microbik.ru
1


СТРУКТУРА ЩОРІЧНОГО ЗВІТУ ВІДДІЛІВ ЦЕНТРУ1

(прохання подати інформацію до 8.12.11 р.)


1. Найважливіші досягнення відділу (УВАГА: інформація з даного розділу подається до 3 грудня)

Навести найважливіші досягнення відділу в порядку їх пріоритетності (не більше 5), з обов’язковим зазначенням прізвища автора чи авторів наукового досягнення.


2. Характеристика тематики та обсягу виконання НДР

1. Участь науковців відділу у виконанні державної тематики (державне замовлення з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки, наукові частини національних програм, державні цільові програми, що виконуються в ЦДПІН): назва теми, науковий керівник, строки виконання, найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання теми

2. Виконання відомчої тематики: назва теми, науковий керівник, строки виконання, найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання теми.

3. Виконання конкурсної тематики: назва теми, науковий керівник, строки виконання, найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання теми

3.1. Державні науково-технічні програми

3.2. Конкурсна програма інших міністерств і відомств

3.3. Проекти, що фінансуються недержавними фондами та організаціями (в тому числі міжнародними)

Надати анотовані звіти за кожною темою (проектом), що виконувались в 2011 році, в яких, крім отриманих результатів, дати оцінку рівня дослідження і характеристику його наукової та практичної значимості.

З Використання результатів досліджень у народному господарстві. Вказати, які розробки науковців відділу були впроваджені протягом звітного року (розроблені проекти законів, практичні рекомендації, інші науково-практичні документи із зазначенням сфери їх застосування, відповідних органів, куди вони були направлені). Вказати загальну кількість проектів програм, законів, пропозицій, аналітичних матеріалів, експертних висновків тощо, надісланих до вищих державних органів країни – Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

Навести конкретні приклади.

Навести приклади найбільш значних впроваджених розробок та дати характеристику їх значення для народного господарства (переваги над аналогами, економічний ефект, місце впровадження).№ п/п

Назва розробки

Вид тематики

(державна; програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України;

відомча тематика; Госпдоговірна тематика)

Загальне фінансування за всі роки створення розробки

(млн. грн.)

Показники результативності, значення для народного господарства, економічна ефективність

Місце впровадження

(назва організації, відомча належність, адреса)

Дата впровадження

(ДД.ММ.РР)

Перспективи подальшого використання
Зазначити загальну економічну ефективність витрат (для прикладних науково-технічних розробок) відповідно до „Методики визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво” (затверджено спільним наказом Мінекономіки України та Мінфіну України від 25.09.01 №218/446).


4. Координація наукової діяльності: яка діяльність проводилась за участю інших організацій та органів державної влади, зокрема із закладами освіти:

 • які договори про співробітництво виконувалися співробітниками відділу спільно з вищими навчальними закладами

 • які філії кафедр, факультетів, лабораторій та інших спільних структур було створено у звітному році за участю відділу спільно з вищими навчальними закладами

 • які наукові теми і проекти у звітному році розроблялись спільно з вченими-освітянами

 • хто із співробітників відділу у звітному році працював викладачем у системі освіти.

 • хто із співробітників відділу у звітному році входив до спеціалізованих рад при вищих навчальних закладах (прізвища та рада)

 • які монографії, підручники для вищої та середньої школи, навчальні посібники для вищої та середньої школи були опубліковані спільно з освітянами у звітному році


5. Участь у конференціях, симпозіумах, з'їздах, тощо.

5.1. Перелік міжнародних конференцій та симпозіумів (а також тих. які проводилися в Україні та мають статус міжнародних) в хронологічному порядку, із зазначенням прізвищ співробітників, які брали в них участь

5.2. Перелік міжнародних семінарів (а також тих, які проводилися в Україні та мають статус міжнародних) в хронологічному порядку, із зазначенням прізвищ співробітників, які брали в них участь

5.3 Перелік вітчизняних конференцій та симпозіумів в хронологічному порядку, із зазначенням прізвищ співробітників, які брали в них участь

5.4. Перелік вітчизняних семінарів в хронологічному порядку, із зазначенням прізвищ співробітників, які брали в них участь


6. Створення та використання об’єктів інтелектуальної власності


7. Видавнича діяльність


Кількісні показники видавничої діяльності навести в таблицяхМонографії

Підручники, довідники, науково-популярна література,
кількість

Опубліковані брошури, рекомендації, методики,
кількість

^

Статті, кількість


Тези,
кількість

Кількість

Обсяг
(обл.-вид. арк.)

у вітчизняних виданнях

у зарубіжних виданнях

у препринтах
Видавництво
"Наукова думка"

Видавничий дім
"Академперіодика"

Інші видавництва

Поза видавництвами

Зарубіжні видавництва

кількість

обсяг
(обл.-вид. арк.)

кількість

обсяг
(обл.-вид. арк.)

кількість

обсяг
(обл.-вид. арк.)

кількість

обсяг
(обл.-вид. арк.)

кількість

обсяг
(обл.-вид. арк.)

^ Перелік публікацій:

 • Монографій за схемою: Галузь науки. Автор(и); Назва. - /Установа(и), що підготувала(и) видання/. - Місто видання. Назва видавництва, рік. - Загальна кількість сторінок та в дужках - кількість умовних друкованих аркушів. – Тираж. - ISBN. Обов’язково навести резюме мовою оригіналу, українською та російською мовами (якщо мова оригіналу відмінна).

 • Препринтів та брошур

 • Статей

 • Статей у зарубіжних виданнях (часописах та наукових збірниках) - окремо!

 • Тез

 • Тез у зарубіжних виданнях (часописах та наукових збірниках) - окремо!

 • Статей у періодичній пресі

 • Статей та тез в електронних виданнях


8. Міжнародне науково-технічне співробітництво.


Якісна характеристика: з якими міжнародними організаціями співпрацювали, в рамках яких проектів, які основні результати були досягнуті

Вказати, хто із співробітників відряджався за кордон (включаючи країни СНД) та з якою метою (вказати також країну та прізвище).


Кількісні характеристики подати у таблиці


8. Використання нових форм організації роботи. Зокрема, вказати хто із співробітників відділу є членами редколегій наукових видань та яких, а також членами міжнародних та вітчизняних організацій та асоціацій.


Вказати, хто із співробітників відділу протягом звітного року:

 • отримував премії, нагороди, грамоти, подяки

 • захистив дисертації.


9. Рекомендації, пропозиції щодо підвищення ефективності наукової роботи Центру.


10. Інше
Проводилась робота по темах


Виїзди за кордон


Прямі зв’язки з закордонними партнерами

(кількість)


Участь у роботі конференцій, симпозіумів, семінарів тощо


Участь у роботі міжна-родних органі-зацій, комісій, редакцій тощо


Публікації та лекційна діяльність за кордономМіжнародні відзнаки українських учених
Гранти

За прямими міжінститутськими угодами

За безвалютним обміном

Загальна кількість

Почато в 2011 р.

Загальна кількість виїздів

Загальна кількість осіб

Загальна кількість відряджень

Загальна кількість осіб

Угоди

Спільні лабораторії

Спільні групи

За кордоном

На території України


Загальна кількість

Монографії

Статті

Лекції

Виступи на конференціях

Публікації тез

Загальна кількість

Отриманих у 2011 р.

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
1 Прошу взяти до уваги, що після виходу офіційного розпорядження, структура та обсяг звітних матеріалів можуть бути змінені