microbik.ru
1
 1. Назва модуля: Основи інформатики та програмування, ч.1

 2. Код модуля: ОМП_ 6027_C01

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр I, ІІ

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 5,8)

аудиторні години – 64, лекцій – 32, лаб. роб. – 32)

 1. Лектор: к.ф.-м.н., доцент Кравець Ірина Теодорівна

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • Користуватися операційною системою.

 • Уміти працювати у текстовому редакторі.

 • Уміти користуватися табличним процесором.

 • Створювати презентації.

 • Складати програми з допомогою мови Паскаль. 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • пререквізит:

 • кореквізити: -

 1. Зміст модуля:

Поняття про операційні системи. Робота у середовищі Текстового редактора. Фор­ма­ту­ван­ня символів і абзаців. Утворення таблиць і робота з ними. Введення формул. Робота у середовищі Табличного процесора. Фор­ма­ту­ван­ня таблиць, робота з формулами, побудова діаграм, гра­фіків. Утворення презентацій. Програмування циклічно-розгалужених програм. Ітераційні цикли. Робота з одновимірними масивами. Робота з дововимірними масивами. Складання підпрограм. Обробка символьної інформації. Робота з записами. Робота з файлами.

^ Рекомендована література:

 1. Каленюк П.І., Демків І.І., Клюйник І.І., Кравець І.Т., Петрович Р.Й. Робота з ПК. Операційні системи WINDOWS 98, MS DOS. Текстовий редактор Word 2000. Вступ в Internet Операційна Система WINDOWS XP. Лекц­ії та завдання до лабораторних робіт. Львів, 2006 р. , 243 стор.

 2. Каленюк П.І., Демків І.І., Клюйник І.І., Кравець І.Т., Петрович Р.Й.Обшта А.Ф. Основи про­гра­му­ван­ня в середовищі Турбо-паскаль і Delphi. Лекц­ії та завдання до лабораторних робіт, Львів, 2009 р. , 219 стор.

 3. Стив Тейксер, Ксавье Пачеко. DELPHI 5.Руководство разработчика. Том1,2. Видавництво Вильямс, 2001р.

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання:

 1. Мова навчання: українська.