microbik.ru
1

Теми з фізики для груп, які працюють в режимі дистанційного навчання


21.04.2012 за розкладом четверга


15 група : Узагальнення та систематизація знань з теми «Властивості газів, рідин, твердих тіл»

Завдання:

Підготувати письмові відповіді на тестові завдання, які подано нище.


Варіант 1

 1. Знайдіть неправильне твердження:

 1. всі тіла складаються з молекул і атомів,

 2. молекули і атоми перебувають в безперервному хаотичному русі,

 3. атоми і молекули не взаємодіють між собою.

 1. Броунівський рух – це...

 1. рух частинок завислих в рідині або газі, зумовлений впорядкованим рухом молекул,

 2. рух частинок завислих в рідині або газі, зумовлений безладним рухом молекул,

 3. рух молекул і атомів в речовині, зумовлений зміною температури.

 1. Рівняння стану газу пов’язує між собою ...

 1. тиск, об’єм, температуру,

 2. масу, тиск, температуру,

 3. тиск, масу, об’єм.

 1. Який це закон?

Для сталої маси газу при сталій температурі добуток тиску газу на його об’єм є величиною сталою.

 1. Гей-Люссака,

 2. Бойля-Маріотта,

 3. Шарля.

 1. Ідеальним газом називається газ...

1) масою молекул якого можна знехтувати,

2) всі молекули є матеріальними точками,

3) силами молекулярного притягання можна якого можна знехтувати.

 1. Кількість теплоти, необхідна для нагрівання тіла на 10С, називається...

 1. питомою теплоємністю,

 2. теплоємністю,

 3. коефіцієнтом теплопровідності.

 1. Рідину називають незмочуючою якщо...

 1. сили взаємодії між молекулами рідини і твердого тіла менші, ніж сили взаємодії між молекулами рідини,

 2. сили взаємодії між молекулами рідини і твердого тіла більші, ніж сили взаємодії між молекулами рідини,

 3. сили взаємодії між молекулами рідини і твердого тіла рівні з силами взаємодії між молекулами рідини.

 1. Напруга, при якій для матеріалу, що його піддано деформації, перестає виконуватись закон Гука, називається...

 1. межею пружності,

 2. межею міцності,

 3. межею пропорційності.

 1. Тиск насиченої пари...

 1. залежить від об’єму прямо пропорційно,

 2. залежить від температури прямо пропорційно,

 3. залежить від об’єму і температури обернено пропорційно.

 1. Тіла, які мають однакові фізичні властивості в різних напрямках, називаються...

 1. анізотропними,

 2. аморфними,

 3. ізотропними.


Варіант 2

  1. Явище проникнення молекул одної речовини в проміжки між молекулами іншої речовини називається...

 1. осмос,

 2. дифузія,

 3. тепловий рух.
  1. Яке твердження вірне:

 1. у газах сили відштовхування переважають над силами притягання між молекулами, що зумовлює властивість газу поширюватись по всьому об’єму посудини,

 2. в твердому тілі атоми розміщені нерухомо у вузлах кристалічних решіток,

 3. сили зчеплення у рідинах значні, і рідина змінює свою форму тому, що молекули легко зміщуються одна відносно одної.

  1. Який це закон?

Для сталої маси газу при сталому тиску відношення об’єму газу до його температури є величина стала.

1)Гей-Люссака,

2)Бойля-Маріотта,

3)Шарля.

  1. Найменша частинка речовини, що зберігає її властивості і може існувати самостійно – це ...

 1. атом,

 2. молекула,

 3. іон.

  1. Мірою середньої кінетичної енергії руху молекул є ...

 1. тиск,

 2. концентрація,

 3. температура.

  1. Процес плавлення відбувається при...

 1. підвищенні температури,

 2. сталій температурі,

 3. зменшенні внутрішньої енергії.

  1. Сублімація – це...

 1. процес переходу речовини з газоподібного стану в твердий,

 2. явище зміни об’єму тіла при зміні температури,

 3. процес переходу речовини з твердого стану в газоподібний.

  1. Температура при якій пара, що є в повітрі стає насиченою називається...

 1. критичною температурою,

 2. точкою роси,

 3. абсолютною температурою.

  1. Рідину називають змочуючою якщо...

  1. сили взаємодії між молекулами рідини і твердого тіла менші, ніж сили взаємодії між молекулами рідини,

  2. сили взаємодії між молекулами рідини і твердого тіла більші, ніж сили взаємодії між молекулами рідини,

  3. сили взаємодії між молекулами рідини і твердого тіла рівні з силами взаємодії між молекулами рідини.

  1. Напруга, при якій матеріал, що його піддано деформації, руйнується, називається...

 1. межею пружності,

 2. межею міцності,

 3. межею пропорційністю.


Учні, які мають непарний номер, в списку виконують 1 варіант, які з парним номером – 2 варіант.


25 група: Контрольна робота №3.


^ ВАРІАНТ – 1

 1. Визначте енергію магнітного поля котушки індуктивністю 0,4 Гн за сили струму в ньому в ній 5 А.

 2. З якою швидкістю треба переміщати провідник під кутом 30° до ліній магнітного поля, щоб у провіднику збуджувалася ЕРС індукції 10 В? Індукція магнітного поля дорівнює 2 Тл, довжина активної частини провідника 2 м.

 3. Яка сила діє на протон, що рухається зі швидкістю 5· 106м/с в магнітному полі, індукція якого 0,4 Тл перпендикулярно до лінії індукції поля?

 4. Трансформатор підвищує напругу із 36 В до 220 В. Який коефіцієнт трансформації?

^ ВАРІАНТ – 2

 1. Визначте ЕРС самоіндукції в обмотці електромагніту індуктивністю 0,2 Гн під час рівномірної зміни сили струму в ній на 4 А за 0,1 с.

 2. Якої сили струм тече в котушці, що має індуктивність 20 мГн, якщо енергія магнітного поля становить 16 Дж?

 3. Електрон влітає в однорідне магнітне поле, індукція якого 1,4·10-3 Тл у вакуумі, зі швидкістю 400км/с, перпендикулярно до лінії індукції. Визначте силу, що діє на електрон.

 4. Напруга на первинній обмотці трансформатора 220 В, а сила струму 0,6 А. Якою буде напруга на вторинній обмотці, якщо сила струму в ній 0,2 А?


^ ВАРІАНТ – 3

 1. Магнітний потік, що пронизує замкнутий виток, рівномірно зменшується з 7∙10-3 Вб до 3∙10-3 Вб протягом 5∙10-3 с. Визначте ЕРС індукції.

 2. Визначте ЕРС індукції у провіднику з довжиною активної його частини 20 см, Якщо він рухається в магнітному полі, індукція якого 4 мТл, зі швидкістю 8 м/с перпендикулярно до вектора магнітної індукції.

 3. На провідник зі струмом 3А, розміщений перпендикулярно до лінії індукції магнітного поля, діє сила Ампера 1,6·10-3 Н. Яка індукція магнітного поля? Довжина провідника дорівнює 10см.

 4. Трансформатор має на первинній обмотці 110 витків, а на вторинній 440 витків. Який його коефіцієнт трансформації?


^ ВАРІАНТ – 4

 1. Визначте індуктивність котушки, в якій під час зміни сили струму від 7 А до 11 А за 0,4 с виникає ЕРС самоіндукції 11 В.

 2. У магнітне поле, індукція якого 2,5 Тл, перпендикулярно до ліній індукції зі швидкістю 1 м/с рухається провідник, активна частина якого 50 см. Визначіть ЕРС індукції в провіднику.

 3. На прямолінійний провідник завдовжки 1,4м, що міститься в однорідному полі з індукцією 250 мТл, діє сила 2,1Н. визначити кут між напрямом сили у провіднику і напрямом лінії магнітної індукції, якщо сила стуму в провіднику 12А.

 4. Трансформатор підвищує напругу із 36 В до 220 В. Скільки витків у вторинній обмотці трансформатора, якщо первинна обмотка має 720 витків?^ 20 група : Тиск газу. Рівняння стану ідеального газу.


Завдання:

Законспектувати матеріал, який подано нище.

Домашнє завдання:

1. Вивчити основні формули і визначення.

2. Розв’язати задачу:
18 група (фізика):

І. Насичена і ненасичена пара. Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря.

Законспектувати матеріал, який подано нище.


Насичена й ненасичена пара


Калюжі після дощу на вітру сохнуть швидше, ніж за тієї ж температури в тиху погоду. Це показує, що для випаровування рідини потрібно, щоб утворена пара видалялася.

Якщо процес випаровування відбувається в закритій посудині, то після сплину певного часу кількість рідини в посудині перестає убувати, хоча швидкі молекули продовжують переходити в пару. Це відбувається тому, що одночасно з випаром у посудині відбува-

ється конденсація.

Якщо рівень рідини не змінюється, це означає, що обидва процеси протікають з однаковою швидкістю, тобто за кожну секунду рідину залишає в середньому стільки ж молекул, скільки їх переходить із пари в рідину. У цьому випадку говорять, що рідина

й пара перебувають у динамічній рівновазі.

^ Пару, що перебуває в динамічній рівновазі зі своєю рідиною, на-

зивають насиченою парою.

Саме така пара міститься над поверхнею рідини в закритій посудині.

Якщо процес випару протікає швидше, ніж процес конденсації, говорять, що над рідиною міститься ненасичена пара.

Якщо повітря з посудини з рідиною попередньо відкачали, то над поверхнею рідини міститиметься тільки насичена пара.


Вологість

У повітрі завжди міститься певна кількість водяної пари. Наявність водяної пари в повітрі є необхідною умовою існування життя на Землі. Як же оцінити ступінь вологості повітря? Така оцінка особливо важлива, наприклад, для складання прогнозу погоди.

Для визначення ступеня вологості повітря важливо знати, близька чи далека водяна пара, що міститься в ньому, від стану насичення. Наприклад, тиск насиченої водяної пари за кімнатної температури становить близько 2 % від звичайного атмосферного тиску.

Тиск ненасиченої пари менший, ніж тиск насиченої, тому ступінь «насиченості» водяної пари можна обчислити як відношення тиску водяної пари до тиску насиченої пари за тієї ж температури. Ця величина, виражена у відсотках, називається відносною вологістю й позначається . ϕ Отже,

відносною вологістю повітря ϕ називають відношення тиску водяної пари за певної температури p до тиску насиченої пари p0 за тієї ж температури:


%


Зазвичай комфортні умови для людини відповідають вологості близько 50–60 %.

2. Точка роси

Якщо кількість водяної пари в повітрі не змінюється, то зі зниженням температури відносна вологість зростає, тому що, чим нижча температура, тим ближче водяна пара до насичення. Зниженням температури можна довести відносну вологість повітря до 100 %, не змінюючи кількості наявної в ньому пари. У разі подальшого зниження температури вологість уже не збільшується, а частина водяної пари конденсується. З’являється туман, випадає роса.

Температуру, за якої водяна пара стає насиченою, називають точкою роси.

Тепер учням стає зрозумілим, чому тумани частіше бувають вранці й чому роса випадає над ранок, коли повітря за ніч охололо.

3. Способи визначення вологості повітря

Вологість вимірюють за допомогою спеціальних приладів, один з яких називається психрометром. Психрометр складається з двох термометрів: сухого й вологого. Через випар води вологий термометр зазвичай показує більш низьку температуру, ніж сухий: чим нижча відносна вологість, тим більшою є різниця показань термометрів. На основі цих показань за допомогою заздалегідь складеної таблиці визначається відносна вологість повітря.

Гігрометр — вимірювальний прилад для визначення вологості повітря.

Існує кілька типів гігрометрів, дія яких ґрунтується на різних принципах: ваговий, волосовий, плівковий та ін.

Дія волосового гігрометра базується на властивості знежиреного волоса змінювати свою довжину внаслідок зміни вологості повітря, що дозволяє вимірювати відносну вологість від 30 до 100 %.

Волосина натягнута на металеву рамку. Зміна довжини волосини передається стрілці, що переміщається вздовж шкали.

Плівковий гігрометр має чутливий елемент з органічної плівки, що розтягується в разі підвищення вологості та стискається внаслідок її зниження. Зміна положення центра плівкової мембрани передається стрілці. Волосовий і плівковий гігрометри взимку є осно-

вними приладами для вимірювання вологості повітря. Показання волосового і плівкового гігрометрів періодично порівнюються з показаннями більш точного приладу — психрометра.

ІІ. Розв’язання задач.

  1. Яка кількість теплоти виділяється внаслідок конденсації 500г водяної пари, температура якої 100˚С?

  2. Відносна вологість повітря, температура якого 18˚С, дорівнює 45%. Знайдіть точку роси.

  3. У 10 м3 повітря, температура якого 19 ˚С, міститься 51,3 г водяної пари. Визначити відносну вологість повітря.^ 18 група (алгебра): Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток.

Завдання:

Законспектувати за підручником ст..131-132; опрацювати в зошиті задачі 1-4, які знаходяться на ст.132-133. ( підручник Бевз Г.П. Математика 10: рівень стандарту.- К.: Генеза, 2010)

Домашнє завдання:

розв’язати №621, ст. 134


18 група (геометрія): Зображення фігур у стереометрії.

Законспектувати за підручником § 24, ст. 181-184; опрацювати в зошиті задачі 1, яка знаходяться на ст.184. ( підручник Бевз Г.П. Математика 10: рівень стандарту.- К.: Генеза, 2010)