microbik.ru
1Алгоритм розв’язування основних


типів задач у курсі хімії


7-8-го класів

7 клас 1

ТЕМА:Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її хімічною формулою

Розрахуйте відносну молекулярну масу гідрокарбонату натрію (NaHCO3)

Дано:

NaHCO3 1. Знаходимо значення відносної атомної маси

Mr(NaHCO3)-? кожного елемента , що входить до

складу речовини згідно значень ПСХЕ:

Аr(Na)= 23

Аr(H)= 1

Аr(С)=12

Аr(O)=16

2. Обчислюємо відносну молекулярну масу

гідрокарбонату натрію (NaHCO3) :

Mr(NaHCO3)= Аr(Na)+ Аr(H)+ Аr(С)+ Аr(O)×3

Mr(NaHCO3)= 23+1+12+16×3=84

Відповідь: Mr(NaHCO3)=84


Розрахуйте відносну молекулярну масу мідного купоросу CuSO4×5H2O

Дано:

CuSO4×5H2O 1. Знаходимо значення відносної атомної маси

Mr(CuSO4×5H2O)-? кожного елемента , що входить до складу

речовини згідно значень ПСХЕ:

Аr(Cu)=63

Аr(S)= 32

Аr(O)=16

Аr(H) =1

2.. Обчислюємо відносну молекулярну масу

мідногог купоросу CuSO4×5H2O

Mr( CuSO4×5H2O)= Аr(Cu)+ Аr(S)+Аr(O)× 4+5× ( Аr(Н)× 2+ Аr(O))

Mr( CuSO4×5H2O)= 63+32+16×4+5× (1×2+16)=249

Відповідь: Mr( CuSO4*5H2O)=249


7 клас 2

ТЕМА:Обчислення масової частки елемента в речовині

Обчисліть масові долі елементів в нітратній кислоті(HNO3)

Дано:

HNO3 1. Знайти і записати значення відносної атомної

W (O)-? маси кожного елемента

W (N)-? Аr(O)=16

W (H)-? Аr (N)=14

Аr(H)=1

2. Обчислити відносну молекулярну масу HNO3

Mr(HNO3)= Аr(O)×3+ Аr (N)+ Аr(H)

Mr(HNO3)=16×3+14+1=63

3. Обчислити масову долю елементів в речовині

Аr(Е)×n

W(Е)= ---------------------- ×100%

Mr( речовини)

W (O)= 16×3/63×100%= 76%

W (N)= 14/63×100%=22%

W (H)= 1/63 ×100%= 1,6%

Відповідь: W (O)= 76%

W (N)= 22%

W (H)= 1,6%

^ Молекулярна маса речовини 34. У складі речовини 5,9% водню та 94,1% оксигену. Знайти істину формулу речовини.

Дано: 1. Знаходимо відносну молекулярну масу

Mr(речовини)= 34 елементів у речовині

W (O)=5,9% Аr(Е)×n

W (H)=94,1% W(Е)= ---------------------- ×100%

Mr( речовини )

Аr(Е)×n= W(Е)× Mr( речовини)/ 100%

Мr(О)=94,1%×34/100%=32

Мr(Н)= 5,9%×34/100%=2

2. Знаходимо відносну атомну масу елементів

Аr(O)=16

Аr(H)=1

3. Знаходимо формулу речовини:

Мr(Е)= Аr(Е)× n; n= Мr(Е)/ Аr(Е)

n(H)= Мr(Н) /Аr(Н)= 2/1=2

n(О)= Мr(О) /Аr(О)= 32/16=2

H2О2

Відповідь : H2О2


8 клас 1

ТЕМА:Обчислення числа атомів у певній кількості речовини

Скільки атомів міститься у 20 грамах кальцію?

Дано: 1. Обчислюємо молярну масу речовини

m(Ca)=20 г Мr(Са)=40; М(Са)= 40г/моль

N( Са)-? 2. Розраховуємо кількість речовини, що

відповідає20г кальцію:

n = m/M n=20г/40г/моль= 0,5моль

3. Розраховуємо кількість атомів кальцію:

1 моль містить 6,02×10 23

0,5моль містить Х

Х= 0,5моль×6,02×10 23 / 1 моль= 3,01×1023

Відповідь : N( Са)= 3,01×1023


8 клас 2,3

ТЕМА:Обчислення маси та об’єму речовини за відомою кількістю речовини

Скільки моль становить 96г сульфур(IV) оксиду ?

Дано: 1. Обчислюємо атомну масу елементів речовини

m(SO2)=96 г Аr(S)= 32; Аr(О)=16

n ( SO2)-? 2. Розраховуємо молярну масу речовини,

Мr (SO2)= Аr(S)+ Аr(О)× 2

Мr (SO2)=32+16×2=64 ;М=64г/моль

3. Обчислюємо кількість речовини, що відповідає 96г

речовини

n = m/M n=96г/64г/моль= 1,5моль

Відповідь : n ( SO2)=1,5моль


Розрахунки кількості речовини згідно за об’ємом речовини


Скільки моль становить 1,12л сульфур (IV) оксиду?

Дано: 1. Обчислюємо молярний об’єм газу

V(SO2)=1.12л

n ( SO2)-? Vm=22,4л/моль

n= V/Vm

n=1,12л/22,4л/моль=0,05 моль

Відповідь: n ( SO2)=0,05моль


8 клас 4

ТЕМА:Визначення відносної густини газів

Визначити густину і відносну густину азоту за воднем

Дано: 1. Визначаємо відносну молекулярну масу азоту

Д2)-? Мr(N2)=28 Мr(Н2)=2

ρ (N 2) 2.Обчислюємо відносну густину азоту за воднем

Д2)= Мr(N2)/ Мr(Н2)

Д2)=28/2=14

3. Обчислюємо молярну масу азоту.

М(N2)=28г/моль

n=1 моль

m=М× n= 28г/моль×1 моль=28г

3. Розраховуємо массу азоту, що займає 1л азоту

28г N2 займає об”єм 22,4л

Хг N2 займає об”єм 1л


Х=1л×28л/22,4л=1,25л тобто ρ (N 2)=1,25г/л


8 клас 5

ТЕМА: Обчислення об’ємних відношень газів

Скільки кисню необхідно для спалювання 3-х метрів кубічних

метану?

Дано: 1). Записуємо рівняння реакції, підкреслюємо, про що

V( CH4)= 3м 3 говориться в умові

CH4 +2O2 →CO2 +2H 2O

V(O2)-? 1об 2об

2). при спалюванні 1 м 3 CH4 витратили 2 м 3

при спалюванні 3м3CH4 витратили Х м3

Х= 3×2/1=6м 3

Відповідь: V(O2)= 6м3


8 клас 6

Тема: розрахунки за хімічними рівняннями

^ Який об’єм водню необхідно взяти для повного відновлення 20г купрум (ІІ) оксиду?

Записуємо дано(про що говориться в умові)

Дано:

M(CuO)=20г 1. записуємо рівняння реакції

V(H2) - ? CuO+ H2=Cu+ H2O

2. підкреслюємо про що говориться в задачі

3.записуємо , що дано над рівнянням реакції

20г Хл

CuO+ H2=Cu+ H2O

4. знаходимо кількість речовини реагуючих речовин за рівнянням реакції, вона чисельно дорівнює коефіцієнту перед речовиною

- CuO+ H2=Cu+ H2O

1 моль 1моль

5. Знаходимо кількість речовини, що відповідає 20г купрум (ІІ) оксиду

n= m/М; n= 20г/80г/моль =0,25моль

6.Знаходимо кількість речовини водню, що необхідно для проведення реакції

0,25г Хмоль

CuO+ H2=Cu+ H2O

1 моль 1моль

за рівнянням з1 моль CuO реагує 1 моль H2

за умовою з 0,25моль CuO реагує Х мольH2

х = 0,25моль

  1. Знаходимо об’єм водню

n= V/Vm ; V = Vm× n= 22,4л/моль×0,25моль =5,6 л

Відповідь V(H2)=5,6л