microbik.ru
1


Додаток 1


Затверджено

рішенням виконкому

від 30.12.2011 № 1092


СТАНДАРТ

встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої реклами


1. Зміст послуги

1.1. Мета послуги – встановлення пріоритету фізичним особам – підприємцям та юридичним особам на розміщення зовнішньої реклами.

1.2. Призначення послуги – отримання фізичними особами – підприємцями та юридичними особами пріоритету на розміщення зовнішньої реклами.


2. Виконавчий орган, який здійснює послугу

Департамент економічної політики, пл. Ринок, 1, каб. 449-в, тел. 297-57-24, факс 297-57-52.


^ 3. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення

Фізичні особи – підприємці та юридичні особи.


4. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

4.1. Для одержання дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами (надалі – заявник) особисто або рекомендованим листом подає через управління “Дозвільний офіс“ в управління економіки департаменту економічної політики заяву, до якої додаються у двох примірниках:

4.1.1. Фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 см х 9 см), на якому планується розташування рекламного засобу з прив’язкою до місцевості, на топогеодезичному знімку місцевості (топогеодезичний знімок (М 1:500) з нанесеними комунікаціями, виконаний ліцензійною організацією, давністю виготовлення не більше 1 року).

4.1.2. Ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням спеціальної конструкції та кольоровим опорядженням рекламного засобу.

4.1.3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця.


^ 5. Склад і послідовність дій одержувача та виконавчого органу, опис етапів надання послуги

5.1. Послідовність дій заявника для встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої реклами:

5.1.1. Подання заяви та документів, визначених у пункті 4, в управління “Дозвільний офіс“.

5.1.2. Отримання вмотивованої відповіді про встановлення пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету.

5.1.3. Можливість оскарження рішення виконавчого органу про відмову у наданні адміністративної послуги у порядку, визначеному Законом України “Про звернення громадян“, або у судовому порядку.

5.2. Опис етапів надання адміністративної послуги:

5.2.1. Фізична особа – підприємець або юридична особа, яка має намір отримати пріоритет на розміщення зовнішньої реклами, особисто, через уповноважений орган чи особу або поштовим відправленням звертається в управління “Дозвільний офіс“ з заявою на ім’я директора департаменту економічної політики про встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої реклами за встановленою формою та надає документи, визначені у пункті 4.

5.2.2. Заява про встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої реклами разом з документами, що додаються до неї, приймається за описом, копія якого видається або надсилається одержувачу, з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи і реєструється в управлінні “Дозвільний офіс“.

5.2.3. Заява з поданими одержувачем документами після реєстрації в управлінні “Дозвільний офіс“ передається на розгляд у відділ міжвідомчих проектів управління економіки департаменту економічної політики.

5.2.4. Відділ міжвідомчих проектів управління економіки департаменту економічної політики протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет його відповідності вимогам, наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого у встановленому порядку дозволу, про що складає акт обстеження з фотофіксацією заявленого місця з залученням заявника (за його згодою).

5.2.5. Після перевірки місця відділ міжвідомчих проектів управління економіки департаменту економічної політики приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету.


^ 6. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Строк надання адміністративної послуги – 5 робочих днів.


^ 7. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

7.1. Невідповідність встановленим вимогам щодо розміщення зовнішньої реклами.

7.2. Наявність на це місце пріоритету іншого заявника.

7.3. Надання на заявлене місце зареєстрованого у встановленому порядку дозволу.

7.4. У встановленні пріоритету може бути відмовлено, якщо:

7.4.1. Оформлення поданих заявником документів не відповідає встановленим вимогам.

7.4.2. Заявлене для встановлення пріоритету місце та запропонований для встановлення на ньому рекламний засіб не відповідають встановленим вимогам.

7.4.3. У заявника існує заборгованість з оплати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розміщення рекламних засобів за існуючим договором понад два місяці, за умови, якщо заборгованість не оскаржується розповсюджувачем зовнішньої реклами у судовому порядку.

7.4.4. У заявника існує заборгованість зі сплати штрафів за несвоєчасну оплату за тимчасове користування місцями для розміщення рекламних засобів за існуючим договором понад два місяці, за умови, якщо штрафні санкції не оскаржуються розповсюджувачем зовнішньої реклами у судовому порядку.

7.4.5. У заявника існує заборгованість зі сплати штрафів за самовільне встановлення рекламних засобів.

7.4.6. У заявника існують невиконані зобов’язання перед оператором щодо компенсації витрат, здійснених оператором з примусового демонтажу та зберігання рекламних засобів заявника.

7.4.7. У заявника зафіксовані самовільно встановлені рекламні засоби.


^ 8. Опис результату, який повинен отримати одержувач

8.1. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету відділ міжвідомчих проектів управління економіки департаменту економічної політики визначає зацікавлені органи (особи), з якими необхідно погодити дозвіл, та протягом 2-х робочих днів від дати прийняття рішення направляє заявнику через управління “Дозвільний офіс“ для подальшого оформлення два примірники дозволу і проект рекламного засобу.

8.2. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету відділ міжвідомчих проектів управління економіки департаменту економічної політики протягом 2-х робочих днів від дати прийняття рішення надсилає заявникові через управління “Дозвільний офіс“ вмотивовану відповідь з зазначенням причини відмови: дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого комітету про надання дозволу на заявлене місце іншій особі, чи іншої причини, перерахованої у пункті 7, та повертає всі подані заявником документи.

8.3. Адміністратор управління “Дозвільний офіс“ наступного робочого дня після отримання цих документів повідомляє заявника про місце і час їх видачі.


9. Інформація про платність або безоплатність надання послуги

Послуга безоплатна.

^ 10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

10.1. Документи безпосередньо здає одержувач в управління “Дозвільний офіс“.

10.2. У разі поштового відправлення документи надсилаються за адресою: вул. Весняна, 4, м. Львів, 79047, управління “Дозвільний офіс“.

10.3. Відповідь за результатами розгляду звернення надсилається одержувачу поштою.


^ 11. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про службу в органах місцевого самоврядування, Положенням про управління економіки департаменту економічної політики Львівської міської ради, посадовими інструкціями.


^ 12. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання послуги та їх реєстрації

Графік роботи управління “Дозвільний офіс“:

понеділок-четвер: з 9.00 год. до 18.00 год.

п’ятниця: з 9.00 год. до 17.00 год.

Прийом та видача документів:

понеділок-четвер: з 10.00 год. до 16.00 год.

п’ятниця: з 10.00 год. до 13.00 год.

перерва на обід: з 13.00 год. до 14.00 год.


13. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Послуга надається у порядку черговості надходження звернень.


^ 14. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення за одержанням та в ході надання адміністративної послуги

Інформація про цей стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно через:

14.1. Розміщення у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Львівської міської ради: www.city-adm.lviv.ua.

14.2. Управління “Дозвільний офіс“ за контактними телефонами: 254-60-15, 254-60-16, 254-60-17.

14.3. Надання консультацій за контактними телефонами відділу міжвідомчих проектів управління економіки департаменту економічної політики: 2975-752, 2975-724.


^ 15. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

Поділ суб’єктів на категорії при наданні адміністративної послуги не передбачено, послуга надається на загальних підставах.


^ 16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Відповідно до чинного законодавства.


^ 17. Нормативно-правові акти

17.1. Закон України “Про рекламу“.

17.2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні“.

17.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами“.

17.4. Ухвала міської ради від 08.07.2010 № 3704 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ (зі змінами).

17.5. Рішення виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569 “Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові“.

17.6. Рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1204 “Про затвердження Положення про управління економіки Львівської міської ради та його структури“ (зі змінами).