microbik.ru
1


НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УкрДАЗТ

ІНФОРМУЄ ПРО НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО КНИЖКОВОГО

ФОНДУ У 2010 році

Фак. Економіка транспорту656.2

Б 275

Басова Д. В. Шляхи підвищення ефективності засобів зв’язку підприємств залізничного транспорту [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Д. В. Басова. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 18 с. – б/ц. (2 екз.)74.58 ББК

Б 53

Бєсєдіна, Л. М. Педагогічна майстерність, активні методи навчання та методична робота у навчальних закладах [Текст] : метод. посібник / Л. М. Бєсєдіна, О. І. Сторубльов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Логос, 2009. – 203 с. – ц. 95,75 (1 екз.)65.9(2)29 ББК

Б 910

Буряк П. Ю. Фінанси [Текст] : підручник / П. Ю. Буряк, С. Д. Смолінська, Н. Б. Татарин. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 391 с. – ц. 104,00. (1 екз.)57

В 165

Вальтер Д. Зеленый бизнес – миллиардная сделка! На смену дот комам приходять догтрины [Текст] / Д. Вальтер. – К. : Ин-т экон. и прогнозиров. НАН Украины, 2009. – 295 с. – ц. 50,00. (1 экз.)65.9(2)27 ББК

В 607

Внукова Н. М. Страхування : теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Л. В. Временко, В. І. Успаленко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Х. : Бурун Книга, 2009. – 655 с. – ц. 85,00. (1 екз.)385

Г 598

Гойхман І. М. Статистика залізничного транспорту : Експлуатаційна статистика залізничного транспорту [Текст] : навч. посіб. / І. М. Гойхман. – К. : Кондор, 2010. – 344 с. – ц. 90,00. (1 екз.)57

Г 858

Грицик В. (мол.) Екологія довкілля. Охорона природи [Текст] / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Щедрій. – К. : Кондор, 2009. – 290 с. – ц. 68,75. (1 екз.)656.2

Г 935

Гудков, О. М. Організаційно-економічний розвиток пасажирського комплексу залізничного транспорту України на основі системного підходу [Текст] : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.00.04 / О. М. Гудков. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 19 с. – б. ц. (2 екз.)656.2

Д 197

Данько М. І. Удосконалення організаційної структури залізничного комплексу України в сучасних умовах [Текст] / М. І. Данько, В. Л. Дикань, М. В. Кондратюк. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 190 с. – ц. 16,47. (15 екз.)385

Д 197

Данько Н. И. Повышение эффективности функционирования естественных монополий в условиях рынка ( по материалам железнодорожного транспорта ) [Текст] / Н. И. Данько, В. Л. Дикань, Е. В. Шраменко. – Х. : УкрГАЖТ, 2010. – 166 с. – ц. 13,84. ( 15 экз.)656.2

Д 197

Данько, М. І. Підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств залізничного транспорту в умовах інтеграційних процесів / М. І. Данько, В. Л. Дикань, П. П. Калініченко. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 167 с. – ц. 20,40 (30 екз.)65.9(2)29 ББК

Д 45

Дикань, В. Л. Аналіз і розроблення інвестиційних проектів [Текст] : конспект лекцій з дисц. “Проектний аналіз” / В. Л. Дикань, Н. В. Якименко. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 46 с. – ц. 12,46 (100 екз.)74.58 ББК

Д 581

Довідник абітурієнта [Текст] : усі навчальні заклади України 2010-2011. – Х. : Торсінг плюс, 2010. – 768 с. – ц. 32,40. (1 екз.)67.9(4Укр) ББК

Д 70

Дослідження корупції в судовій системі України : суди загальної юрисдикції [Текст] : порівняльний аналіз національних досліджень 2008-2009 рр. – К., липень 2009. – 78 с. – б. ц. (1 екз.)656.2

Є 744

Єрмоленко, О. А. Інформаційне забезпечення процесу управління промисловими підприємствами залізничного транспорту : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. А. Єрмоленко. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 20 с. (2 екз.)656.2

Є 702

Єрьоміна, М. О. Забезпечення конкурентоспроможності залізничних пасажирських перевезень за рахунок впровадження швидкісного руху : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / М. О. Єрьоміна. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 21 с. (2 екз.)65.8 ББК

З 177

Зайцева, І. Ю. Міжнародні фінанси [Текст] : консп. лекцій. Ч. 1 / І. Ю. Зайцева. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 46 с. – ц.12,45 (95 екз.)65.8 ББК

З 177

Зайцева, І. Ю. Міжнародні фінанси [Текст] : конспект лекцій. Ч. 2 / І. Ю. Зайцева. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 58 с. – ц. 15,36 (95 екз.)656.2

З 415

Збірник наукових праць державного економіко-технологічного університету транспорту [Текст] : сер. “Економіка і управління”. Вип 13. – К. : ДЕТУТ, 2009. – 217 с. – б. ц. (2 екз.)656.2

З 415

Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту : сер. “Економіка і управління”. Вип. 14. – К. : ДЕТУТ, 2009. – 232 с. (2 екз.)656.2

З 414

Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту [Текст] : серія “Економіка і управління” : додаток до випуску 14 : наукові праці студентів магістратури. – К. : ДЕТУТ, 2010. – 240 с. – б/ц. (2 екз.)656.2

З 414

Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту [Текст] : серія “Транспортні системи і технології” : вип. 16. – К. ДЕТУТ, 2010. – 233 с. – б/ц. (1 екз.)625(621)13

К 17

Калабухін Ю. Є. Удосконалення методології визначення техніко-економічних показників функціонування тягового рухомого складу з урахуванням життєвого циклу [Текст] : автореф. дис. ... докт. техн. наук : 05.22.07 / Ю. Є. Калабухін. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 38 с. – б/ц. (1 екз.)65 ББК

К 171

Калетнік Г. М. Теоретичні основи моделювання та фінансово-економічні розрахунки в менеджменті та бізнесі [Текст] : навч. посіб. / Г. М.Калетнік, С. В. Козловський, О. Г. Підвальна. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 399 с. – ц. 130,00. (1 екз.)65.9(2)29 ББК

К 171

Калетнік Г. М. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, В. М. Ціхановська. – Х. : Хай-Тек Прес, 2010. – 317 с. – ц. 92,30. (1 екз.)656.2

К 172

Калініченко, Л. Л. Підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств залізничного транспорту в умовах інтеграційних процесів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Л. Л. Калініченко. – Х. : УкрДАЗТ, 2008. – 20 с. (2 екз.)621.991(681)14

К 216

Карачаров А. Ф. Редагування і формування документів [Текст] : конспект лекцій з дисц. “Економічна інформатика” / А. Ф. Карачаров. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 46 с. – ц. 7,36. (200 екз.)656.2

К 597

Коковіхіна О. О. Управління конкурентоспроможністю вагоноремонтних підприємств залізничного транспорту [Текст] : автореф. дис. ... канд екон. наук : 08.00.04 / О. О. Коковіхіна. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 20 с. – б/ц. (2 екз.)656.2

К 642

Кондратюк, М. В. Удосконалення організаційної структури залізничного комплексу України в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / М. В. Кондратюк. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 19 с. (2 екз.)656.2

К 682

Корольова Н. М. Розвиток людського капіталу підприємств залізничного транспорту [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Н. М. Корольова. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 19 с. – б/ц. (2 екз.)67.9(4Укр) ББК

К 698

Корупція в Україні. Загальнонаціональне дослідження стану корупції у сфері вищої освіти [Текст] : базове та повторне дослідження 2008. – К., 2009. – 58 с. – б. ц. (1 екз.)658.7

К 698

Корупція та регулювання підприємницької діяльності в Україні. Митні процедури та транспортування товарів [Текст] : порівн. аналіз націон. досліджень 2007-2009 рр. – К., Серпень 2009. – 44 с. – б. ц. (2 екз.)656.25

К 82

Крихтіна, Ю. О. Розробка економічного механізму ефективності ресурсозбереження на підприємствах транспорту (методичний підхід) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ю. О. Крихтіна. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 20 с. (2 екз.)656.2

К 932

Куркін А. М. Управління державними корпоративними правами в акціонерних товариствах залізничного комплексу [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / А. М. Куркін. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 16 с. – б/ц. (2 екз.)65.05 ББК

К 959

Кучеренко О. О. Управління економічною безпекою підприємств залізничного транспортного машинобудування [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук / О. О. Кучеренко. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 21 с. – б/ц. (2 екз.)65.05 ББК

Л 641

Литвин Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) [Текст] : підручник / Н. Б. Литвин. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 607 с. – ц. 182,00. (1 екз.)656.2

М 268

Маркова І. В. Світові тенденції на ринку транспортних послуг [Текст] : конспект лекцій / І. В. Маркова, В. А. Волохова. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 46 с. – ц. 15,45. (68 екз.)656.2

М 502

Менеджмент на залізничному транспорті [Текст] : навч. посіб. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 300 с. – ц. 73,86. (90 екз.)656.2

М 619

Мінка, В. Ф. Удосконалення методів оцінки ефективності прийняття інвестиційних рішень на підприємствах залізничного транспорту : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. Ф. Мінка. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 18 с. (2 екз.)65.01 ББК

О 34

Овсюченко, Ю. В. Оцінка функціонування економічного механізму діяльності транспортних підприємств [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ю. В. Овсюченко. – Х. : УкрДАЗТ, 2008. – 19 с. – б. ц. (2 екз.)72 ББК

О 751

Основи наукових досліджень [Текст] : методологія, організація, оформлення результатів : навч. посіб. – Х. : “Хай-Тек Прес”, 2010. – 343 с. – ц. 78,00. (1 екз.)656.2

П 168

Панчишин, Я. М. Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту в інноваційній логістичній системі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Я. М. Панчишин. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 2009. – 21 с. (2 екз.)65.9(2)29 ББК

П 246

Пєліхов Є. Ф. Економіка сучасного підприємства [Текст] : навч.-метод. і практ. посіб. / Є. Ф. Пєліхов, О. А. Іванова, О. М. Сумець. – Х. : Хай-Тек Прес, 2008. – 344 с. – ц. 68,90. (1 екз.)65.05 ББК

П 329

Пипенко І. С. Управління маркетинговими можливостями автотранспортного підприємства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / І. С. Пипенко. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 20 с. – б/ц. (2 екз.)72 ББК

П 384

Плєтникова І. Л. Основи наукових досліджень [Текст] : конспект лекцій / І. Л. Плєтникова. – Х. : УкрДАЗТ, 2010.

Ч. 1. – 80 с. – ц. 34,60 (50 екз.)

Ч. 2. – 82 с. – ц. 34,93 (50 екз.)65.9(2) ББК

П 528

Полтавський, І. П. Собівартість енергетичної продукції [Текст] : конспект лекцій з дисц. “Економіка енергетики”. Ч. 1 : Теплові електростанції / І. П. Полтавський. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 82 с. – ц. 11,94 (195 екз.)65.9(2)29 ББК

П 563

Пономарьова, Н. М. Оцінка впливу маркетингових інструментів на управління конкурентоспроможністю автотранспортного підприємства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Н. М. Пономарьова. – Х. : УкрДАЗТ, 2008. – 21 с. – б. ц. (2 екз.)656.13

П 576

Попкова, К. О. Управління ризиками інвестиційної діяльності на підприємствах автомобільного транспорту [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / К. О. Потокова. – Х. : УкрДАЗТ, 2008. – 20 с. – б. ц. (2 екз.)385

П 609

Порядок матеріального стимулювання колективів і окремих працівників залізничного транспорту України за економію паливно-енергетичних ресурсів [Текст] : ЦЕ/016 : затв. наказом Укрзалізниці від 13.05.2009 № 282-Ц. – К. : Укрзалізниця, 2009. – 142 с. – б. ц. (2 екз.)65.9(2)28 ББК

Р 326

Регіональна економіка та природокористування [Текст] : навч. посіб. / за ред. А. П. Голікова. – К. : Центр учбової літ-ри, 2009. – 352 с. – ц. 58,00. (50 екз.)65.018 ББК

Р 832

Рудий М. М. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / М. М. Рудий. - 2-ге вид., випр. та доп. – К. : Каравела, 2010. – 359 с. – ц. 60,00. (1 екз.)656.2

С 122

Сабліна Н. В. Контролінг в управлінні витратами підприємств промислового залізничного транспорту [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Н. В. Сабліна. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 20 с. – б/ц. (2 екз.)74.58 ББК

С 82

Сторубльов, О. І. Моделі діяльності викладача [Текст] : метод. рекомендації / О. І. Сторубльов, Л. М. Бєсєдіна. – К. : Логос, 2008. – 12 с. – ц. 46,25 (1 екз.)655

С 82

Сторубльов, О. І. Підготовка рукописів до виконання [Текст] : метод. посібник / О. І. Сторубльов, Л. М. Бєсєдіна. – К. : Логос, 2008. – 249 с. – ц. 104,00 (1 екз.)65.9(2)26 ББК

С 897

Сумець О. М. Товарна інноваційна політика [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сумець, Є. М. Ігнатова. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 367 с. – ц. 91,00. (1 екз.)57

С 899

Супрович М. П. Безпека життєдіяльності [Текст] / М. П. Супрович, Д. В. Сенюк, К. В. Заморська. – К. : Кондор, 2010. – 163 с. – ц. 40,00. (1 екз.)74.58 ББК

С 911

Сухарев Э. А. Десять бесед с первокурсником технического вуза [Текст] : учеб. пособ. / Э. А. Сухарев. – Ровно : НУВХП, 2009. – 110 с. – ц. 20,00. (1экз.)658.562

Т 415

Тимофеєва, Л. А. Статистичні методи менеджменту якості : конспект лекцій / Л. А. Тимофеєва, Н. М. Можарова, Г. Л. Комарова. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 50 с. – ц. 22,04 (45 екз.)656.13

Т 638

Тохтар, Т. Г. Формування тарифів на автотранспортні Вантажні перевезення [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. Г. Тохтар. – Х. : УкрДАЗТ, 2008. – 19 с. – б. ц. (2 екз.)65.05 ББК

Т 83

Тумар, М. Б. Основи економічної безпеки підприємства [Текст] : навч. посібник / М. Б. Тумар. – К. : “Хай-Тек Пресс”, 2008. – 231 с. – ц. 35,00 (1 екз.)06

У 453

УкрДАЗТ. Вісник економіки транспорту і промисловості [Текст] : зб. науково.-практ. статей : вип. 28. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 272 с. – б/ц. (2 екз.)06

У 453

УкрДАЗТ. Вісник економіки транспорту і промисловості [Текст] : зб. науково.-практ. статей : вип. 26. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 272 с. – б/ц. (2 екз.)06

У 453

УкрДАЗТ. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту [Текст] : Вип. 110 / УкрДАЗТ. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 122 с. – ц. 33,37. (5 екз.)06

У 453

УкрДАЗТ. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту [Текст] : Вип. 111 / УкрДАЗТ. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 334 с. – ц. 63,74. (5 екз.)06

У 453

УкрДАЗТ. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту [Текст] : Вип. 114 / УкрДАЗТ. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 210 с. – ц. 57,70. (4 екз.)06

У 453

УкрДАЗТ. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту [Текст] : Вип. 113 / УкрДАЗТ. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 202 с. – ц. 48,60. (5 екз.)06

У 453

УкрДАЗТ. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту [Текст] : вип. 112 / УкрДАЗТ. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 215 с. – ц. 66,20. (5 екз.)06

У 686

УрГУПС. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : вып. 79 / УрГУПС. – Екатеринбург : УрГУПС, 2009. – 131 с. – б/ц. (1 экз.)625

У 847

Уткіна Ю. М. Удосконалення системи менеджменту якості на вагоноремонтних підприємствах залізничного транспорту [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Ю. М. Уткіна. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 21 с. – б/ц. (2 екз.)65.05 ББК

Ф 333

Федорова В. О. Системне доопрацювання стратегії автотранспортного підприємства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. О. Федорова. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 20 с. – б/ц. (2 екз.)65.9(2)29 ББК

Ф 591

Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 375 с. – ц. 117,00. (1 екз.)65.5 ББК

Ф 762

Фомішин С. В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / С. В. Фомішин, Ю. В. Колесник. – Львів : “Новий Світ-2000”, 2010. – 356 с. – ц. 55,00. (1 екз.)656.2

Ч 34

Чабанова, Н. В. Стратегічне управління активами підприємств залізничного комплексу : автореф. дис. ... докт. екон. наук : 08.00.03 / Н. В. Чабанова. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 34 с. (2 екз.)656.2

Ч 922

Чупир, В. Є. Удосконалення методики ефективного управління робочим часом на підприємствах залізничного транспорту : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. Є. Чупир. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 19 с. (2 екз.)65.03 ББК

Э 40

Экономическая история России (с древнейших времен до 1917 г.) [Текст] : энциклопедия : в 2-х т. – М. : РОССПЭН, 2009.

Т. 1. – 1467 с. – ц. 280,00. (1 экз.)

Т. 2. – 1286 с. – ц. 280,00. (1 экз.)67.9(4Укр) ББК

Ю 78

Юровский Б. 100 вопросов по оформлению и перерасчету пенсий [Текст] / Б. Юровский, Е. Кириченко. – Х. : Консулат, 2010. – 111 с. – ц. 25,00. (1 екз.)Інформаційно-бібліографічний відділ НТБ УкрДАЗТ