microbik.ru
  1 ... 8 9 10 11
покажчик назв авторських та редакторських праць н. м. кушнаренко

Австрійська музична культура на перехресті епох і традицій (чл. редкол.) 348

Активные методы преподавания курса «Организация библиотечных фондов» 40

Актуальні питання культурології (чл. редкол.) 349

Актуальные проблемы комплектования фондов научных библиотек зарубежных стран 15

Аналітико-синтетична обробка документів 211

Аналітико-інформаційне обслуговування органів влади 210

Артефактні книжкові видання у фондах бібліотеки Харківської академії культури 115

Библиотека в системе документных коммуникаций краеведения 68

Библиотечное краеведение в системе профессиональной подготовки будущих библиотекарей 34

Библиотечное краеведение: сущность и структура 85

Библиотечное краеведение: теоретико-методологический аспект 72

Библиотечные фонды 29, 35, 45

Библиотечный фонд 59

Бібліотека в новій системі економічних відносин 155

Бібліотекар-краєзнавець як тип бібліотечної професії 86, 116

Бібліотеки у розвитку історичного краєзнавства в Україні 87

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія (чл. редкол.) 308

Бібліотечна каталогізація українознавчих фондів: проблеми–рішення 88

Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні (чл. редкол.) 295

Бібліотечна планета (чл. редкол.) 288

Бібліотечна справа та відкритий доступ до інформації в Сполучених Штатах Америки 149

Бібліотечне краєзнавство [навч.-метод. матеріали] 73, 117, 118, 188, 223

Бібліотечне краєзнавство 236

Бібліотечне краєзнавство — стратегія розвитку теорії і практики в умовах електронного середовища 189

Бібліотечне краєзнавство як засіб підвищення національної самосвідомості народу 74

Бібліотечне краєзнавство як сфера діяльності 78

Бібліотечне краєзнавство: наука, діяльність, навчальна дисципліна 41

Бібліотечне краєзнавство: нові технології (чл. редкол.) 316

Бібліотечне краєзнавство: сутність і структура 107

Бібліотечне краєзнавство: сфера діяльності і предмет викладання 89

Бібліотечне краєзнавство: формування базових напрямів 224

Бібліотечне фондознавство 134, 135

Бібліотечний фонд «Україніка»: погляд каталогізатора 136

Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи (наук. ред.) 306

Бібліотечні фонди [навч.-метод. матеріали] 119, 120, 121, 175, 190, 212, 237

Бібліотечні фонди 75

Бібліотечно-інформаційна освіта в США: сучасний стан і тенденції розвитку 157

Бібліотечно-інформаційна освіта: орієнтир на майбутнє 164

Бібліотечно-інформаційна освіта: перехід у нову якість 156

[Біобібліографічний словник вчених Харківського університету] 108

Вагомий внесок в історію і теорію світового бібліотекознавства 271

Вагомий внесок у розвиток документознавства 248

Вагомий внесок у царину досліджень історії вузівських бібліотек м. Харкова 165

Важливий внесок у розвиток українського бібліотекознавства 213

Весомый вклад в основание экстремального библиотековедения 238

Визначення ефективності координації комплектування бібліотечних фондів 19

Вища школа (чл. редкол.) 309

Відома постать вітчизняного бібліотекознавства 281

Відродження фахової збірки на новій інформаційній основі 137

Вісімдесят років служіння українській культурі та мистецтву 272

Вісник Книжкової палати (чл. редкол.) 285

Вісник Харківської державної академії культури (відп. ред.) 289, 292, 293, 296–302, 305, 310–312, 317, 320, 321, 326, 327

Вісник Харківської державної академії культури (чл. редкол.) 328, 339, 340, 350–354, 362, 363

Внесок Ю. Столярова у розвиток українського бібліографознаства 122

Внутріпредметна і міжпредметна інтеграція дисциплін документознавчого циклу 176

Высокое призвание 123, 249

^ Генезис та розвиток бібліотечного краєзнавства в Україні 90

Гібридна бібліотека 158

До питання координації комплектування бібліотечних фондів централізованих систем з бібліотеками інших систем і відомств 10

Документне фондознавство 177

Документоведение 109, 150, 159, 178, 191, 214, 225, 250

Документознавство 79, 124–126, 151,179, 180, 215, 239

Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики (чл. редкол.) 313, 318, 322, 329, 341, 356

Документологічні дослідження тривають... 160

Документологія 216, 240

Духовна культура в інформаційному суспільстві (чл. редкол.) 303

^ Журнал СНТО кафедры, факультета, института 25

Завидуем тем, кто будет у него учиться... 251

Завидуем тем, кто у него учится и будет учиться 252

Загальнонаукові методи документологічних досліджень 226

Збірка статей аспірантів Харківського державного інституту культури (ред.) 287

Збірник контрольних робіт для студентів І курсу заочного відділення бібліотечного факультету 91

Збірник контрольних робіт для студентів 1 курсу заочного відділення факультету бібліотекознавства та інформатики 152

Знакова постать українського народу 192

Идеал учёного, учителя, наставника 253

Интеграция библиотечной и библиографической краеведческой подготовки библиотекарей 80

Интеграция дисциплин документоведческого цикла: теоретический аспект 181

Использование ТСО и наглядных пособий в преподавании курса «Библиотечные фонды» 22

Інтегрований краєзнавчий фонд регіону 127

Інтернет у контексті формування єдиного інформаційно-бібліотечного простору України 227

Інформатизація діяльності дисертаційної ради як засіб інформаційного забезпечення книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства 182

Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство, стандарти) в контексті Болонського процесу (чл. редкол.) 319

Інформаційна та культурологічна освіта на зламі тисячоліть (чл. редкол.) 290

Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи (чл. редкол.) 314

Інформаційно-пошукова мова для електронного каталогу бібліотек Міністерства культури України: обгрунтування та зміст дослідження 92

Історія бібліотечного краєзнавства в Україні 76

Історія формування краєзнавчих фондів бібліотек України (ІХ — початок XX ст.) 98

К. И. Рубинский: библиотекарь, библиотековед, библиограф (1860–1930) (науч. ред.) 366

К. І. Рубинський — фундатор українського бібліотекознавства 128

Кандидатська і докторська дисертації: написання, оформлення, захист 161

Кафедра документознавства 138

Книга цікава, корисна і потрібна 153

Комплексний навчальний курс «Документознавство» в системі підготовки бібліотечно-інформаційних спеціалістів 99

Комплектування фонду художньої літератури в ЦБС УРСР 26

Компонентна структура бібліотечного краєзнавства 69

Концептуальна модель краєзнавчого фонду бібліотек регіону 100

Концептуальні засади викладання дисциплін документознавчого циклу 162

Концептуальні засади підготовки наукових кадрів у галузі книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства в Україні 166

Концептуальні засади підготовки наукових кадрів у галузі культурології та соціальних комунікацій в Україні 241

Концепция общего, особенного и единичного в интересах читателей как методологическая основа координации комплектования фондов ЦБС 16

Концепція навчальної дисципліни «Методологічні проблеми документології» як базової в підготовці магістрів документознавчого профілю 217

Концепція підготовки менеджерів видавничої справи в Харківській державній академії культури 139

Координация — важнейшая функция управления процессом комплектования фондов в условиях централизации 11

Координация комплектования фондов в условиях централизации сети государственных массовых библиотек 3

Координация комплектования фондов централизованных систем государственных массовых библиотек 5

Краеведение — конспект эпохи 46

Краеведческая деятельность библиотек в условиях демократизации 48

Краеведческая деятельность библиотек: сущность и структура 47

Краеведческая деятельность библиотеки 77

Краеведческая подготовка библиотекаря в процессе вузовского обучения 60

Краеведческая подготовка студентов в системе библиотечного образования 49

Краеведческие фонды библиотек — база патриотического воспитания населения 50

Краеведческие фонды библиотек — основа патриотического воспитания трудящихся 42

Краеведческие фонды областных библиотек УССР: комплексный анализ и пути оптимизации 51

Краеведческие фонды областных библиотек УССР: состав и использование 43

Краеведческое «поле» в библиотечной сфере 81

Краєзнавча діяльність бібліотек 70

Краєзнавча діяльність бібліотек (наук. ред.) 304

Краєзнавча функція бібліотеки 242

Краєзнавча цінність документа: актуалізація в глобальному бібліотечно-інформаційному просторі 254

Краєзнавче призначення місцевих публічних бібліотек 93

Краєзнавчі фонди обласних бібліотек УРСР: склад і використання 61

Культура та інформаційне суспільство на зламі тисячоліть (чл. редкол.) 294

Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття (чл. редкол.) 330, 342, 355, 364, 365

«Культурные гнезда» на древе российской жизни: в провинции не забыты вековые традиции 94

Культурологія — нова інтегрована наукова галузь дисертаційних досліджень в Україні 255

Культурологія і соціальні комунікації — нові галузі наукових досліджень в Україні 243

Курсова та дипломна роботи 129

Лідер вищої книгознавчої та бібліотечно-інформаційної освіти в Україні 193

Лесь Курбас — Людина театру (чл. редкол.) 331

Лідер бібліотечного фондознавства 256

Лучшее в «Избранном» 167

Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті», 25–26 квітня 2006 р. (чл. редкол.) 323

Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті», 24–25 квітня 2007 р. (чл. редкол.) 332

Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті», 22–23 квітня 2008 р. (чл. редкол.) 343

Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті», 10–13 вересня 2009 р. (чл. редкол.) 357

Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті», 9–11 вересня 2010 р. (чл. редкол.) 367

Междуведомственная координация комплектования библиотечных фондов на современном этапе 17

Методика викладання спеціальних дисциплін 228

Методика координированного комплектования библиотечных фондов 12

Методические указания к выполнению курсовой и дипломной работы для студентов библиотечного факультета 36

Методические указания к выполнению курсовой работы по библиотечным фондам и каталогам для студентов стационара библиотечного факультета 23

Методичні рекомендації щодо розробки нових навчальних планів та програмно-методичної документації за кредитно-модульною системою 229

Методологічні засади книгознавчих, бібліотекознавчих і бібліографознавчих досліджень 194

Методологічні проблеми документології 230

Микола Андрійович Низовий — педагог, статистик друку, вчений 110

Музичний світ В. А. Моцарта: шляхи осягнення (чл. редкол.) 324

Навчальна дисципліна «Документознавство» в системі підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів 111

Наука про документ: момент біфуркації 195

Наукова обробка документів 183, 184, 196, 231, 232

Наукова спеціальність з книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства: проблеми реальні й надумані 168

Наукова школа І. І. Корнєйчика (до 80-річчя з дня народження лідера) 197

Науково-дослідна робота студентів — важлива умова підготовки бібліотечних кадрів 20

Науково-дослідна робота студентів: деякі аспекти перебудови 37

Научная обработка документов 218

Научно-исследовательская работа студентов — важный фактор повышения качества подготовки библиотечных кадров 21

НИРС в вузах культуры 30

Нова бібліотека — нові кадри 198

Нова концепція вищої бібліотечно-інформаційної освіти у ХДІК 95

Нове книгознавче дослідження книжкових пам’яток 199

Новий етап інституалізації науки про документ 200

Новий напрям бібліотекознавчої думки 219

Нові технології навчання (чл. редкол.) 325, 333–337, 344–346, 358, 359, 368

Новое издание учебника по краеведческой библиографии 52

Новый этап институционализации науки о документе 220

О краеведческой подготовке будущих библиотекарей 53

О подготовке библиотечно-информационных кадров в Харьковском институте культуры 96

О понятии «организация библиотечного фонда» 31

[О работе 40-й научной конференции Харьковского государственного института культуры] 38

О самостоятельной работе студентов при изучении библиотечных фондов и каталогов 62

О соответствии краеведческих фондов областных библиотек потребностям читателей 54

О соотношении терминов «координация комплектования» и «кооперирование комплектования» в современной библиотековедческой литературе 6

Общетеоретические проблемы координации и кооперирования в комплектовании библиотечных фондов: постановка вопроса 1

Оптимизация краеведческой деятельности библиотек 63

Организация библиотечных фондов и каталогов 39

Организация научно-исследовательской и художественно-творческой работы студентов вузов культуры и искусств 27

Организация научно-исследовательской работы студентов 24

Організатор, вчений, педагог (до 80-річчя від дня народження Є. П. Тамма) 130

Організаційно-видова структура бібліотечного краєзнавства 55

Організація системи студентського самоврядування: стан та перспективи розвитку 169, 170

Організація та методика науково-дослідницької діяльності 131, 171, 185, 201, 221, 233, 257

Організація та методика науково-дослідницької діяльності [навч.-метод. матеріали] 132, 140, 202, 203

Освіта, культура та мистецтво в добу цивілізаційної глобалізації (чл. редкол.) 338

Основи документознавства 82

Основні етапи розвитку бібліотечного краєзнавства в Україні 71

Отражение результатов диссертационных исследований в специальной печати: организация и проблемы 32

Паблік рілейшнз в бібліотеці 141

Пам’яткознавчі погляди молодих вчених XXІ ст. (заст. голов. ред.) 369

Перестройка высшей школы и научно-исследовательская работа студентов вузов культуры 33

Перспективи підготовки документознавців-менеджерів інформаційних систем 142

Перспективи підготовки менеджерів видавничої справи в Україні 143

Перспективи розвитку соціальних комунікацій як нової наукової галузі 273

Підготовка кадрів у галузі документознавства та інформатики: досвід і проблеми 112

Підготовка наукових кадрів у галузі книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства в Україні 172

Підготовка нової генерації бібліотечних фахівців: стан та перспективи 144

Підготовка фахівців у галузі документознавства та інформатики: здобутки і проблеми 113

По существу новый учебник 4

Подготовка специалистов в системе информационного обеспечения бизнеса 101

Подготовка специалистов для системы информационного бизнеса 102

Полжизни плодотворного сотворчества с «Книгой...» 274

Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою 234

Принципиальный подход к определению критерия эффективности координированного комплектования библиотечных фондов 2

Про статус фондовідображальної функції зведеного краєзнавчого каталогу 64

Проблеми надумані й реальні 103

Проблеми оновлення вищої бібліотечної та інформаційної освіти (ред.) 286

Проблемы координации комплектования фондов централизованных систем сельских библиотек 7

Провідний центр вищої культурологічно-мистецької та бібліотечно-інформаційної освіти в Україні 275

Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство» 133

Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 27.00.01 — теорія та історія соціальних комунікацій (галузь науки — соціальні комунікації) 258

Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 27.00.02 — документознавство. Архівознавство (галузь науки — соціальні комунікації) 259

Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 27.00.03 — книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (галузь науки — соціальні комунікації) 260

Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 27.00.06 — прикладні інформаційно-комунікаційні технології (галузь науки — соціальні комунікації) 261

Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 27.00.07 — соціальна інформатика (галузь науки — соціальні комунікації) 262

Продовження справи Д. І. Багалія, М. Г. Халанського 186

Развитие библиотечно-информационного образования в Харьковском институте культуры 97

Развитие и современное состояние теории и практики координации комплектования библиотечных фондов 8

Развитие координации комплектования библиотечных фондов 13

Развитие традиций научной школы Ю. В. Григорьева — Ю. Н. Столярова на Украине 145

Региональные центры по обеспечению краеведения 56

Республиканская научно-теоретическая конференция «Актуальные вопросы патриотического и интернационального воспитания средствами культуры и искусства на современном этапе» (чл. редкол.) 284

Робоча програма кандидатського іспиту зі спеціальності 27.00.01 — теорія та історія соціальних комунікацій (галузь науки — соціальні комунікації) 263

Робоча програма кандидатського іспиту зі спеціальності 27.00.02 — документознавство. Архівознавство (галузь науки — соціальні комунікації) 264

Робоча програма кандидатського іспиту зі спеціальності 27.00.03 — книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (галузь науки — соціальні комунікації) 265

Робоча програма кандидатського іспиту зі спеціальності 27.00.06 — прикладні інформаційно-комунікаційні технології (галузь науки — соціальні комунікації) 266

Робоча програма кандидатського іспиту зі спеціальності 27.00.07 — соціальна інформатика (галузь науки — соціальні комунікації) 267

Розвиток ідеї координації комплектування бібліотечних фондів у вітчизняному бібліотекознавстві 9

Розвиток мережі бібліотечних колекторів на Україні (1917–1937 pp.) 18

Роль библиотек в консолидации населения края 65

Роль библиотек в формировании у населения потребности в краеведческих документах 57

Сводные краеведческие каталоги областных библиотек 66

Синергетический подход в преподавании документоведения 173

Системна організація змісту та викладання дисциплін документознавчого циклу 163

Системообразующая роль дисциплин документоведческого цикла в подготовке специалистов 174

Скарбниця сільськогосподарських знань національного масштабу 268

Складові змісту спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»: питання методології 204

Сколько стоит библиотечное обслуживание? 114

Социальные коммуникации — новая научная отрасль 269

Соціальні комунікації — нова галузь наукових досліджень в Україні 270

Соціальні комунікації в науковій проекції: дискурс креативності 244

Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань (чл. редкол.) 360, 361

Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві (чл. редкол.) 307

Специфіка краєзнавчих фондів бібліотек 83

Спеціальне документознавство 276, 282

Становлення та розвиток українознавчих фондів у бібліотеках України 104

Стратегічні напрями інноваційної діяльності Харківської державної академії культури 277

Структура краєзнавчих потреб користувачів бібліотеки 105

^ Теоретичні засади бібліотечного краєзнавства 235

Территориальные границы библиотечного краеведения: гуманитарный подход 67

Україна 187

Українська мова (за професійним спрямуванням) 283

Факультет бібліотекознавства та інформатики 146

Фонд краеведческой литературы в системе фондов областной универсальной научной библиотеки 28

Фонд «Україніка»: проблеми формування 84

Формирование краеведческих фондов областных библиотек 44

Формування електронного бібліотечного середовища в краєзнавчому аспекті 222

Формування краєзнавчих фондів бібліотек 58

Формування системи загальних та часткових законів документології як наукової дисципліни 245

Фундатор бібліотечно-інформаційної та культурологічної освіти в Україні 205, 206

Фундатор бібліотечної освіти в Україні 154

Харків у контексті світової музичної культури: події та люди (чл. редкол.) 347

Харківська вища школа бібліотечно-інформаційної та книгознавчої освіти в контексті історії та сьогодення 207

Харківська державна академія культури: до 70-річчя з дня заснування 147

Харківська державна академія культури: до 70-річчя з дня заснування (наук. ред.) 291

Харківська державна академія культури: до 75-річчя з дня заснування 208

Харківська державна академія культури: до 80-річчя з дня заснування 278

Харківський державний інститут культури в контексті європейської бібліотечно-інформаційної освіти 106

Харківській державній академії культури 80 років (1929–2009 рр.) 279

Харьковская государственная академия культуры 246

^ Шевченкіана на початку ХХІ століття (чл. редкол.) 315

Эволюция библиотечного фондоведения 247

Электронное делопроизводство в библиотеке: проблемы внедрения 148

Ю. В. Григорьев 14

Я знаю — книга будет! Последние из могикан? 209

Яскрава постать Харківської бібліотекознавчої школи 280

^ ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Аналітико-синтетична обробка документів 183, 184, 196, 211, 218, 231, 232

Бібліографія краєзнавча 52

Бібліографознавці українські 110

Бібліотеки 155, 213

 • автоматизація 148, 158, 227

 • вищих навчальних закладів 165

 • зарубіжний досвід 149

 • паблік рілейшнз 141

 • галузеві 268

Бібліотекознавство 167, 219, 313, 318, 322, 329, 341, 356

 • наукові школи 145, 197, 280

Бібліотекознавці

 • російські 14, 122, 123, 145, 167, 238, 249, 251–253, 256, 279, 284, 364

 • українські 128, 130, 197, 248, 271, 280, 281

Бібліотечне краєзнавство 46–48, 55, 56, 63, 67–70, 72, 74, 76–78, 81, 85, 87, 89, 93, 94, 105, 107, 189, 222–224, 235, 236, 242, 254, 304, 316

 • історія 71, 76, 90, 98

 • навчально-методичні матеріали 73, 117, 118, 188, 223

 • підготовка фахівців 34, 41, 49, 53, 60, 80, 86, 89, 116

 • теорія каталогізації 64, 66

 • Україна 71, 76, 90, 98

 • формування фондів 28, 42–44, 50, 51, 54, 57, 58, 61, 83, 98, 100, 127

Бібліотечне обслуговування 114, 210

Бібліотечне українознавство 188, 193, 315

 • формування фондів 84, 88, 104, 136

Бібліотечні асоціації, Україна

 • історія 271

Бібліотечні каталоги 75, 306

 • електронні 92

 • краєзнавчі зведені 64, 66

 • навчально-методичні матеріали 23, 39, 62

 • українознавчі 88, 136

Бібліотечні колектори, Україна

 • історія 18

Бібліотечні фонди 75, 247

див. також Комплектування бібліотечних фондів

 • артефакти 115

 • документні 177

 • збереження 238

 • краєзнавчі див. Бібліотечне краєзнавство — Формування фондів

 • методика викладання 22, 40

 • навчально-методичні матеріали 23, 29, 35, 39, 45, 58, 59, 62, 119–121, 134, 135, 175, 190, 212, 237

 • організація 31

 • рідкісних видань 199

 • українознавчі див. Бібліотечне краєзнавство — Формування фондів

 • ХДАК 115

 • художньої літератури 26

Бібліотечно-інформаційна освіта 103, 106, 144, 156, 164, 209

 • зарубіжний досвід 106, 157

 • навчально-методичні матеріали 91, 129, 152, 228

 • училища культури 40

 • ХДАК 95–97, 106, 146, 154, 193, 198, 205–207, 246

Діловодство електронне 148

Документознавство 109, 111, 150, 159, 160, 176, 178, 181, 191, 195, 200, 214, 220, 225, 226, 248, 250, 313, 318, 322, 329, 341, 356

 • навчально-методичні матеріали 79, 82, 124–126, 129, 151, 179, 180, 215, 216, 230, 239

 • спеціальне 276, 282

Документознавча освіта 99, 101, 102, 111–113, 138, 142, 162, 163, 173, 174, 204, 217

Документологія 217, 245

 • навчально-методичні матеріали 230, 240

Інтернет-технології бібліотечні 227

Інформаційно-пошукові мови 92

Інформація сільськогосподарська 153, 268

Історичне краєзнавство 108, 186

Книгознавство

 • наукові збірники 274

Книгознавча освіта 139, 143, 193, 207, 228

Комплектування бібліотечних фондів див. також Кооперація комплектування бібліотечних фондів; Координація комплектування бібліотечних фондів

 • зарубіжний досвід 15

 • ЦБС 26

Кооперація комплектування бібліотечних фондів 1, 3–5

Координація комплектування бібліотечних фондів 1, 5, 8, 12, 17

 • історія 9, 13

 • критерій повноти 2, 19

 • ЦБС 3, 4, 7, 10, 11, 16

Кредитно-модульна система навчання 229, 234

Культурологічна освіта 205, 206

Культурологія 349

 • підготовка науково-педагогічних кадрів 241, 243, 255

Науково-дослідницька діяльність 131, 166, 168, 171, 172, 182, 185, 194, 201, 221, 233, 257

 • аспірантів 32, 132, 133, 161, 202, 226, 287

 • докторантів 161

 • студентів 20, 21, 24, 25, 27, 30, 33, 36, 37, 129, 140, 203

Соціальні комунікації 360

 • підготовка науково-педагогічних кадрів 241, 243, 244, 269, 270, 273

 • програми кандидатських іспитів 258–267

Статистика друку 110

Студентське самоврядування 169, 170

Українська мова за професійним спрямуванням 283

Харківська державна академія культури 137, 147, 208, 246, 275, 277–279, 291 див. також Бібліотечно-інформаційна освіта — ХДАК

 • бібліотека 115, 278

 • історія 278, 279

 • конференції 38, 217, 273, 284, 286, 290, 294, 303, 307, 314, 319, 324, 330, 331, 338, 342, 347, 348, 355, 360, 363

 • наукові збірники 287, 289, 292, 293, 296–302, 305, 310–312, 317, 320, 321, 326–328, 339, 340, 350–354, 361, 362

 • науково-педагогічні кадри 110, 130, 197, 272, 275, 278, 280, 281

^ ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК


Абдуллаєва Н. І. 406

Александрова Н. О. 408

Алексеева Е. С. 409

Алфьорова З. І. 278, 279, 687

Аль-Ахмад Нидал 376

Андрющенко О. А. 368, 410

Антонова С. Г. 249, 252, 487

Апшай Н. І. 411

Арефьева Е. П. (6), 59

Асєєв Г. Г. 103, 401

Астахова В. И. (165)

Афанасенко О. М. 412, 413

Бабенко Г. В. 98

Бабич Є. К. 441

Багалій Д. І. (186)

Балла Е. В. 128

Бандилко Л. Ф. 414

Барчук Ж. В. 415

Бездрабко В. В. 416–432, (696), (704)

Безмощук А. 493

Бейліс Л. І. 433

Березюк Н. М. 128, 364, 434

Берестова Т. Ф. 435

Беспалова Э. К. 436

Беспянська Г. 437

Білик О. М. 278, 279, 283, 687

Богданова В. П. 52, 73

Болдовський В. Ю. 448

Большакова Т. В. 278, 279, 687

Бондаренко І. О. 369, 449, (508)

Борис І. О. 278, 279, 687

Борискина Л. М. 438

Борисова О. Б. 450

Борисова О. О. 451

Брагіна Г. М. 36, 95–97, 133

Британ В. Т. 452

Будецкая О. А. 114

Валова І. 453

Ванеев А. Н. 454

Василенко В. И. (6)

Васильченко М. П. 35, 45, 75, 119, 120, 455, 456, (660)

Васюк О. В. 457

Вергунов В. А. (268)

Власова Г. В. 463

Власова Л. 464

Вовк Л. 520

Вовченко І. О. 36, 490

Воловик А. Ф. 138, 146, 147, 291, 685, 688

Володько В. 465

Воронова Л. М. 152

Гаврюшенко О. А. 278, 279, 687

Гельман-Виноградов К. В. 466

Герасимова Л. Н. 59

Геращенко М. 467

Глазунова Л. В. 441–443

Гомотюк О. 468

Гончарова Т. П. 469

Горбачёва Г. В. 23

Горбенко Н. А. 470

Гордєєв С. І. 331, 398

Гребельник О. П. 344–346, 358, 359, 366

Грибков Д. Н. 471

Григорьев Ю. В. (14), (145), (450)

Гриценко О. О. 446

Гуржій А. М. 325

Давидова І. О. (219), 243, 258–267, 290, 294, 303, 377, 472–474, 540, (718)

Демчина Л. І. 370, 475–480, (510)

Денисенко С. О. 371, 481

Денисьев В. Н. (691)

Дерлеменко В. В. (153), 372, 482, 483, (507)

Дмитренко Т. О. 484

Добко Т. В. 485, 486

Доля Н. 488

Дрозд Н. 489

Дубова С. 568

Дубовий В. 493

Дубровіна Л. А. 594, 612

Думская Т. И. 438

Дурєєва Т. А. 494, 495

Дяченко М. В. 20, 21, 24, 27, 30, 33, 37, 138, 146, 147, 208, 243, 287, 290, 291, 303, 391, 392, 540, 685, 686

Елисина Е. Ю. 496

Ерёменко Т. В. 497

Євсеєнко С. В. 459–462, 490–492, 537, 582, 642, 663, 716, 717

Єрмолаєва Г. А. 498, 499

Єрошенко О. В. 500

Жданова Р. С. 501

Жукова В. П. 502

Жебровський Б. М. 334–337

Загуменна В. В. 271, 503, 504

Зайцев Б. П. (186)

Зайчук В. О. 333

Заморіна Т. М. 442, 443

Захарова І. В. 276

Захарчук Т. В. 505

Зборовець І. В. 138, 146, 147, 291, 331, 398, 685

Здановська В. П. 511

Зелінська В. О. 445

Златкова П. 512

Ільганаєва В. О. 243, 258–267, 377, 384, 540, (718)

Іовлева Т. В. 187

Калініченко В. В. 514

Каністратенко М. М. 138, 146, 147, 205, 206, 208, 229, 234, 241, 243, 255, 272, 275, 277–279, 291, 540, 685–687, 713, 719

Карачинська Е. Т. 39, 62, (280), (566)

Карпенко О. О. 515

Касьянова И. В. 516

Каширских Т. А. 517

Киреев В. 518, 519

Кисельова В. П. 58, 304, 520

Клюев В. К. 521–524

Ковальчук Г. Д. 91

Ковальчук Г. І. (199)

Козій Н. 525

Кокойкина О. Н. 59

Колбіна Т. В. 378

Колесниченко Т. И. 438

Комова М. В. (553)

Кононенко В. 526, 527

Конюкова І. Я. 529

Корнєйчик І. І. (197)

Коробка Г. О. 152

Кравченко В. В. 115

Кравченко О. В. 138, 146, 147, 243, 291, 540, 685

Крейденко В. С. 440

Крицький О. О. 530

Крулькевич М. И. 531

Кузнєцов Д. П. 367

Кузнєцова М. М. 532–535

Кулешов С. Г. (428), (429), 536–539, (621), (704), (725)

Кулешова Т. М. 91

Курбас Л. (331), (398)

Курисько В. І. 138, 146, 147, 291, 685

Кушнаренко Н. М. 1–367, (368–727)

Лагунова Т. 209

Ларьков Н. С. 548–550, (658)

Левченко О. М. 462, 717

Леміш Н. О. 551, 599

Ленский Б. В. 637, 651, 669

Литвин К. О. 492

Литвинська С. В. 552, 553

Лиховид Т. Ф. 554

Лосиевский И. Я. 555

Лохвицкая С. Л. 556

Лучанська В. В. 557

Лях Г. М. 491

Ляшенко Л. В. 558

Майстрович Т. В. 559–561, (671)

Макеєва І. 562, 563

Мамонтов А. В. (52), 440, (554), 564

Маркина А. В. 59

Маркова В. А. 141, 373

Марчук Ю. 565

Масловская С. Н. 566

Матвієнко О. В. 567–569

Мельник Ю. Б. 570

Мистрюкова Т. А. (6)

Михайлова О. В. 572

Михайлюк О. В. 452

Мільман В. А. 35, 39, 40, 45, 75, 79, 82, 91, 119–121, 134, 135, 177, (281), (660)

Мілясевич І. В. 571, 573–576

Мірошников І. Я. 20

Морозюк І. Є. 577

Мотульский Р. С. 380, 578

Моцарт В. А. (324), (400)

Мухамед’яров Н. Н. 579

Надольская Т. В. 14, 59

Несвит Е. А. 584

Нестерович Ю. 585–588

Низовий М. А. (110), 133, 589–593, (632), (666)

Нікітіна Т. В. 276

Ніколаєнко Н. М. 495

Новальська Т. В. 467

Олійник М. М. 108

Олійник Н. 595

Онищенко О. С. 594, 596, 612

Онуфрієва О. М. 490, 491

Остапчук Ю. 597

Отле П. (427), (653)

Палеха Ю. І. 598, 599

Панченко П. П. 276

Пашкова В. С. (271)

Петрова Л. Г. (213), 600, 601

Петруня Ю. О. 278, 279, 687

Пивовар І. В. 459

Пивоваров В. М. 283

Платонова Т. І. 602

Плешкевич Е. А. 603–606, (662), (672)

Політова О. А. 447

Полянська Н. 608

Поплавський М. М. 295

Посохов С. І. 364

Потрашков С. В. 243, 540

Предеина А. В. 610

Прокопова В. Д. (108)

Радищевский Я. В. 451

Раскіна Т. С. 490

Регідайло Н. 616

Рибальченко А. П. 187

Рижанова А. О. 278, 279, 687

Рожнятовський О. 526

Романов А. А. 148

Рубинський К. І. (128), (364), (434)

Рудім С. В. 490

Ряполов В. М. 243, 540

Сальникова Л. И. 613

Северин Л. С. 210, 374, (506), (560), 614

Семененко Л. П. 138, 146, 147, 291, 460, 461, 491, 537, 582, 642, 663, 685, 716

Сєдих В. В. 39, 66, 88, 92, 104, 130, 136, 211, 218, 280, 306, (414), 455

Силков С. 615

Сищенко С. В. 139, 228

Сіренко І. 616

Скляренко В. М. 187

Слободяник М. С. 313, 318, 322, 329, 341, 356, (418), 447, 617–636

Соколов А. В. 637, 638

Солодовникова Е. П. 639

Солоіденко Г. І. 640

Соляник А. А. 122–126, 129, 142, 145, 151, 152, 156–158, (160), 162, 164, 172, 175, 179, 180, 190, 212, 215, 216, 230, 237–240, 243, 247, 249, 251–253, 256, 258–267, 269, 270, 274, 281, 375, (456), (482), (505), (509), (512), (524), (528), 540, (555), (556), 581, (613), (638), 641–647, (651), (657), (659), (660), (699), (706), (718), (726)

Сомова Т. Н. 648, 649

Сошинська В. 650

Стародубова Н. З. 651

Стародубцева Л. В. 243, 540

Стельмах Н. 652

Столяров Ю. Н. (6), 59, (122), (123), (145), (167), (238), 247, (249), (251–253), (256), (274), 381, 382, (427), (450), (456), (482), (487), (505), (512), (524), (555), (556), (593), (617), (629), (633), (638), (648), (651), 653–679, (659), (660), (706), (725), (726)

Ступникова Т. С. (15)

Субота В. 680

Сукиасян Э. Р. 681

Сынкова К. В. 531

Таборанський В. П. 682

Тамм Є. П. 29, (130), (455)

Тамм (Янович) Н. 455

Терентьєва Г. П. 306, (414)

Терёшин В. И. 59, 613, 683

Тишевська Л. Г. 243, 540

Тодорова Є. М. 188, 223

Тортіка О. О. 243, 540

Трач Ю. В. 282

Удалова В. К. 39, 92, 151, 183, 184, 196, 231, 232, 306, (414), 438, (464), (484), 490, (493), (503), (700), (727)

Федічкіна Л. І. 119, 120, 134, 135

Федорець С. А. 152

Федоров І. (591)

Філіпова Л. Я. 684

Фоменко І. М. 490

Фрадкін В. З. 138, 146, 147, 291, 685

Фунтикова С. П. 59

Хавкіна Л. Б. (434), (511)

Халанський М. Г. (186)

Харченко С. В. 553

Хоманова Н. 6, (660)

Чавкунькина О. И. 689

Частник С. В. 106

Чачко А. С. (594)

Черних О. 690

Чукаев А. М. (6)

Шамурін Є. І. (653)

Шатохина Н. З. 554, 691

Шатрова М. 692

Швецова-Водка Г. М. (248), 282, 385, 386, 414, (420), (424), (427), (428), (467), 528, (553), 571, 576, (615), (621), (643), (664), 693–711, (704), (726)

Шевченко І. О. 149, 712

Шевченко Т. Г. (192), (315)

Шейко В. М. 106, 109, 110, 113, 131, 137, 138, 140, 144, 146, 147, 161, 171, 185–187, 201–203, 207, 208, 221, 229, 233, 234, 241, 243, 255, 257–267, 272, 273, 275, 277–279, 284, 286, 287, 290, 291, 303, 307, 314, 319, 324, 328, 330, 331, 338–340, 342, 347, 348, 350–355, 360–363, 387, 390, 393–396, 398, 400, 402, 404, 405, (413), 462, (500), (522), 540, (570), (617), (628), 647, (679), (683), 684–687, (701), 713–722, (718)

Шемаєва Г. В. 723–726

Шикаленко Т. О. 490–492, 537, 582, 642, 663

Шкаріна В. А. 727

Щерба Н. Н. (52), (554)

Ярошик В. О. 52, 192, 315, 608

зміст

Щирошановній Наталі миколаївні 4

до святкового ювілею 5

від укладачів 6

^ НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА КУШНАРЕНКО 8

(ДО 60-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 8

Поздравляем с юбилеем! 17

КОЛЛЕГА, ДРУГ, ЕДИНОМЫШЛЕННИК 18

шановна наталю миколаївно! 20

вельмишановна наталю миколаївно! 21

^ ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 22

ДІЯЛЬНОСТІ Н. М. КУШНАРЕНКО 22

I. АВТОРСьКІ ПРАЦІ Н. М. КУШНАРЕНКО 30

II. ВИДАННЯ ЗА РЕДАКЦІЄЮ ТА ЗА УЧАСТЮ Н. М. КУШНАРЕНКО В РЕДКОЛЕГІЯХ НАУКОВИХ 70

^ ПРОДОВЖУВАНИХ І ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 70

III. ДИСЕРТАЦІЇ, ВИКОНАНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ Н. М. КУШНАРЕНКО 83

IV. ОФІЦІЙНЕ ОПОНУВАННЯ ДИСЕРТАЦІЙ 84

^ ТА РЕЦЕНЗУВАННЯ МОНОГРАФІЙ 84

І НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 84

V. ОРГАНІЗАЦІя ПРОФЕСІЙНИХ ФОРУМІВ 85

(наукових конференцій та семінарів) 85

^ VI. ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ Н. М. КУШНАРЕНКО 88

покажчик назв авторських та редакторських праць н. м. кушнаренко 155

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 167

^ ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 171

зміст 176БІБЛІОГРАФІЧНЕ ВИДАННЯ


Серія «Видатні педагоги

Харківської державної академії культури»


^ НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА КУШНАРЕНКО

Біобібліографічний покажчик

(до 60-річчя від дня народження)


Укладачі:

Світлана Василівна Євсеєнко

Катерина Олександрівна Литвин

Тетяна Олександрівна Шикаленко


^ Науковий редактор

Тетяна Олександрівна Шикаленко


Комп’ютерний набір та верстка

Катерина Олександрівна Литвин


Художнє оформлення

Іван Георгійович Колесник


Підписано до друку 21.10.2010. Формат 60х84/16. Гарнітура «Times». Папір офсет. Друк. офсет. Ум. друк. арк. 9,59. Облік.-вид. арк. 10,18.

Наклад 100. Зам. №____

—————————————————

Харківська державна академія культури,

Бурсацький узвіз, 4, Харків, Україна, 61011

тел. 731–24–40

http://www.ic.ac.kharkov.ua

E-mail: biblio@ic.ac.kharkov.ua
<< предыдущая страница