microbik.ru
1ВСьогодні у випуску:Вдосконалення процесу отримання та передачі податкової інформації,

у тому числі в режимі „on-line”, між органами ДПС та органами державної влади і місцевого самоврядування


Видається щомісячно
досконалення процесу отримання та передачі податкової інформації,


у тому числі в режимі „on-line”, між органами ДПС та органами державної влади і місцевого самоврядуванняПодальший розвиток державної податкової служби України в умовах перетворень, що проходять в нашому суспільстві, має здійснюватись на усвідомленні необхідності докорінної зміни взаємодії як між структурними підрозділами в органах ДПС України, так і з платниками податків, органами виконавчої влади та з іншими суб’єктами інформаційної взаємодії.

На сьогодні для автоматизації основних процесів адміністрування податків створена інформаційно-аналітична система органів ДПС, яка складається з окремих автоматизованих інтегрованих систем та автоматизованих робочих місць ДПС, частково або повністю інтегрованих. Ці автоматизовані робочі місця функціонують на окремому рівні організаційної структури ДПС та надають можливість збирати податкову інформацію на районному рівні та піднімати її спочатку на обласний рівень, а потім на центральний рівень.

Користувачі не можуть ефективно працювати: самостійно формувати запити до центральної бази даних, проводити потрібний аналіз інформації.

Кожна з автоматизованих інтегрованих систем має свою локальну базу даних, інтеграція між локальними базами даних відбувається не в повному обсязі та лише на центральному рівні. Взаємодія між рівнями здійснюється шляхом файлового обміну в режимі
off-line.

Таким чином, не відбувається належного обміну оперативною та аналітичною інформацією між структурними підрозділами податкових органів, інформація не відповідає вимогам щодо якості, достовірності та актуальності. Звичним явищем є дублювання інформації на всіх рівнях та низька якість первинних даних.

У зв’язку з цим координація процесів в органах ДПС України з внутрішніми суб’єктами не відповідає вимогам часу.

З врахуванням вищезазначеного, стратегічним напрямком модернізації інформаційної інфраструктури є перехід від розподіленої до централізованої моделі організації роботи інформаційних систем (централізована система обробки податкової інформації).

Стосовно питання вдосконалення координації процесів з зовнішніми суб’єктами, слід зазначити, що на сьогодні виконана значна робота у частині законодавчого врегулювання питання отримання ДПС будь - якої інформації, що потрібна для виконання покладених на неї завдань та функцій.

Так, Законом України „Про інформацію” дано визначення терміну „податкова інформація”, Податковим кодексом України надано право органам ДПС отримувати, опрацьовувати та використовувати не тільки інформацію, що надійшла при поданні платниками податків обов’язкової податкової звітності, проведенні перевірок платників податків та провадженні кримінальних справ, а і будь - які відомості і дані, що створені або отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на органи ДПС завдань і функцій.

Робота державної податкової служби в цьому напрямку продовжується.

Проте, залишається актуальним і законодавчо не врегульованим питання щодо обов’язку ДПС надавати органам державної влади та місцевого самоврядування персоніфіковану інформацію щодо суб’єктів та об’єктів оподаткування, якою володіє ДПС.

Практика отримання/передачі інформації між суб’єктами владних повноважень, яка склалась на сьогодні, є трудомісткою, немобільною і, як наслідок, малоефективною.

Так, платники податків – фізичні та юридичні особи – вимушені неодноразово надавати одну і ту ж інформацію різним органам державної влади та органам місцевого самоврядування, що призводить до невиправданих затрат ресурсів (людських, часу, вартісних) для кожного із суб’єктів взаємодії.

Крім того, можливість швидкого отримання актуальної інформації від органів виконавчої влади обмежена.

На сьогодні в рамках проекту „Модернізація державної податкової служби України – 1” продовжується робота щодо створення інформаційної системи „Податковий блок”, яка передбачає впровадження в органах ДПС централізованої бази даних.

Основною функціональною можливістю зазначеної системи буде отримання/передача інформації в режимі on-line. При цьому, отримання інформації про фізичних та юридичних осіб між усіма суб’єктами інформаційних відносин буде здійснюватись з чітким розмежуванням (відповідно до законодавства) прав доступу до такої інформації.

Отже, ключовим питанням для ДПС України на сьогодні є налагодження процесу отримання/передачі податкової інформації у режимі on-line, що передбачається виконання таких заходів, як:

організація спільної роботи між суб’єктами інформаційних відносин з налагодження процесу отримання/передачі інформації, в т.ч. і в режимі on-line;

підготовка пропозицій стосовно внесення змін до нормативно-правових актів України, необхідних для врегулювання процесу безперешкодного отримання та передачі податкової інформації, у т.ч. в режимі on-line, між суб’єктами інформаційних відносин.

Це дозволить процес обміну інформацією зробити більш ефективним, а інформацію – актуальною. Реалізація цього процесу призведе до консолідації податкової інформації, скорочення затрат на обслуговування інформаційних систем, а також забезпечення швидкої адаптації до змін законодавчої бази.