microbik.ru
1 2 ... 6 7
Місця збереження докуметів:

ЧзГ

КСХ

НМВ

УБГ

Б5

УБПТ

Б4

КПМ

Б3

Чз2

Чз3

ВНЛ

ФТФ

АХЛ

ДБВ0

Б19

Бакулев, Геннадий Петрович

Массовая коммуникация: Западные теории и концепции : Учеб. пособ. для студ. вузов / Г. П. Бакулев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2010. – 192 c. – 66 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

0

К60

Колесников, Олександр Володимирович

Основи наукових досліджень : Навч. посіб. для студ.ВНЗ / О. В. Колесников. – 2-ге вид, випр. та допов. – К. : Центр учб. літ-ри, 2011. – 144 c. – Реком. МОНУ. – 38 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Л79

Лось, Йосип Дмитрович

Публіцистика й тенденції розвитку світу (львівська школа журналістики) : Навч. посіб. для студ. ВНЗ у 2-х ч. Ч. 1. / Й. Д. Лось. – Л. : ПАІС, 2008. – 376 c. – 48 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Т80

Трушина, Ирина Александровна

Этика библиотекаря: моральный закон внутри нас : Опыт разных стран / И. А. Трушина. – М. : ФАИР, 2008. – 272 c. – (Специальный издательский проект для библиотек). – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

0(075.8)

М48

Мельник, Галина Сергеевна

Деловая журналистика : Учеб. пособ. для студ. вузов / Г. С. Мельник, С. М. Виноградова. – М.; С.Пб. : Питер, 2010. – 304 c. – (Учебное пособие). – 46 грн. 08 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

004(075.8)

Н23

Наливайко, Наталія Яківна

Інформатика : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. Я. Наливайко. – К. : Центр учбової л-ри, 2011. – 576 c. – Реком. МОНУ. – 96 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.451

Н41

Негус, Кристофер

UBUNTU и DEBIAN LINUX для продвинутых : Более 1000 незаменимых команд / К. Негус, Ф. Каэн. – М.; С.Пб. : Питер, 2011. – 352 c. – (Для профессионалов). – 81 грн. 92 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.7

З-17

Зайченко, Олена Юріївна

Комп'ютерні мережі : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Ю. Зайченко, Ю. П. Зайченко. – К. : Слово, 2010. – 520 c. – Реком. МОНУ. – 69 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.738.5

Ш18

Шалева, Олександра Іванівна

Електронна комерція : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. І. Шалева. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 216 c. – Реком. МОНУ. – 62 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

006.9

О-75

Основи взаємозамінності, стандартизації, сертифікації, акредитації та технічні вимірювання : Підручник для студ. інж. спец. ВНЗ / М. С. Когут, Н. М. Лебідь, О. В. Білоус та ін. – Л. : Світ, 2010. – 528 c. – Затв. МОНУ. – 90 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

А66

Андрос, Євгеній Іванович

Інтелект у структурі людського буття : Монографія / Є. І. Андрос. – К. : Стилос, 2010. – 358 c. – 25 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Б68

Блер, Рубл

Прагматизм і плюралізм як рушії розвитку великого міста (Чикаго "позолоченої доби", Москва "срібного віку" та Осака епохи Мейджі) / Р. Блер. – К. : Стилос, 2010. – 404 c. – 44 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Г64

Гомола, Александр Иванович

Социальное управление : Учебник для студ. средних проф. учеб. заведений / А. И. Гомола, И. А. Гомола. – М. : Академия, 2009. – 176 c. – (Среднее профессиональное образование). – 67 грн. 14 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

Д36

Дерріда, Жак

Дарувати час / Ж. Дерріда ; Пер.з фр. М. Ющенко. – Л. : Літопис, 2008. – 208 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

И23

Ивахин, Анатолий Евгеньевич

Китай: основы китайской философии и психологии при принятии оперативных решений по вопросам внутренней и внешней политики КНР / А. Е. Ивахин, П. Я. Прыгунов. – К. : Дакор, 2011. – 224 c. – 44 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

К38

Кикоть, Владимир Яковлевич

Социальное управление: теория, методология, практика : Монография / В. Я. Кикоть, Д. И. Грядовой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 311 c. – 178 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

К82

Кривоносов, Алексей Дмитриевич

Основы теории связей с общественностью : Учеб. для студ. вузов / А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина. – М.; С.Пб. : Питер, 2010. – 384 c. – (Учебник для вузов). – 60 грн. 23 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Л63

Лисин, Бронислав Константинович

Кадровая политика КПСС: социологические очерки / Б. К. Лисин. – К. : Волтерс Клувер, 2010. – 336 c. – 268 грн. 63 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

М18

Малеев, Сергей Николаевич

Понятие веры / С. Н. Малеев. – К. : Стилос, 2008. – 143 c. – 12 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

М74

Мовчан, Віра Серафимівна

Естетика: історія і теорія : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. С. Мовчан. – Жовква : Місіонер, 2010. – 736 c. – 71 грн. 92 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Н64

Никонов, Александр Петрович

Судьба цивилизатора. Теория и практика гибели империй / А. П. Никонов. – М.; С.Пб. : ЭНАС: Питер, 2008. – 360 c. – (Точка зрения). – 62 грн. 91 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Ф15

Фадєєв, Володимир

Соціокультурні тренди та українські перспективи / В. Фадєєв. – К. : Стилос, 2009. – 194 c. – 19 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Ф19

Фаллер, Ольга Владимировна

Потенциал карьерного роста государственного служащего : Монография / О. В. Фаллер ; Под общ. ред. Ю. В. Синягина. – М. : Изд-во РАГС, 2010. – 108 c. – 45 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Ш37

Шевцов, Сергій Вікторович

Посібник до вивчення курсу "Філософія культури" : Для студ. ІІІ к. філософ. відділення соц.-гум. ф-ту ДНУ / С. В. Шевцов ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2010. – 84 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 2, УБГ. – 18)

1(075.8)

Е86

Естетика : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / За ред. Л. В. Анучиної, О. В. Уманець. – Х. : Право, 2010. – 232 c. – Реком. МОНУ. – 48 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(075.8)

И85

Исаев, Б. А.

Социология в схемах и комментариях : Учеб. пособ. / Б. А. Исаев. – С.Пб. : Питер, 2009. – 224 c. : ил. – (Учебное пособие). – 32 грн. 76 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1(075.8)

М26

Марков, Борис Всильевич

Философия : Для бакалавров и специалистов. / Б. В. Марков. – С.Пб. : Питер, 2011. – 432 c. – (Учебник для вузов; Стандарт третьего поколения). – 66 грн. 56 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

15

В28

Вемъ, Александр

Не дай себя обмануть! Язык жестов: о чем умолчал Пол Экман / А. Вемъ. – С.Пб. : Питер, 2010. – 224 c. : ил. – (Сам себе психолог). – 29 грн. 89 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Д64

Долинська, Любов Василівна

Психологія конфлікту : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. – К. : Каравела, 2010. – 304 c. – (Українська книга). – Реком. МОНУ. – 60 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Д76

Дружинин, Владимир Николаевич

Варианты жизни. Очерки экзистенциальной психологии / В. Н. Дружинин. – М.; С.Пб. : Питер, 2010. – 156 c. – 30 грн 14 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

15

З-14

Загадка доктора Хауса - человека и сериала / Под ред. Л. Уилсон ; Пер.с англ. С. Силинский. – М.; С.Пб. : Питер, 2010. – 283 c. – 40 грн. 96 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

И46

Ильин, Евгений Павлович

Психология общения и межличностных отношений / Е. П. Ильин. – С.Пб. : Питер, 2011. – 576 c. – (Мастера психологии). – 97 грн. 28 к.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

15

К21

Кара-Мурза, Сергей Георгиевич

Манипуляция сознанием / С. Г. Кара-Мурза. – М. : Эксмо; Алгоритм-Книга, 2010. – 864 c. – (политический бестселлер). – 86 грн. 28 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Л60

Лионов, Пётр Федорович

100 самых популярных трюков в общении / П. Ф. Лионов. – М.; С.Пб. : Питер, 2011. – 176 c. : ил. – (Сам себе психолог). – 23 грн. 55 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

М14

Майерс, Дэвид

Социальная психология / Д. Майерс. – 7-е изд. – С.Пб. : Питер, 2011. – 800 c. – (Мастера психологии). – 82 грн. 82 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

15

П69

Практикум по психологическим играм с детьми и подростками / Под ред. М. Р. Битяновой. – 2-е изд. – М.; С.Пб. : Питер, 2011. – 304 c. – (Практическая психология). – 29 грн. 33 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

П77

Приходько, Юлія Олексіївна

Практична психологія: введення у професію : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. О. Приходько. – 2-ге вид., допов. – К. : Каравела, 2010. – 232 c. – Реком. МОНУ. – 47 грн. 12 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

П86

Психология человека от рождения до смерти. Психологический атлас человека : Учеб. пособ. для студ. вузов / Под ред. А. А. Реана. – С.Пб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 651 c. – (Большая университетская библиотека). – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

15

С86

Строяновська, Олена Василівна

Психологічна служба в системі освіти : Практикум з навч. курсу для практ. психологів / О. В. Строяновська. – К. : Каравела, 2010. – 176 c. – Реком. МОНУ. – 43 грн. 04 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Ф86

Фрейд, Зигмунд

Психология бессознательного / З. Фрейд. – 2-е изд. – С.Пб. : Питер, 2010. – 400 c. – (Мастера психологии). – 56 грн. 64 к.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

15

Ш30

Шафоростов, Ігор Миколайович

Посібник до вивчення курсу "Практика роботи шкільного психолога" : Для студ. ДНУ спец. "Психологія" / І. М. Шафоростов ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2010. – 16 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 2, Б5. – 18)

15

Ш48

Шепелева, Людмила Николаевна

Программы социально-психологических тренингов / Л. Н. Шепелева. – М.; С.Пб. : Питер, 2011. – 160 c. – 22 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Щ34

Щеголев, Илья Владимирович

Графология XXI века / И. В. Щеголев, Ю. Г. Чернов. – М.; С.Пб. : Питер, 2008. – 256 c. + 1 CD. – (Сам себе психолог. Книги Ильи Щеголева). – 51 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(075.8)

Б91

Бурлачук, Леонид Фокич

Психодиагностика : Учеб. для студ. вузов / Л. Ф. Бурлачук. – 2-е изд., перераб. и доп. – С.Пб. : Питер, 2010. – 384 c. – (Учебник для вузов). – 65 грн. 09 к.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)


следующая страница >>