microbik.ru
1 2 3
Аналiтико-синтетична переробка інформації
Дисципліна "Аналітико-синтетична переробка документної інформації" є нормативним курсом циклу професійно-орієнтованих дисциплін.Мета навчання дисципліни - формування системи теоретичних і методичних знань про різні види, процеси, операції аналітико-синтетичної переробки документів. 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати:
- основні поняття "інформаційний аналіз", "інформаційний синтез", "аналітико-синтетична переробка";
- види аналітико-синтетичної переробки документів;
- види оглядово-аналітичної документації та методики її підготовки;
вміти:
- здійснювати аналітико-синтетичну переробку документної інформації;
- здійснювати процес згортання інформації і доводити її до користувачів;
- систематизувати документи всіх типів і видів за різними класифікаційними системами;
- розробляти оглядово - аналітичну документацію.
Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при виконанні практичних і лабораторних робіт, індивідуальних завдань і контрольних робіт у повному обсязі.
Засоби діагностики успішності навчання - комплекти індивідуальних завдань, тестових і практичних контрольних завдань для підсумкової експертизи знань.
Зв`язок з іншими дисциплінами - курс ґрунтується на вивченні дисциплін документно-комунікаційного циклу.
Архiвознавство
Навчальна дисципліна "Архівознавство" є нормативною та входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни - засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для роботи в сучасних діловодних службах; системах та мережах; державних та відомчих архівах; архівах організацій, установ, підприємств; зберігання  та використання документів, які не функціонують у теперішній час у діловодстві.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- основні законодавчі та нормативні документи, що забезпечують архівну справу в Україні;

- основні сучасні українські архівні установи;

- організацію, характер, специфіку роботи різних архівів, архівних систем і мереж;

- принципи та умови існування архівів в організаціях, установах, на підприємствах;

- порядок поточного зберігання документів в організаціях, установах, на підприємствах  та порядок прийняття документів на архівне зберігання;

- обов`язки працівника архіву;

- історію розвитку архівної справи;

вміти:

- користуватися законодавчими та нормативними документами, що забезпечують архівну справу в Україні;

- користуватися друкованими архівними документами;

- працювати в читальній залі архіву;

- забезпечувати поточне зберігання документів в організаціях, установах, на підприємствах та передачу (прийом) документів на державне зберігання;

- виконувати обов`язки архівіста діловодної служби організації, установи, підприємства.

Критерії успішності - отримання оцінки диференційного заліку.

Засоби діагностики успішності навчання - виконання індивідуального завдання, контрольних і практичних робіт.

Зв`язок з іншими дисциплінами. - "Архівознавство" пов`язано з наступними дисциплінами: "Документознавство", "Діловодство", "Документно-інформаційні комунікації".

Набуті знання та вміння використовуються при вивченні дисциплін "Інформаційно-аналітична діяльність" та "Аналітико-синтетична переробка інформації".

Вступ до фаху
Навчальна дисципліна "Вступ до фаху" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

       Мета навчання дисципліни - ознайомити студентів з загальними вимогами до рівня підготовки спеціалістів; засвоєння системних вимог до професійних знань, умінь і навичок спеціалістів, об`єктів і видів професійної діяльності

       У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

       знати:

-          напрямки, форми і принципи організації праці документознавця;

-          методи використання робочого часу для раціональної організації праці;

-          теоретичні й методичні питання регламентації організації праці;

-          елементи організації праці: розподіл і кооперація праці, організація трудових процесів, організація робочих місць.

вміти:

-          розробляти і впроваджувати раціональні форми організації власної праці;

-          розробляти пропозиції щодо підвищення ефективності праці у структурному підрозділі, установі;

-          визначити затрати часу на виконання документаційних робіт в умовах раціонального використання робочого часу;

-          визначати відволікаючі фактори, аналізувати їх, знаходити шляхи їх усунення;

-          дотримуватися правових норм, регламентуючих нормативів праці підрозділу, відділу.

Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при захисті лабораторних робіт і написанні контрольної роботи у тестовій формі.

       Засоби діагностики успішності навчання - комплект тестових завдань.

       Зв`язок з іншими дисциплінами - дисципліна "Вступ до фаху" пов`язана з дисциплінами: "Організація праці", "Нормування праці", "Управління персоналом".

 

Документне забезпечення дiяльностi органiзацiй (за фаховим спрямуванням)
Навчальна дисципліна «Документаційне забезпечення діяльності установи (за фаховим спрямуванням)» є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни - засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для організації документаційного забезпечення діяльності установ різного рівня, форми власності та галузі.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

-         роль та місце документаційного забезпечення в діяльності установ, організацій, підприємств усіх форм власності;

-         організацію управління документацією;

-         нормативно-методичну базу документаційного забезпечення діяльності установи;

вміти:

-         визначати характерні особливості окремих типів та видів документів;

-         класифікувати масив документів установи, користуючись системою документації;

-         працювати з документами, які входять до спеціальних систем документації.

Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при виконанні практичних робіт, участі у семінарських знаяттях, написанні контрольних робіт та індивідуального завдання.

Засоби діагностики успішності навчання - комплекти завдань для практичних і семінарських занять, тестових контрольних робіт, індивідуальних завдань.

Зв`язок з іншими дисциплінами. «Документаційне забезпечення діяльності установи (за фаховім спрямуванням)» є визначальною дисципліною при підготовці бакалаврів напрямку «Культура» - фахів «Документознавство та інформаційна діяльність» та «Інтелектуальна власність та документознавство». Їй передує вивчення дисципліни «Документознавство», «Документні комунікації», «Архівознавство», «Управлінське документознаство».

Документно-iнформацiйнi комунікації
Навчальна дисципліна "Документно-iнформацiйнi комунiкацiї" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни - ознайомлення з сучасною системою документно-інформаційних комунікацій, організаційними основами їх діяльності та інформаційним забезпеченням, вироблення наочної уяви про соціальні інститути як центри первинно- і вторинно-документної інформації, формування умінь і навичок аналізувати особливості документно-комунікаційної моделі того чи іншого соціального інституту, каналів передачі інформації.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- завдання і функції соціальних інститутів у системі документних комунікацій;

- основні напрямки, форми використання документів у соціальних інститутах;

- основні процеси документної діяльності;

- загальні риси й особливості документно-інформаційних систем первинної і вторинної природи, їх інформаційні ресурси та інформаційні послуги.

вміти:

- подати у вигляді схеми соціально-комунікаційну модель архіву, бібліотеки, бібліографічної агенції та ін.;

- визначити канали, які використовує окремий соціальний інститут для передачі інформації на внутрішньому і зовнішньому рівнях;

- аналізувати документно-комунікаційні процеси у соціальних закладах.

Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при захисті індивідуального завдання та складанні контрольних робіт у тестовій формі.

Засоби діагностики успішності навчання - комплект тестових завдань.

Зв`язок з іншими дисциплінами - Дисципліні "Документно-інформаційної комунікації" передує вивчення дисциплін "Документознавство" і "Архівознавство". Дисципліна пов`язана з бібліотекознавством, архівознавством, книгознавством, музеєзнавством. Набуті знання і вміння можуть бути використані при подальшому вивченні дисциплін документно-інформаційного циклу.
Документознавство
Навчальна дисципліна "Документознавство" є базовою дисципліною і входить до циклу фундаментальної підготовки студентів, що вивчають предмети документно-комунікаційного циклу.

Мета вивчення дисципліни - засвоєння знань та набуття навичок, необхідних для виявлення сутності, структури, функцій і видової належності документів, що становлять основу документної комунікації,  засвоєння теорії документа, методологічних основ дослідження документа, вивчення ролі документа у суспільстві та простеження історичної еволюції документів та документаційної бази.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- сучасний стан документознавчих студій, розвитку науки та навчальної дисципліни;

- концепції провідних учених-документознавців;

- спеціальну документознавчу термінологію;

- функції, структуру, ознаки документа;

- основні етапи історичного розвитку документа та документаційної бази суспільства;

 - специфіку документаційних баз різних історичних періодів, види і типи документів;

- правила інтерпретації змісту документа;

- основні методології дослідження документа;

вміти:

- визначати основні складові документа, аналізувати формуляр документа;

- володіти навичками коректної інтерпретації документа як джерела інформації;

- аналізувати зміст документа, визначати час його створення, ймовірне авторство,

історико-психологічний та соціокультурний контекст створення документа;

- характеризувати матеріальну основу, елементи внутрішньої і зовнішньої структури документа, його реквізити, аналізувати мову документа;

- виявляти вид документів за інформаційною, матеріальною складовою та умовами побутування;

Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при виконанні завдань практичних і семінарських занять, модульних контрольних робіт, індивідуальних завдань .

Засоби діагностики успішності навчання - комплекти завдань для практичних та семінарських занять, контрольних тестових завдань, індивідуальних завдань.

Зв`язок з іншими дисциплінами - дисципліна є провідною, базовою при підготовці бакалаврів за спеціальністю "Документознавство та інформаційна діяльність". Як інтегративна дисципліна пов`язана із "Діловодством", "Документно-інформаційними комунікаціями", "Архівознавством", "Джерелознавством", "Аналітико-синтетичною переробкою документної інформації", "Правознавством", "Історією України".
Дiловодство
Навчальна дисципліна "Діловодство" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

       Мета навчання дисципліни – формування знань і навичок сучасного діловодства, необхідних для організації роботи діловодних служб, систем та мереж, а також для правильного складання та оформлення документів у процесі здійснення управлінської діяльності

       У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

       знати:

-          історію розвитку діловодства;

-          основні законодавчі та нормативні документи, що забезпечують діловодство в Україні;

-          системи документації, які використовуються у сучасному діловодстві;

-          організацію, характер, специфіку різних діловодних служб, систем та мереж, їх структуру, завдання, функції, посадовий та кількісний склад;

-          принципи документообігу в організаціях, установах, на підприємствах;

-          порядок поточного зберігання документів в організаціях, установах, на підприємствах та порядок передачі документів на архівне зберігання;

-          обов’язки діловода системи, мережі або структурного підрозділу в організації, установі, на підприємстві.

вміти:

-          користуватись законодавчими та нормативними документами, що забезпечують діловодство в Україні;

-          створювати документи, які функціонують у сучасному діловодстві;

-          забезпечувати документообіг в організації, установі, на підприємстві;

-          забезпечувати поточне зберігання документів в організаціях, установах на підприємствах та передачу документів на архівне зберігання;

-          виконувати обов’язки діловода системи, мережі або структурного підрозділу в організації, установі, на підприємстві.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при виконанні індивідуальних завдань, тестових контрольних робіт.

       Засоби діагностики успішності навчання – комплекти тестових завдань для контрольних робіт, індивідуальні завдання.

       Зв’язок з іншими дисциплінами. «Діловодство» є однією з дисциплін при підготовці бакалаврів фахів «Документознавство та інформаційна діяльність». Їй передує вивчення дисципліни «Документознавство». Набуті знання та вміння використовуються при вивченні дисциплін «Документні комунікації» та «Архівознавство».
Етикет i протокол
Навчальна дисципліна "Етикет і протокол" входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки (за вибором навчального закладу).

 Мета вивчення дисципліни - надання знань та формування вмінь з теоретичних та практичних основ дотримання дипломатичного протоколу та етикету.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

  • нормативно-правові національні та міжнародні бази, які забезпечують та регулюють діяльність дипломатичної служби;

  • стан сучасних міжнародних відносин;

  • форми та принципи діяльності багатосторонньої дипломатії (міжнародних нарад, конференцій тощо);

  • методи та засоби дипломатичної комунікації, основні види документів дипломатичного листування;

  • основні та базові принципи дипломатичного протоколу та етикету;

  • техніку ведення переговорів;

  • форми та правила вітань;


следующая страница >>