microbik.ru
1

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка
ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан філософського факультету


проф. В. П. Мельник

2011-2012 н. р.


НАСКРІЗНА ПРОГРАМА

ПРАКТИКИ

СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ПСИХОЛОГІЯ”

Підготовки бакалавра з галузі знань 0301 соціально-політичні науки

за напрямом 6. 030102 – психологія

Підготовки магістр з галузі знань 0301 соціально-політичні науки

за напрямом 8. 03010201 – психологія

Підготовки психолог викладач з галузі знань 0301 соціально-політичні науки

за напрямом 7.03010201

форма навчання денна

Розглянуто на засіданні

кафедри психології

Протокол № 1

від 30 серпня 2011 року

Зав. кафедри ___________

доцент С. Л. Грабовська


1. ВСТУП

Засвоєння практичних навичок професії психолога починається з навчальної (ознайомчої) практики студентів. Вона проводиться на денному відділенні, у другому семестрі І курсу. Ця практика відбувається без відриву від навчального процесу, тобто після занять переважно у другій половині дня. Тривалість навчальної (ознайомчої) практики три тижні.

На третьому курсі у другому семестрі студенти проходять виробничу практику у трьох напрямках: „Психологія праці та управління”, «Педагогічна психологія», «Клінічна психологія». Студенти денного відділення виробничу управлінську практику проходять на ІІІ курсі у шостому семестрі. Її тривалість чотири тижні. Студенти заочного відділення цю практику проходять на ІV курсі у сьомому семестрі. Її тривалість два тижні. Для студентів денної форми навчання виробнича практика проходять з відривом від навчального процесу, а для заочної форми навчання – з відривом від роботи за місцем праці. Щодня студенти повинні ретельно працювати на базі практики.

На четвертому курсі у першому семестрі студенти проходять педагогічну практику. Студенти денного відділення її проходять на ІV курсі (сьомий семестр). Вона триває чотири тижні. Студенти заочного відділення педагогічну практику проходять на ІV курсі (восьмий семестр). Її тривалість два тижні. Для студентів денної форми навчання ця практика проходять з відривом від навчального процесу, а для заочної форми навчання – з відривом від основного місця праці.

З метою створення умов для отримання умінь і навиків викладацької діяльності, студенти проходять на п’ятому курсі педагогічну асистентську (стажувальну) практику.

На денному відділенні для кваліфікації магістр психології, практика триває вісім тижнів (без відриву від навчання), для кваліфікації – спеціаліст психології чотири тижні (з відривом від навчання).

З метою створення умов для її написання магістерської чи дипломної наукової роботи студенти проходять науково-виробничу чи виробничу (переддипломну) практику. На денному відділенні для кваліфікації магістр і спеціаліст психології, проходять її на V курсі у другому семестрі; тривалість – два тижні. Практика відбувається з відривом від навчання для студентів стаціонару та відривом від роботи за місцем праці для студентів заочників.

Обов'язковою умовою проведення практики студентів є наявність на базі практики досвідченого психолога. Можливими базами для проведення навчальної (ознайомчої) практики є найрізноманітніші заклади, установи та організації, де працює психолог-практик (школи, гімназії, ліцеї, коледжі, дошкільні дитячі установи, соціально-психологічні служби для молоді, державні та приватні підприємства, установи та фірми, медичні установи, телефони довіри тощо).

Перед початком практики на кафедрі психології проводиться настановна конференція, у якій беруть участь студенти-практиканти та їх керівники від університету та бази практики. На ній відповідальний за проведення практики від кафедри психології знайомить студентів та керівників з наказом ректора, вимогами щодо проходження практики, обов’язками студентів-практикантів та керівників. Для кожної бази практики з числа студентів призначається староста.


Основними обов'язками студентів-практикантів є:

 1. Розпочати і завершити практику у визначений термін.

 2. Перебувати на базі практики відведену кількість годин.

 3. Якісно виконувати усю роботу, передбачену програмою практики. Невиконання хоча б одного пункту програми є підставою для не атестації студента-практиканта.

 4. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку бази практики.

 5. Виконувати розпорядження адміністрації бази практики та керівників практики.

 6. Дотримуватися норм поведінки.

 7. Дотримуватися положень Кодексу психологів.

 8. Вчасно оформити документацію.

 9. Захистити звіт по практиці на підсумковій конференції.

Основними обов'язками керівника практики від університету є:

 1. Забезпечити практикантів скеруванням на практику.

 2. Спільно з керівником від бази практики забезпечити зустріч практикантів з керівництвом бази практики.

 3. Ознайомити студентів з метою та завданнями практики.

 4. Ознайомити студентів з правилами ведення документації.

 5. Допомогти укласти індивідуальний план практикантів, затвердити його та контролювати виконання.

 6. Проводити індивідуальні та групові консультації.

 7. Контролювати хід практики.

 8. Оцінити роботу студентів на практиці.

 9. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань практики.

 10. Подати письмовий звіт про керівництво практикою.

Основними обов'язками керівника від бази практики є:

 1. Спільно з керівником практики від навчального закладу забезпечити зустріч практикантів з керівництвом бази практики.

 2. Ознайомити студентів-практикантів з базою практики.

 3. Ознайомити студентів-практикантів з правилами техніки безпеки та протипожежної безпеки на робочому місці.

 4. Допомогти укласти індивідуальний план практикантів та контролювати його виконання.

 5. Проводити індивідуальні та групові консультації.

 6. Контролювати хід практики.

 7. Оцінити роботу студентів на практиці, їхню готовність до професійної діяльності.

 8. Підготовити характеристику на студента-практиканта.

 9. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань практики.

На бази практики студенти з’являються зі скеруванням, яке їм видають керівники від університету на кафедрі психології. Щоби допустити до роботи, практиканти повинні заздалегідь пройти в університеті медичний огляд та інструктаж з техніки безпеки та протипожежної безпеки.

Після завершення практики на кафедрі психології проводиться підсумкова конференція (див. „Підведення підсумків практики”).


^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИК

Для різних видів практик є свої завдання, що визначаються метою проходження практики.

Метою навчальної (ознайомчої) практики є ознайомити студентів з діяльністю психологічної служби України, зі змістом роботи психолога, з основними видами діяльності психолога (психологічна просвіта, психопрофілактика, психодіагностика, консультування тощо), з необхідною для праці психолога-практика документацією, з розподілом часу психолога на різні види діяльності, з вимогами щодо оформлення кабінету психолога. Завданнями цієї практики є здобути знання щодо специфіки роботи психолога в різних галузях діяльності; ознайомитись з правилами, обов’язками та етичним кодексом практикуючого психолога; ознайомитись з психологічною документацією. Студенти-практиканти набувають уміння організувати робоче місце психолога та психологічний кабінет; асистувати психологові під час психодіагностичної, психокорекційної та профорієнтаційної роботи; вести щоденник спостережень; складати план роботи. Практиканти виробляють навички виступу перед аудиторією з бесідами на психологічну тематику та спілкування з адміністрацією бази практики.

Основною метою виробничої управлінської практики є закріпити теоретичні психологічні знання студентів з урахуванням сучасних умов виробничого процесу та ознайомити студентів зі специфікою роботи психолога на підприємстві. Її завданнями є поповнити теоретичні знання студентів щодо організації роботи з персоналом та вирішення їх психологічних проблем; виробити уміння спілкуватися з керівництвом та працівниками закладу з приводу їх психологічних проблем; провести співбесіду з кандидатами на вакантні посади; психологічно забезпечити процес звільнення з роботи. Ця практика дає можливість набути навички самостійної практичної роботи, зокрема організації роботи з персоналом, психологічного обстеження працівників організації, враховуючи їх вік, стать та посаду, а також соціальних груп, й надати психологічні рекомендації щодо корекції їх особистості та групових взаємовідносин.

Основною метою виробничої педагогічної практики є закріпити теоретичні знання студентів з урахуванням сучасних умов навчально-виховного процесу, а також ознайомити студентів з особливостями роботи психолога-практика в освітніх закладах. Завданнями цієї практики є поповнити знання студентів з питань форм та методів роботи психолога з дітьми, підлітками та юнаками; з психологічними проблемами, які доводиться вирішувати психологу-практику в закладах освіти. Під час цієї практики виробляються уміння провести психологічне обстеження учнів (або студентів) різного віку та надати психологічні рекомендації щодо корекції їх особистості. Ця практика дає можливість закріпити навички самостійного прийняття рішення щодо підбору необхідних психологічних методик для обстеження учнів (студентів) та вибору адекватних способів психологічного впливу на них, а також навички роботи з дітьми, підлітками та юнаками.

Основною метою виробничої клінічної практики є закріпити теоретичні знання студентів з урахуванням сучасних умов роботи у медичних закладах, а також ознайомити студентів зі специфікою роботи психолога в клінічних установах. Завданням цієї практики є зміцнити теоретичні знання студентів-практикантів з медичної, клінічної психології, психології здоров'я, патопсихології та психіатрії. Ця практика дає можливість виробити уміння спілкуватися з хворими та медперсоналом з приводу вирішення їх психологічних проблем, планувати та організовувати дослідження. Під час клінічної практики студенти набувають навички проведення психологічного дослідження з врахуванням нозологічної та вікової специфіки хворих та завдань клініко-психологічної експертизи, а також навички проведення різноманітних клініко-психологічних методик.

Метою педагогічної практики на четвертому курсі є ознайомлення студентів з організацією навчально-виховної роботи в закладах освіти та набування досвіду самостійної діяльності як викладача психології. Завданням цієї практики є поглибити та закріпити теоретичні знання студентів з педагогіки, педагогічної психології, вікової психології та методики викладання психології; сформувати уміння спілкуватися з учнями та педагогічним колективом; вирішувати психологічні проблеми, спричинені навчально-виховним процесом; складати план роботи психолога, якій працює в освітніх закладах. Під час педагогічної практики студенти набувають навички проведення уроку з психології та виховної роботи з учнями чи студентами; виконання обов’язків класного керівника чи порадника академічної групи.

Метою педагогічної (асистентської, стажувальної) практики є ознайомлення студентів з організацією навчально-виховної роботи у навчальному закладі ІУ (ІІІ) рівня акредитації та набування досвіду самостійної діяльності як викладача психології. Завданням цієї практики є поглибити та закріпити теоретичні знання студентів з педагогіки, педагогічної психології, вікової психології та методики викладання психології у вищій школі; сформувати уміння спілкуватися зі студентами та викладачами: вирішувати психологічні проблеми, спричинені навчально-виховним процесом; складати індивідуальний та семестровий плани роботи викладача психології вищого навчального закладу. Під час педагогічної практики студенти набувають навички проведення семінару, практичного заняття та тренінгу з психології та виховної роботи зі студентами; виконання обов'язків порадника академічної групи.

Метою науково-виробничої чи виробничої (переддипломної) практики на п’ятому курсі є дати можливість студенту-практиканту зібрати емпіричний матеріал для написання кваліфікаційної, дипломної чи магістерської роботи; статистично опрацювати цей матеріал; дати теоретичну інтерпретацію отриманим даним. Завданням цього виду практики є продемонструвати знання з обраної теми та адекватних методів дослідження; сформувати уміння аналізувати теоретичний та емпіричний матеріал та письмово викладати свої думки; користуватися математико-статистичними методами опрацювання отриманих даних; оформляти роботу: текст, таблиці, малюнки, список літератури, додатки. Практика дає можливість виробити навички формулювати теоретичні та практичні завдання дипломної чи магістерської роботи та розв’язувати їх.


^ 3. ЗМІСТ ПРАКТИК


Під час проходження практик студенти-практиканти повинні суворо дотримуватися правил охорони праці та протипожежної безпеки. Кожен студент отримує індивідуальні завдання, які повинен вчасно та якісно виконати і оформити відповідно до вимог.


^ 3.1. Індивідуальні завдання


Під час практик студенти повинні виконати індивідуальні завдання (розподіл часу може бути зміненим залежно від специфіки роботи практиканта). Серед цих завдань, для всіх видів практик спільними є такі:

 1. Скласти календарний план роботи.

 2. Скласти графік відвідування місця проходження практики.

 3. Вести щоденник спостережень.

 4. Ознайомитися з діяльністю психологічної служби за місцем проходження практики

 5. Бути присутнім під час проведення психологічних обстежень, бесід, консультування

 6. Займатися волонтерською діяльністю.

 7. Виконувати разові індивідуальні завдання керівників практики та адміністрації

 8. Провести психологічні дослідження.

 9. Опрацювати отриманий емпіричний матеріал.

 10. Провести математико-статистичний аналіз отриманих даних.

 11. Провести якісний аналіз отриманих даних.

 12. Дати психологічну інтерпретацію результатам дослідження.

 13. Оформити результати дослідження

 14. Оформити документи практики.


^ 3.2. Навчальні посібники


Для ефективного проведення практик студенти можуть користуватися такою навчальною літературою:

 1. Айви А. Психологическое консультирование и психотерапия. М., 1999.

 2. Бондаренко О. Психологічна допомога особистості. Харків, 1996.

 3. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования. Проблемный подход. К., 1995.

 4. Кочюнас Р. Основи психологического консультирования. М.,1999.

 5. Лебединская К. С. Дети с нарушениями общения. М., 1999.

 6. Лурия А. Р. Умственно отсталый ребенок. М.,1991.

 7. Немов Р. С. Психология: В 3 кн. 2-е изд. Кн. 2. Психология образования. М., 1995.

 8. Обухова Л. Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. 2-е изд. М., 1996.

 9. Общий практикум по психологии: Метод наблюдения. Ч. ІІ / Под ред. М. Б. Михалевской. М., 1985.

 10. Пайнс Є., Маслач К. Практикум по социальной психологи.СПб., 2000.

 11. Рабочая книга практического психолога. Технология єффективной профессиональной деятельности. М., 1996.

 12. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. 8-е изд. Санкт-Петербург, 2000.

 13. Сарджвеладзе Н. И. Метод монологического интервью // Вопросы психологии. 1984. № 2.

 14. Стадненко І. М. Нариси з психології розумово відсталої дитини. К.,1997.

 15. Фридман Л. М., Пушкина Т. А., Каплунович И. Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. М., 1988.

 16. Шаленко В. Н. Конфликты в трудовых коллективах. М.,1990.

 17. Юри У. Преодолевая «нет» или Переговоры с трудными детьми. М.,1993.

 18. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції. К.,1996.^ 3.3. Методичні рекомендації


Після настановної конференції студенти від університетського керівника практики отримують скерування. У перший день практики разом з університетським керівником вони прибувають на місце проходження практики, де їх зустрічає керівник від бази практики. Упродовж перших двох днів кожного практиканта закріплюють за своїм підрозділом, класом, академічною групою тощо. Керівник організації видає наказ про проходження практики студентами.

У перший день студенти знайомляться з базою практики. Упродовж наступних 1 – 2 днів студенти складають календарний план роботи та графік відвідування місця проходження практики. У календарному плані повинно бути детально (по датах та годинах) описані види роботи студента під час проходження практики. У графіку відвідування зазначається дата, години та місце знаходження практиканта на базі практики. Один примірник графіка подається керівникові практики від кафедри психології для контролю.

Упродовж всієї практики студенти ведуть щоденник, у якому занотовують результати спостережень, свої враження про роботу психолога. Щоденник ведеться у довільній формі. Його має право оглянути лише керівник практики від кафедри психології.

Збираючи емпіричний матеріал, студенти демонструють свої вміння добирати адекватні методики дослідження, користуватися ними, опрацьовувати отримані дані та інтерпретувати їх. Підбір методик дослідження обов'язково узгоджується з керівником практики від кафедри психології. Опрацьований емпіричний матеріал повинен бути представлений у вигляді таблиць, придатних для подальшого математико-статистичного опрацювання, яке повинно включати порівняльний та кореляційний аналіз. Крім кількісного аналізу студенти-практиканти повинні представити також якісний аналіз отриманих даних та їх психологічну інтерпретацію.


^ 4. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ


Студенти-практиканти повинні строго дотримуватися режиму праці бази практики та виконувати свою роботу згідно плану. Керівники студентської практики контролюють перебування студентів на базах практики, дотримання ними плану роботи, наявність необхідної документації, якість виконаної роботи, науковість та адекватність методів роботи, ставлення до своїх обов'язків та дисциплінованість.

Робота студентської групи та керівників практик, в свою чергу, контролюється завідувачем кафедри психології та навчальною частиною університету.


^ 5. ВИМОГИ ДО ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ

Загальні вимоги до оформлення звітної документації наступні. Документи оформляються акуратно, від руки (при бажанні студента вони можуть бути надруковані), мають наскрізну нумерацію сторінок. Всі аркуші повинні бути зшиті. Папка зі звітними документами повинна мати титульну сторінку, на якій зазначаються прізвище та ім'я студента-практиканта, факультет та група; прізвища керівників від університету та бази практики; вид практики; термін проходження; назва бази практики. Кожен окремий документ повинен також починатися з титульної сторінки, на якій зазначається прізвище та ім'я студента-практиканта, факультет та група, назва документа, час та місце проведення заходу (чи збору емпіричних даних). Звітна документація обов'язково повинна містити перелік всіх документів практики із зазначеними сторінками.

У звіті про роботу студенти детально описують всю виконану під час практики роботу. У випадку, коли студент проходить практику за угодою з підприємством чи навчальним закладом, звіт практики може складатися індивідуально з урахуванням угоди на цільову підготовку.

Оформлення звітних документів входить в час проходження практик. Їх перевіряють і затверджують керівники практики від бази та навчального закладу.

В кінці практик керівник від бази практики кожному студентові видає письмову характеристику про його роботу, ставлення до обов'язків, дисциплінованість тощо. В характеристиці обов'язково повинно бути зазначена рекомендація щодо зарахування роботи практиканта.

^ Характеристику підписують керівник практики від бази (психолог) та керівник організації і завіряють печаткою.


Основні розділи звітної документації для психологічних практик:

 1. Звіт про виконану роботу у довільній формі.

 2. Календарний план роботи на час практики.

 3. Щоденник спостережень.

 4. Емпіричний матеріал психологічних обстежень.

 5. Результати опрацьованих психологічних методик у вигляді таблиць.

 6. Результати математико-статистичного опрацювання отриманих даних.

 7. Характеристика на студента-практиканта, підготовлена керівником практики за місцем проходження (психологом).^ Керівник від кафедри психології про свою роботу звітується на засіданні кафедри психології. Його звіт містить наступні розділи:


ЗВІТ

_________________________________________________________________

щодо керівництва __________________практикою студентів ___ курсу ________________ форми навчання

психологічного відділення філософського факультету


Відповідно до наказу ректора ЛНУ мною з _____ до _____ 20__ року здійснювалося керівництво ________________ практикою студентів у таких установах (організаціях, навчальних закладах)

_________________________________________________


Всього під моїм керівництвом практику проходило _____ студентів.

Мною надані методичні рекомендації для проведення наступних емпіричних досліджень_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальна характеристика та оцінка роботи студентів _____________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мною проведено ____ індивідуальних консультацій та ____ групових.

Підсумкова оцінка студентів за виробничу практику:

„5” ___________________________________________________

„4” ___________________________________________________

„3” ___________________________________________________

неатестовано ___________________________________________

Оцінка взаємодії та співпраці з адміністрацією бази практики _____________, керівником практики від установи (організації) ________________.

Практика засвідчила, що під час психологічної підготовки студентів необхідно звернути увагу на _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальні зауваження та пропозиції щодо організації та проведення виробничої (переддипломної) практики _____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Підпис _________________________

Дата ___________________________


^ 6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИК


Наступного дня після завершення практик студенти-практиканти здають керівникам від університету всі звітні документи для їх попередньої оцінки. Упродовж тижня після завершення практик на кафедрі психології відбувається підсумкова конференція, на якій студенти захищають матеріали практик. На конференції присутні всі студенти-практиканти та їх керівники від університету та баз практик.

Для підведення підсумків практик та кінцевої оцінки роботи студентів-практикантів керівники практики інформують кафедру про фактичні терміни початку та завершення роботи, склад групи студентів, які пройшли практику, їх дисципліну, стан охорони праці і протипожежної безпеки на базі практики, а також з інших питань організації та проведення практики. До захисту практик допускаються студенти, які повністю виконали завдання програми практики та вчасно оформили звітну документацію.

Формою звітності за всі види практики окрім виробничої на п’ятому курсі є диференційований залік. При кінцевій оцінці результатів практики враховується попередня оцінка керівників практики від університету та бази практики, результати захисту та характеристика на студента-практиканта. Студенти, які регулярно відвідували базу практики, виконали всі індивідуальні завдання, оформили звіт, вчасно його подали, а також отримали схвальну характеристику з бази практики, отримують позитивну оцінку. Студенти, що не виконали програму практики і отримали незадовільний відгук з бази практики або незадовільну оцінку при складанні заліку, направляються на практику вдруге в період канікул або відраховуються з навчального закладу. Оцінка з практики враховується наряду з іншими оцінками, які характеризують успішність студентів. У випадку, коли практика закінчується після проведення екзаменаційної сесії і призначення стипендії, оцінку з цієї практики слід враховувати разом з оцінками наступного семестру.

Загальна оцінка за практику – 100 балів.

Розподіл балів для оцінювання ознайомчої практики.


п/п

Вид звітної роботи

Кількість балівОцінка виконання студентом завдань практики керівником з бази практики

20 б.
Опис результатів знайомства з діяльністю психологічної служби за місцем проходження практики зі своїми коментарями

30 б.Опис практики в щоденнику

20 б.Оформлення звітної документації

10 б.Захист практики

20 б.Сума =100Розподіл балів для оцінювання виробничої практики:

1) педагогічної

п/п

Вид роботи

Оцінює керівник практики від університету
Максимальна кількість балів

Оцінка

1

Створення психологічного портрету досліджуваного (учня початкової школи)

20 балів
2

Створення психологічного портрету досліджуваного (учня середньої школи)

20 балів
3

Створення психологічного портрету досліджуваного (учня - старшокласника)

20 балів
4

Ведення щоденника спостережень, проведення бесіди, оформлення документації та інша робота студента


Оцінка з бази практики

10 балів


10 балів
5

Захист практики

20 балів
Сума 100 балів

2) клінічноїп/п

Вид роботи

Оцінює керівник практики від університету
Максимальна кількість балів

Оцінка

1

Три психологічні діагнози хворих різного віку

20 балів

20 балів

20 балів
4

Ведення щоденника спостережень, проведення бесіди, оформлення документації та інша робота студента


Оцінка з бази практики

10 балів


10 балів
5

Захист практики

20 балів
Сума 100 балів

3) управлінняп/п

Вид роботи

Оцінює керівник практики від університету
Максимальна кількість балів

Оцінка

1

Створення психологічного портрету досліджуваного - психологічний портрет на керівника

20 балів
2

Психограма на певну посаду

20 балів
3

Дослідження психологічного клімату групи

20 балів
4

Ведення щоденника спостережень, проведення бесіди, оформлення документації та інша робота студента


Оцінка з бази практики

10 балів


10 балів
5

Захист практики

20 балів
Сума 100 балів

Розподіл балів для оцінювання педагогічної практики (4 курс)

№ п/п

Вид звітної роботи

К-сть балів

1

Проведення двох залікових занять

15 балів за одне заняття (сума – 30 балів)

2

Створення планів-конспектів (програм) двох залікових занять

10 балів за один план-конспект заняття (сума – 20 балів)

3

Проведення виховного заходу (за власноруч створеною програмою)

10 балів

4

Психолого-педагогічна характеристика на клас

10балів
Профорієнтаційна бесіда

10балів

5

Захист у керівника практики

20 балів
Підсумок

100 балів


Розподіл балів для оцінювання педагогічної практики (5 курс)

№ п/п

Вид звітної роботи

Оцінювання викладачами кафедр педагогіки та психології.

1

Проведення двох залікових занять

20/20 балів

2

Конспект двох залікових занять

10/10 балів

3

Рецензія на заняття

10 балів

4

Індивідуальне завдання

10 балів

5

Оцінка професійної компетентності

10 балів

6

Захист у керівника

10 балів
Сума

100 балівРозподіл балів для оцінювання науково-виробничої

(виробничої (переддипломної)) практики

п/п

Вид звітної роботи

Кількість балів

1.

Чорновий варіант магістерської (дипломної) роботи

30 б.

2.

Передзахист роботи

30 б.

3.

Участь у студентській конференції

30 б.

4.

Вчасне подання роботи до захисту, оформлення звітної документації

10 б.

5.

Сума =100


Результати складання заліку з практики викладачі заносять в екзаменаційну відомість і проставляють в заліковій книжці.


Підсумки практики розглядаються на засіданні кафедри психології, де керівники подають письмовий звіт про результати практики.


Програму уклала: ст. викл. Михальчишин Г. Є.