microbik.ru
1 2 ... 25 26
На основу члана 3. став 3. Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник СР Србије", број 5/90) који се, на основу члана 132. став 1. овог закона примењује јединствено на целој територији Републике.

Просветни савет Социјалистичке Републике Србије, на седници одржаној 28. јуна 1990. године, донео је

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Члан 1.

Овим правилником утврђује се наставни план основног образовања и васпитања од I до VIII разреда, и наставни програм основног образовања и васпитања за I и V разред у основној школи.

Наставни план и програм основног образовања и васпитања одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Наставни план основног образовања и васпитања утврђен овим правилником, примењиваће се од I до VIII разреда основне школе, од школске 1990/91. године.

Члан 3.

Програм основног образовања и васпитања, утврђен овим правилником, примењиваће се у I и V разреду основне школе од школске 1990/91. године.

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи План образовно-васпитног рада за све разреде од I до VIII и програм за I и V разред из Заједничког плана и програма образовно-васпитног рада у основној школи ("Службени гласник СР Србије", број 21/86).

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Социјалистичке Републике Србије - Просветном гласнику".
ПС број 61-390/90

У Београду, 28. јуна 1990. године

Председник

Просветног савета СР Србије,

акад. др Војислав М. Петровић, с.р.

 

ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

I НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Ред.
број

Назив предмета

Разред

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1.

а) Српскохрватски језик
б) Српскохрватски језик*

5
2

190
76

5
2

190
76

5
3

190
114

5
3

190
114

5
3

190
114

4
3

148
111

4
3

144
197

4
2

136
68

2.

________________ језик**

5

190

5

190

5

190

5

190

5

190

4

148

4

144

4

138

3.

Страни језик

-

-

-

-

-

-

-

-

4

152

3

111

2

72

2

68

4.

Ликовна култура

2

76

2

76

2

76

2

76

2

76

1

37

1

36

1

34

5.

Музичка култура

1

38

1

38

2

76

2

76

2

76

1

37

1

36

1

34

6.

Природа и друштво

2

76

2

76

2

76

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Познавање природе

 

 

 

 

 

 

2

76

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Познавање друштва

 

 

 

 

 

 

2

76

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Историја

-

-

-

-

-

-

-

-

1

38

2

74

2

72

2

68

10.

Географија

-

-

-

-

-

-

-

-

1

38

2

74

2

72

2

68

11.

Физика

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

74

2

72

2

68

12.

Математика

5

190

5

190

5

190

5

190

4

152

4

148

4

144

4

136

13.

Биологија

-

-

-

-

-

-

-

-

2

76

2

74

2

72

2

68

14.

Хемија

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

72

2

68

15.

Техничко образовање***

-

-

-

-

-

-

-

-

2

76

2

74

1+30

66

1+30

64

16.

Физичко васпитање

3

114

3

114

3

114

2

76

2

76

2

74

2

72

2

68

17.

Домаћинство

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

30

 

30

 

 

18.

Прва помоћ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

30

Укупно:

18

760

18

760

19

836

20

874

25

1064

25

1036

25

1008

25

918

*) За ученике који остварују наставу на језику другог народа или народности

**) Назив језика на коме се остварује настава само за школе у којима се настава остварује на једном од језика другог народа или народности у складу са одредбама члана 15. Закона о основном образовању и васпитању

***) Настава техничког образовања у VII и VIII разреду остварује се у разредночасовном систему и блоку

I ОБАВЕЗНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ*)

а) Час одељењског старешине и одељењске заједнице

- од I до IV разреда 1 час недељно - 38 часова годишње;

- од V са закључно VIII разредом у сваком разреду по 18 часова годишње, односно 2 часа месечно

II ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ


следующая страница >>