди з цієї тематики. Перш за все — подяка Н. М. Кушнаренко та А. А. Соляник.

 1. Столяров Ю. Н. Документология стучится в двери образовательного стандарта : (об учебном пособии Н. С. Ларькова) / Ю. Н. Столяров // Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. — 2007. — № 9. — С. 34–35. — Рец. на кн.: Документоведение : учеб. пособие / Н. С. Ларьков ; Томский гос. ун-т. — Томск, 2005. — 353 с.

Підкреслюється, що до виходу рецензованого підручника з базового курсу «Документознавство» студенти користувались тільки підручником Н. М. Кушнаренко, який продовжує бути базовим при підготовці фахівців документознавчого та бібліотечно-інформаційного профілю.

 1. Столяров Ю. Н. Исходные положения теории функционирования библиотечного фонда / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. — 2010. — № 9. — С. 5.

Про позитивну динаміку розвитку бібліотечного фондознавства за останнє десятиріччя. Згадується монографія «Эволюция библиотечного фондоведения» (Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник).

 1. Столяров Ю. Н. Книжные издания по библиотечному фондоведению последнего тридцатилетия: аналитический обзор / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. — 2010. — № 8. — С. 66–68, 71, 73–74.

Серед основних публікацій — навчальний посібник Н. М. Кушнаренко «Бібліотечні фонди» (у співавт. з М. П. Васильченком і В. А. Мільман), монографія «Эволюция библиотечного фондоведения» (Столяров Ю. Н., Кушнаренко Н. Н., Соляник А. А.), навчальний посібник Н. М. Кушнаренко «Краеведческая деятельность библиотеки», рецензія Н. М. Кушнаренко (у співавторстві з Н. Хомановою) на підручник «Библиотечные фонды» (Ю. Н. Столяров и др.; М., 1979).

 1. Столяров Ю. Н. Кушнаренко Наталья Николаевна / Ю. Н. Столяров // Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. — М., 2007. — С. 557.

 2. Столяров Ю. Н. Методологический подход к определению документа : ответ Е. А. Плешкевичу / Столяров Ю. Н. // Науч. и техн. б-ки. — 2005. — № 7. — С. 52.

Про обсяг та зміст поняття «документ» у підручнику Н. М. Кушнаренко «Документоведение».

 1. Столяров Ю. Н. Моя первая и любимая ученица / Ю. Н. Столяров // Наталя Миколаївна Кушнаренко : біобібліогр. покажч. : (до 55-річчя від дня народж.) / Харк. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, Т. О. Шикаленко ; наук. ред. Л. П. Семененко.]. — Х., 2005. — С. 12–15.

 2. Столяров Ю. Н. Новое учебное пособие по общей теории документа / Ю. Н. Столяров // Книга. Исследования и материалы : сборник / Рос. акад. наук [и др.]. — М., 2009. — Вып. 90, ч. 1/2. — C. 219. — Рец. на кн.: Общая теория документа и книги : учеб. пособие / Г. Н. Швецова-Водка. — М. : Рыбари ; Киев : Знання, 2009. — 487 с.

Йдеться про об’єктивну необхідність чіткого визначення спільного і специфічного у визначенні місця документознавства в системі наук Н. М. Кушнаренко і Г. М. Швецової-Водки.

 1. Столяров Ю. Н. О дисциплинах общепрофессионального и специального блока в проекте учебного направления «Библиотечно-информационная деятельность» / Столяров Ю. Н. // Науч. и техн. б-ки. — 2004. — № 4. — С. 15.

У контексті уточнення назви навчального курсу згадується підручник Н. М. Кушнаренко «Документоведение».

 1. Столяров Ю. Н. О месте под солнцем и борьбе за научную истину (в продолжение одной дискуссии) / Ю. Н. Столяров // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2007. — № 4. — С. 28–33.

Висловлюється несприйняття автором більшості критичних зауважень М. А. Низового на підручник Н. М. Кушнаренко «Документоведение».

 1. Столяров Ю. Н. О работе секции по библиотечному образованию : [секция «Библиотечные кадры, профессия, образование» 11-й Междунар. конф. «Библиотека и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» — «Крым — 2004» (5–13 июня 2004 г., Автономная Республика Крым, Украина)] / Столяров Ю. Н. // Науч. и техн. б-ки. — 2005. — № 2. — С. 8–9.

Про необхідність перевидання в Росії підручника професора Н. М. Кушнаренко «Документоведение».

 1. Столяров Ю. Н. Опыт разработки и преподавания курса «Документология»: история, современное состояние, ближайшие перспективы / Ю. Н. Столяров // Вузы культуры и искусств в едином мировом образовательном пространстве : междунар. симп. (Москва, 17–18 мая 2007 г.) : [в 2 т.] : сб. ст. / Федер. агентство по культуре и кинематографии, Моск. гос. ун-т культуры и искусств. — М., 2007. — Т. 2. — С. 91, 93.

Підкреслено внесок Н. М. Кушнаренко в розроблення загальної теорії документа — документології, впровадження її теоретико-методологічних засад у Харківській державній академії культури.

Про те ж саме: Культура: управление, экономика, право. — 2009. — № 1. — С. 35–38.

 1. Столяров Ю. Н. Освещение библиотековедческих проблем в сборнике «Книга. Исследования и материалы» / Ю. Н. Столяров // Книга. Исследования и материалы : сборник / Рос. акад. наук [и др.] ; [гл. ред. Б. В. Ленский и др.]. — М., 2009. — Вып. 90, ч. 1/2. — C. 56.

Статтю Н. М. Кушнаренко «Библиотечное краеведение: сущность и структура» визнано однією з вагоміших у формуванні групи спеціальнонаукових дисциплін сучасного бібліотекознавства.

 1. Столяров Ю. Н. Параллельные миры документоведения / Столяров Ю. Н. // Науч. и техн. б-ки. — 2005. — № 6. — С. 72–73.

Про Н. М. Кушнаренко як документознавця.

 1. Столяров Ю. Н. Понятие электронный фонд: дискуссионные вопросы : [о вкладе Т. В. Майстрович в теорию формирования электронного фонда] / Столяров Ю. Н. // Науч. и техн. б-ки. — 2006. — № 8. — С. 82.

У полі зору Т. В. Майстрович знаходяться праці більше 50 фахівців, які досліджують сутність документа взагалі і електронного зокрема. Серед них — Н. М. Кушнаренко.

 1. Столяров Ю. Н. Пособие Е. А. Плешкевича — зеркало современного состояния документоведения / Ю. Н. Столяров // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2005. — № 4. — С. 35. — Рец. на кн.: Документоведение : учеб.-метод. пособие / сост. Е. А. Плешкевич ; Поволж. акад. гос. службы им. П. А. Столыпина. — Саратов, 2004. — 71 с.

У рецензії згадується підручник Н. М. Кушнаренко «Документоведение», що вийшов уже шостим виданням.

 1. Столяров Ю. Н. Почему документологическая дискуссия не состоялась? / Ю. Н. Столяров // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2008. — № 2. — С. 90, 92–93, 96–98.

Про деструктивність критики поглядів Н. М. Кушнаренко на документознавство (документологію).

 1. Столяров Ю. Н. Признание термина «документология» как способ преодоления полисемии, или Чем документоведение отличается от... документоведения / Ю. Н. Столяров // Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань : у 2 ч. : матеріали міжнар. наук. конф., 26–27 лют. 2009 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Акад. мистец. України, Ін-т культурології. — Х., 2009. — Ч. 1. — C. 26–28.

Наводиться концепція документознавства Н. М. Кушнаренко щодо співвідношення документознавства і документології.

 1. Столяров Ю. Н. Разъяснения даны. Вопросы остались / Столяров Ю. Н. // Науч. и техн. б-ки. — 2005. — № 4. — С. 101.

Про розробку загальної теорії документа в підручнику Н. М. Кушнаренко «Документоведение».

 1. Столяров Ю. Н. Секция «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» — год седьмой (аналитический обзор докладов) : [15-я Междунар. Крымская конф.] / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. — 2009. — № 2. — С. 5–13.

Ім’я Н. М. Кушнаренко названо в таких аспектах: як співголови секції; як одного з сучасних дослідників проблем співвідношення документознавства і суміжних наукових дисциплін, місця документознавства і книгознавства в освітніх стандартах, співвідношення документознавства і документології; як автора грунтовної доповіді «Соціальні комунікації — нова наукова галузь в Україні: сучасний стан та напрями розвитку».

 1. Столяров Ю. Н. Секция «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» — год шестой (аналитический обзор докладов) : [14-я Междунар. Крымская конф.]) / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. — 2008. — № 1. — С. 73, 79.

Співголова секції Н. М. Кушнаренко виступила з доповіддю «Соціальні комунікації — нова галузь наукових досліджень в Україні».

 1. Столяров Ю. Н. Слово о любимой ученице : [к юбилею Н. Н. Кушнаренко] / Ю. Н. Столяров // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2005. — № 3. — С. 52–54.

 2. Столяров Ю. Н. Состояние и ближайшие задачи документоведения / Ю. Н. Столяров // Междунар. форум по информ. и документации. — 1999. — Т. 24, № 2. — С. 34–35. — Рец. на кн.: Документоведение : учеб. для студентов ин-тов культуры / Н. Н. Кушнаренко ; отв. ред. В. Н. Шейко ; Харьк. гос. ин-т культуры. — Х., 1997. — 386 с.

Про зміст і структуру документознавства як наукової і навчальної дисципліни в підручнику Н. М. Кушнаренко «Документоведение».

 1. Субота В. Учора — інститут, сьогодні — академія: Харківський державний інститут культури змінив свій статус / Володимир Субота // Культура і життя. — 1997. — 26 листоп.

Про високий авторитет учених, педагогів, професорів Харківської державної академії культури, серед яких — Н. М. Кушнаренко.

 1. Сукиасян Э. Р. Общая и профессиональная культура библиотекаря и динамика развивающегося общества : [доклад на 11-й Междунар. конф. «Библиотечные и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» — «Крым — 2004»] / Сукиасян Э. Р. // Науч. и техн. б-ки. — 2005. — № 2. — С. 41–42.

Про необхідність перевидання в Росії підручника Н. М. Кушнаренко «Документоведение».

 1. Таборанський В. П. Розвиток бібліотечного краєзнавства на Середньому Подніпров’ї у роки незалежної України / В. П. Таборанський // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2006. — № 1. — С. 34.

Підкреслюється, що зміст і структуру краєзнавчої діяльності бібліотек у період незалежності вивчала Н. М. Кушнаренко.

 1. Терешин В. И. Первый учебник по документоведению / В. И. Терешин // Унив. кн. — 1998. — № 7. — С. 52–53. — Рец. на кн.: Документоведение : учеб. для студентов ин-тов культуры / Н. Н. Кушнаренко ; отв. ред. В. Н. Шейко ; Харьк. гос. ин-т культуры. — Харьков, 1997. — 386 с.

Про зміст і структуру першого в країнах СНД підручника Н. М. Кушнаренко «Документоведение».

 1. Філіпова Л. Я. Спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність» у Харківській державній академії культури: пріоритети навчання та перспективи розвитку / Л. Я. Філіпова // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. : до 80-річчя Харк. держ. акад. культури / за заг. ред. В. М. Шейка. — Х., 2009. — Вип. 27. — C. 86.

У певні періоди розвитку спеціальності відомі викладачі інституту опікувались її організацією. Серед них — Н. М. Кушнаренко.

 1. Харківська державна академія культури: до 70-річчя з дня заснування : [монографія] / [авт. кол.: А. Ф. Воловик, М. В. Дяченко, І. В. Зборовець, М. М. Каністратенко, О. В. Кравченко, В. І. Курисько, Н. М. Кушнаренко, Л. П. Семененко, В. З. Фрадкін ; наук. ред.: М. В. Дяченко, Н. М. Кушнаренко, В. З. Фрадкін ; заг. ред. В. М. Шейка]. — Х. : ХДАК, 1999. — С. 18, 24, 25, 47, 69, 70, 73, 74, 96–99.

Про Н. М. Кушнаренко як одного з провідних фахівців ХДАК.

 1. Харківська державна академія культури: до 75-річчя з дня заснування : [монографія] / [авт. кол.: В. М. Шейко, М. В. Дяченко, Н. М. Кушнаренко, М. М. Каністратенко ; редкол.: В. М. Шейко та ін.]. — Х. : ХДАК, 2004. — С. 9, 16–19, 43–44, 66, 69, 71, 86–89.

Про Н. М. Кушнаренко як одного з провідних фахівців ХДАК.

 1. Харківська державна академія культури: до 80-річчя з дня заснування : монографія / [авт. кол.: В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко, А. О. Рижанова, Ю. О. Петруня, З. І. Алфьорова, О. М. Білик, Т. В. Большакова, І. О. Борис, О. А. Гаврюшенко та ін.]. — Х. : ХДАК, 2009. — С. 9, 12–20, 35–37, 57–59, 68–70, 180, 183, 191–192.

Про Н. М. Кушнаренко як одного з провідних фахівців ХДАК.

 1. ХДІК: що написано пером… : дайджест / [уклад.: А. Ф. Воловик та ін.]. — Х., 1995. — С. 68.

Про Н. М. Кушнаренко як одного з провідних фахівців ХДАК.

 1. Чавкунькина О. И. Возможности семиотического подхода в изучении библиотечного фонда / Ольга Ивановна Чавкунькина // Библиотековедение. — 2010. — № 2. — С. 21–25. — Библиогр.: 26 назв.

Про семіотичну концепцію бібліотечного фонду в підручнику Н. М. Кушнаренко «Документоведение» (3-е изд. — Киев, 2001).

 1. Черних О. «Європа знань»: входження України до загальноєвропейського простору вищої освіти : за матеріалами Болонського процесу (1999–2003) в контексті бібліотечної освіти України / Ольга Черних // Вісн. Кн. палати. — 2004. — № 5. — С. 51.

Про діяльність факультету бібліотекознавства та інформатики на чолі з професором Н. М. Кушнаренко з наближення змісту бібліотечної та документно-інформаційної освіти до європейських стандартів.

 1. Шатохина Н. З. Взгляды В. Н. Денисьева на краеведческие библиографические ресурсы: их современное развитие / Наталья Захаровна Шатохина // Мир библиогр. — 2007. — № 1. — С. 20.

Про розвиток і доповнення поглядів В. М. Денисьєва на краєзнавчі бібліографічні ресурси вченими-бібліографознавцями — Н. М. Кушнаренко та ін.

 1. Шатрова М. До визначення терміна «образотворчий документ» / Марина Шатрова // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і мистец., Ін-т держ. упр. і права. — К., 2008. — Вип. 2. — С. 143.

Про визначення Н. М. Кушнаренко терміна «образотворчий документ».

 1. Швецова-Водка Г. М. Визначення документа / Галина Швецова-Водка // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і мистец., Ф-т держ. упр. — К., 2007. — [Вип. 1]. — С. 107.

Аналізуються погляди Н. М. Кушнаренко на обсяг та зміст базового для документознавства поняття «документ». Про невиправдано широке, на думку автора, трактування виразу «записана інформація» у підручнику «Документоведение».

 1. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. — К. : Знання, 2007. — С. 21, 34, 36, 76, 79, 100, 103, 119, 128–129, 161, 184, 185, 187, 191, 195, 199, 208.

Про розробку теоретичних засад документознавства в підручнику Н. М. Кушнаренко «Документоведение».

 1. Швецова-Водка Г. М. Документологія або документознавство: як називати «науку про документ взагалі» / Г. М. Швецова-Водка // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19–21 трав. 2009 р. / М-во культури і туризму України, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец., Ін-т держ. упр. та інформ. діяльн. — К., 2009. — С. 5.

Про стабілізацію змісту навчальної дисципліни «Документознавство» завдяки однойменному підручнику Н. М. Кушнаренко.

 1. Швецова-Водка Г. М. Історіографічне дослідження документознавства / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2009. — № 4. — C. 46. — Рец. на кн.: Документознавство в Україні: інституалізація та сучасний розвиток : [монографія] / В. Бездрабко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 716 с. — Бібліогр.: 12 назв.

Автор рецензії підкреслює, що значну увагу в монографії приділено характеристиці концепції Н. М. Кушнаренко.

 1. Швецова-Водка Г. М. Методи документознавства / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2007. — № 1. — С. 82.

Про розробку Н. М. Кушнаренко загальнонаукових методів документознавства. Посилання на статтю «Загальнонаукові методи документологічних досліджень».

 1. Швецова-Водка Г. М. Місце документознавства в системі наук / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2007. — № 4. — С. 6.

Про визначення місця документознавства в системі наук у підручнику Н. М. Кушнаренко «Документоведение» (7-е изд.).

 1. Швецова-Водка Г. М. Міцне наукове підгрунтя бібліотечного документопостачання / Галина Швецова-Водка // Вісн. Кн. палати. — 2005. — № 4. — С. 12. — Рец. на кн.: Система документопостачання бібліотечних фондів: закономірності розвитку : монографія / А. А. Соляник. — Х. : ХДАК, 2005. — 229 с.

Як представник харківської школи бібліотечного фондознавства згадується Н. М. Кушнаренко.

 1. Швецова-Водка Г. М. Наукове опрацювання документів: освітній вимір / Галина Швецова-Водка // Вісн. Кн. палати. — 2004. — № 11. — С. 11–13. — Рец. на кн.: Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. — 2-ге вид., виправл. і доповн. — К. : Знання, 2004. — 331 с.

 2. Швецова-Водка Г. М. Перший підручник з документознавства / Г. Швецова-Водка // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 2. — C. 24–25. — Рец. на кн.: Документоведение : учеб. для студентов ин-тов культуры / Н. Н. Кушнаренко ; отв. ред. В. Н. Шейко ; Харьк. гос. ин-т культуры. — Харьков, 1997. — 386 с.

 3. Швецова-Водка Г. М. Проблеми документознавства на сторінках журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» (2004–2008 роки) / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2009. — № 1. — С. 15–16, 18.

Серед найзначніших, які, без сумніву, вплинули на подальший розвиток документознавчих досліджень, названо публікації Н. М. Кушнаренко.

 1. Швецова-Водка Г. М. Розвиток поглядів щодо поняття «документологія» / Галина Швецова-Водка // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і мистец., Ін-т держ. упр. — К., 2010. — Вип. 4. — С. 86–87.

Трактування Н. М. Кушнаренко поняття «документологія».

 1. Швецова-Водка Г. М. Склад сучасної терміносистеми документознавства / Галина Швецова-Водка // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і мистец., Ін-т держ. упр. — К., 2009. — Вип. 3. — С. 69.

Охарактеризовано методику підготовки термінологічного та понятійного словника-довідника з документознавства, призначеного для навчальних цілей. Основу словника склали терміни, відображені в підручниках Н. М. Кушнаренко, С. Г. Кулешова, В. В. Бездрабко, Г. М. Швецової-Водки.

 1. Швецова-Водка Г. М. Структура документознавства і його місце серед суміжних наукових дисциплін / Г. Швецова-Водка // Студії з архівної справи та документознавства. — 2004. — Т. 12. — С. 120–121.

Аналізуються концептуальні підходи Н. М. Кушнаренко до визначення суті, предмета, структури документознавства та його місця серед інших наукових і навчальних дисциплін.

 1. Швецова-Водка Г. Н. Библиотечное фондоведение: от истоков до расцвета / Г. Н. Швецова-Водка // Науч. и техн. б-ки. — 2008. — № 10. — С. 58–65. — Рец. на кн.: Эволюция библиотечного фондоведения : [монография] / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник ; под ред. Ю. Н. Столярова. — М. : ФАИР, 2007. — 687 с. — (Специальный издательский проект для библиотек).

 2. Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии : [науч.-практ. пособие] / Г. Н. Швецова-Водка. — М., 2010. — С. 126, 143, 158–159, 176, 179, 186–187, 194, 202, 204, 205, 231, 311–315, 321. — (Серия «Современная библиотека» ; вып. 65).

Розглядаючи академічні питання документа і документознавства з позиції теорії соціальної комунікації (ноокомунікології), автор детально аналізує погляди Н. М. Кушнаренко на обсяг, зміст, сутність, ознаки, властивості, функції документа, об’єкт і предмет документознавства.

 1. Швецова-Водка Г. Н. К дискуссии об определении документа / Г. Н. Швецова-Водка // Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. — 2007. — № 8. — С. 1–6.

У межах дискусії аналізується підхід Н. М. Кушнаренко до визначення поняття «документ».

 1. Швецова-Водка Г. Н. Место документоведения в системе наук / Г. Н. Швецова-Водка // Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. — 2008. — № 2. — С. 10.

Висловлюється критичне зауваження щодо внесення до складу документознавства надто широкого кола наук документно-комунікаційного циклу.

 1. Швецова-Водка Г. Н. Общая теория документа и книги : учеб. пособие / Г. Н. Швецова-Водка. — М. : Рыбари ; Киев : Знання, 2009. — С. 20, 27, 35, 83, 113, 114, 117, 145, 146, 172, 185, 212, 216, 218, 219, 223, 224, 227.

Про розробку теоретичних засад документознавства в підручнику Н. М. Кушнаренко «Документоведение».

 1. Швецова-Водка Г. Н. Определение объекта и предмета документоведения / Г. Н. Швецова-Водка // Науч. и техн. б-ки. — 2008. — № 4. — С. 32–37, 39.

Аналізуються погляди Н. М. Кушнаренко на об’єкт, предмет документознавства, структуру, місце книгознавства у складі документознавства, на документологію як наукову та навчальну дисципліну.

 1. Шевченко І. Розвиток бібліотечного краєзнавства України: освітній вимір / І. Шевченко // Бібл. планета. — 2008. — № 2. — С. 37–38. — Рец. на кн.: Бібліотечне краєзнавство : підручник / Н. М. Кушнаренко. — К. : Знання, 2007. — 502 с. — (Вища освіта XXІ століття).

 2. Шейко В. М. Вісімдесят років служіння українській культурі та мистецтву / В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко // Культура України : зб. наук. пр. : до 80-річчя Харк. держ. акад. культури / за заг. ред. В. М. Шейка. — Х., 2009. — Вип. 27. — C. 10–12.

Про Н. М. Кушнаренко як одного з провідних фахівців ХДАК.

 1. Шейко В. М. Лідер культурологічної освіти : [ХДАК — 75 років] / Василь Шейко // Культура і життя. — 2004. — 13 жовт. — С. 2.

Згадується заслужений працівник культури Н. М. Кушнаренко.

 1. Шейко В. М. Ми впевнені у своїх фахівцях / В. Шейко // Культура і життя. — 1999. — 11 верес. — С. 1, 2.

Про високий рівень професорсько-викладацького складу Харківської державної академії культури, до якого входить професор Н. М. Кушнаренко.

 1. Шейко В. М. Передмова / В. М. Шейко // Віват, Академіє! : вип. 2 : у 2 ч. : дайджест / Харк. держ. акад. культури ; [уклад.: Л. П. Семененко, С. В. Євсеєнко]. — Х., 2004.— Ч. 1 : (1999–2000). — С. 4.

Серед викладачів Харківської державної академії культури, які забезпечують високий рівень навчально-виховного процесу, названо заслуженого працівника культури Н. М. Кушнаренко.

 1. Шейко В. М. Передмова / В. М. Шейко // Віват, Академіє! : до 80-річчя Харк. держ. акад. культури : дайджест / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, О. М. Левченко ; наук. ред. С. В. Євсеєнко]. — Х., 2009. — Вип. 4 : 2006–2008. — С. 6–7.

Серед викладачів ХДАК, які забезпечують навчально-виховний процес, названо доктора пед. наук, професора Н. М. Кушнаренко.

 1. Шейко В. М. Перспективи розвитку соціальних комунікацій як нової наукової галузі / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко // Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань : у 2 ч. : матеріали міжнар. наук. конф., 26–27 лют. 2009 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Акад. мистец. України, Ін-т культурології. — Х., 2009. — Ч. 1. — C. 6.

Творчим колективом ХДАК у складі докторів наук — В. М. Шейка, Н. М. Кушнаренко, В. О. Ільганаєвої, А. А. Соляник, І. О. Давидової розроблено перелік наук, спеціальностей, проекти паспортів, напрями досліджень із соціальних комунікацій.

 1. Шейко В. М. Провідний центр вищої культурологічно-мистецької та бібліотечно-інформаційної освіти в Україні : [Харківська державна академія культури] / Василь Шейко, Микола Каністратенко, Наталія Кушнаренко // Вісн. Кн. палати. — 2009. — № 8. — C. 22–25.

Згадується Н. М. Кушнаренко як один з провідних науковців ХДАК.

 1. Шейко В. М. Тенденції розвитку Харківської державної академії культури напередодні 80-річчя свого функціонування / В. М. Шейко // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. : до 80-річчя Харк. держ. акад. культури / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Акад. мистец. України, Ін-т культурології. — Х., 2009. — Вип. 25. — C. 13–14.

Про Н. М. Кушнаренко як одного з провідних фахівців ХДАК.

 1. Шейко В. М. Харківська державна академія культури / Шейко Василь Миколайович // Новітня історія України: імена, звершення, творчість. — К., 2004. — Вип. 2. — С. 71.

Про Н. М. Кушнаренко як одного з провідних фахівців ХДАК.

 1. Шейко В. Н. Неиссякаемый источник культуры : [ХГАК — 75 лет] / В. Н. Шейко // СНГ. — 2004. — № 2. — С. 6.

Згадується заслужений працівник культури Н. М. Кушнаренко.

 1. Шемаєва Г. В. Бібліотека в системі наукової комунікації: коеволюційні процеси розвитку : автореф. дис. ... д-ра наук з соц. комунікацій : 27.00.03 — книгозн., бібліотекознавство, бібліографозн. / Шемаєва Ганна Василівна ; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2009. — С. 5, 11.

До розробки проблем комунікацій звертаються дослідники різних наукових напрямів. Представником документознавчого напряму серед інших названо Н. М. Кушнаренко.

 1. Шемаєва Г. В. Еволюція уявлень про наукові комунікації / Г. В. Шемаєва // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. : до 80-річчя Харк. держ. акад. культури. — Х., 2009. — Вип. 24. — C. 98.

Про дослідження Н. М. Кушнаренко системи наукових комунікацій, ролі сучасних інформаційно-документних ресурсів і бібліотек у цій системі.

 1. Шемаєва Г. В. Інфраструктурні особливості діяльності бібліотек у науковому соціальному інституті / Г. В. Шемаєва // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Х., 2007. — Вип. 19. — С. 91.

Аналізуючи інфраструктурний вплив і роль бібліотек у суспільстві, авторка вважає, що документно-комунікаційний підхід, прихильниками якого є Н. М. Кушнаренко, Ю. М. Столяров, С. Кулешов та ін., дещо обмежує діяльність бібліотек організацією та використанням документних ресурсів.

 1. Шемаєва Г. В. Сучасний стан інформаційного забезпечення науки: теоретико-методологічні підходи / Г. В. Шемаєва // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Х., 2008. — Вип. 23. — С. 125.

Сучасний стан інформаційно-бібліотечного забезпечення науки розглядається на теоретичному і прикладному рівнях у грунтовних працях вітчизняних та зарубіжних авторів. Серед них — Н. М. Кушнаренко. Прихильниками документного підходу названо Ю. М. Столярова, Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник, Г. М. Швецову-Водку. Але такий підхід, на думку автора, обмежує завдання бібліотек.

 1. Шкаріна В. А. Теоретичні аспекти дослідження довідково-бібліографічного апарату бібліотеки / В. А. Шкаріна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2007. — № 2. — С. 35.

Про внесок Н. М. Кушнаренко у зближення бібліографії та інформатики, про розробку поняття «інформаційні документи» та включення до їх складу джерел на електронних носіях. Згадується підручник Н. М. Кушнаренко та В. К. Удалової «Наукова обробка документів» (К. : Знання, 2006).<< предыдущая страница   следующая страница >>