microbik.ru
1 2 ... 5 6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни “ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ”
за темою: Аналіз забезпечення та використання основних фондів підприємства


спеціальність 5.050111 “Бухгалтерський облік”

Керівник Виконав(ла) студент(ка)

_____курсу групи________­­

________________________________

П.І.Б. _____________________________________________ ­­­

Прізвище

Допущена/ недопущена до захисту

________________________________________

“____” _______________ 20____ р. ім’я
Викладач ____________________ ________________________________________

підпис по батькові
Захищена з оцінкою___________________“____” _____________20____р.

________________ Третьяк М.В.

_________________ Черкас В.В.

__________________ Редька Л.М.


Міністерство освіти і науки України

Донецький індустріально-педагогічний технікум


Дисципліна _ Економічний аналіз___

Спеціальність Бухгалтерський облік__

Група 1Б008\9 Семестр_______ Курс__3___ Шифр ________
Дата одержання завдання ________ Керівник _______________________
ЗАВДАННЯ

до курсової роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік”

Тема: Аналіз забезпеченості та використання основних фондів підприємства
дата виконання роботи __________________

Питання розглянуті у роботі:


1. Економічний зміст та значення основних фондів _______________

2.Методика і значення анализу використання та забезпечення основних фондів____________________________________________________________________

3.Узагальнення резервів підвищення ефективності використання основних фондів__________________________________________________________

4.Розрахункова_частина____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відгук керівника___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___” ______2010р. _______________ ______________________

підпис П.І.Б.

Р Е Ф Е Р А Т

Курсова робота містить _______ сторінок, _______ таблиць, _____ рисунків, список літератури з _________ найменувань, _________ додатків.

НАЗВА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Предметом роботи є аналіз забезпечення та використання основних фондів_________________________________________________________

Об’єктом роботи виступає основні_фонди_підприємства__________________________________

Мета курсової роботи є закріплення теоретичних і практичних знань в галузі екоміки ,а також уміння застосувати їх при вирішені конкретних практичних завдань

Результати роботи першого розділу У цьому розділі було розглянуто наступне: поняття і структура основних фондів підприємства, оцінка основних фондів, знос і амортизація основних фондів підприємства, показники забезпеченості і використання основних фондів підприємства

Результати роботи другого розділу__Основним показником використання основних засобів є фондовіддача. При цьому аналізі складається факторна модель і розраховується вплив кожного чинника ( методами ланцюгових підстановок і абсолютних різниць). Вивчається екстенсивне ( за часом) і інтенсивне ( по потужності ) завантаження підприємства. Розраховуються такі показники, як фондоозброєність, відбиваюча забезпеченість основними засобами підприємства. Також розглядається міра використання площ підприємства. Після проведення аналізу визначаються шляхи і резерви підвищення ефективності використання основних_фондів._______________________________________________

Результати роботи третього розділу______Підвищення ефективності основних фондів здійснюється за рахунок швидшого освоєння нових потужностей, підвищення змінності роботи машин і устаткування, вдосконалення організації матеріально-технічної бази, ремонтної служби, підвищення кваліфікації робітників, технічного переозброєння підприємств, модернізації і проведення організаційно-технічних заходів________________________________________________________

Результати роботи четвертого розділу розрахунок практичної частини

Ключові терміни _основні фонди, оцінка, знос і амортизація, фондомісткість,фондовіддача_____________________________________

Дата виконання курсової роботи ___________________

Дата захисту курсової роботи _______________________


Содержание

ВВЕДЕНИЕ

6-8

РАЗДЕЛ 1.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

9

1.1.Понятие и структура основных фондов предприятия


9-13

1.2.Оценка основных фондов

13-15

1.3.Понятие износа и амортизация основных фондов

15-18

1.4.Показатели обеспеченности и использования ОФ

19-22

Выводы по разделу 1

22-23

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА И ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

24

2.1.Цели, методы, информационная база анализа основных фондов

24-31

2.2.Анализ показателей обеспеченности предприятия основными фондами

21-32

2.3..Анализ показателей эффективности использования основных фондов


33-34

2.4. Автоматизация анализа основных фондов

34-36

Выводы по разделу 2

36-37

РАЗДЕЛ 3. ОБОБЩЕНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

38-43

Выводы по разделу 3

43-44

РАЗДЕЛ 4.РАСЧЕТНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

45-50

Выводы по разделу 4

50

ВЫВОДЫ

51-53

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

54-55

ПРИЛОЖЕНИЕ

56-59


Introduction

Formation of market relations assumes competitive struggle between various manufacturers, win in which those from them who most effectively uses all kinds of available resources can.

Fuller and rational use of a fixed capital and capacities of the enterprise promotes improvement of all of his technical and economic parameters: to growth of labour productivity, to increase in output ,reduction in her cost price, economy of capital investments.

Problems of the analysis of a condition and efficiency of use of the basic production assets are: an establishment of security of the enterprise and his structural divisions a fixed capital - conformity of size, structure and a technological level of funds of need for them; finding-out of performance of the plan of their growth, updating and leaving; studying of a technical condition of the basic means and especially their most active part - machines and the equipment; definition of a degree of use of a fixed capital and factors, on her affected; an establishment of completeness of application of park of the equipment and his completeness; finding-out of efficiency of use of the equipment in time and on power; definition of influence of use of a fixed capital on volume of production; revealing of reserves of growth фондоотдачи, increases in volume of production and profit due.


Вступ

Основні засоби (часто називають в економічній літературі і на практиці основними фондами) є одним з найважливіших чинників будь-якого виробництва. Їх стан та ефективне використання прямо впливає на кінцеві результати господарської діяльності підприємств.

Формування ринкових відносин передбачає конкурентну боротьбу між різними виробниками, перемогти в якій зможуть ті з них, хто найбільш ефективно використовує всі види наявних ресурсів.

Більш повне та раціональне використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства сприяє поліпшенню всіх його техніко-економічних показників: зростанню продуктивності праці, підвищенню фондовіддачі, збільшенню випуску продукції, зниження її собівартості, економії капітальних вкладень.

Завданнями аналізу стану та ефективності використання основних виробничих фондів є: встановлення забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів основними фондами - відповідності величини, складу і технічного рівня фондів потребі в них; з'ясування виконання плану їх зростання, оновлення та вибуття; вивчення технічного стану основних засобів і особливо найбільш активної їх частини - машин та обладнання; визначення ступеня використання основних фондів і факторів, на неї вплинули; встановлення повноти застосування парку обладнання та його комплектності; з'ясування ефективності використання обладнання в часі і по потужності; визначення впливу використання основних фондів на обсяг продукції, виявлення резервів зростання фондовіддачі, збільшення обсягу продукції і прибутку за рахунок поліпшення використання основних фондів.

Введение
Основные средства (часто называемые в экономической литературе и на практике основными фондами) являются одним из важнейших факторов любого производства. Их состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности предприятий.

Формирование рыночных отношений предполагает конкурентную борьбу между различными производителями, победить в которой смогут те из них, кто наиболее эффективно использует все виды имеющихся ресурсов.

Более полное и рациональное использование основных фондов и производственных мощностей предприятия способствует улучшению всех его технико-экономических показателей: росту производительности труда, повышению фондоотдачи, увеличению выпуска продукции, снижению ее себестоимости, экономии капитальных вложений.

Задачами анализа состояния и эффективности использования основных производственных фондов являются: установление обеспеченности предприятия и его структурных подразделений основными фондами – соответствия величины, состава и технического уровня фондов потребности в них; выяснение выполнения плана их роста, обновления и выбытия; изучение технического состояния основных средств и особенно наиболее активной их части – машин и оборудования; определение степени использования основных фондов и факторов, на нее повлиявших; установление полноты применения парка оборудования и его комплектности; выяснение эффективности использования оборудования во времени и по мощности; определение влияния использования основных фондов на объем продукции; выявление резервов роста фондоотдачи, увеличения объема продукции и прибыли за счет улучшения использования основных фондов.
РАЗДЕЛ 1.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
1.1.Понятия и структура основных фондов предприятия

Материальную базу предприятия образуют средства труда и предметы труда, которые объединяются в средства производства. Средства труда учитываются в форме основных фондов. Основные фонды в стоимостном выражении представляют собой основные средства, учитываемые в системе бухгалтерской отчетности. При анализе основных фондов прежде всего надо отметить, что они являются активным элементом производства и при правильном их использовании не только обеспечивают создание товаров, но и способствуют улучшению условий труда работников[6;с.115].

Основные средства – это такие товарно-материальные ценности, которые в течение длительного периода времени сохраняют свою вещественно-натуральную форму, изнашиваются постепенно и переносит свою стоимость на готовую продукцию или услуги по частям.

Сущность основных фондов можно охарактеризовать следующим образом:

  • они вещественно воплощены в средствах труда;

  • их стоимость по частям переносится на продукцию;

  • они сохраняют натуральную форму длительное время по мере износа;

  • возмещаются на основе амортизационных отчислений по истечении срока службы.

В системе бухгалтерского учета к основным фондам относятся средства труда со сроком службы более 12 месяцев и со стоимостью (на дату приобретения), превышающий 100-кратный размер минимальной величины месячной оплаты труда за единицу(П(с)БУ 7).

В зависимости от назначения основные фонды делятся на основные производственные и основные непроизводственные фонды (рис.1.1.1.). К основным производственным фондам относятся те основные фонды, которые участвуют в производственном процессе непосредственно (машины, оборудование, станки и т. п.) или создают условия для производственного процесса (производственные здания, трубопроводы и т.д.). Основные непроизводственные фонды – это объекты предприятия, медицинские учреждения, столовые и т. п.

По видам основные средства организации подразделяются на следующие группы: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения и прочие основные средства.

Здания (кроме жилых). К ним относятся – здания основных, вспомогательных, обслуживающих цехов, депо, гаражи промышленного предприятия, конструкторские бюро, заводоуправление, конторы. Основной функцией средств труда, входящих в состав этой группы, является обеспечение защиты работников от внешних атмосферных и климатических условии, т. е. они создают условия для осуществления нормального производственного процесса.

Сооружения. Эта группа включает подземные и открытые горные выработки, нефтяные и газовые скважины, дымовые трубы и водонапорные башни на отдельных фундаментах, дороги для всех видов внутризаводского транспорта, дамбы, плотины, каналы.

Передаточные условия. К ним относятся внутризаводские и внутрипромышленные нефте- и газопроводы, водораспределительные устройства, сооружения электропередачи и связи, канализационные сооружения.

Машины и оборудование. Это наиболее обширная группа средств труда, при помощи которых оказывается непосредственное воздействие на предмет труда. Это, например, угольные комбайны, химическая аппаратура, станки, молоты, прессы, подъемно-транспортное оборудование; сюда включаются также машины по выработке и преобразованию электрической и тепловой энергии; к этой же группе относятся вычислительная техника, приборы контроля и регулирования технологических процессов и др.

Транспортные средства. Данная группа включает в себя все средства передвижения, состоящие на балансе предприятия: железнодорожный водный, внутризаводской транспорт (паровозы, вагоны, автомобили, тягачи и др.).
Рис. 1.1.1. Схема «Классификация основных фондов»

Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь: в эту группу включает механизированные и ручные инструменты всех видов, а также всевозможные приспособления, сюда же относятся различные предметы хозяйственного и производственного характера, предназначенные для облегчения на данном предприятии амортизации и износа[15;с.93].

Для учета и планирования воспроизводства основные фонды делятся на группы и виды в соответствии со сроком службы и назначением в производственном процессе.

Для производственных предприятий типичный состав основных фондов следующий: здания, сооружения, рабочие и силовые машины, оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь и т. п. В этой классификации не все элементы основных фондов играют одинаковую роль. Одни из них (машины и оборудование) принимают непосредственное участие в производственном процессе и поэтому их относят к активной части основных фондов. Другие (производственные здания и сооружения) обеспечивают нормальное функционирование производственного процесса и представляют собой пассивную часть основных фондов.

На структуру основных фондов влияет серийность производства продукции. На предприятиях какой-либо отрасли с преобладанием индивидуальной и мелкосерийной продукции доля машин и оборудования в стоимости основных фондов снижается, а на предприятиях той же отрасли, выпускающих преимущественно средне- и крупносерийные изделия, эта доля повышается. Наряду с этим практика показывает, что повышение доли активной части основных фондов всего на 1% при соответствующих условиях будет способствовать росту фондоотдачи на 0,3-0,35%, а это позволит увеличить выпуск продукции и снизить ее себестоимость.

Однако надо иметь в виду, что при стремлении к достижению какого-то оптимального соотношения между активной и пассивной частями основных фондов могут возникнуть социальные проблемы. Стремление обеспечить высокую долю их активной части без учета конкретных условий производства может вызвать нарушение производственных и санитарно-гигиенических условий труда. Порою увеличение активной части основных фондов без технико-экономического анализа приводит к тому, что необоснованно количественно возрастает парк оборудования за счет доли старого оборудования. В связи с этим при анализе структуры основных фондов учитывается возрастной состав их активной части[16;с.230].
1.2.Оценка основных фондов.

Необходимость оценки основных фондов обусловлена не только системой отчетности предприятия, но и системой определения степени износа, расчета амортизационных отчислений, условиями приватизации и т. п. На производственных предприятиях применяются три вида оценки основных фондов: по первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости (рис.1.2.1.).
Рис. 1.2.1. Виды оценки основных фондов предприятия.


Для бюджетного (некоммерческого) предприятия оценка производится по первоначальной и восстановительной стоимости. Первоначальная стоимость основных фондов включает стоимость (цену) приобретенного элемента основных фондов (например, машины), а также затраты на доставку, монтаж, наладку, ввод в действие и т. п. Из суммы затрат исключается налог на добавленную стоимость и иные возмещающие налоги (кроме случаев, предусмотренных законодательством). По первоначальной стоимости основные фонды принимаются на учет, и определяется их амортизация.

Полная первоначальная стоимость (ППС)-стоимость приобретения ОФ, их доставки и монтажа.

Восстановительная стоимость основных фондов (ВС) – это стоимость воспроизводства ОФ в современных условиях. Выделение показателя восстановительной стоимости обусловлено тем, что из-за ряда факторов (научно-технический прогресс, инфляция и т. п.) возникает различие в первоначальной стоимости разных лет. Для устранения этого различия проводится переоценка основных фондов. В условиях инфляции в ходе переоценки увеличивается стоимость основных фондов с помощью установленных коэффициентов. Предприятия имеют право не чаще одного раза в год (на 1 января отчетного года) переоценивать полностью или частично основные фонды по восстановительной стоимости путем индексации (с применением индекса-дефлятора) или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам с отнесением возникающей разницы на добавочный капитал организации, если иное не предусмотрено законодательством.

Для коммерческих предприятий применяется показатель остаточной стоимости, который рассчитывается путем вычета из первоначальной стоимости суммы начисленной амортизации, т. е. Той части стоимости основных фондов, которая перенесена на производимую продукцию[20,с.347-350]..

ОПС = ППС – износ. (1.2.1.)

ОВС = ВС – износ. (1.2.2.)

1.3.Износ и амортизация основных фондов.

При физическом износе происходит утрата основными фондами их потребительной стоимости, т. е. ухудшение технико-экономических и социальных характеристик под воздействием процесса труда, сил природы, а также вследствие их неиспользования. При значительной доле устаревших основных фондов экономика несет существенные потери: во-первых, старение зданий, сооружений и оборудования требует увеличения вложений средств в капитальный ремонт для поддержания их в рабочем состоянии; во-вторых, старая техника зачастую ухудшает качество продукции и услуг и из-за технической отсталости возникает убыточность производства.

Моральный износ характеризуется, прежде всего, тем, что он наступает до физического износа, т. е. основные фонды физически могут не использоваться, но они уже экономически неэффективны. Моральный износ бывает двух видов (форм).

Моральный износ п е р в о г о вида означает потерю части стоимости машин без соответствующего физического износа в результате удешевления изготовления этих машин в новых условиях (при использовании достижений научно-технического прогресса в производстве). Моральный износ здесь вызван уменьшением стоимости выпуска аналогичных машин той же конструкции. Моральный износ первого вида связан с непродолжительностью срока службы оборудования, не со степенью его физического износа, а с темпами технического прогресса, ведущего к снижению стоимости изготовления продукции вследствие роста производительности труда в отрасли, производящей новые основные фонды.

Моральный износ в т о р о г о вида приводит к сокращению срока службы машин и оборудования. Это обусловлено уменьшением их производительности и мощности. В связи с этим дальнейшая эксплуатация старых основных фондов по сравнению с аналогичными новыми приводит к росту издержек производства[5;с.137-138].

Амортизация – это метод включения по частям стоимости основных фондов (в течение срока их службы) в затраты на производственную продукцию и последующее использование этих средств для возмещения потребленных основных фондов.

После реализации продукции, часть денежной суммы, соответствующая перенесенной стоимости основных фондов, поступает в амортизационный фонд, в котором происходит накопление денежных средств до величины, примерно соответствующей первоначальной стоимости основных фондов (за вычетом их износа). Амортизационный фонд (сумма накопленных денег) используется для приобретения новых вещественных элементов основных фондов взамен изношенных, т. е. происходит восстановление основных фондов.

Основная функция амортизации – обеспечение воспроизводства, восстановления основных фондов. Вторая функция – учетная. Кроме того, амортизация выполняет и стимулирующую функцию, так как предусматривает наиболее полное использование основных фондов: чем дольше по времени функционирует оборудование, тем больше производится продукции и тем скорее будет перенесена стоимость основных фондов.

Амортизация по вновь поступившим основным средствам начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету, а по выбывшим основным средствам заканчивается 1-го числа месяца, следующего за месяцем выбытия или месяцем выбытия или месяцем полного погашения стоимости объекта.

Амортизационные начисления не начисляют по: жилым зданиям, общежитиям, квартирам; объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам лесного хозяйства, дорожного хозяйства; специализированным сооружениям судоходной обстановки и тому подобным объектам; продуктивному скоту, многолетним насаждениям, не достигшим эксплуатационного возраста; приобретенным изданиям (книги, брошюры и т. п.)[17;с.212-215].

Расчет амортизационных отчислений может производиться линейным (равномерным) и нелинейными методами. При линейном методе годовая сумма амортизации начисляется равномерно по годам и определяется исходя из первоначальной стоимости основных фондов.

Линейный метод расчета амортизации прост, нагляден и в определенной степени учитывает процесс равномерного износа основных фондов за весь срок их службы. Недостаток этого метода заключается в том, что в течение срока службы оборудования бывают его простои, поломка и неполная загрузка за смену. Это приводит к тому, что в реальном производстве оборудование неравномерно изнашивается по времени. Кроме того, этот метод не учитывает моральный износ основных фондов, который снижает стоимость изготовляемых машин или уменьшает их потребительную стоимость за счет введения в эксплуатацию новых, более эффективных машин и оборудования. Это обусловливает досрочное, т. е. до окончания физического износа, выбытие устаревшей техники и ведет к ее недоамортизации[21;с.256].

Кроме линейного метода в практике применяются нелинейные методы амортизации. Применение этих методов позволяет возместить большую часть (до 60-75%) стоимости основных фондов уже в первую половину срока их использования. Во вторую половину срока службы основных фондов величина амортизации, рассчитанная по нелинейным методам, уменьшается. Нелинейные методы амортизации часто называют методами ускоренной амортизации, рассчитанная по нелинейным методам, уменьшается. При способе уменьшаемого остатка годовая сумма амортизационных отчислении определяется исходя из остаточной стоимости основных фондов на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной на основе срока использования этих фондов[7;с.200].

Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). При использовании этого способа начисление амортизации производится исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости основных фондов и предполагаемого расчетного объема продукции (работ) за весь срок использования основных фондов[11;с.158].

1.4.Показатели обеспеченности и использования основных фондов

Для характеристики использования основных производственных фондов применяются различные показатели. Условно их можно разделить на две группы: обобщающие и частные показатели. Обобщающие показатели применяются для характеристики использования основных фондов на всех уровнях народного хозяйства – предприятия, отрасли и народное хозяйство в целом. К этим показателям относят фондоотдачу и рентабельность[16;с.158].

Частные показатели – это натуральные показатели, которые используются чаще всего на предприятиях и в их подразделениях. Они делятся на показатели интенсивного и экстенсивного использования основных фондов. Показатели интенсивного использования основных фондов характеризуют величину выхода продукции (выполненной работы) в единицу времени с определенного вида оборудования (или производственных мощностей). Показатели экстенсивного использования основных фондов характеризуют их применение во времени. К числу важнейших из указанных показателе относятся: коэффициенты использования планового, режимного и календарного времени работы оборудования, коэффициент сменности работы оборудования, показатель внутрисменных простоев и др.

В процессе анализа изучаются динамика перечисленных показателей, выполнения плана по их уровню, проводятся межхозяйственные сравнения.

Источники данных для анализа: бизнес-план предприятия, план технического развития, отчетный бухгалтерский баланс предприятия, приложение к балансу, отчет о наличии и движении основных средств, баланс производственной мощности, данные о переоценке основных средств, проектно-сметная, техническая документация и др[10;с.450].

Наибольшее значение среди частных показателе экстенсивного использования имеет коэффициент сменности работы оборудования, который определяется как отношение суммы машино-смен в течение суток к общему числу рабочих мест. Повышение коэффициента сменности работы основных средств на предприятии – важный источник роста объема производства продукции и повышения эффективности использования основных фондов. В хозяйственной практике коэффициент сменности использования машин и оборудования определяется как отношение числа машино – смен, отработанных за сутки оборудованием, к общему количеству установленного оборудования по формуле:

Ксм = МС / КО , (1.4.1.)

где

Ксм – коэффициент сменности использования оборудования;

МС – сумма фактически отработанных машино-смен за сутки;

КО – общее количество установленного оборудования.
Главное направление повышения эффективности использования оборудования – это совершенствование его структуры и повышение степени использования мощности. Важное значение имеет устранение относительного избытка оборудования, что влияет на экономические показатели предприятия.

Показателем экстенсивного использования основных фондов является величина внутрисменных простоев оборудования, отнесенная к плановому фонду времени его работы. Главные причины внутрисменных простоев оборудования – низкий уровень организации производства, необеспеченность своевременной загрузки рабочих, неисправность оборудования и т. д. Для устранения этого недостатка необходимо, прежде всего, улучшить организацию производства, наладить учет и контроль работы оборудования[13;с.259].

Повышение коэффициента сменности – важнейшие показатели экстенсивной загрузки основных фондов.

Важное значение имеют показатели использования производственных площадей и сооружении. Рациональное их использование дает возможность получить прирост выпуска продукции без капитального строительства и тем самым сокращает размеры требуемых вложении. При этом выигрывается время, так как организовать производство на высвобожденных производственных площадях можно гораздо быстрее, чем осуществить новое строительство. Среди показателей использования производственных площадей используются: коэффициент экстенсивного и интенсивного использования производственных площадей; объем продукции с 1м² производственных площадей. Использование сооружений оценивается на основании производственных характеристик объектов, обычно их пропускной способности или мощности[14;с. 58-60].

Для определения степени использования основных фондов на предприятиях применяются обобщающие показатели. Наиболее важный из них – фондоотдача основных фондов. Важнейшие направления повышения фондоотдачи:

-улучшение структуры основных фондов, повышение удельного веса их активной части до оптимальной величины, рациональное соотношение различных видов оборудования;

-повышение коэффициента сменности работы оборудования в подразделениях предприятия;

-интенсификация производственных процессов путем внедрения новых технологии, машин и оборудования;

-улучшение условии и режима труда с учетом производственной эстетики;

-создание благоприятных социальных условии;

-совершенствование организации производства и труда.

Другой обобщающий показатель – это фондоемкость, которая рассчитывается как отношение стоимости основных производственных фондов к объему выпускаемой продукции по следующей формуле:
Фе = Фосн / Впр, (1.4.2)

где

Фе – фондоемкость;

Фосн – стоимость основных производственных фондов, руб.;

Впр – объем продукции, руб.

Показатель фондоемкости является обратным к показателю фондоотдачи. Фондоемкость определяет необходимую величину основных фондов для производства продукции заданного объема на перспективный период. Если объем товарной продукции на будущий период изменяется, то делается расчет перспективной потребности в основных производственных фондах .

Наряду с показателем фондоотдачи на уровень использования основных фондов существенное влияние оказывает показатель рентабельности, точнее, норма рентабельности. Рентабельность рассчитывается как отношение прибыли к издержкам предприятия (себестоимости). При этом не учитывается эффективность использования производственных фондов. Второй вариант предусматривает расчет рентабельности как отношение прибыли к стоимости средств производства (основных фондов и оборотных средств).

Для комплексной оценки эффективности использования основных фондов применяется система показателей, включая показатели экстенсивного (использование основных фондов по времени) и интенсивного использования (выработка продукции с единицы основных фондов), а также обобщенные показатели (фондоотдача, фондоемкость и рентабельность по фондам)[12;с.167-168].
ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 1

Основные фонды принято делить на две большие группы: основные производственные фонды и основные непроизводственные фонды. Основные производственные фонды промышленного предприятия - это средства труда, которые участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на изготовляемый продукт частями по мере их износа.

Оценка основных фондов зависит от источников их поступления на предприятие. Так, первоначальная стоимость основных фондов, поступивших за счет капитальных вложений предприятия, включает фактические затраты на их сооружение или приобретение, расходы на доставку и установку, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов Для оценки основных фондов в стоимостном выражении используются первоначальная, восстановительная и остаточная стоимости.

Основные фонды служат в течение нескольких лет и подлежат замене (возмещению) лишь по мере их физического или морального износа. Износ основных фондов - частичная или полная утрата основными фондами потребительских свойств и стоимости, как в процессе эксплуатации, так и при их бездействии. Различают физический и моральный износ основных фондов. Физический износ средств труда выражается в потере ими технических свойств и характеристик в результате эксплуатации, атмосферных воздействий, условий хранения. Моральный износ основных фондов - снижение стоимости действующих основных фондов в результате появления новых их видов, более дешевых и более производительных. Различают две формы морального износа. Амортизация - это денежное выражение части стоимости основных фондов, перенесенных на вновь созданный продукт.

Для характеристики использования основных производственных фондов применяются различные показатели. Условно их можно разделить на две группы:

- обобщающие показатели;

- частные показатели.следующая страница >>