microbik.ru
1

1. Мыңдаған атом мен үлкен молекулалық салмағы бар табиғи байланыс қалай аталады?

2. Полимер молекулалары бірллігінің қайталану құрылымы қалай аталады?

3. Макромолекуладағы түйін элементтер санын сипаттайтын полимеризация сатысы мына формула бойынша сипатталады:

4. Әртүрлі сатыдағы полимеризация макромолекуласынан тұратын полимерлер қандай заттар болып табылады?

5. Полимерді алу үшін қолданылатын байланыстар қалай аталады?

6. Бірдей құрамды түйіндерден тұратын бұл макромолекула – .... деп аталады.

7. Құрамы әртүрлі түйіннен тұратын макромолекула қалай аталады?

8. Синтездік процесте берілген құрамдағы сызықтық молекулаға, басқа құрамдағы бүйір тізбекті жалғауға болады, бұл полимер қалай аталады?

9. Тұрақты макромолекуласы бар сеткалы полимерлер бір–бірімен қандай байланыспен байланысады?

10. Қандай төмен молекулярлы қосылыс пен полимер арасында аралық орын алады?

11. Қандай полимерлердің бастапқы қоспасында көміртегі, оттегі және азот болады:

12. Сыртқы қабаты түгелдей төменмолекулярлы денелер үшін арналған молекулалары мен атомдық қозғалыс сипаттарымен жүретін қанша агрегаттық күйі бар?

13. Полимерлерде қандай агрегаттық күй болмайды?

14. Полимерлер қанша агрегаттық күйде болады:

15. Макромолекулалы қаптаманың жоғарғы тығыздығы мен олардың ең кіші арақашықтығы қай күйге тән:

16. Тығыздығы бойынша қатты денеге жақын және тербелмелі, келіп түсу деңгейі жағынан еркіндікке ие макромолекулалардың еркін қозғалысын сипаттайтын күйі қалай аталады:

17. Қоршаған ортамен байланысты болатын және жекеленетін дене немесе денелер тобын қалай атайды:

18. Бір–бірімен ажыратылатын бөлім шекарасы жоқ құрамы жағынан ажыратылатын жүйе қалай аталады:

19. Ішінде беткі бөлігі бар жүйе қалай аталады:

20. Көлемі, қасиеті, құрамы барлығы бірдей болатын жүйе қалай аталады:

21. Қандай жүйе гомогенді болады, егер қасиеті беткі бөлімі өзгерсе:

22. Гомогенді жүйелер жиынтығы, құрамы, химиялық және физикалық қасиеті жағынан бірдей, заттық санына тәуелсіз:

23. «Фаза» және «агрегат» түсініктері сәйкес келе ме:

24. Бірлік құрылымының өзіндік өлшемдері көп рет асыра дайындалған, ара қашықтықта атомдардың орналасуы қатаң анықталған реттілікті анықтайды.

25. Макромолекулалары көрші орналасқан бір типті саны өзін біркелкі қоршаған аморфты полимерлер макромолекулалардың қабілеттілігі .... деп аталады:

26. Материалдың кристалдық деңгейі өлшенеді немен өлшенеді:

27. Бірнеше атомдардан құралған кристалдық полимерлердің қарапайым құрылымы не болып табылады.

28. Полимер құрылымының барынша кемел кристалдық формасы болып .... табылады?

29. Қышқылдық деструкцияны баяулату үшін қолданылатын стабилизаторлар қалай аталады?

30. Сәуле центрінен радиалдық тарататындардан тұрғызылған симметриялық түзілім 31. Концентрленген ерітінділерден немесе балқымалардан сферолиттер қалай енеді?

32. Қандай жағдай аморфтық және кристалдық қалып арасында аралық деп аталады?

33. Нақ осы уақытта сұйық кристалдың неше негізгі құрылымдық типі ажыратылған?

34. Жеке заттың температурасы өзгергенде сұйық кристалдық күйге өту қалпы қалай аталады:

35. Сұйық кристалдар деп ..... ерітіндіні енгізгеннен бастап сұйық кристалдық күйге өту қалпын айтамыз.

36. Полимерлерде ауысуды қалай байқауға болады?

37. Бір заттың бір күйден екінші күйге ауысуы қалай аталады:

38. Аморфты күйден кристалдық күйге өтетін фазалық ауысу қалай аталады:

39. Кристалдық күйден аморфтық күйге фазалық ауысу қалай аталады:

40. Фазалық процесс тең салмақты болып келеді, сондықтан қандай потенциал тұрақты болуы керек, яғни нөлге тең болуы керек.

41. Полимер балқымасында балқу температурасын төмендеткенде не байқалады?

42. ..... кристалдану қабілеті полимердің ерекешелігі болып табылады.

43. Полимер балқымасында кристалдық фазадағы даму кезеңі қанша болады:

44. Кристалдану қандай кезеңнен басталады?

45. Қалыптасу кезеңі қандай түрге бөлінеді?

46. Қандай туынды аморфты балқымада жылу флуктациясының нәтижесінде туындының өз еркінше пайда болуынан қалыптасады?

47. Сыртқы микроқосылыстар балқымасында кристалдану туындысы қатысатын қалыптасу қалай аталады?

48. Төмен молекулярлы гендерде қандай процестер талдану мен балқу процестері болып табылады?

49. Полимерлердің балқуын бақылауды не қиындатады?

50. .... бұл өзара координациялық немесе химиялық бірігу жолымен пайда болған құрамы өзара байланысқан жеке молекуладан тұратын жоғары молекулалы байланыс.

51. Шеттік топтардың немесе буындардың қайталануынан құралған полимер молекуласы?

52. ..... бұдан пайда болатын заттарды мономер деп атайды.

53. Егер полимерді алу кезінде мономер оның құрамына кіретін болса, онда құрамды қайталанатын буын ..... болып табылады:

54. Гомополимерлер деп .... мономерден алынған полимерлер аталады.

55. Екі немесе одан да көп мономерден алынған полимерлер .... деп аталады.

56. Төменмолекулярлы қосылыстар мен полимерлер арасындағы аралық орындарды .... деп аталатын заттар алады.

57. .... деп кеңістіктің құраушы элементтерінің олардың ішкі құрылысының және олардың ішкі құрылысының және олардың арасындағы өзара әсерлесу сипатының өзара тұрақты орналасуын айтамыз.

58. ....–бұл химиялық құрылысын, ұзындығын және ұзындығы мен молекулярлық массасы бойынша бөлінуінің, буындардың кеңістік орналасуын, макромолекула формасын қосатын күрделі түсінік.

59. Органикалық гетероцептік полимерлер басты тізбекте көміртек атомдарынан сондай – ақ .... тұрады.

60. Қандай полимерлер органикалық емес атомдардан тұрады және органикалық бүйір радикалдары болмайды:

61. .... полимерлер – бұл макромолекулалары көміртек атомдарымен қатар органикалық емес фрагменттері болады.

62. Полимердің екі негізгі синтез әдістері қалай жүзеге асады:

63. Макромолекулалардың Мк мономерлер молекулаларының өсуші макромолекуланың М* белсенді орталыққа жалғасымды қосылуы арқылы пайда болатын үдеріс қалай аталады:

64. Қандай да бір белсенді бөлшектердің пайда болуы, олардың әрқайсысы жалғасымды реакциялар тізбегін тудыратын реакция қалай аталады:

65. Тізбектік комерцияның белсенді орталықтары .... болуы мүмкін:

66. Қандай полимеризацияны белсенді орталықтар сипатына қарай ажыратады:

67. Радикалды полимеризацияның бос радикалды орталықтарының R пайда болу үдерісі қалай аталады.

68. Мокромолекуланың өзара орналасу ретінің әркелкі түрлерімен шарталған полимерлік денелердің физикалық құрылымы .... аталады.

69. Тізбек биіктігі реакциясының иондық полимеризациясы катализатор бетінде мономердің координациясымен бірге жүретін болса, онда полимеризация .... деп аталады.

70. Мономерлік буындардың қосылу үдерісінде стерео реттеу тудыратын катализаторды .... деп атайды:

71. Екі түрлі функционалды топтан тұратын тек бір мономердің молекулалары қатысатын реакция қалай аталады:

72. Бір – бірімен әсерлесе алатын әркелкі функционалдық топтардан тұратын, мономердің молекулалары қатысуымен жүретін реакция қалай аталады:

73. Дайын полимердің қасиеттерін өзгерту үшін қолданылатын тек дамыған өсуші тізбектерге әсер беретін заттар ..... деп аталады:

74. Тізбекті процесстің дамуын тоқтататын және тұрақтандыратын заттар:

75. Поликонденсация мономерінде белгілі тізбекте функционалдық топтар есебінен полимер тізбегінің біртіндеп ұлғаюымен сипатталатын сатылы процесс.

76. Гомополиморизация – бұл .... мономердің бірнеше молекулаларының қосылу реакциясы.

77. Сополимеризация – бұл ... мономерлердің молекулалары қатысатын және блок – сополимер жасайтын реакция.

78. Бір мономердің бірнеше молекулаларының қосылуынан болатын реакция.

79. Екі және одан да көп мономердің молекулалары қатысатын реакция.

80. Еркін радикалды орталықтардың пайда болу процессі.

81. Тізбек өсуі – макромолекулаларды құрауға жауапты .... полимеризацияның негізгі кезеңі.

82. Тізбек өсуі – .... құрауға жауапты радикалды полимеризацияның негізгі кезеңі.

83. Тізбек үзілуі – бұл бос радикалдардың жойылуы жүретін полимеризацияның .... процесс кезеңі.

84. Бос радикалдардың жойылуы жүретін полимеризацияның қорытынды процесс кезеңі.

85. Бір – бірімен химиялық байланыстардың қосылуынан пайда болған, өзара байланысқан бөлек молекулардан тұратын ЖМҚ(жоғары молекулалық қосылыс) құрамы қалай аталады.

86. Қандай элементарлық буын полимердің негізгі элементі болып табылады:

87. .... деңгейі макромолекуладағы элементарлы буындар санын сипаттайды.

88. Макромолекулалары бірдей құрылысты буындардан тұратын, полимерлер қалай аталады?

89. Макромолекулалар құрамы әртүрлі буындардан құралған полимер қалай аталады?

90. Бүйір тармақтануы жоқ макромолекулалардың орнымен полимердің қандай құрылымы сипатталады?

91. Полимердің қасиеттеріне әсер ете отырып, бүйір тармақтанудың саны, ұзындығы және олардың өзара орналасуы үлкен шекаралардың өзгеруімен сипатталатын қандай құрылымды полимер ?

92. Бір – бірімен көлденең химиялық байланыстармен байланысқан макромолекуладан құралған қандай полимерлер:

93. Тек көміртек атомдарынан құралған негізгі тізбектер қалай аталады:

94. Көміртек атомдарынан басқа да элементтердің атомдары болатын тізбектер қалай аталады:

95. Қандай полимерлер жоғарғы температурада жұмсарады, ал салқындату кезінде қатады:

96. Қандай полимер жоғарғы температураның әсерінен балқымайды, ал керісінше жағдайда жалғасымды қаттылану жүреді?

97. .... реакциясы байланыстар үзілуінің нәтижесінде мономер молекулаларының жалғасымды қосылу процесі.

98. Полифункционалдық мономерлер молекулаларының бір – біріне қосылуы арқылы жүретін полимердің пайда болу процесі қалай аталады?

99. Негізгі тізбектің гетероатомдар тобы –NH-CO-NH болатын полимерлер қалай аталады?

100. Барлық буындары және алмастырғыштары кеңістікте дұрыс кезекпен орналасатын полимерлер қалай аталады?

101. Алмастырғыштары тізбектің бір жағымен орналасатын стереорегулярлық полимерлер қалай аталады?

102. Алмастырғыштары ретсіз орналасқан полимерлер қалай аталады?

103. Электрон – радикал түріндегі белсенді орталықтың шығуына байланысты синтетикалық полимерлерді алу үшін сипатты полимеризация қалай аталады:

104. Полимердің пайда болуы иондар есебінен жүретін полимеризация қалай аталады:

105. Полимер блок түрінде шығатын таза мономер радикалды полимеризацияның қандай әдісінде қолданылады?

106. .... – полимер қандайда бір еріткіште алдын – ала еруге негізделген.

107. .... полимеризация кезінде, полимерлер суда мономерлермен эмульсияда пайда болады.

108. Біртекті молекулалар қатысатын поликонденсация процесі қалай аталады?

109. Әртекті молекула қатысқан жартылай конденсатты процесті қалай атайды?

110. Реакцияның өтуі үшін қажетті мономерлермен қоса тағы да басқа мономерлер қатысса, қалай аталады?

111. Бірінші кезеңде алынатын өнімдердің ішкі молекулярлық бірлестігі арқылы жүретін сатылы полимердің синтезі қалай аталады?

112. Нәтижесінде макромолекулалардың құрылымы, ал кейде құрылысы өзгеретін бірақ әдетте реагенттердің қосылуынсыз жүретін үдерістер.

113. Полимеризация кезеңі мен негізгі тізбек құрылысына әсер етпейтін, макромолекулалардың функционалдық топтарының төмен молекулярлы реагенттермен әсерлесу үдерісі қалай аталады?

114. Блок сополимерлерін алуға арналған макромолекулалардың көлденең байланыстарымен қосылу реакциясы қалай аталады?

115. Полимердің негізгі тізбегіндегі байланыстардың үзілуімен өтетін реакция нәтижесінде полимеризация деңгейінің азаюы жүретін реакциялар қалай аталады?

116. Макромолекулада полимеризация деңгейі .... санын сипаттайды.

117. Мокромолекуланың ұзындығы бойынша функционалдық топтардың орны олардың химиялық қасиеттеріне әсер ете ме?

118. Дегидрохлорилеу поливинилхлоридінің жылдамдығы макромолекуладағы мономерлі буындардың –CH2 –CHCL – орналасу ретіне тәуелді ме?

119. Қандай реакцияларда бос радикалдар белсенді орталықтар болады?

120. Полимеризация кезеңі мен негізгі тізбек құрылысына әсер етпейтін, макромолекулалардың функционалдық топтарының төмен молекулярлы реагенттермен әсерлесу үдерісі қалай аталады?

121. Нәтижесінде макромолекулалардың құрылымы, ал кейде құрылысы өзгеретін бірақ әдетте реагенттердің қосылуынсыз жүретін үдерістер.

122. Бүйір топтарда немесе негізгі тізбекте қанықпаған ерітінді байланыстары бар полимерлер үшін қандай өзгерістер сипатты?

123. Тармақталған молекула мен сызықтық ұштасқан реакция қалай аталады ?

124. Полифункционалды төменмолекулярлы реагенттердің әртүрлі макромолекулалармен әсерлесуі немесе бір бірінен реакция нәтижесінде алғашқы макромолекулалар бір бірімен химиялық байланыс арқылы қосылатын болса реакциялар қалай аталады?

125. .... бұл сызықтық макромолекулалардың көлденең байланыстармен қосылу нәтижесінде каучуктың резинаға айналатын технологиялық процесс.

126. Берілген бұйым қасиетінің қажетті вулканизация ұзақтығы қалай аталады?

127. Полимер материалдарының термиялық деструкцияға төзімділігі.....

128. Көп молекуланың үзілуі коп радикалдардың пайда болуына алып келеді, полимерлерде әр түрлі химиялых реакциялардың пайда болуына алып келетін....

129. Полимер бұйымдарын эксплуатациялау және өңдеп сақтау процестері .....

130. Тотығу диструкциясын бәсеңдету үшін қандай тұрақтандырғыш қолданылады?

131. Полимер материалдарын дұрыс жағдайда қайта өңдеу мен эксплуатациялау қандай фазалы немесе агрегатты күйде болатындығын білу міндетті ме:

132. Төменмолекулярлық заттардың фазалы жағдайда қолданылуы, бір–бірінен өзара ретпен орналасуының айырмашылығы.

133.Гетероцикликалық реакцияларда электірлік қуаттардың бөлінуінің пайда болуы дұрыс па

134. .... өте жоғары тізбектік бағытпен, қатты серпімді дене тәрізді сипатталады.

135. Бұл сұйықтан қатты аморфты күйге ауысу жағдайы:

136. Төменгі температурада болатын, бұл процесс .... деп аталады.

137. .... – термодинамикалық теңдіктен, тепетеңсіз күйге өту процесі.

138. Желімді, реактопластты, герметикті заттарды алудағы негізгі технологиялық процесс.

139. Төменгі температурада болатын, бұл процесс .... деп аталады.

140. Жүйе тұрақсыздығын жоғалтып, сұйық күйден ұйыма күйге айналу кезеңі қалай аталады:

141. Өзара шексіз әрекеттескен реакция қалай аталады?

142. .... реакциясы оттегі, төменмолекулалы спиртпен, корбонльді қосылыспен озонды ыдырау өнімімен жасалады.

143.Полимерге тән, қысқа толқынды жарықты жұтуға арналған топ.

144. Полимер бұйымдарын эксплуатациялау және өңдеп сақтау процестері .....

145. Тотығу диструкциясын бәсеңдету үшін қандай тұрақтандырғыш қолданылады?

146. Жүйе тұрақсыздығын жоғалтып, сұйық күйден ұйыма күйге айналу кезеңі қалай аталады:

147. Шексіз өзара қосылу реакциясы қалай аталады?

148. .... реакциясы оттегі, төменмолекулалы спиртпен, корбонльді қосылыспен озонды ыдырау өнімімен жасалады.

149. Полимерге тән, қысқа толқынды жарықты жұтуға арналған топ:

150. Жылдамдық пен механизм полимер реакциясында қандай эффект тудырады: