microbik.ru
1

ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА (Для дитини школяра)


Для фахівців, які проводять психолого-педагогічне обстеження (психолога, логопеда, дефектолога), для лікаря-психіатра основним документом, що відображає найбільш важливу і суттєву інформацію про дитину, є педагогічна характеристика. Цей документ заповнюється вихователем дошкільного закладу або класним керівником школи, скріплюється підписом керівника установи та печаткою.


Педагогічна характеристика повинна складатися об'єктивно і грамотно. У ній мають бути відображені такі відомості:

- Скільки часу перебуває дитина в даному дитячому закладі;

- Особливості адаптації дитини до дитячого закладу;

- У якому віці вступила до школи і який ступінь підготовленості;

- Як встигає дитина і в чому полягають труднощі засвоєння нею програми, характер помилок (окремо з математики, письма, читання та інших предметів);

- Особливості поведінки на уроках: дисципліна, працездатність, ступінь уваги. Більш детально необхідно зупинитися на тих випадках, коли у дитини виражена рухова расторможенность, підвищена стомлюваність, неуважність, незібраність і т.д.;

- Взаємовідносини учня з колективом однолітків, особливо в тих випадках, коли дитина драчлива, агресивна або, навпаки, надмірно пасивна. Відзначити, як ставляться до неї інші діти;

- Вказати, які заходи корекції застосовувалися, і їх ефективність (додаткові заняття, щодений режим і т.д.).


Аналіз педагогічних характеристик дітей, що надходять на діагностичне обстеження на ПМПК, показує, що далеко не завжди цей важливий документ складений повно і грамотно.

Дані, що містяться в педагогічній характеристиці, відображають індивідуальні особливості засвоєння дітьми програмного матеріалу дитячого садка чи школи, важливі відомості про особливості взаємодії дитини з оточуючими, труднощі, характерні для дитини при навчанні та розвитку; інформацію про різні сторони поведінки. і психічної діяльності в цілому.


На жаль, багато педагогів не відображають в педагогічних характеристиках тієї інформації, яка доповнює відомості, отримані фахівцями ПМПК, які проводять психолого-педагогічне обстеження. Основними недоліками при складанні характеристики стають наступні:


1. Неповне складання педагогічних характеристик,

У ряді випадків доводиться зустрічатися з характеристиками поверхневого, схематичного змісту. У таких характеристиках, схемах відводиться по одному рядку для опису таких важливих розділів, як ставлення до навчальної діяльності, сформованість навчальних навичок, характеристика загального розвитку, розвиток моторики та мовлення, ставлення дитини до невдач, особливості працездатності, висновок і рекомендації. Відводиться по два рядки для викладу особливостей сімейного виховання, ставлення дитини до словесної інструкції педагога, загальна поінформованість про себе. Такі характеристики, схеми не дають матеріалу, що дозволяє уточнити ці результати.


2. Невідповідність змісту вимогам, що пред'являються до психолого-педагогічної характеристиці.

Ряд характеристик містять короткий виклад часу перебування дитини в дитячому закладі, виклад стану провідних психічних функцій - сприйняття, уваги, мислення, пам'яті. Спостерігається підміна психолого-педагогічних характеристик поданням шкільного психолога. В ряді випадків в характеристиках містяться уривчаста інформація про окремі недоліки поведінки дитини.

Відомості про окремі особливості психіки та поведінки важливі, але не менш суттєвою є інформація про рівень загального розвитку, про особливості засвоєння програми дитячого садка або школи.


3. Відсутність в психолого-педагогічних характеристиках аналізу засвоєння дитиною програмового матеріалу.

Значна кількість характеристик, представлених на діагностичне обстеження, відображають скарги вчителя на неуспішність, або труднощі в поведінці. Такі характеристики не містять аналізу неуспішності дітей за різними напрямками програмного матеріалу дошкільного або шкільного установи, немає і вказівки на можливі причини труднощів дитини. Обмежуючись скаргами на поведінку або навчання, педагоги не відображають позитивні можливості дитини, на які слід спиратися в педагогічній роботі.


4. Зайве докладні характеристики, що містять велику кількість непотрібних деталей, зайвої інформації.


5. Відсутність в психолого-педагогічних характеристиках узагальнених і обґрунтованих висновків педагога.

Значна кількість характеристик носить безадресний характер: педагог не вказує мети їх складання: уточнення стану дитини, переведення до іншого освітнього закладу, дублювання програми або інші. У характеристиках не завжди відзначається ставлення самої дитини та її сім'ї до наявних проблем і труднощів (визнання своїх невдач, відставання або байдуже ставлення, або неадекватне і т.д.).


^ СХЕМА психолого-педагогічне подання на ПМПК


Прізвище, ім'я, по батькові дитини _____________________________________

Дата народження «_____» _______ р.

Освітній заклад________________________________________

Вік дитини, клас (група) ______

Історія навчання: до надходження в школу відвідувала (не відвідувала) ДОУ

Чи залишали на 2 рік (так, ні, в яких класах) ____________________________

Загальне враження про дитину: ______________________________________

^ Загальна обізнаність і соціально побутова орієнтування: відомості про себе, про свою сім'ю, найближчому соціальному оточенні, рівень актуального розвитку:

______________________________________________

^ Особливості психофізичного розвитку: працездатність, розвиток великої і дрібної моторики, зорово-просторової орієнтації, зорового і слухового сприйняття, особливості уваги, пам'яті, прояви ліворукості _____________________________________________

^ Сформованість навчальних навичок

Загальна оцінка навчальних навичок (відповідність знань, умінь і навичок вимогам програми) ___________________________________________

Математика. Рівень засвоєння предмета відповідно до вимог програми та критеріїв оцінювання знань: наявність поняття числа, порядкова лічба (в яких межах, конкретна чи абстрактна), лічильні операції (в яких межах, усно чи на конкретному матеріалі, самостійні чи з допомогою), знання таблиць додавання та віднімання, множення та ділення, розв’язування задач.

______________________________________________________

Читання. Рівень засвоєння предмета відповідно до вимог програми та критеріїв оцінювання знань; знання букв. Вміння зливати склади, спосіб читання (поскладове, цілими словами), швидкість, наявність специфічних помилок, розуміння прочитаного.

Письмо. Рівень засвоєння предмета відповідно до вимог програми та критеріїв оцінювання знань: копіювання, письмо під диктовку (окремих букв, слів, речень),

граматичні та специфічні помилки, особливості каліграфії).

Рівень засвоєння знань з інших предметів ( в тому числі малювання).

^ Особливості усного мовлення (звуковимова, темп, плавність, запас слів, граматичне та інтонаційно виразне оформлення) _____________

________________________________________________________________

^ Загальнотрудові навички______________________________________________


Особливості наученості, можливості навчатися (наскільки швидко засвоює нові поняття, способи дії за мінімальної допомоги педагога, інших учнів) ________________________________________________________

^ Емоційно-поведінкові особливості, проблеми комунікації, взаємовідносини з батьками, учнями, вчителями _________________

________________________________________________________________

^ Висновки та рекомендації педагога: ________________________________


Підпис педагога (класного керівника) ______________________ (_______________________)


«___» _________________ Р.


Директор школи ______________________ (_______________________)


^ Психолого-педагогічна характеристика на учня

зразок із сайту Освіта і Наука http://firstedu.org.ua/index.php

Психолого-педагогічна характеристика на учня 9 класу

Вітя поступив до школи у віці 9 років, у 2001 році. Раніше навчався в ____________начальной школі. Живуть з вітчимом, який ніде не працює, сім'я малозабезпечена, багатодітна, всі дорослі члени сім'ї курять, в тому числі і в будинку, при малолітніх дітей.

Фізичний розвиток підлітка середнє, страждає виразкою шлунка, що загострюється восени і навесні, часто хворіє простудними захворюваннями. У Віті низький рівень розвитку моторики, руху недостатньо скоординовані.

Підліток не орієнтований на пізнавальну активність, з предметів встигає слабо. Рівень навченості низький. Відзначаються порушення уваги, низький рівень концентрації, розподілу. На уроках відволікається на зовнішні подразники. Порушення читання і письма у Віті обумовлені системними порушеннями мови. При виконанні навчальних завдань не здатний переключатися з одного виду діяльності на інший, не може спланувати свою діяльність, виправити помилку, якщо на неї вказано. Потрібен час на врабативаемості. Читає Віктор монотонно, по складах й уповільнено, пропускає букви і склади, читає неправильно закінчення. Вірші не вчить. Прочитаний текст з-за помилок розуміє до кінця не завжди, переказує самостійно. Логічне мислення розвинене слабо, не може зробити елементарні висновки, вирішити приклади логічної спрямованості. Словниковий запас незначний.

Записи в зошитах робить неакуратно, недбало, пише з безліччю помилок. Слабко володіє навиками роботи з інструментами. З математики обчислювальні операції виконує повільно, з великою кількістю помилок, не завжди розуміє сенсу завдання. У навчальній діяльності підліток потребує організуючої, плануючої допомоги та схвалення на всіх етапах уроку.

Раніше трудове навчання за станом здоров'я проходив за профілем "обслуговуюча праця", зараз навчається за профілем "штукатурно --малярське справа", відношення до даного профілю нейтральне. При засвоєнні техніко - технологічних знань потребує допомоги вчителя. У завданнях самостійно не орієнтується, потребує додаткових поясненнях вчителя, аналізом помилок і самоконтролем не володіє, розмітку не виконує, звіт про виконану роботу робить під керівництвом вчителя. Навичками роботи з інструментами Вітя не володіє. При виконанні трудових операцій швидко стомлюється, не здатний до вольового зусилля. Раніше засвоєні знання підліток у роботі не застосовує. Труднощі долає лише за допомогою вчителя.

Вітя емоційно неврівноважений. У складних ситуаціях можливі імпульсивність, агресивність, які носять захисний характер. Активний спілкуванні з однолітками, але взаємини поверхневі. Віддає перевагу ігрову діяльність, емоційно незрілі. До конфліктів не схильний, добродушний, готовий допомогти товаришеві. Самооцінка адекватна, намагається дотримувати прийняті правила і норми. Здатний контролювати свої емоції. У Віті не сформовані санітарно - гігієнічні навички, підліток брудний, неохайний, за собою не стежить і до свого зовнішнього вигляду байдужий. Потрібен постійний контроль за зовнішнім виглядом, чистотою одягу, рук, зачіскою.


^ Психолого-педагогічна характеристика учня

із сайту Слово вчителя http://konserg.ucoz.ua/load/shablon_psikhologo_pedagogichnoji_kharakteristiki_uchnja/26-1-0-2288


Загальні відомості:

 • прізвище, ім'я, по батькові;

 • дата народження;

 • загальний фізичний розвиток;

 • стан здоров'я;

 • сімейні умови, характеристика батьків, склад сім'ї, місце роботи ба­тьків, їхній культурний рівень, режим життя дитини, спілкування поза школою.

Загальний розвиток:

 • особливості мислення, рівень абстрактного мислення (аналіз, синтез, виявлення причинних зв'язків, здійснення висновків абощо);

 • спрямованість, інтереси, потреби, схильності;

 • особливості характеру, індивідуальні реакції на події;

 • особливості пам'яті та процесу запам'ятовування;

 • тип інтелекту та професійні можливості;

 • вольові якості, здатність до довготривалих трудових зусиль.

Ставлення до навчання, праці:

 • успішність (які оцінки переважають, з якого предмета вчиться найкраще);

 • організованість і старанність у навчальній роботі, вміння працювати самостійно;

 • інтерес до знань (зацікавлений чи ні, виявляє інтерес до окремих предметів);

 • ставлення до елементів праці в школі (лабораторні роботи, чергуван­ня, підтримка чистоти в класі, на шкільному подвір'ї).

Дисциплінованість та навички культури поведінки:

 • загальна характеристика поведінки (поводить себе спокійно, стрима­но чи не контролює своїх емоцій);

 • виконання шкільного режиму (дотримується правил поведінки, по­рушує їх навмисно чи через недбалість; найбільш типові порушення дис­ципліни);

 • виконання вимог і розпоряджень учителів (виконує за першою вимо­гою, з бажанням чи примусово);

 • чемність у спілкуванні з учителями, будь-якими дорослими;

 • володіння навичками культури поведінки (ставлення до літніх людей і молодших за себе, поступається місцем для людей похилого віку, з пова­гою ставиться до дівчат абощо).

Громадська спрямованість та активність:

 • ставлення до громадського життя колективу (дорожить ним, байду­жий, ставиться негативно);

 • інтерес до громадського життя країни (користується інформацією про події в країні і за кордоном);

 • чи виконує громадські доручення, бере участь у діяльності органів самоуправління;

 • чи виступає на зборах колективу, громадських організацій з пропо­зиціями, з критикою недоліків, чи здатний висловлювати власну думку;

 • активний чи байдужий у громадсько-корисній діяльності.

Стосунки з товаришами:

 • становище в колективі (чи користується повагою й авторитетом се­ред товаришів по класу, чим обумовлені стосунки, які склалися);

 • чи задоволений своїм становищем у колективі та яке становище хотів би зайняти;

 • ставлення до товаришів по класу (поважає чи байдужий до них; чи бувають конфлікти, їх причини);

 • яку роль відіграє в житті класу (активний член колективу чи сторон­ній спостерігач).