microbik.ru
  1 2 3

^ 4. РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ

4.1. Реконструкція жилої будівлі - це комплекс загальнобудівельних та спеціальних робіт, організаційно-технічних засобів, пов'язаних зі зміною основних техніко-економічних показників (кількість і площа квартир, будівельний обсяг і загальна площа будівлі), що здійснюється з метою поліпшення умов проживання та якості обслуговування.

4.2. При реконструкції жилих будинків, з урахуванням місцевих будівельних умов і діючих норм проектування, крім робіт, що виконуються під час ремонту, можуть здійснюватися:

Зміна планування приміщень будівлі, зведення надбудов, вбудов, при наявності необхідних обгрунтувань, їх часткове розбирання, знесення малоцінних будівель;

підвищення рівня оснащення технічним обладнанням включаючи реконструкцію зовнішніх, незалежно від відстані, мереж (крім магістральних);

Поліпшення архітектурної виразності жилих будівель, а також благоустрою прилеглих територій.

4.3. Реконструкцію жилого будинку при техніко-економічній та соціальній доцільності рекомендується проводити один раз за період його нормативного строку служби.

4.4. При проведенні реконструкції жилих будівель мусять одночасно виконуватися необхідні роботи по ремонту.

4.5. При плануванні і здійсненні реконструкції жилих будівель, їх введення в експлуатацію повинно враховуватися у відповідних натуральних показниках. Балансова вартість реконструйованих будівель визначається як сума виробничих витрат на їх реконструкцію і відновлюваної вартості елементів, що зберігаються.

При постановці жилої будівлі на реконструкцію, з початком робіт вона списується з балансу, а після вводу - враховується в баласі в порядку, встановленому для об'єктів нового будівництва.

Результати проведених ремонтів, реконструкції відображаються в технічному паспорті жилої будівлі.

4.6. Планування, організація та фінансування розробки проектно - кошторисної документації і визначення договірної ціни реконструкції виконується за нормами та правилами нового будівництва.

4.7. Приймання жилих будівель після реконструкції проводиться в порядку встановленному для приймання жилих будівельпісля нового будівництва.


^ 5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ, ЯКІ ВІДОБРАЖАЮТЬ СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНУ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ,

РЕМОНТУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ

Основними показниками, що рекомендуються для використання при оцінці соціально-економічної ефективності проведення технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель є:

виконання зобов'язань, передбачених договором найму;

запобігання та скорочення кількості несправностей елементів будівлі за певний період, які вимагають негайного усунення;

збільшення міжремонтних строків проведення ремонтів жилих будівель при забезпеченні нормальних умов проживання людей;

величина зниження фізичного та морального зносу житлового фонду внаслідок проведення ремонту;

кількість відремонтованого житла (кв. метрів загальної площі, квартир)

кількість додатково введеного в експлуатацію житла після реконструкції (кв. метрів, квартир);

кількість сімей, які поліпшили житлові умови після ремонту або реконструкції

Додаток 1

^ ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

-------------------------------------------------------------

Жила будівля /х - будівля, призначена для прожи-

вання людей

Жилий будинок - будинок, призначений для пості-

йного проживання в ньому людей,

який має обладнані квартири

(квартиру) та допоміжні примі-

щення

Квартира - частина жилого будинку, яка при-

значена для проживання однієї чи

декількох сімей, має обладнані

жилі і підсобні приміщення,

окремий вихід на сходову клітку,

галерею, в коридор або на вулицю

Жиле приміщення - приміщення, в якому згідно з

квартири діючими нормами допускається

обладнання постійних спальних

місць

Підсобні приміщення - приміщення, призначені для

квартири господарсько-побутових потреб

проживаючих

Допоміжні приміщення /хх - приміщення жилого будинку, при-

жилого будинку значені для забезпечення екс-

плуатації будинку чи побутового

і культурного обслуговування

населення за місцем проживання

----------------------------

/х До жилих будівель відносяться: жилі будинки, гуртожитки,

готелі, будинки-інтернати та ін.

/хх До допоміжних приміщень жилого будинку відносяться

сходові клітки, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні ко-

ридори, колясочні, кладові, сміттєкамери, піонерські кімна-

ти, та інші аналогічні приміщення. Термін "місця загального

користування" являє собою синонім терміну "допоміжні примі-

щення" і не рекомендується до вживання.


Елементи жилої будівлі - складові конструкції і технічні

пристрої будівлі, призначені

для виконання заданих функцій

Частина будівлі - певний обсяг будівлі (квартири,

секція, підвал і т.п.), призна-

чений для виконання заданих

функцій (процесів)

Несправні елементи - стан елементів, при якому не

будівлі виконується елементами хоча б

одна із заданих експлуатацій-

них вимог

Пошкодження елементів - несправність елемента будівлі

будівлі або його складових частин, яка

викликана зовнішніми даними

Дефект елемента - несправність (дефект) елемента

будівлі будівлі, викликане порушенням

правил, норм, або технічних

умов при його виготовленні,

монтажі або ремонті

Аварійний стан - стан будинку (елемента), при

будинку (елемента) якому його подальша експлуатація

повинна бути негайно припинена

заради безпечного проживання

людей

Ветхий стан будівлі - встановлена оцінка технічного

(елемента) стану будівлі (елемента), яка

відповідає його фізичному зносу

(більше 60 відсотків для дере-

в'яних будівель, та 70 відсотків

для кам'яних будівель)

Експлуатація жилої - використання жилого будинку за

будівлі призначенням, технічне та сані-

тарне обслуговування його

Санітарне утримання - комплекс робіт, спрямованих на

жилої будівлі збереження встановлених сані-

тарно-гігієнічних вимог до ут-

римання приміщень жилого бу-

динку і його придомової тери-

торії

Нормативні терміни - середній термін служби будівлі,

служби будівлі прийнятий для розрахунку норм

амортизаційних відрахувань

Фактичний строк експлу- - календарна тривалість експлу-

атації будівлі (елемента) атації будівлі (елемента)

Знос будівлі - процес погіршення експлуата-

ційних показників будинку в

часі (з урахуванням зміни

вимог)

Фізичний знос будівлі - величина, що характеризує сту-

(елемента) пінь погіршення технічних і

пов'язаних з ними інших експлу-

атаційних показників будівлі

Моральний знос будівлі - величина, що характеризує сту-

пінь невідповідності об'ємно-

планувальних, санітарно-гігі-

єнічних, економічних та есте-

тичних показників будівлі

сучасним експлуатаційним

вимогам

Утримання житлового - комплекс робіт, спрямованих на

фонду створення необхідних умов про-

живання людей і забезпечення

збереження жилих будівель

Експлуатаційні показники - сукупність технічних, об'ємно-

жилої будівлі планувальних, санітарно-гігіє-

нічних, економічних і естетичних

характеристик жилої будівлі, які

обумовлюють її експлуатаційні

якості

Експлуатаційні вимоги - встановлені нормативними доку-

до жилої будівлі ментами умови (вимоги) до жилої

будівлі та її елементів, які

обумовлюють їх ефективну експлу-

атацію

Технічне обслуговування - комплекс робіт, спрямованих на

жилої будівлі забезпечення справності елемен-

тів будівлі або заданих параме-

трів та режимів його технічного

обладнання

Ремонт жилого будинку - комплекс будівельних робіт та

організаційно-технічних засобів

по усуненню морального та фізич-

ного зносу, не пов'язаних зі

зміною основних техніко-еконо-

мічних показників

Реконструкція жилої - комплекс будівельних робіт та

будівлі організаційно-технічних засобів

пов'язаних зі зміною основних

техніко-економічних показників

(кількості та площі квартир,

будівельного обсягу та загальної

площі будівлі), здійснюваних з

метою поліпшення умов проживання,

якості обслуговування

Розціночний опис - документ, який визначає на основі

робіт опису виявлених несправностей

елементів будинку вартість робіт

по їх усуненню

Додаток 2

^ КЛАСИФІКАЦІЯ ЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ ЗА КАПІТАЛЬНІСТЮ,

СТРОКИ ЇХ СЛУЖБИ ТА НОРМИ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

НА ПОВНЕ ЇХ ВІДНОВЛЕННЯ х/

--------------------------------------------------------------------

Група | Характеристика будівель та їх |Строк |Норма амортиза-

буді- | конструктивних елементів |служби|ційних відраху-

вель по| | |вань %

капіта-| | |

льності| | |

--------------------------------------------------------------------

1 | 2 | 3 | 4

--------------------------------------------------------------------

І Будівлі кам'яні, особливо капітальні,

стіни цегляні, товщиною в 2,5-3,5 цег-

лини або цегляні з залізобетонним чи

металевим каркасом, перекриття залі-

зобетонні та бетонні; будівлі вели-

копанельні з залізобетонним перекрит-

тям 150 0,7

ІІ Будівлі з цегляними стінами, товщиною

1,5-2,5 цеглини, перекриття залізобе-

тонні, бетонні чи дерев'яні; велико-

блочні будівлі з залізобетонним пере-

криттям 125 0,8

ІІІ Будівлі з стінами полегшеної кладки

з цегли, монолітного шлакобетону,

легких шлакоблоків, черепашника, пе-

рекриття залізобетонні, бетонні чи

дерев'яні 100 1,0

IV Будівлі з стінами змішаними, дере-

в'яними, рубленими чи брущатими 50 2,0

V Будівлі сирцеві, збірно-щитові,

каркасно-засипні, глинобитні, саманні 30 3,3

VI Будівлі каркасно-комишитові та інші

полегшені 15 6,6

------------------------------

х/ Норми амортизаційних відрахувань для визначення зносу

жилих будівель


Додаток 3

^ ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ РОБІТ ПО ТЕХНІЧНОМУ

ОБСЛУГОВУВАННЮ ЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ ТА ЇХ

ОСНАЩЕННЯ

Роботи, що виконуються при профілактичному обслуговуванні конструкцій, технічного обладнання:

Ліквідація незначних несправностей в системах водопроводу каналізації (заміна прокладок у водопроводних кранах, окремих кранів, змішувачів, ущільнення згонів, заміна пошкоджених ділянок трубопроводів, ліквідація засмічень, регулювання змив-

них бачків, прочистка сифонів, притирання пробкових кранів і змішувачів, набивка сальників, заміна поплавка, заміна гумових прокладок біля дзвона і шарового клапана, установка обмежувачів - дросельних шайб, очищення бачків від вапнякових відкладень та інше), закріплення приладів, що розхиталися, в місцях їх приєднання до трубопроводу, закріплення трубопроводів.

Ліквідація незначних несправностей в системах центрального опалення і гарячого водопостачання (регулювання триходових кранів, заміна окремих душів, набивка сальників, дрібний ремонт теплоізоляції, заміна сталевих радіаторів та трубопроводів, що потекли, розбирання, огляд і очищення грязевиків, повітрозбирачів, вантузів, компенсаторів регулюючих кранів, гвинтелів, засувок, очищення від накипу запорної арматури, водонагрівачів, змійовиків та ін., закріплення розхитаних приладів у місцях їх приєднання до трубопроводу, закріплення трубопроводів.

Ліквідація незначних несправностей в системах центрального опалення і гарячого водопостачання (регулювання триходових кранів, заміна окремих душів, набивка сальників, дрібний ремонт теплоізоляція. Заміна сталевих радіаторів та трубопроводів, що потекли, розбирання, огляд і очищення грязевиків,

повітрозбирачів, вантузів, компенсаторів регулюючих кранів, гвинтелів, засувок; очищення від накипу запорної арматури, водонагрівачів, змійовиків та ін., закріплення розхитаних приладів у місцях їх приєднання до трубопроводу, закріплення трубопроводів).

Ліквідація незначних несправностей електричних пристроїв (притирка і заміна лампочок, які перегоріли у підсобних приміщеннях, заміна або ремонт штепсельних розеток і вимикачів, дрібний ремонт електропроводки, заміна захисних вогнів,

запобіжників автоматичних вимикачів, пакетних перемикачів ввідно-розподільних пристроїв, щитів і електроплит.

Провітрювання колодязів.

Перевірка несправностей каналізаційних витяжок.

Перевірка наявності тяги в димо-вентиляційних каналах.

Перевірка і відновлення заземлення ванн.

Дрібний ремонт печей і вогнищ (закріплення дверцят, підтопочних листів та ін.).

Прочищення каналізаційного лежака.

Промазка суриковою замазкою свищів, ділянок гребенів стальної покрівлі та ін.

Перевірка заземлення оболонки електрокабеля, заміри опору ізоляційних проводів.

Перевірка заземлення обладнання ( насосів, щитових вентиляторів).

Ліквідація дрібних несправностей електропроводки.

Заміна штепсельних розеток і вимикачів.

Регулювання і налагоджування ліфтів, ЗПП, дрібний ремонт сміттєпроводів (закріплення затворів, стволів і ін.).

Роботи, які виконуються при підготовці жилих будівель до експлуатації у весняно-літній період.

Закріплення та заміна водостічних труб, колін та воронок.

Розконсервування та ремонт поливної системи.

Зняття пружин на вихідних дверях.

Консервація системи центрального опалення.

Ремонт обладнання дитячих та спортивних площадок, лавочок.

Ремонт осілих відмосток, тротуарів, пішоходних доріжок.

Обладнання додаткової мережі поливальних систем.

Розконсервація пересувних громадських туалетів ( очищення, дезинфекція, промивка обладнання, підфарбування, розгрузка ресор, регулювання обладнання).

Роботи по розкриттю продухів в цоколях і вентиляції на

горищах. Огляд та дрібний ремонт покрівель, фасадів і помостів у підвалах.

Роботи, які виконуються при підготовці жилих будівель до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Утеплення віконних та балконних прорізів.

Заміна розбитого скла вікон, склоблоків та балконних дверей квартир \х.

Утеплення вхідних дверей в квартирах \х.

Ремонт і утеплення трубопроводів на горищах і в підвальних приміщеннях.

Укріплення і ремонт парапетних огороджень.

Заскління та зачинення слухових вікон на горищах.

Виготовлення нових чи ремонт існуючих сходових дощок і перехідних мостків на горищах і у підвалах.

Ремонт, регулювання і гідравлічне випробування системи водопостачання і центрального опалення.

Ремонт печей і кухонних вогнищ.

Дрібний ремонт газового обладнання.

Ремонт і утеплення бойлерних.

Ремонт, утеплення і прочищення димо-вентиляційних каналів.

Заміна розбитих склоблоків, скла, вікон, вхідних дверей і дверей допоміжних приміщень.

Консервація поливальної системи.

Закріплення поливальної системи.

Закріплення прапородержаків, номерних знаків і вказівників.

Закриття продухів в цоколях будинків.

Ремонт і утеплення зовнішніх водорозбірних кранів і колонок.

Ремонт і установка пружин доведення упорів на вхідних дверях.

Ремонт і укріплення вхідних дверей.

Інші роботи.

Регулювання і налагодження системи центрального опалення

в період її випробування.

Регулювання і налагодження системи вентиляції.

Промивка системи центрального опалення.

Очищення та промивка водопровідних баків.

Регулювання і налагодження системи автоматичного контролю і управління роботою технічного обладнання.

Підготовка будинків до свят.

Прочищення колодязів, дворової каналізації, дренажу.

Скидання з покрівель снігу і льоду.

Очищення покрівель від сміття, бруду, листя.

Встановлення маяків на конструкційних елементах будівель для спостереження за деформаціями.

Підготовка системи водостоків до сезонної експлуатації.

Дрібний ремонт елементів диспетчеризації, кабельного телебачення, телеантен, протипожежної автоматики та димовидалення.


Додаток 4

^ ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЕЛЕМЕНТІВ ЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ

-------------------------------------------------------------

Найменування елементів жилих | Періодичність | Примітка

будівель | технічного об- |

| слуговування |

| ( місяців ) |

-------------------------------------------------------------

Покрівлі 3-6

Дерев'яні конструкції і столяр-

ні вироби 6-12

Кам'яні конструкції 12

Залізобетонні конструкції 12

Панель повнозбірних будівель і

міжпанельні стики 12

Стальні закладні деталі без анти- Через 10 ро- Проводиться

корозійного захисту в повнозбір- ків після шляхом

них будівлях початку екс- розкриття

плуатації, 5-6 вузлів

потім через

3 роки

Стальні закладні деталі з анти- Через 15 ро-

корозійним захистом ків, потім -"-

кожні 3 ро-

ки

Печі, кухонні вогнища, димо- Перед початком

виводи, димові труби 3 опалювального

сезону проводи-

ться огляд і

прочищення,

потім на протя-

зі опалювально-

го сезону-

один раз

Газоходи 3-6

Вентиляційні канали 12

Теж в приміщеннях, де встано-

влено газові прилади 3-6

Внутрішнє й зовнішнє оздоблен-

ня 12

Підлога 12

Перила та захисні сітки на

вікнах і сходах 6

Системи водопроводу,каналізації,

гарячого водопостачання 3-6

Системи центрального опалення 3-6 Огляд прово-

в квартирах диться в опалю-

вальний період

на горищах, підвалах (підпіллях),

на сходинах 2

Теплові вводи, котли, котельне об-

ладнання 2

Сміттєпроводи Щомісяця

Електрообладнання

відкрита електромережа 3-6

скрита електромережа і електро-

проводка в сталевих трубах 6-12

Кухонні електроплити 6

Світильники в допоміжних приміщеннях

(на сходах, у вестибюлях та ін.) 3

Системи димовиведення і

пожежотушіння Щомісячно

Внутрішньо-димові мережі, облад-

нання і пульт управління ОДС 3

Електрообладнання домових опалю-

вальних котелень і бойлерних, май-

стерень, водопідкачки фекальних і

дренажних насосів 2

--------------------------------

х/ Конкретна періодичність оглядів в межах встановленого інтервала

встановлюється експлуатаційними організаціями виходячи з технічного стану будівлі та місцевих умов.


Додаток 5

^ ГРАНИЧНІ СТРОКИ НЕВІДКЛАДНОЇ ЛІКВІДАЦІЇ

ВИЯВЛЕНИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ ЕЛЕМЕНТІВ

ЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ

------------------------------------------------------------------------

Найменування елементів жилих | Крайні строки ліквіда-

будівель і несправностей | ції несправностей (з

| моменту їх виявлення) діб.

------------------------------------------------------------------------

1 | 2

------------------------------------------------------------------------

ПОКРІВЛЯ

Протікання 1

Несправності в системі організованого

відводу (водостічних труб, воронок, колін

та ін.) 5

Внутрішнього водостоку 2

Зовнішнього водостоку 5

СТІНИ

Втрата зв'язку окремих цеглин з кладкою 1-з негайним огороджен-

зовнішніх стін, що загрожує безпеці людей ням небезпечної зони

Протікання стиків панелей 7

Нещільність в димоходах і газоводах 1

^ ЗАПОВНЕННЯ ВІКОН І ДВЕРЕЙ

Розбите скло і зірвані створки віконних

рам, квартирок, балконних і дверних поло-

тен, дверей, вітражів, вітрин, склоблоків,

та ін.

в зимовий час 1

в літній час 5

ПЕЧІ

Тріщіни та інші пошкодження, які загро- 1-(з негайним припи-

жують пожежній безпеці і проникненню в ненням експлуатації)

приміщення димових газів

^ ВНУТРІШНЄ І ЗОВНІШНЄ СПОРЯДЖЕННЯ

Відставання штукатурки стелі або верхньої 5 (з негайним засто-

частини стін, що загрожує її обрушенню суванням засобів без-

пеки)

Порушення зв'язку зовнішнього облицювання,

а також ліпних виробів, встановлених на негайно з застосуванням

фасадах, із стінами на висоті більше 1,5 м засобів безпеки

Теж на цокольній частині 5

^ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

Течі водопровідних кранів і змивних бачків 1

Течі в трубопроводах та їх сполучення негайно

Пошкодження сміттєпроводу 1

Несправності фекальних і дренажних насосів 1

^ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

Несправності електромережі і обладнання

аварійного характеру (коротке замикання і т.д.) негайно

Теж, неаварійного характеру 1

Несправності об'єднаних диспетчерських систем негайно

Пошкодження автоматики протипожежного захисту негайно

Пошкодження переговорно-замкового пристрою 1

Несправності електроплит 1

ЛІФТИ

Несправності ліфта 1 (з негайним припи-

ненням експлуатації


<< предыдущая страница   следующая страница >>