microbik.ru
1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Предмет Фізика матеріалів (П-54)

Спеціальність Прикладна фізика №6.070200

Факультет електроніки форма навчання денна


Виписка з навчального плану

№ семестра

К-ть ауд. годин

В т. числі

К-ть годин СР

КР

КП

Заліки

Іспити

Л

П.С.

ЛР

9

54

36

––

18

27

––

+

Всього


АНОТАЦІЯ


Розглядається іонно-електронна будова та властивості металічних, напівпровідникових і діелектричних матеріалів і явища, які відбуваються в них в процесі їх експлуатації.

Фізика нових матеріалів, таких як магнітні напівпровідники, складних оксидних сполук, пластмас і керамічних матеріалів в тому числі ВТНП, композитів і стекол аналізується з точки зору нерозв’язаних проблем науки про матеріали та їх практичного застосування.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Матеріали та їх властивості. Класифікація матеріалів: молекулярні, ковалентні, механічні, іонні кристали. Енергетичні характеристики зв’язки атомів в кристалі. Енергія зв’язку в молекулярних, іонних, ковалентних та механічних кристалах.

^ Фонони в кристалах. Теплові властивості кристалів. Особливості теплоємності, теплового розштрення, теплопровідності кристалів.

Електрони в металічних матеріалах. Теплоємність виродженого електронного газу і електропровідність металів. Надпровідники І і ІІ роду. ВТНП. Ефект Джозефсона. Практичне застосування явища надпровідності.

^ Фізика неметалічних матеріалів. Фізика напівпровідникових матеріалів. Власні та домішкові напівпровідники. Реальні напівпровідники. Особливості концентрації електронів і дірок в власному та домішковому напівпровіднику. Компенсовані напівпровідники. Сильнолеговані напівпровідники. Ефект Гана. Теплоємність електронного газу в напівпровідниках. Нерівноважні носії заряду. Фотопровідність напівпровідників. Люмінесценція.

Фізичні процеси в діелектриках і їх властивості. Поляризація діелектриків (макро і мікро теорії). Механізм поляризації. Втрати в діелектриках. Пасивні і активні діелектрики. П’єзоелектрики, піроелектрики, електрети, сегнетоелектрики, пластичні маси, скла, композитні матеріали.

Гальвано- і термомагнітні явища в матеріалах. Магніторезистивний ефект. Ефекти Шубнікова - де Гааза і де Гааза - ван Альфена. Термогальвано і термомагнітні ефекти.

Магнітні властивості матеріалів. Магнітні характеристики матеріалів. Магнітом’які і магнітотверді матеріали. Діамагнетизм та парамагнетизм речовини. Електронний ПР, ЯМР. Природа феромагнетизму. Магнітна анізотропія. Антиферомагнетизм. Доменна структура феромагнетика.

Структурні дефекти (недосконалості) в напівпровідниках,діелектриках і металах та їх вплив на властивості твердих тіл. Фазові і структурні зміни при кристалізації, пластичній деформації і термічній обробці.

Матеріалознавство і проблеми енергетики.

ЛІТЕРАТУРА


  1. Киттель Ч. Введение в физику твёрдого тела. – М.: Наука. – 1978. –792 с.

  2. Блейкмор Дж. Физика твёрдого тела. –М.: Мир. – 1988. –608 с.

  3. Солимар Л., Уолш Д. Лекции по электрическим свойствам материалов. –М.: Мир. – 1991. –504 с.

  4. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твёрдого тела. –М.:Мир. – 1979. -т.1. –400 с., т.2. –424 с.

  5. Епитафов Г. И. Физика твёрдого тела. –М.:Высшая школа. – 1977. –288 с.

  6. Орешкин П. Т. Физика полупроводников и диэлектриков. –М.: Высшая школа. – 1977. –388 с.

  7. Шульце Г. Металлофизика. –М.: Мир. – 1971. –504 с.

  8. Поплавко Ю. М. Физика диэлектриков. –Киев: Вища школа. – 1980. –400 с.

  9. Постников В. С. Физика и химия твёрдого состояния. –М.: Металлургия. –1978. –544 с.Програму склав професор Луців Р. В.