microbik.ru
1

Код курсу
Назва курсу

Проблеми ядерної енергетики


Лектор

Грабовський Володимир Андрійович

Наук ступінь, вч. звання

Канд. фіз.-мат. наук, доцент

ECTS
Факультет

Електроніки, кафедра нелінійної оптики

Рівень

Магістр

Навчальний семестр

9

Кількість год/ тижд

1л.+2 лб.

Метод викладання

Лекції, лабораторні заняття

Додаткові методи

Усне та письмове опитування

Опис курсу

^ Мета курсу – розгляд ролі та місця ядерної енергетики в сучасному світовому енергетичному господарстві, її впливу на екологічний стан навколишнього середовища.

^ Теоретичні знання: Фізичні принципи, які покладені в основу ядерної енергетики: керовані ланцюгові реакції поділу ядер під дією нейтронів; характеристика активного середовища, коефіцієнт розмноження нейтронів та реактивність. Ядерні реактори: будова ядерних реакторів; реактори на швидких та теплових нейтронах; класифікація та типи ядерних реакторів. Ефекти, що впливають на роботу реакторів: отруєння і зашлаковування реактора; самовільний розгін реактора та його можливі наслідки; Робота АЕС та їх вплив на довкілля: типи АЕС – одноконтурні, двоконтурні; активна зона реактора як джерело іонізуючих випромінювань; роль біологічного захисту. Ядерний паливний цикл та його вплив на довкілля. Ядерні аварії: шкала ядерних інцидентів INES; Чорнобильська катастрофа та її вплив на розвиток світової ядерної енергетики. Проблеми сучасної ядерної енергетики та шляхи їхнього вирішення: сучасний стан світової ядерної енергетики; ядерні реактори нового покоління; безпека ядерних об’єктів; проблема поводження з ядерними відходами. Стан та перспективи ядерної енергетики України.

Набуті теоретичні знання закріплюються при виконанні спеціального лабораторного практикуму.

Обов`язкова література

Грабовський В.А. Ядерна енергетика: розвиток, проблеми, екологія. Навчальний посібник. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000 – 234c.;

Широков С.В. Ядерні енергетичні реактори: Навч. посібн. - К.: НТУУ «КПІ», 1997. – 280с. (Рос. мовою);

Ян Гор-Лесси. Ядерное электричество. Монография, перев. с англ. –Ростов-на-Дону: ОАО "Ростиздат", 2002. – 112 с.

Умови зарахування курсу

Знання програми курсу, виконання циклу лабораторних робіт.

Форма звітності – іспит.

Мова викладання

українська