microbik.ru
1 2 3


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ


Н А К А З

31.12.91 135

м.Київ

Про затвердження Положення про систему технічного обслуговування,ремонту та реконструкції жилих будівель в містах і селищах України


З метою подальшого поліпшення технічного обслуговування, ремонту і реконструкції житлового фонду і приведення нормативних актів, що регулюють діяльність житлового господарства, у відповідність з діючим законодавством

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити і вести в дію з 1 січня 1992 року Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будинків в містах і селищах Української РСР , затверджене Мінжитлокомунгоспом УРСР ( КДП 204 УРСР 32-89)29.09.89.

Голова Комітету А.А.Дронь


Додаток

до наказу Держжитлокомун-

госпу України

від 31 грудня 1991 р. 135


П О Л О Ж Е Н Н Я


про систему технічного обслуговування,

ремонту та реконструкції жилих будівель

в містах і селищах України

КДП-204/12

Україна 193-91


1.1.Положення встановлює склад і порядок функціонування системи технічного обслуговування , ремонту та реконструкції жилих будівель.

1.2.Положення є обов'язковим для підприємств, організацій і установ, незалежно від форм їх власності та відомчого підпорядкування, кооперативів та товариств індивідуальних власників, які здійснюють технічне обслуговування, ремонт і реконструкцію жилих будівель в містах і селищах України.

1.3. Система технічного обслуговування, ремонту та реконструкції являє собою комплекс взаємозв'язаних організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення збереження жилих будівель, інженерних комунікацій та обладнання. Система включає матеріальні, трудові та фінансові ресурси, а також необхідну нормативну та технічну документацію. Термінологія, якою користуються в системі, наведена у додатку І.

1.4.Вказана система повинна забезпечити нормальне функціонування жилих будівель на протязі всього періоду їх використання за призначенням. Класифікація жилих будівель за капітальністю та нормативні строки їх служби наведені у додатку 2.

1.5.Система передбачає проведення в жилих будівлях в процесі експлуатації такого комплексу робіт: технічного обслуговування, ремонтів та реконструкції.

1.6.Контроль за виконанням вимог системи технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель покладено на держжитлокомунгосп України та місцеві органи влади або на створені ними відповідні структури управління.

1.7.Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель рекомендується застосовувати при виконанні ремонту будівель та споруд комунального, соціально-культурного та побутового призначення з урахуванням специфіки функціонування цих об'єктів.


^ 2.ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

2.1.Технічне обслуговування жилих будівель являє собою комплекс робіт, спрямованих на підтримку справності елементів будівель чи заданих параметрів та режимів роботи технічного обладнання.

2.2. Технічне обслуговування жилих будівель включає роботи по контролю за їх технічним станом, усуненню несправностей, які вимагають негайного виконання, налагодження і регулювання технічного обладнання,підготовку будівель до сезонної експлуатації, а також по забезпеченню нормативного повітряного обміну, температурно-вогкісних та інших показників приміщень.

Перелік основних робіт по технічному обслуговуванню наведено в додатку 3.

2.3.Технічне обслуговування кожної жилої будівлі проводиться щорічно по установленому переліку робіт.

2.4.Контроль за технічним станом будівель здійснює інженерно-технічний персонал житлових (житлово-комунальних) організацій або на їх замовлення-спеціалізовані організації, шляхом проведення періодичних ремонтів з використанням засобів технічної діагностики.

2.5.Установлюються три види огляду: загальні, непередбачені і профілактичні.

Загальні огляди передбачають комплексне обстеження комісією елементів приміщень будівель, а також їх зовнішнього благоустрою з метою визначення технічного і санітарного стану, виявлення несправностей і прийняття рішень по їх усуненню, а також визначення готовності будівель до експлуатації в наступний період. Загальний огляд проводиться з періодичністю два рази на рік - навесні та восени (весняний та осінній огляди).

2.6.Основними завданнями весняного огляду будівель є: визначення обсягів робіт по підготовці жилих будівель до експлуатації у весняно-літній і осінньо-зимовий періоди;

встановлення технічного стану жилих будівель, що прилягають, відповідно до перспективного плану, ремонту в наступний період, (для своєчасної розробки проектно-кошторисної документації) ;

уточнення обсягів робіт по ремонту будівель, що включені в план ремонту поточного року.

Завданням осіннього огляду є: перевірка готовності жилих будівель, комунікацій, обладнання і елементів благоустрою до експлуатації в осінньо-зимовий період; виявлення обсягів робіт ремонту по кожній будівлі, які передбачені планом на наступний рік.

2.7.Загальний огляд здійснюється комісією, до складу якої входять інженерно-технічні працівники житлових ( житлово-комунальних) організацій та представники громадських домових дільничних комітетів. Огляд будівель житлово-будівельних ко-

оперативів проводиться за їх замовленням або згідно з рішенням місцевої влади, з оплатою по встановлених цінах.

До складу комісії в цьому випадку входять представники правлінь кооперативів, при необхідності і спеціалісти-експерти проектних інститутів, представники ремонтно-будівельних організацій (підрозділів).

2.8.Виявлені в процесі огляду несправності та причини, які їх викликали, а також технічний стан елементів будівлі записують в журналі обліку результатів огляду.

Журнал обліку результатів огляду будівель заводиться в ЖКО на групу будівель чи окрему будівлю, залежно від кількості поверхів, рівня благоустрою та інших характеристик.

Відомості, що заносяться в журнал, є вихідними данними для визначення технічного стану елементів будівлі чи його обладнання.

Відповідальність за ведення і збереження журналу обліку результатів огляду будівель покладається на майстра технічної дільниці (техніка-наглядача).

Узагальнені відомості про технічний стан жилої будівлі і про проведені ремонти відображаються щорічно в технічному паспорті цієї будівлі.

2.9.Незаплановані огляди, які викликані стихійними явищами, аваріями, особливими умовами експлуатації, а також заявами наймачів і організацій про те, що виникли несправності в будівлях чи обладнанні, передбачають обстеження будівель і їх елементів.

Непередбачені огляди проводяться комісією або окремими працівниками, в залежності від обсягу і характеру несправностей, які з'явилися.

2.10. Профілактичні огляди жилих і нежилих приміщень здійснюються інженерно-технічним персоналом житлових (житлово-комунальних) організацій, в залежності від встановленої періодичності.

2.11. При профілактичних оглядах потрібно здійснювати контроль за виконанням наймачами і орендарями умов договору найму і оренди. Наймачам і орендарям при необхідності видаються розпорядження про виконання робіт по ремонту приміщень чи обладнання, які входять в їх обов'язки згідно з договором

про найм і оренду.

2.12. Роботи по налагоджуванню і регулюванню технічного обладнання будівель, усунення виявлення несправностей елементів, які вимагають негайного виконання, підготовка до сезонної експлуатації, а також роботи по забезпеченню обміну повітря, заданих температурно-вогкісних і інших показників приміщень будівель виконуються робітниками відповідних спеціальностей за кошти власників житла по встановлених цінах.

Профілактичне обслуговування будівель є складовою частиною технічного обслуговування і полягає в усуненні дрібних несправностей елементів будівель з метою забезпечення їх безперебійної роботи, а також попередження порушень санітарно-гігієнічних вимог до приміщень до будівель, налагодження та

регулювання окремих видів технічних пристроїв.

Періодичність проведення профілактичного обслуговування елементів жилих будівель наводиться в додатку 4, а граничні строки невідкладної ліквідації виявлених несправностей, що перешкоджають нормальній експлуатації будівель - в додатку 5.

2.13. Для централізованого контролю і керівництва роботою технічних обладнань будівель (ліфти, система обладнання, гаряче водопостачання, опалювальні котельні, бойлерні, центральні теплові пункти, елеваторні вузли, системи пожежогасіння і димовиведення, освітлення сходових площадок), а також

для обліку заявок на усунення несправностей (пошкоджень) елементів будівель створюються диспетчерські служби. Диспетчерські служби обладнуються сучасними технічними засобами автоматичного контролю і управління.

Для технічного обслуговування сучасних засобів автоматики, телемеханіки по захисту комунікацій від електрохімічної корозії в житлово-комунальному господарстві великих міст створюються загальноміські спеціалізовані служби за рахунок відрахувань власників житла на ці потреби для виконання вказаних робіт.

2.14. Для централізованої ліквідації несправностей аварійного характеру, які виникають в житловому фонді, рекомендується створювати міські (районні) аварійно-технічні служби за рахунок місцевого бюджету. При цьому забезпечується взаємодія аварійної і диспетчерської (об'єднаної диспетчерської)

служб, а також служб, які виконують ремонт.

Несправності технічних пристроїв державних будівель, які вимагають негайної ліквідації, виконуються в денний час робітниками житлових (житлово-комунальних) і спеціалізованих організацій, а в нічний час - робітниками міських (районних)

аварійних служб безкоштовно або з оплатою по встановлених цінах.

2.15. Планування технічного обслуговування будівель і об'єктів повинно здійснюватися шляхом розробок річних та поквартальних планів графіків робіт по технічному обслуговуванню.

При проведенні оглядів рекомендується приділяти особливу увагу жилим будівлям, на які не закінчився дворічних гарантійний строк усунення дефектів після прийняття їх в експлуатацію.

2.16. Контроль за технічним станом будівель, своєчасною і якісною підготовкою їх до експлуатації в осінньо-зимовий період, незалежно від форм власності, здійснюється місцевими органами влади разом з громадськістю за місцем проживання або їх структурними підрозділами.

2.17. До витрат на технічне обслуговування належать: оплата праці нормативної кількості працівників по технічному обслуговуванню; відрахування на соцстрах; вартість матеріалів; транспортних послуг; спецодягу; інструментів; малоцінних та швидкозношуваних предметів; заходи охорони праці та техніки безпеки; вартість послуг інших організацій по виконанню окремих робіт технічного обслуговування; плата за електроенергію та ін.


^ РЕМОНТ ЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ

3.1. Ремонт будівлі - комплекс загальнобудівельних і спеціальних робіт і організаційно-технічних заходів по усуненню фізичного і морального зносу, не пов'язаних зі зміною техніко-економічних показників.

3.2. Ремонт будівлі передбачає:

відновлення справності об'єкта і ресурсів конструкційних елементів та технічних пристроїв, підсилення їх чи заміна при необхідності, крім повної заміни кам'яних і бетонних фундаментів, а також несучих (капітальних) стін і каркасів на більш довговічні і економічні, підвищення експлуатаційних показників жилих будівель, що ремонтуються. При цьому рекомендується покращувати планування окремих квартир, проводити оснащення їх відсутніми технічними пристроями та здійснювати благоустрій прилеглої території.

3.3. Ремонт, при якому здійснюється перепланування більшості або всіх квартир, а також оснащення будинку відсутніми технічними пристроями (водопровід, каналізація, центральне опалення, постачання гарячої води, газу, обладнання електроплитами), відноситься до ремонту з модернізацією.

Перелік основних робіт, що виконується під час ремонту, наведено у додатку 6.

3.4. Ремонт проводиться з періодичністю, яка забезпечує ефективну експлуатацію жилої будівлі з моменту будівництва до моменту постановки на черговий ремонт (реконструкцію).

Періодичність проведення ремонту по кожному виду будівель, враховуючи їх технічний стан, встановлюється для кожного регіону місцевими органами влади.

При встановленні періодичності ремонту рекомендується враховувати мінімальну тривалість ефективної експлуатації конструктивних елементів та технічних пристроїв будівлі, на ведених у додатку 7.

3.5. Строки ремонту жилих будівель визначаються за договором між замовником та підрядчиком з урахуванням умов виробництва.

У випадках, якщо ремонт будівлі здійснюється без відселення мешканців, до договору додається поквартирний графік, в якому зазначається тривалість виконання робіт по кожній квартирі. Строк ремонту окремої квартири не повинен превищувати 3-х місяців. При порушенні визначених строків ремонту квартир передбачаються штрафні санкції, які обумовлюються діючим законодавством України та договором.

Початок робіт на об'єкті визначається датою, що вказана в акті передачі об'єкту замовником підрядчику. Підписанню акту передує підготовчий період підрядчика для проведення робіт на об'єкті.

3.6.Визначення вартості ремонту будівлі здійснюється на підставі договірних цін.

Договірна ціна об'єкту визначається підрядчиком та замовником і складається з базисної кошторисної вартості, розробленої на основі діючих кошторисних цін, тарифів та нормативів, а також витрат і доплат, викликаних впливом ринкових відносин.

В кошторисах передбачаються накладні витрати, планові нагромадження, підвищуючи (знижуючі) індекси та коефіціенти, лімітовані та інші витрати в розмірах, затверджених у встановленому порядку для відповідних підрядних організацій.

В кошторисній документації передбачається резерв коштів на непередбачені роботи і витрати, які розподіляються на дві рівні частини:

для оплати додаткових робіт, викликаних уточненням проектних рішень і корегуванням кошторисів в період проведення ремонту чи реконструкції (резерв замовника);

для покриття додаткових витрат, які виникли під час ремонту чи реконструкції внаслідок зміни, за згодою з замовником, способів та методів проведення робіт і були застосовані в кошторисних нормах і розцінках (резерв підрядчика).

Резерв підрядчика витрачається по мірі освоєння коштів у вигляді процентних нарахувань на обсяг виконаних робіт.

При внесенні в установленому порядку замовником і проектною організацією в технічну документацію уточнень, у зв'язку зі зміною обсягів і конструктивних рішень, кошторисна вартість робіт підлягає перезатвердженню за згодою з підрядчиком.

В підсумку кошторисів повинні указувати повернуті суми вартості матеріалів ( від розбору конструкцій і демонтажу технічного обладнання) , що визначаються на підставі нормативного виходу, придатних для повторного використання на об'єктах

ремонту.

Фактичний вихід матеріалів,виробів, конструкцій і обладнання оформляється двостороннім актом замовника і підрядчика.

3.7. За підготовкою об'єкту до ремонту і проведення робіт на цих об'єктах здійснюється технічний нагляд.

До функцій технічного нагляду входить підготовка об'єктів до ремонту чи реконструкції, включаючи організацію відселення, обстеження об'єктів при розробці проектно-кошторисної документації, контроль за ходом і якістю розробки проектно-кошторисної документації, технагляд за технологічністю, якістю та обсягами виконаних робіт, за постачанням на об'єкти обладнання і матеріально-технічних ресурсів, що входить в обов'язки замовника, фінансування витрат на ремонт, підготовка об'єктів для здачі приймальним комісіям, інші питання пов'язані з

організацією і проведенням ремонту і реконструкції.

На утримання служб технічного нагляду відраховуються кошти у розмірі 3,0 відсотків від повної кошторисної вартості.

За погодженням з власником житла можуть збільшуватися відрахування на технічний нагляд з урахуванням впливу ринкових відносин.

3.8. Розробка проектно-кошторисної документації на ремонт будівель повинна передбачати:

проведення технічного обстеження, визначення фізичного й морального зносу жилих будівель;

складання проектно-кошторисної документації для всіх проектних рішень по переплануванню, зміні функціонального призначення приміщень, заміні конструкції, технічного обладнання,благоустрою території;

техніко-економічний розрахунок на проведення ремонту, що включає пояснювальну записку з розрахунками, які відображають принципові рішення по обсяговому плануванню, конструкціях, технічному обладнанню і техніко-економічних показниках проектного рішення.

При наявності вбудованих та прибудованих орендових приміщень складається окрема проектно-кошторисна документація на ремонт вказаних приміщень.Роботи, які викликані потребами орендаря ( вентиляція, холодильні камери, слаботочні і вантажо-підіймальні пристрої, спеціальна обробка та ін.), виконуються орендарями за прямими договорами з спеціальними організаціями;

розробку проекту організації ремонту, що розроблюється проектною організацією, і проекту виконання робіт, який розроблюється підрядною організацією чи за її замовленням іншою організацією

3.9.Затвердження і перезатвердження проектно-кошторисної документації на ремонт і реконструкцію повинні здійснюватись:

відповідними виконкомами або підвідомчими їм органами управління для жилих будівель, які знаходяться у віданні виконкомів місцевих Рад народних депутатів чи належать громадянам на правах особистої власності;

правліннями відповідних організацій для жилих будівель, що належать кооперативам, профспілковим та іншим громадським організаціям;

зборами членів (уповноважених членів) кооперативів для жилих будівель, що належать житлово-будівельним кооперативам.

Проектно-кошторисна документація на ремонт чи реконструкцію передається підрядчику не пізніше як за рік до плануючого. Підрядчик дає свої пропозиції та зауваження у 45-денний строк.

Проектно-кошторисна документація уточнюється з урахуванням зауважень і пропозицій підрядчика та експертизи ( при її наявності), затверджується в установленному порядку і передаеться підрядчику для складання договірної ціни не пізніше, як за 6 місяців перед плануючим роком. Корегування такої про-

ектно-кошторисної документації може проводитися лише через місяць після початку ремонту.

3.10.Інтервал часу між затвердженням проектно-кошторисної документації і початком ремонту не повинен перевищувати двох років, а для об'єктів великопанельного домобудування- трьох років. Застарілі проекти повинні перероблятися проектними організаціями за замовленням з метою доведення їх технічного рівня до сучасних вимог і перезатверджуватись у порядку, вста-

новленому для затвердження заново розроблених проектів.

Якщо при проведенні ремонту (реконструкції) об'єкту по проектно-кошторисній документації, виготовленій раніше ніж за 2 роки до початку ремонту, технічні умови для підключення інженерних мереж не змінилися і технічний стан основних еле

ментів та устаткування будинку також не погіршився ( за гарантіями замовника), проектно-кошторисна документація перезатверджується без будь-яких додаткових затрат.

3.11.Місцеві Ради народних депутатів, міністерства і відомства, які мають в своєму віданні житловий фонд, зобов'язані створювати маневрений житловий фонд в розмірах, які забезпечують виконання необхідного обсягу ремонту жилих будівель

або передбачати виділення жилої площі відповідного розміру, в межах не більше займаної, для переселення проживаючих із будівель, які підлягають ремонту та реконструкції.

3.12.Виконання ремонту слід проводити з дотриманням правил організації проведення та приймання виконаних робіт, правил охорони праці і протипожежної безпеки.

3.13.Ремонт жилих будівель проводиться; господарським способом (житлово-експлуатаційними організаціями, виробничими управліннями житлово-комунального господарства, комбінатами комунальних підприємств (підрядним способом) ремонтно-будівельними управліннями (дільницями), будівельними кооперативами, малими підприємствами та ін.), а також господарсько-підрядним способом.

Організаційні форми управління ремонтно-будівельним виробництвом, методи планування виробничо-господарської діяльності ремонтно-будівельних організацій, принципи госпрозрахунків, форм і методів організації виробництва, праці, мате-

ріально-технічного постачання, обліку і звітності в ремонтно-будівельних організаціях повинен встановлюватися так, як при капітальному будівництві, з урахуванням специфіки ремонтно-будівельного виробництва.

3.14.Після закінчення усіх робіт розрахунки за виконанні роботи по ремонту повинні здійснюватися при кошторисній вартості об'єкту до 15 тис.крб. за об'єкт в цілому; при кошторисній вартості об'єкту вище 15 тис.крб.-щомісячно, на під-

ставі актів приймання виконаних робіт. Розрахунки за виконані обсяги робіт на об'єктах реконструкції здійснюються в порядку, встановленому в будівництві. З цією метою підрядні ремонтно-будівельні організації наділяються оборотними коштами.

Розрахунки замовників з проектними організаціями за розробку проектно-кошторисної документації повинні здійснюватись в порядку, передбаченому Положенням про договори на створення проектно-кошторисної документації на об'єкти реконструкції. Розрахунки з проектними організаціями проводяться за цінами, встановленими для розробки проектно-кошторисної документації повинні здійснюватись в порядку, передбаченому Положенням про договори на створення проектно-кошторисної документації на об'єкти реконструкції. Розрахунки з проектними організаціями проводяться за цінами, встановленими для розробки проектно-кошторисної документації на об'єкти будівництва. Для обсягів ремонту з підвищеним рівнем благоустрою матеріально-технічні засоби повинні виділятись згідно з проектно-кошторисною документацією.

3.15. Приймання жилих будівель після ремонту проводиться в порядку, встановленому правилами приймання в експлуатацію закінчених ремонтом жилих будівель.

^ Фінансування ремонту жилих будівель здійснюється:

муніципальних - місцевими радами народних депутатів;

відомчих - за рахунок власних коштів об'єднань, підприємств і організацій, державних централізованих капіталовкладень і довгострокових кредитів банків, а також за рахунок коштів, передбачених на ремонт житлового фонду;

коперативних організацій - за рахунок коштів кооперативів;

будинків, що знаходяться в особистій власності громадян - за рахунок домовласників.

^ Фінансування витрат на ремонт жилих квартир, що належать громадянам на правах особистої власності, здійснюється за рахунок їх коштів.

Рекомендовані нормативи витрат на ремонт жилих будівель в процентах їх балансової вартості наведені в додатку 8.

3.16. Ремонт виконується за перспективними (з розподілом будівель по роках) і поточними планами. Поточні плани ( з розподілом будівель по кварталах) повинні складатися для уточнення перспективних з урахуванням результатів огляду і складених на їх підставі розціночних описів і кошторисів на

ремонт.

Ремонт жилих і підсобних приміщень квартир повинен виконуватись за рахунок наймачів за умовами і в порядку, визначеному Договором найму жилого приміщення в будівлях житлового фонду на Україні та Правилами користування жилими приміщення-

ми, підтримання жилої будівлі та прибудинкової території на Україні.

Перелік робіт по ремонту квартир, що виконується за рахунок коштів наймачів і власників, наведено в додатку 9.

Окремі роботи повинні виконуватись за рахунок коштів експлуатаційної організації, якщо вони викликані несправністю елементів будівлі (покрівлі, технічного обладнання та ін.), технічне обслуговування і ремонт яких входить в її обов'язки.

В разі невиконання організацією без поважних причин робіт по ремонту квартири в домовлений з наймачами строк, наймач має право виконати ці роботи за свій рахунок і віднести витрати на рахунок квартирної плати в обсягах, відповідних розціночному опису робіт, затверджених експлуатаційною організацією.

Якщо наймач виплачує квартирну плату з врахуванням всіх витрат по технічному обслуговуванню і ремонту квартири та будинку в цілому згідно з додатком 9, всі роботи повністю виконує житлово-експлуатаційна організація.следующая страница >>