microbik.ru
1 2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»


Кафедра менеджменту


Загальні вимоги до структури, обсягу та оформлення

дипломної роботи бакалавра


2012

Зміст


1. ОБСЯГИ та структура дипломних РОБІТ 3

2. ЗМІСТ ПІДРОЗДІЛУ «ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 10

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК 12

4. Оформлення списку використаних джерел інформації 20

5. План анотаціі, яку пише керівник роботи 22

^ 6. ОФОРМЛЕННЯ ПЛАКАТІВ 23

7. ОЦІНЮВАННЯ ЗА МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030601 – МЕНЕДЖМЕНТ 24


Додатки:

Титульний аркуш 26

Порядок шифрування текстової документації 27

завдання на роботу 28

^ КАРТКА ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 30

Відгук керівника 31

рецензія 32

замовлення теми 33

зразок акту впровадження 34

РАмка для плакату вертикальна 35

рамка для плакату горизонтальна 36


^ 1. ОБСЯГИ та структура ВИПУСКНИХ ДИПЛОМних РОБІТ


1.1. Загальні вимоги до дипломної роботи

Дипломна робота повинна відповідати таким вимогам:

– містити системний теоретичний аналіз предмета дослідження;

– результати особисто проведених комплексних досліджень та аналіз прикладних проблем відповідно до узагальненого об'єкта діяльності;

– вносити і обґрунтовувати реальні пропозиції щодо вдоско­налення різних аспектів професійної діяльності відповідно до предмета дослідження;

– бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи.

Дипломна робота виконується на матеріалах реальних об'єктів - підприємств будь-якої форми власності та їх об'єднань, установ і організацій, які, як правило, є юридичними особами і мають самостійну звітність.

Тема дипломної роботи має відображати основну ідею, завдання, положення, які необхідно дослідити. Критерієм вибору теми дослідження є її актуальність щодо сучасних тенденцій розвитку менеджменту у певній сфері діяльності.

У назві теми зазначається об’єкт (підприємство/організація), за матеріалами якого виконувалася робота. Назва теми повинна бути чіткою, лаконічною та містити однозначне тлумачення.


^ 1.2. Обсяги роботи

Результати роботи над випускною дипломною роботою оформляються в пояснювальній записці та графічній частині (кресленнях і плакатах).

Рекомендується обсяг пояснювальної записки для бакалаврських робіт - 80-90 сторінок формату А4 (до цього обсягу не зараховуються список використаних джерел та додатки); кількість плакатів - не менше 7 аркушів формату А1; обсяг теоретичного розділу не повинен перевищувати 30%.

Додаток може бути обсягом не більше 20-30 сторінок.


^ 1.3. Структура дипломної роботи бакалавра

Структура роботи за розділами наведена в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Зміст пояснювальної записки та графічного матеріалу дипломної роботи

Найменування

структурного елементу

Короткий зміст розділу

у пояснювальній записці

Орієнтовний обсяг, [стор.], зміст плакатів

1

2

3

Титульний аркуш

Оформлюється відповідно до вимог стандарту та вимог вищого навчального закладу (див. в додатку)

1

Завдання на дипломну роботу

Містить мету, об’єкт і предмет дослідження, розгорнутий план роботи, календарний графік виконання роботи (див. в додатку)

2

^ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

Якщо в роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, наводять їх перелік

0-2

ЗМІСТ

Включає посилання на вступ, перелік розділів, підрозділів і пунктів пояснювальної записки, висновки, список використаних джерел, додатки із вказівкою номерів сторінок

1-2

ВСТУП

Проблема, що потребує вирішення, ступінь її дослідження. Обґрунтування актуальності обраної теми, мета і завдання досліджень, об’єкт і предмет досліджень, практична значущість для організації.*

2-3, плакат (тема, мета, завдання,

об'єкт і предмет дослідження.)

Продовження табл. 1.1

1

2

3

^ РОЗДІЛ 1. НАЗВА ТЕОРЕТИЧНОГО РОЗДІЛУ
Розглядаються теоретичні аспекти досліджуваної проблеми, аналітичний огляд літературних джерел з предмета дослідження, критично аналізуються різні погляди, здійснюється їх класифікація, обґрунтовуються основні фактори впливу на стан і розвиток досліджуваного об'єкта, тощо. Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та тенденції розвитку предмета дослідження, методичні підходи повинні мати певні елементи полемічності, розкривати власну позицію щодо предмету дослідження, що створює передумови для проведення у наступному розділі власних прикладних досліджень.

Для констатації та обґрунтування теоретичних висновків та тенденцій доцільно використовувати дані, опубліковані у відповідних енциклопедіях, монографіях, довідниках та інших зарубіжних джерелах та виданнях, у т.ч. з наукометричної бази Scopus

15-20, плакати (Методи й засоби рішення поставлених завдань)

Висновки до розділу

Короткий перелік основних висновків

0,5Продовження табл. 1.1

1

2

3

^ РОЗДІЛ 2. НАЗВА дослідницько-аналітичного РОЗДІЛУ
Використовуючи фактичний матеріал і зібрану інформацію аналізується та розкривається зміст питань, що підлягають вивченню на прикладі конкретного підприємства, організації.

Дослідження проблеми має здійснюватися на основі накопиченого і систематизованого матеріалу, групування та обробки даних, що дозволяє проводити кваліфікований аналіз, обґрунтовувати пропозиції у наступному розділі. Текст дипломної роботи слід підкріпити реальними документами підприємств (організацій), що наводяться у додатках (планові й фактичні показники діяльності, дані статистичного, бухгалтерського, управлінського обліку, результати спостережень, опитувань і інших методів збору первинної інформації).

Дослідження з використанням комп’ютерних технологій (див. розд.2).

30-40, плакати

(Техніко-економічні та інформаційні характеристики

об'єкта й предмета досліджень.

Моделі, алгоритми, інформаційні технології

підтримки прийняття управлінських рішень у менеджменті й маркетингу.)


Висновки до розділу

Короткий перелік основних висновків

0,5

^ РОЗДІЛ 3. НАЗВА РЕКОМЕНДАЦІЙНОГО РОЗДІЛУ
Містить декілька взаємопов'язаних підрозділів, в яких поступово надано конкретні обґрунтовані пропозиції щодо

20-30, плакати (Ілюстрація ефективності


Продовження табл. 1.1

1

2

3
вдосконалення управління та підвищення ефективності діяльності підприємства (організацій). У цьому розділі розкривають також зміст і результати власних досліджень, які мають практичне значення. Кількісна оцінка критеріїв ефективності та практичної реалізуємості запропонованих заходів. Розрахунок очікуваного економічного ефекту й перспективи подальшого застосування результатів роботи.

Розроблення пропозицій щодо вдосконалення діяльності об'єкта дослідження з використанням розробленого в попередніх підрозділах інформаційно-аналітичного інструментарію на конкретному прикладі з використанням ЕОМ.

Рекомендації з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях.

запропонованих заходів щодо теми роботи)

Висновки до розділу

Короткий перелік основних висновків

0,5

ВИСНОВКИ

Підведення підсумків проведеного дослідження. Викладення основних практичних результатів, що одержано, рекомендацій щодо їх практичного використання. Формулювання висновків повинно базуватися відповідно до поставлених завдань на матеріалах основної

2-3

Закінчення табл. 1.1

1

2

3
частини роботи. Для формулювання висновків та ґрунтовних пропозицій рекомендується апробація основних положень дослідження в реально діючих підприємствах професійної сфери діяльності.
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

В список включають джерела, на які у тексті є посилання, а також ті, які використано при викладі конкретних положень. Список складається із законодавчих актів, нормативних матеріалів, вітчизняної та зарубіжної наукової, навчально-методичної та спеціальної літератури, фахових видань, інформаційних ресурсів Інтернету.

1-2

ДОДАТКИ

Наводяться допоміжні матеріали: копії документів, витяги із законодавчо-нормативних документів, звіти, інструкції, положення, правила, результати соціологічних та маркетингових досліджень, інші результати збору первинної інформації, громіздкі таблиці, рисунки, описи й тексти програм тощо.

0-30

Додаткові матеріали

(не нумеруються, не зшиваються з роботою, подаються у прозорому файлі)

Замовлення на тему

Акт впровадження

Рецензія

Відгук керівника

Анотація

Копії публікації студента по темі роботи (статті та тези)

5-…


* Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та напрямів розв'язання проблеми, обґрунтування необхідності досліджень для підприємств та організацій.

^ Мета та завдання роботи повинні бути чітко сформульо­ваними та відображати тематику дослідження.

Об 'єкт дослідження дипломної роботи - це процес або явище, що створює проблемну ситуацію і обрані для вивчення.

^ Предметом дослідження дипломної роботи є соціально-економічні закономірності функціонування та розвитку об'єкта, різноманітні його якості, властивості тощо. Предмет дослідження міститься в межах об'єкта.

Об'єкт і предмет як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове.

^ Методи досліджень - спосіб набуття достовірних наукових знань, умінь та практичних навичок у різних сферах діяльності.

Практична значущість має містити результати самостійно проведених досліджень, що можуть бути впроваджені в діяльність підприємств та організацій.


^ 2. ЗМІСТ ПІДРОЗДІЛУ «ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»


Підрозділ «Дослідження з використанням комп’ютерних технологій» має відобразити ступінь володіння студента комп’ютерними програмами, використання ЕОМ та інформаційних технологій.

Для цього має бути виділений комплекс задач (корисних для розкриття теми дипломної роботи) для вирішення за допомогою інформаційних технологій, визначені алгоритми їх рішень та інформаційне забезпечення.

Під час опису цього етапу роботи слід зазначити:

 • поставлену задачу;

 • програму, за якою вона буде вирішуватися;

 • базу даних (бажано у додатку навести реальні документи, які є джерелами первинної інформації – баланс, інші форми звітності);

 • формули розрахунку;

 • блок-схему алгоритму розв’язання задачі;

 • результат – у формі підсумкової таблиці, діаграм, графіків тощо;

 • аналітичний опис результату.

Використання ЕОМ слід обов’язково зазначити у назві відповідного пункту плану: «… із застосуванням ЕОМ» (або вказати назву програми).

Задача може бути виконана за допомогою:

1) використання готових програмних продуктів (використання їх стандартних функцій), наприклад:

– використання інструментів MS Exсel для автоматизації розрахунків статистичних параметрів та ін. (пакет аналізу, створення макросів);

– створення презентації проекту або дипломної роботи у MS PowerPoint;

– створення бази даних у MS Access (або інших програмних продуктах) для удосконалення процесів кореспонденції, документообігу, обліку та інших функцій;

– автоматизація аналізу чуттєвості проекту, сценарного аналізу What-if, статистичного аналізу ризиків за методом Монте-Карло (у MS Exсel з використанням макросів або у середовищі Project Expert тощо);

– календарне планування у середовищі MS Project, PrimaVera або Project Expert;

– облік та аналіз господарських операцій на підприємстві за допомогою програми «1С: Підприємство»;

– об’ємне та календарне планування за допомогою програми «1С: Підприємство»;

– АВС-XYZ аналіз за допомогою програми «1С: Управління торгівлею для України».

2) авторської розробки, наприклад:

– вирішення наявної управлінської задачі з використанням будь-якої мови програмування;

– побудова фінансово-економічної моделі діяльності підприємства, наприклад у середовищі Project Expert;

– побудова імітаційної моделі діяльності підприємства, наприклад у середовищі Business Studio, ОргМайстер або BPWin тощо;

– вдосконалення програми «1С: Підприємство» за допомогою вбудованих засобів настроювання та програмування;

– розробка макету реклами (графічної у Photoshop, Corel та ін.)

– розробка інтернет-сайту та ін.

Розкриття даного питання проводять наприкінці другого розділу роботи.


^ 3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК


3.1. Загальні вимоги

Оформлення дипломної роботи має відповідати загальним вимогам до наукових робіт згідно з державним стандартом ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки та техніки. Структура і правила оформлення».

Матеріал бакалаврської дипломної роботи слід подати у такій послідовності: титульна сторінка, завдання, перелік умовних позначень, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел інформації, додатки. Завершену і оформлену належним чином роботу обов’язково підписує автор на титульній сторінці, після чого пред’являє на підпис керівникові.

Пояснювальна записка оформлюється в одному екземплярі на аркушах білого паперу формату А4 (297х210 мм) на одній стороні аркуша й представляється в переплетеному вигляді. Пояснювальну записку (текстову частину та ілюстративну) виконують комп'ютерним способом з дотриманням наступних вимог:

 • мова виконання – державна, стиль науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна;

 • шрифт - Times New Roman, 14 кегль, текстовий інтервал «звичайний», міжрядковий інтервал 1,5, вирівнювання по ширині, курсив не допускається;

 • поля для текстової та ілюстративної частини: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве –10 мм;

 • абзац (відступ першої строки) – 1,25 см. У рядках з вирівнюванням по центру та в таблицях абзацного відступу немає;

 • допускається автоматична розстановка переносів у тексті, переноси у заголовках забороняються;

 • вписувати у друкований текст будь-які символи не дозволяється;

 • перед останньою обкладинкою пояснювальної записки вставляється прозорий файл для рецензії, відгуку та анотації керівника, картки оцінювання, замовлення на тему та акту впровадження.

Якщо у роботі наводяться маловідомі скорочення, нові символи, позначення, то їх перелік надається перед вступом і вноситься до змісту як ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ. Він надається у вигляді окремого списку, який розміщують перед змістом, після завдання. Перелік слід друкувати у дві колонки, у лівій за абеткою наводять скорочення, у правій – детальне розшифрування.


^ 3.2. Структурні елементи

 • заголовки розділів, а також усі заголовки структурних елементів (ВСТУП, РОЗДІЛИ, ВИСНОВКИ і т.д.) друкують ПРОПИСНИМИ буквами без крапки наприкінці, жирним шрифтом і розташовують по центру; переноси в словах заголовка не допускаються, після такого заголовку лишати одну пусту строку;

 • заголовки підрозділів і пунктів необхідно друкувати з абзацу малими літерами, крім першої ПРОПИСНОЇ, без крапки наприкінці, жирним шрифтом. Заголовки підпунктів – звичайним шрифтом. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою;

 • кожний розділ записки необхідно починати з нової сторінки; підрозділи, пункти та підпункти починати з нового абзацу, залишаючи один пустий рядок перед ним. Між заголовком першого рівня та текстом або заголовком другого рівня залишати один пустий рядок, а між підрозділом та пунктом, або пунктом та підпунктом пустий рядок не залишають;

 • розділи повинні мати порядкову нумерацію з крапкою наприкінці в межах усього тексту (1., 2., 3.) (наприклад, ^ РОЗДІЛ 1. НАЗВА РОЗДІЛУ);

 • номер підрозділу або пункту розділу містить у собі номер розділу й порядковий номер підрозділу або пункту розділу, розділені крапкою, з крапкою наприкінці (наприклад: 1.1., 1.2.);

 • пункт підрозділу нумерують так: 1.1.1., 1.1.2., а підпункт - 1.1.1.1., 1.1.1.2.;

 • якщо в розділі всього один пункт, його не нумерують, але його заголовок форматують як пункт;

 • між заголовками розділу й підрозділу може бути розташований текст.


3.3. Нумерація

 • номер сторінки позначають арабськими цифрами в правому верхньому куті аркуша без крапки наприкінці та без будь-яких інших символів;

 • нумерація - наскрізна, включаючи титульний аркуш і всі додатки;

 • номер сторінки на титульному аркуші й аркушах завдання, переліку умовних позначень та змісті не проставляють, хоча вони входять у загальну нумерацію аркушів (нумерація починається зі вступу);

 • номер сторінки горизонтального розташування позначається в правому нижньому куті аркуша зі зміною напряму тексту (номер сторінки такого аркушу в переплетеній пояснювальній записці має бути розташований аналогічно всім номерам аркушів вертикального розташування).

^ Технічні вказівки:

Аркуш горизонтального розташування позначається програмою MS Word окремим «розділом». Для того, щоб змінити положення номеру сторінки потрібно, щоб колонтитули цього розділу були незалежними від колонтитулів інших розділів.

^ Припустимо, що ми змінюємо номер сторінки «розділу і»:

 1. перейти в режим форматування колонтитулів;

 2. зняти помітку «як в попередньому» у верхньому та нижньому колонтитулах «розділу і» та «розділу і+1»;

 3. в верхньому колонтитулі вирізати номер сторінки (Ctrl+X);

 4. в нижньому колонтитулі «розділу і» вставити «надпис»;

(в MS Word 2007 ви автоматично потрапляєте на вкладку «Формат»)

 1. вставити вирізаний номер сторінки у надпис (Ctrl+V);

 2. встановити абзацний відступ в рамці 0 см;

 3. змінити напрям тексту надпису (кнопка «напрям тексту»);

 4. рамку надпису зробити білим або прозорим (кнопка «контур фігури»);

 5. перемістити надпис у правий кут аркушу, встановивши такі параметри у «форматі надпису»:

 • на вкладці «розмір» встановити абсолютну висоту 2см та абсолютну ширину - 1 см;

 • на вкладці «положення» натиснути кнопку «додатково…»; далі на вкладці «положення рисунку» встановити «по горизонталі: положення – 28,0 – правіше – сторінки», «по вертикалі: вирівнювання – по нижньому краю – відносно – сторінки»

 • на вкладці «надпис» встановити розмір внутрішніх полів: ліве – 0,1 см, праве – 0,1 см, верхнє – 0 см, нижнє – 1 см;

 1. перевірте поля горизонтального аркушу: верхнє має становити 2,5 см, нижнє 1 см, ліве та праве – по 2 см.


3.4. Додатки

 • додатки оформлюються як продовження дипломної роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті записки;

 • додатки починають зі слова «ДОДАТКИ», яке друкують ПРОПИСНИМИ буквами без крапки наприкінці жирним шрифтом і розташовують по центру;

 • кожний додаток починають з нової сторінки, на якій зверху з правого боку пишуть слово «Додаток» і нумерують його літерами. Зразок:

ДОДАТКИ

Додаток А

Дані бухгалтерського обліку

 • додатки позначаються великими літерами української абетки, за винятком Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь;

 • у наступному рядку посередині розміщують заголовок додатку, починають з першої великої літери, жирним шрифтом;

 • текст кожного додатка може бути розділений на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які нумерують у межах кожного додатка, позначення якого ставлять перед номером структурного елемента (аналогічно нумерують ілюстрації, таблиці й формули, наприклад, Рис. Б.2. Схема);

 • якщо зміст додатку не вміщується на одну сторінку, то на наступній сторінці у верхньому правому куті зазначається «Продовження додатку…» або «Закінчення додатку…»;

 • посилання на додатки у тексті роботи обов’язкові за таким зразком:

«Розрахунки виконані за даними бухгалтерського обліку (дод.А)».


3.5. Перелік

 • текст перед переліком закінчують двокрапкою, початок кожної позиції починають з абзацу, додатково ставиться дефіс (ніякі інші символи не використовують), а за необхідності посилання в тексті на деякі позиції переліку – використовувати арабські цифри з дужкою;

 • для подальшої деталізації переліку використовують малі літери української абетки (за винятком ґ, є, і, ї, й, о, ч, ь) з дужкою після них або дефіс;

 • допускається виділення всіх позицій переліку арабськими цифрами з дужкою, якщо кількість цих позицій зазначено в тексті безпосередньо перед переліком;

 • позиції переліку розділяють крапкою з комою (;). Крапку ставлять наприкінці переліку, а також між реченнями в межах однієї позиції;

 • запис всіх позицій переліку починають з малої літери (крім власних імен і абревіатур);

 • допускається використання арабських цифр з крапкою, якщо по кожній з позицій дається розгорнуте пояснення. В цьому випадку після цифри з крапкою запис починають з великої літери, а позиції переліку розділяють крапкою.


3.6. Формули

 • формули розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, по центру нового рядка; вище й нижче кожної формули можна залишити по одному вільному рядку, якщо вона громіздка;

 • формули мають наскрізну нумерацію в межах розділу;

 • номер формули складається з номера розділу й порядкового номера формули, розділених крапкою;

 • номер формули вказують на рівні формули в дужках у крайньому правому положенні на рядку (приклад див. наприкінці підрозділу);

Технічні вказівки:

Формат абзацу, у якому розташовано формулу, має містити дві позначки табуляції:

 1. у вікні форматування абзацу в лівому нижньому кутку натискаємо кнопку «табуляція»;

 2. добавляємо позначку на позицію 8,75см, вирівнювання – по центру, заповнювач – немає, натискаємо «встановити»;

 3. добавляємо позначку на позицію 17,5см, вирівнювання – по правому краю, заповнювач – немає, натискаємо «встановити»;

 4. якщо абзац містить інші позиції табуляції, їх треба видалити;

 5. вийшовши з вікна форматування табуляції ставимо один табулятор (натискаємо кнопку Tab на клавіатурі) перед формулою та один – між формулою та її номером.

 • формули додатків нумерують у межах кожного додатку з додаванням перед цифрою позначення додатку через крапку. Наприклад:

; (Б.2)

 • нумерація формул (як і ілюстрацій та таблиць) у записці повинна бути однотипною в межах кожного розділу та складатись лише з двох чисел;

 • допускається символи та числові коефіцієнти формул виконувати курсивом або звичайним текстом, але однотипно у межах роботи;

 • безпосередньо після формули ставиться кома, якщо далі перелічуються пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, інакше – крапка;

 • пояснення значень символів і числових коефіцієнтів формули повинні бути наведені безпосередньо під формулою, якщо це не було зроблено раніше в тексті, їх подають з нового рядка в тій послідовності, в якій вони подані у формулі;

 • перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки, вирівнявши його по краю поля (без відступу) (приклад наприкінці підрозділу);

 • пояснення значень символів, починаючи з другого, вирівнюють по першому символу (можна з відступом 1,25 см), кожний рядок пояснення, окрім останнього, закінчується крапкою з комою;

 • формули, які приводяться одна за іншою і не розділені текстом, розділяють коми.

Приклад оформлення формул розрахунку відносних показників якості:

Кij =, (3.1)

Кij =, (3.2)

де Pij – абсолютні значення х показників варіантів;

– мінімальне значення го показника;

– максимальне значення го показника.


^ 3.7. Ілюстрації, графіки, діаграми

 • ілюстрації всіх видів (фотознімки, рисунки, схеми, креслення, діаграми та ін.) мають у записці єдину назву «рисунок»;

 • на всі ілюстрації повинні бути посилання в записці (приклад наприкінці підрозділу);

 • ілюстрації розташовують безпосередньо після тексту, в якому про них згадується вперше, або на початку наступної сторінки, а при необхідності (зокрема якщо розмір ілюстрації більше формату однієї сторінки А4) - в додатку;

 • ілюстрації повинні мати назву, що поміщають під ілюстрацією в одному рядку з позначенням рисунка, по центру рядка (приклад наприкінці підрозділу);

 • ілюстрації, за винятком тих, що в додатках, нумерують арабськими цифрами, нумерація наскрізна в межах розділу; номер складається з номера розділу й порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою (загалом два числа).

Приклад оформлення рисунку:

Сегментацію споживачів ми можемо побачити на рис. 3.1.Рис. 3.1. Ринок споживачів лічильників води

3.8. Таблиці

Дивиться зразок оформлення таблиці на стор. 4-8.

 • таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на початку наступної сторінки, а при необхідності – в додатку;

 • слово «Таблиця» розташовують праворуч над таблицею (вирівнювання по правому краю); нумерація таблиць наскрізна в межах розділу, аналогічна нумерації ілюстрацій, складається з двох чисел (наприклад, Таблиця 2.10), крапка після другого числа не ставиться;

 • на всі таблиці повинні бути посилання в записці (наприклад, у табл. 1.1 наведено…), у повторних посиланнях скорочено пишуть слово «дивись» (наприклад, див. табл. 1.1);

 • кожна таблиця повинна мати назву, що друкується жирним шрифтом в наступному рядку після її нумерації, з великої букви безпосередньо над таблицею з вирівнюванням по центру, крапка наприкінці не ставиться;

 • заголовки граф (колонок) і рядків таблиці пишуть в однині з прописної букви, підзаголовки – з малих літер, якщо вони становлять одне речення з заголовком, або з прописної букви, якщо вони мають самостійне значення; наприкінці заголовків і підзаголовків таблиць крапка не ставиться;

 • графа «Номер за порядком» у таблиці не допускається, при необхідності нумерації порядкові номери показників розташовують безпосередньо перед їхньою назвою;

 • у випадку розбивки таблиці слово «Таблиця» з позначенням її номера пишуть один раз праворуч над першою частиною таблиці, а над іншими – «Продовження табл. 1.1», якщо таблиця не закінчується на цій сторінці, в іншому випадку – «Закінчення табл. 1.1» (з позначенням номера таблиці);

 • допускається нумерація граф таблиці арабськими цифрами при посиланні на них у тексті записки, при розбивці таблиці на частини та при переносі частини таблиці на наступну сторінку.


^ 4. Оформлення ПОСИЛАНЬ ТА списку використаних джерел


При згадуванні в тексті пояснювальної записки використаного джерела, на нього має вказуватись посилання, яке позначається номером в квадратних дужках наприкінці речення, наприклад «кінець речення [3].».

Список використаних джерел інформації складається у порядку згадування джерела в тексті записки. Під час складання списку використаних джерел необхідно дотримуватися національного стандарту.

Приклади оформлення бібліографічного списку джерел наведені в табл. 4.1.

^ Таблиця 4.1

Приклади оформлення літературних джерел, що приводяться в бібліографічному списку пояснювальної записки


Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії (один, два або три автори)

Бланк И.А. Управление прибылью: монографія / И.А. Бланк. - СПб.: Ника-Центр: Эльга, 1998.-543 с.

Чотири автори

Финансовое управление компаний / Смит Дж. В., Кузнецова Е.В., Курочкин С.К., Уолперс К.Дж.; под ред. Е.В. Кузнецовой.

- М: Фонд «Правовая культура», 1995. -383 с.

П'ять і більше авторів

Финансы предприятий : тексты лекций / Л.Д. Буряк, Г.Г. Нам, А.Н. Павликовский и др.; под ред. А.Н. Поддерегина. - К.: Междунар. ун-т финансов, 1998. - 256 с.

Колектив авторів

Діяльність підприємств, які змінили форму власності у 1998 р. : стат. зб. - К.: Держ. ком. стат. України, 1999. - 100 с.

Багатотомні видання

Бланк И.А. Основи финансового менеджмента : в 2 т. - / И.А. Бланк. Т. 2. - К.: Ника-Центр: Эльга, 1999.Закінчення табл. 4.1

Перекладні видання

Блех Ю. Инвестиционные расчеты / Ю. Блех, У. Гетце; пер. с нем. - Калинингр: Янтар, сказання, 1997. - 438 с.

Збірники наукових праць

Маркетинг: теорія та практика : зб. наук. пр. - К., КДТЕУ, 1996. - 244 с.

Депоновані наукові праці

Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / А.З. Мешков, Н. Константинов; науч.-произв. корпорации «Киев. ин-т автоматики». - К., 1996. - 44 с. - Деп. в ГНТБ Украйни 11.11.96, № 2210-Ук 96. Аннот. в журн. «Автоматизация производственных процессов». - 1996. - № 2.

Складова частина книги

Фатхутдинов Р.А. Разработка стратегического управленческого решения // Стратег. менеджмент. - М: ЗАО «Бизнес-школа»: Интел-синтез, 1998. - С. 65-113.

Стаття з журналу, тези доповідей

Панасюк Б. Концептуальні основи економічного прогнозування і планування // Економіка України. - 1996. -№ 5. - С. 7-17.

Web-сторінки сайта

Сироткин Д. Планирование в условиях кризиса ИКФ «АЛЬТ» [Электронный ресурс] / Д. Сироткин, И. Зинина, А. Печерский - Режим доступа:

http://www.cfin.ru/management/practice/crisis_planning.shtml^ 5. План анотаціі

(не підшивається до роботи)


1. Оформлення випускної роботи відповідно до вимог стандарту.

2. Актуальність та обґрунтованість теми, у тому числі:

- відповідність змісту та структури темі роботи;

- відповідність теми, змісту та структури роботи особливостям діяльності підприємств (підприємства), стосовно яких виконані розробки.

3. Обґрунтованість результатів дослідження та рекомендацій, у тому числі:

- архітектоніка (структурно-логічна побудова) роботи;

- рівень теоретичних аспектів дослідження (високий, середній, низький);

- рівень використання літературних та інших джерел і правильність розрахунків (високий, середній, низький).

4. Використання ЕОМ та інформаційних технологій, у тому числі:

- використання адаптованих автором стандартних продуктів (наявний опис авторської адаптації);

- авторська програма (наявний алгоритм і опис розробки).

5. Рівень реальності розробок і пропозицій, у тому числі:

- рівень обґрунтування рекомендацій (високий, середній, низький);

- рівень виконаного дослідження з позицій практичного значення результатів (високий, середній, низький);

- наявність довідки (акту) про впровадження запропонованих рекомендацій,

- наявність публікацій з теми роботи (опубліковані на момент захисту роботи статті чи матеріали конференцій).


^ 6. Оформлення плакатів


На плакатах мають бути представлені всі результати роботи, продемонстровано розкриття теми, досягнення мети роботи та виконання поставлених завдань.

Кожний плакат має назву, яку пишуть зверху. При цьому він може містити декілька рисунків або таблиць, кожен з яких має свою назву.

Серед плакатів обов’язково має бути вступний (тема, мета та завдання) та заключний плакат з висновками до роботи.

Плакати виконуються мовою доповіді.

Роздруковані плакати підписує студент та керівник роботи.

^ Технічні вказівки:

 • слід сформувати 2 документи у редакторі MS Word: окремо вертикальні та горизонтальні плакати у форматі А4;

 • ці файли мають бути створені на основі шаблону відповідної рамки (див. стор. 30,31);

 • якщо зміст плакату вимагає використання надписів (рамок з текстом), вони мають бути згруповані у єдиний об’єкт.

^ 7. ОЦІНЮВАННЯ ЗА МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ
ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
6.030601 - МЕНЕДЖМЕНТ


Таблиця 7.1

Принципи оцінювання дипломних робіт за модульно-рейтинговою системою

Елемент оцінки

Кількість балів

максимально можлива

мінімально необхідна для допуску до захисту

Теоретичний розділ

10

5

Дослідницько-аналітичний розділ

25

15

Використання комп’ютерних технологій

10

4

Рекомендаційний розділ

20

10

Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях

5

3

Нормоконтроль

5

3

Наочна демонстрація результатів роботи (плакати)

10

7

Доповідь роботи

5

3

^ Всього попередні бали до захисту

90

50

Захист роботи

10
^ Всього в результаті захисту

100

Таблиця 7.2

Інтерпретація результатів

За шкалою ECTS

Бали

За національною шкалою

A

90-100

відмінно

B

83-89

добре

C

75-82

добре

D

68-74

задовільно

E

60-67

задовільно

FX, F

1-59

незадовільноТаблиця 7.3

^ Елементи оцінювання дипломної роботи студентів напряму підготовки 6.030601 - менеджмент

Елемент оцінки

Що оцінюємо, максимальний бал

Теоретичний розділ

max 10

Повнота розкриття теоретичних засад теми роботи - 10

Аналітично-дослідний розділ

max 25

Загальна системна характеристика підприємства - 2
Характеристика середовища функціонування підприємства - 5
Аналіз господарської діяльності підприємства - 10
Застосування якісних методів аналізу в оцінюванні менеджменту підприємства - 5
Застосування кількісних методів аналізу в оцінюванні менеджменту підприємства - 10

Використання комп’ютерних технологій

max 10

Word: стандартне оформлення - 0
електронний зміст - 2
автоматичне формування переліку використаних джерел інформації - 2

Excel: елементарні формули і графіки - 1
використання функцій у формулах - 2
формули масиву - 4
використання інструменту «пакет аналізу» - 8
створення макросів або форм - 8

^ Access: побудова бази даних, запитів і транзакцій - 8
Автоматизоване злиття полів Word и Excel – 8
Автоматизоване злиття полів Word и Access – 8
PowerPoint: презентація - 3

Календарне планування у MS Project, PrimaVera, Project Expert – 5

Облік і аналіз господарських операцій на підприємстві за допомогою програми «^ 1С: Підприємство» - 8

Об'ємне і календарне планування, АВС-XYZ аналіз за допомогою програми «1С: Управління торгівлею для України» - 5

Побудова імітаційної моделі діяльності підприємства у ^ Business Studio, Project Expert, ОгрМастер або BPWin тощо - 8

Розробка макета реклами (графічної у Photoshop, Corel та ін.) - 3
Розробка інтернет-сайту - 5 тощо.

Рекомендаційний розділ

max 20

Чітка характеристика суті рекомендованих нововведень - 5
Обґрунтування доцільності застосування пропозиції, очікувані результати від реалізації, у тому числі розрахунок економічного ефекту -10
План організаційно-економічних заходів, необхідних для впровадження рекомендацій - 10

Охорона праці та безпека у НС - max 5

Нормоконтроль

max 5

Полнота выполнения норм -3

Своевременность (до предзащиты) - 2

Наочна демонстрація результатів роботи (плакати)

max 10

Полнота отображения результатов раскрытия темы - 5

Стилистика – 3

Структурированность - 2

Доповідь роботи

max 5

Доклад – 5

Всього попередні бали до захисту

max 90

min 50

Захист роботи

max 10

Корректность ответов на вопросы -10

Всього в результаті захисту

100
УДК 658.012

Інв. № _____

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Кафедра 602


ДО ЗАХИСТУ ДОПУСКАЮ

Завідувач кафедри,

д.т.н., проф.

(наук. ступінь, вчене звання)

І.В. Чумаченко

(підпис)


*тема роботи*

пояснювальна записка до дипломної роботи бакалавра

галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напрям підготовки 6.030601 – «Менеджмент»

ХАІ.602.***.***.030601.****** ПЗ


Виконавець студент гр.

(№ групи)

(підпис, дата) (П.І.Б. повністю)

Керівник

(наук. ступінь, вчене звання)

(підпис, дата) (П.І.Б)

Нормоконтролер асистент

(наук. ступінь, вчене звання)

^ Міроєвська К.В.

(підпис, дата) (П.І.Б)


Консультант

з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях

(наук. ступінь, вчене звання)

(підпис, дата) (П.І.Б)


2013

Порядок шифрування текстової документації


При складанні шифру документу використовується десятинна система, яка складається з наступних полів, які заповнюються через крапку, наприклад: «ХАІ.602.641М.13В.030601.060001 ПЗ».


Структура шифру:

номер поля

1

2

3

4

5

6

7

зміст

ХАІ

602

641M

13В

030601

060001

ПЗ


– в полі 1 вказується назва навчального закладу – ХАІ;

– в полі 2 – номер випускаючої кафедри – 602;

– в полі 3 – навчальна група – 641M;

– в полі 4 – дві останні цифри року (13) та перша літера семестру (О – осінній, В – весняний);

– в полі 5 – шифр напряму підготовки – 030601 – шифр напряму підготовки «менеджмент»;

– в полі 6 – повний номер залікової книжки (без знака «№»)

– в полі 7 – дві літери, якими відзначується вид роботи – ПЗ (пояснювальна записка). Між полями 6 та 7 ставиться пробіл без крапки.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Кафедра 602

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри,

д.т.н., проф.

(наук. ступінь, вчене звання)

І.В. Чумаченко

(підпис)


завдання

на дипломну роботу бакалавра


Студенту

у давальному відмінку

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи (із зазначенням об’єкту (підприємство/організація), за матеріалами якого виконується робота)

2. Мета роботи

3. Об’єкт дослідження

4. Предмет дослідження:

5. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік запитань, які належать розробці):

а) теоретичний розділ:

б) дослідницько-аналітичний розділ:

в) рекомендаційний розділ:

г) дослідження з використанням комп’ютерних технологій:

д) охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях:


6. Календарний графік виконання роботи

Етапи виконання роботи

Консультант

(прізвище, ініціали, підпис)

Термін

За планом

Фактично

Теоретичний розділ


Дослідницько-аналітичний розділ


Рекомендаційний розділ


Підрозділ з використанням ЕОМ


Підрозділ з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціяхДата подання завершеної роботи:


Керівник роботи

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)


Завдання прийняв до виконання

(дата, підпис студента)

^ КАРТКА ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

напряму підготовки 6.030601 - менеджмент


гр._______

(№ групи) (ПІБ студента)

Керівник

(ПІБ Керівника)

Елемент оцінки

Хто оцінює

Консультант з розділу

(оцінка, підпис)

ДЕК під час попереднього захисту

(оцінка)

ДЕК
під час захисту

(оцінка)

Загальна оцінка за дипломну роботу

(оцінка)

Теоретичний розділ

Дослідницько-аналітичний розділ

Використання комп’ютерних технологій

Рекомендаційний розділ

Охорона праці та безпека у НС

Нормоконтроль

Наочна демонстрація результатів роботи (плакати)

Доповідь роботи

^ Всього попередні бали до захисту

Захист роботи


^ Всього в результаті захисту


Рецензентом робота оцінена на

Відгук керівника

(позитивний/негативний)

Середній бал успішності вивчання студентом учбових дисциплін

Рекомендовано видати диплом

(з відзнакою/без відзнаки)


ГОЛОВА ДЕК _______________ «Голова_ПІБ»

(підпис)

ЧЛЕНИ ДЕК _______________ «Член_1_ДЕК_ПІБ»

_______________ «Член_2_ДЕК_ПІБ» _______________ «Член_3_ДЕК_ПІБ»


следующая страница >>