microbik.ru
1

Розділ IV


статті у наукових Виданнях

________________________________________________________________________________


Вербицька Л. Філософія природи у Франкових поетичних пейзажах / Лідія Вербицька // Славістичні записки. Серія : Літературознавство. – Тернопіль : Вид-во ПВНЗ ТЕІПО “Castrum spinosum“, 2009. – Вип. №5 (9). – С.23-32.


Вербицька Л. Літературознавчі студії Івана Франка крізь призму натурфілософії / Лідія Вербицька // Studia methodologika. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2009. – Вип.28. – С.110-115.


Вербицька Л. Філософія природи крізь призму авторського бачення Франка-поета / Лідія Вербицька // Сучасний погляд на літературу : зб. наук. праць. – К. : ДП “Інформ.-анал. агентство“, 2009. – Вип. 12. – С.182-190.


Вербицька Л. Пленер Івана Франка та Михайла Коцюбинського / Лідія Вербицька // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці, 2010. – Вип. 79.– С. 65-74.


Вербицька Л. Людина і природа в науковій концепції Івана Франка / Лідія Вербицька // Літературознавчі обрії : Праці молодих учених. – К. : Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2010. – Вип. 17. – С.137-142.


Вербицька Л. Архетип матері-природи в поетичній творчості Івана Франка / Лідія Вербицька // Українське літературознавство. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С.52-58.


Вербицька Л. Найновіші франківські видання / Лідія Вербицька // Слово і Час. – 2010. – № 7. – С. 124-125.


Вербицька Л. Іван Франко в Румунії / Лідія Вербицька // Слово і Час. – 2010. - № 11. – С. 101-103.


Вербицька Л. Вода в поетичному світі Івана Франка: філософська символіка стихії на рівні макро- та мікрокосму / Лідія Вербицька // Українське літературознавство. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С.130-139.


Вербицька Л. Священний шлюб землі-матері з батьком-небом у контексті поетичної натурфілософської символіки Івана Франка / Лідія Вербицька // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: зб. наук. праць / наук. ред. Бунчук Б.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 547 – 548: Слов’янська філологія. – С. 32-37.


Вербицька Л. Психологізація природи у Франкових поезіях «Днів журби» / Лідія Вербицька // Історико-літературний журнал: наукове видання / відп. ред. Н.Малютіна. – Одеса, 2011. – Вип. 19. – С. 530-541.

Вербицька Л. Природно-людський спільносвіт у дидактичній ліриці Івана Франка («Мій Ізмарагд», «Давнє й нове») / Лідія Вербицька // Слово і Час. – 2011. - № 7. – С. 39-49.


Вербицька Л. Іван Франко «в плен-ері» (до проблеми «митець і природа») / Лідія Вербицька // Дивослово. – 2011. - № 10. – С. 49-51.


Розділ V


СТатті в міжнародних виданнях

____________________________________________________________


Werbycka L. Натурфілософська проблематика в поезії Івана Франка та Федора Тютчева / Lidija Werbycka // Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog. Rosja. Ukraina. Białoruś. – Poznań, 2009. – С.111-118.


Дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата наук

Захищені працівниками університету


Вербицька Л. О. Художньо-філософська концепція людини і природи в ліриці Івана Франка: дис. … канд.. філол. наук : 10.01.01 / Вербицька Лідія Олегівна. – Львів, 2011. – 226 с. (Наук. кер. – д.філол.н., проф. Корнійчук В.С.).