microbik.ru
  1 ... 7 8 9 10

Коефіцієнт чутливості () – межа чутливості акцій до ринку.

Комерційні ризики – ризики, що виникають у процесі реалізації товарів та послуг, які вироблені або придбані підприємством.

Компетентність експертної групи – здатність експертної групи виносити судження про аналізований об’єкт або ситуацію.

Короткострокові ризики – ризики, що загрожують підприємству протягом кінцевого відомого відрізку часу.

Країнові ризики – ризики, що виникають на макрорівні і впливають на всі господарюючі суб`єкти.

Кредитний ризик – небезпека несплати позичальником основного боргу й процентів, що призначаються кредитору.

Крива ризику – графічне відображання залежності ймовірності втрат від їхнього рівня.

Критичний ризик – загроза втрат, що дорівнюють розміру зроблених витрат на здійснення підприємницької діяльності або окремої угоди.
Л

Ліквідність – здатність активів підприємства використовуватися як засіб платежу або швидко перетворюватися в грошову форму для своєчасного погашення підприємством своїх боргових зобов`язань.

М

Матеріальні втрати – втрати, що мають місце у випадках, не передбачених підприємницьким проектом, у вигляді додаткових витрат чи прямих втрат обладнання, майна, продукції, сировини, енергії та ін.

Міжгалузеві ризики – ризики, наявність яких обумовлена впливом та залежністю окремих галузей і сфер економічної діяльності між собою.
Н

Нереалізовані ризики – ризики, що не здійснилися всупереч очікуванню.

Несистематичні ризики – ризики, пов`язані з придбанням підприємницького прибутку від конкретної операції у даній сфері діяльності.
П

Підприємництво – ініціативна самостійна діяльність громадян та їх об`єднань, спрямована на отримання прибутку, що здійснюється на свій ризик і під майнову відповідальність.

Платоспроможність – це здатність своєчасно повністю виконувати свої платіжні зобов`язання щодо торгових, кредитних та інших операцій платіжного характеру і готовність підприємства погасити борг у випадку одночасної вимоги з боку усіх кредиторів підприємства з платежів за короткостроковими зобов`язаннями (за довгостроковими-термін повернення наперед відомий).

Постійні ризики – ризики, що безперервно загрожують підприємницькій діяльності у даному географічному районі або в певній галузі економіки.

Припустимий ризик – загроза повної втрати прибутку від реалізації того чи іншого проекту підприємницької діяльності в цілому.

Природно-екологічні ризики - ризики, що виникають внаслідок залежності людини і в цілому суспільного виробництва від природно - кліматичних умов, а також від їх зворотного зв`язку.

Процентний ризик – небезпека втрат комерційними банками, кредитними установами, інвестиційними інститутами, селінговими компаніями у результаті підвищення процентних ставок, що виплачуються ними за залученими коштами, над ставками з наданих кредитів.

Реалізований ризик – здійснена несприятлива для підприємства подія, внаслідок якої може бути погіршена його діяльність.

Регіональні ризики – ризики, що виникають з причин наявності специфіки розвитку та управління окремими регіонами в межах країни.

Ризик – небезпека потенційної втрати ресурсів або недодержання доходів у порівнянні з варіантом, що розрахований на раціональне використання ресурсів у даному виді діяльності, або можлива небезпека втрат.

Ризик банкрутства – небезпека в результаті неправильного вибору вкладення капіталу, повної втрати підприємством власного капіталу й нездатності його розрахування за взятими на себе зобов`язаннями.

Ризик ліквідності – ризик, пов`язаний з можливістю втрат при реалізації цінних паперів або інших товарів через зміну їх якості і споживчої вартості.

Ризик-тейкер – людина, здатна до ризику. Головні риси ризик-тейкера – сміливість, нестандартність вчинків, незалежність, незаурядність, динамічність, схильність до експерименту, але водночас тверезий розрахунок, спроможність багатосторонньо й швидко оцінювати обстановку, миттєво реагувати на зміну обставин, творчо оцінити можливий кінцевий результат.
С

Середньоквадратичне відхилення – корінь квадратний з дисперсії.

Своєчасні ризики – ризики, що не були завчасно передбачені, а також не була розроблена стратегія поведінки підприємства у випадку їх виникнення, і господарюючий суб`єкт реагує на них у момент їх виникнення (на перших стадіях).

Селективний ризик – ризик неправильного вибору варіантів вкладення капіталу, виду цінних паперів для інвестування у порівнянні з іншими видами цінних паперів при формування інвестиційного портфелю.

Систематичні ризики – ризики, притаманні тій чи іншій сфері підприємницької діяльності.

Соціально-політичні ризики – ризики, походження яких базується на можливості виникнення непередбачених ситуацій у випадку зміни державою її політичного курсу, пріоритетних напрямків діяльності уряду, а також можливого введення в дію незапланованих раніше соціальних програм або інших дій, які в основі свого походження мають соціальну сферу (наприклад, страйки, зміни психологічного настрою у суспільстві і т. ін.).

Спеціальні втрати – втрати, що виявляються у вигляді заподіяння шкоди здоров`ю та життю людей, навколишньому середовищу, престижу підприємництва, а також внаслідок інших подій, що мають несприятливі соціально-психологічні наслідки.

Сподіване значення (математичне сподівання) – середньозважена величина усіх можливих результатів.

Суб`єкти ринкової економіки – фізичні і юридичні особи, що вступають в економічні відносини товарообміну та послуг в одних випадках як споживачі, в інших – як виробники.

Т

Технічні ризики – ризики, що визначаються ступенем організації виробництва, проведенням регулярної профілактики обладнання, заходів безпеки, можливістю виконання ремонтів можливих поломок обладнання власними силами підприємства.

Точка беззбитковості – критичний обсяг виробництва (реалізації), при якому доходи від продажу виробленої продукції дорівнюють витратам на її виготовлення, тобто прибуток нульовий.

Трудові втрати – втрати робочого часу, зумовлені випадковими, непередбаченими обставинами.
Ф

Фактори виробництва – земля, праця, капітал та підприємницька здібність.

Фінансові втрати – прямі грошові збитки, пов`язані з перевитратою грошей, непередбаченими виплатами, штрафами, сплатою додаткових податків, втратою цінних паперів, зміною валютного курсу, інфляцією.

Фінансові ризики – ризики, що виникають при здійсненні фінансового підприємництва або фінансових угод.

Функції господарських ризиків – інноваційна, регулятивна, захисна та аналітична.
Ч

Частота випадкової події – відношення кількості появ цієї події до загальної кількості спостережень.

Чисті ризики – можливість отримання негативного або нульового результату.
Е

Економічний ризик – об`єктивно-суб`єктивна категорія в діяльності суб`єктів господарювання, пов`язана з подоланням невизначеності та конфліктності в ситуації неминучого вибору й відображає ступінь відхилення від цілей, очікуваного (бажаного) результату, міру невдачі, збитків з урахуванням впливу керованих і некерованих чинників, за наявності прямих і зворотних зв`язків;

- діяльність суб`єктів господарського життя, пов`язана з подоланням невизначеності у ситуації неминучого вибору, в процесі якого можна оцінити ймовірність досягнення бажаного результату, невдач та відхилень від мети на основі кількісного аналізу систем та операцій в кожному з аналізованих варіантів.

Економічна свобода – означає для виробника вибір вироблюваної продукції, для споживача - придбання товару, для продавця - запитувану ціну, для покупця - згоду оплатити таку ціну, для робітника - вибір місця роботи, а для будь-якої людини - засіб отримування доходу.

Експерт – кваліфікований спеціаліст з конкретної проблеми, залучений до винесення оцінки щодо поставленого завдання.

Експертна група – колектив експертів, сформований за певними правилами для вирішення поставленого завдання.

Експертна оцінка – судження експерта або експертної групи відносно поставленого завдання.
Я

Якісний аналіз ризиків – визначення факторів, що викликають ризики; визначення напрямків та етапів, де виникають ризики; ідентифікація ризиків.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Абчук В.А. Предприимчивость и риск. - Л.: ЛФ ВИПК РП, 1991.

2. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. - М.: Мысль, 1989.

3. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент.- М., 1996.

4. Балика С.Ю. Управління господарським ризиком при переході підприємства на випуск нової продукції.// Автор. дис. на здобуття наук. ступ. канд. економ. наук. - Харків, 1998.

5. Бешелев С.Л., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок.-М.: Статистика, 1980.

6. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті.-К.: ТОВ «Борисфен-М», 1996.

7. Гойко А.Ф. Методи аналізу та оцінки ризику діяльності будівельних фірм і підприємств в умовах ринку.// Будівництво України. - 1997. - №4.

8. Глущенко В.В. Управление рисками. Страхование. –Железнодорожный: Крылья, 1999.

9. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения.: Уч. пос. – М.: Дело и Сервис, 1999.

10. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Уч. пос. / Под ред. Б.А.Лагоши.-М.: Финансы и статистика, 1999.

11. Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя.-М.: Финансы и статистика, 1995.

12. Жигло А.Н. Расчет ставок дисконта и оценка риска.// Бухгалтерский учет. - 1996 . - №6.

13. Ільяшенко С.М. Господарський ризик та методи його вимірювання. Навчальний посібник. - Суми: «Мрія –1» ЛТД. 1996.

14. Клейнер Г.Б. Риски промышленных предприятий. // Российский экономический журнал.-1994.-№5-6.

15. Короткий тлумачний словник української мови. / За ред. Д.Г. Гринчишина.-2-ге вид., перероб. і допов.-К.: Рад. школа, 1988.

16. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. - М.: ИНФРА-М, 1996.

17. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси./Пер. з англ.. В.Ф. Овсієнка та В.Я.Мусієнка:-К.: Основа, 1993.

18. Ожегов С.И. Словарь русского языка.-М.: Русский язык, 1981.

19. Онуфриева Т.Л. Учет производственных рисков в договорной цене на строительную продукцию.// Экономика строительства. - 1997, - №8.

20. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. - М.: Инфра-М, 1992.

21. Платонов С.В., Третьяк В.И., Черкасов В.В. Искусство управленческой деятельности.-К.: «Либра», 1996.

22. Проблеми економічного ризику: аналіз та управління. Збірник наукових праць за матеріалами Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції (26-28 жовтня 1998 р.). - К.: КНЕУ, 1998.

23. Рабочая книга по прогнозированию. Отв. ред. И.В.Бестужев-Лада -М.: 1982.

24. Райзберг Б.А. Предпринимательство и риск.-М.: Знание, 1992.

25. Риски в современном бизнесе. Авторы: П.Г.Грабовый, Петрова, С.И.Полтавцев, К.Г.Романцова, Б.Б.Хрусталев, С.М.Яровенко. - М.: Аланс,1994.

26. Самуельсон П. Економіка.-Львів: Освіта, 1993.

27. Севрук В.Т. Банковские риски.-М.: Дело ЛТД, 1995.

28. Статистика рынка товаров и услуг.// Под ред. И.К. Белявского.-М.: Финансы и статистика, 1995.

29. Тематическое досье «Риски в рыночной экономике». Сост. Васильев В.Е., Внукова Н.Н., Кагановский С.А. - Харьков: Лизинговый фонд. Центр анализа рисков, 1995.

30. Тони Райс, Брайн Койли. Финансовые инвестиции и риск. Пер. с англ.- К.: Торг. – изд. бюро ВНY, 1995.

31. Устенко О.Л. Теория экономического риска.- К.: МАУП, 1997.

32. Финансовый менеджмент / Под ред. Стояновой Е.С.-М.: Перспектива, 1993.

33. Хейне П. Экономический образ мышления: Пер. с англ.-2-е изд..-М.: Дело при участии изд-ва «Catallaxy», 1993.

34. Хозяйственный риск и методы его измерения: Пер. с венг./ Т.Бочкаи, Д.Месена, Д.Мико, Е.Сеп, Э.Хусти.-М.: Экономика, 1979.

35. Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

36. Черкасов В.В. Деловой риск в предпринимательской деятельности.-К.: Либра, 1996.

37. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска.-М.,1998.

38. Черняк В.З. Оценка бизнеса.-М.: Финансы м статистика, 1996.

39. Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры).-М.: Прогресс, 1982.

40. Економіка підприємства.: Підручник.-В 2т./За ред. С.Ф.Покропивного.-К.: Хвиля-Прес, 1995.

41. Экспресс-анализ финансового состояния предприятия.// Финансовая тема. - 1997 - №3.


Навчальне видання
Теоретичні основи курсу “Економічний ризик та методи його вимірювання” (для студентів економічних спеціальностей)

Упорядник Світлична Тетяна Іванівна

Редактор Аляб`єв М.З.

План 2000, поз. 23

Підп. до друку 2000р. Формат 60 х 84 1/16. Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн. – друк. арк. 6. Обл.. – вид. арк.

Тираж 500 прим. Зам. № . Ціна договірна.
ХДАМГ 61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12.

<< предыдущая страница