microbik.ru
  1 ... 6 7 8 9 10


Придбання якого з об’єктів має більший ризик?
Завдання 7
Підприємство порівнює чотири варіанти вкладання інвестицій в різні проекти терміном на 1 рік. Через рік підприємство має намір повернути суму інвестицій, отримавши при цьому деяку суму прибутку, що залежить від стану економіки. Експертним способом встановлена норма прибутку з інвестицій для кожного з проектів з урахуванням стану економіки.

Визначити ступінь ризику кожного з проектів, якщо сума інвестування однакова – 100 тис. умовних грошових одиниць.

Стан економіки

Ймо-

вір-

ність

Норма прибутку з інвестицій, %


проект

№1

проект

№2

проект

№3

проект

№ 4

Глибокий спад

Невеликий спад

Середнє зростання

Невеликий підйом

Потужний підйом

0,05

0,20

0,50

0,20

0,05

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

12,0

10,0

9,0

8,5

8,0

- 3,0

6,0

11,0

14,0

19,0

- 2,0

9,0

12,0

15,0

26,0


Проект № 1: річні векселя Казначейства, з яких гарантований прибуток,

  • 8%. Ці векселя випускаються один раз на рік, тобто

через рік вони будуть викуплені, що гарантовано державою.

Проект № 2: облігації корпорації з 9% прибутку й терміном позики

10 років. Однак підприємство продає облігації

наприкінці першого року, тобто відсоток буде відомий

наприкінці року.

Проект № 3: передбачає чисті витрати, нульові надходження

протягом року і виплати наприкінці року, що залежить

від стану економіки.

Проект № 4: те саме, що проект № 3, але розподіл виплат відрізняється.

Завдання 8
АТ «Перспектива» і АТ «Простір» планують вкласти капітал у цінні папери. В АТ «Простір» власні засоби складають 5000 тис. грн., а сума можливих збитків –3500тис.грн. В АТ «Перспектива» власні засоби складають 30000 тис. грн., а можливий збиток –12000 тис. грн.

Яке з підприємств здійснює менш ризиковане вкладення капіталу?
Завдання 9
Виберіть з правої колонки вираз або визначення, що відноситься до терміну в лівій колонці

1.Якісний аналіз а)здатність своєчасно повністю виконувати

економічних ризиків свої платіжні зобов`язання що до торгових, кредитних та інших операцій платіжного характеру та готовність підприємства погасити борги у випадку одночасної вимоги з боку всіх кредиторів підприємства з платежів з короткостроко-вих зобов`язань.
2.Кількісний аналіз б)судження експерта або експертної групи

економічних ризиків відносно поставленого завдання.
3. Частота випадкової події в) здатність експертної групи виносити

судження про аналізований об`єкт або

ситуацію.

4. Дисперсія г) вибір методів кількісної оцінки ризиків і оцінка окремих ризиків та їх загальної

величини.

5. Коефіцієнт варіації д) математичне сподівання квадрата від –

хилень можливих значень випадкової

величини від її середнього значення.

6. Коефіцієнт ризику є)здібність активів підприємства викорис-

товуватися як засіб платежу або швидко

перетворюватися в грошову форму для

своєчасного погашення підприємством

боргових зобов`язань.
7. Експертна оцінка ж) визначення факторів, що викликають

ризик, напрямків та етапів, де виника-

ють ризики та ідентифікація ризиків.
8. Компетентність експертної з)відношення кількості появ цієї події до

групи загальної кількості спостережень.
9. Платоспроможність і)співвідношення ередньоквадратичного

відхилення результатів до середньої

величини результатів.
10.Ліквідність к) співвідношення можливих втрат до

розміру власних засобів підприємства.
Завдання 10
Виберіть правильні відповіді з пропонованих варіантів.

  1. Етап якісного аналізу ризиків вміщує

а) визначення факторів ризиків;

б) кількісну оцінку;

в) ідентифікацію ризиків;

г) вибір методів кількісної оцінки.


  1. Етап кількісного аналізу ризиків вміщує

а) ідентифікацію ризиків;

б) прийняття рішення із зниження ступеня ризику;

в) вибір методів кількісної оцінки;

г) кількісну оцінку.


  1. При статистичному методі оцінки ризику абсолютною кількісною мірою ризику виступає

а) середній очікуваний доход;

б) середньоквадратичне відхилення від очікуваного доходу;

в) коефіцієнт варіації;

г) помилка розрахунків.


  1. При статистичному методі оцінки ризику відносною кількісною мірою ризику виступає

а) середній очікуваний доход;

б) середньоквадратичне відхилення від очікуваного доходу;

в) коефіцієнт варіації;

г) помилка розрахунків.


  1. Високу ступінь ризику у структурі активів підприємства мають

а) запаси готової продукції, що вийшла із споживання;

б) гроші на розрахунковому рахунку;

в) понаднормативні запаси сировини та матеріалів;

г)дебіторська заборгованість підприємств, що знаходяться у важкому фінансовому стані.


  1. Мінімальний ступінь ризику в структурі підприємств мають

а) гроші в касі;

б) гроші на розрахунковому рахунку;

в) понаднормативні запаси сировини;

г) дебіторська заборгованість підприємств, що знаходяться у важкому фінансовому стані.

ВІДПОВІДІ

Розділ 2.
Завдання 1. Можливі втрати підприємства:  ПР1 = 36тис.грн.,  ПР2 = 7,2тис.грн.,  ПР3 = 3,6тис.грн.,  ПР4 = 17тис.грн.,   ПР =  ПР1 +  ПР3 + ПР4 або інші варіанти.

Завдання 2. Можливий ризик підприємства: R1 = 28,8тис.грн., R2 = 3,6тис.грн., R3 = 1,08тис.грн., R4 = 8,5тис.грн.

Завдання 3. Діяльність підприємства підлягає ризику. Можливі втрати ПР = 42тис.грн..

Завдання 4. Ризик – економічний, виробничий. Кількісне значення: R1 = 2,6тис.грн.; R2 = 6,5тис.грн.. Припустима зона ризику.

Завдання 5. 1-м); 2-г); 3-б); 4-з); 5-і); 6-н); 7-п)); 8-є); 9-в); 10-а); 11-ж); 12-к); 13-д); 14-л); 15-о).

Завдання 6. 1-в); 2-б); 3-в); 4-а); 5-а); 6-б); 7-б); 8-б); 9-б), в), г); 10-а), в), д); 11-в); 12-в); 13-б); 14-а), г), д); 15-б); 16-в); 17-б); 18-в); 19-б); 20-а), в); 21-а), в), г); 22-а), в); 23-а), в), г); 24-б).
Розділ 3.
Завдання 1. Сподівана величина збитків М(х) = 5тис.грн.

Завдання 2. За додаткову інформацію підприємець може заплатити суму не більше ніж різниця, між максимальним та середнім прибутком: 0,5 · 240 - 170 =50тис.грн.

Завдання 3. Перше місце роботи має більший ризик: 1 =50грн, 1 = 33%; 2 =9,9грн, 2 =6,6%.

Завдання 4. М(х) = $ 25.

Завдання 5. Слід придбати акції 2 виду, тому що ймовірність банкрутства при придбанні цих акцій (0,2) менша, ніж ймовірність банкрутства при придбанні акцій 1 виду (0,8).

Завдання 6. Придбання об`єкта №2 має більший ризик.

Завдання 7. 1 = 0,0; 2 = 0,09; 3 = 0,43; 4 = 0,40.

Завдання 8. Менш ризиковане вкладення здійснює АТ «Перспектива».

Завдання 9. 1-ж); 2-г); 3-з); 4-д); 5-і); 6-к); 7-б); 8-в); 9-а); 10-є).

Завдання 10. 1-а), в); 2-в), г); 3-б); 4-в); 5-а, в), г); 6-а), б).


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ КУРСУ
1.Чому в діяльності підприємств в ринкових умовах господарювання виникають ризики?

2.Як зв`язані між собою невизначеність і ризик?

3.У чому виявляється об`єктивна й суб`єктивна основа ризиків в економічній діяльності?

4.Що означає поняття “підприємництво”?

5.Які головні риси притаманні ризик – тейкеру?

6.Чим характеризується ризикова ситуація?

7.Розкрийти зміст категорій “ ризик”, “економічний ризик”, “втрати від ризику”

8.Які функції має економічний ризик у діяльності підприємств?

9.Назвіть причини втрат у виробничому, комерційному та фінансовому підприємництві .

10.Чим вимірюється економічний ризик в абсолютному й відносному виразі?

11.Що таке зони ризику, які виділяють зони ризику?

12.Що являє собою крива розподілу ймовірностей виникнення певного рівня втрат?

13.Які фактори господарської діяльності відносять до внутрішніх і зовнішніх факторів ризику?

14.За якими ознаками класифікують економічні ризики?

15.Якою величиною можливих втрат характеризується допустимий ризик?

16.Що означає критичний ризик у діяльності підприємств?

17.До чого може призвести катастрофічний ризик?

18.Чим відрізняються між собою систематичні й несистематичні ризики?

19.Які фінансові ризики виникають при здійсненні фінансової діяльності?

20.Чим відрізняються між собою короткострокові й постійні ризики?

21.З яких етапів складається якісний і кількісний аналіз економічних ризиків?

22.Які існують критерії кількісної оцінки економічних ризиків?

23.Коли в господарській практиці застосовується статистичний метод оцінки ризиків? У чому його сутність?

24.Який порядок проведення експертних оцінок?

25.Які існують варіанти застосування експертних методів в оцінці економічних ризиків?

26.У чому сутність аналітичного методу визначення економічних ризиків? Які варіанти застосування цього методу існують на практиці?

27.Як можна використати точку беззбитковості в оцінці інвестиційних ризиків ?

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
А

Адміністративно-законодавчі ризики – ризики, що виникають у випадку реалізації незапланованих адміністративних обмежень господарської діяльності ринкових суб`єктів, а також змін у законодавстві.

Аналіз ризиків – сукупність дій з якісного й кількісного аналізу ризиків.
Б

Біржові ризики – небезпека втрат від біржових угод.
В

Валютні ризики – небезпека валютних втрат, пов`язаних зі зміною курсу однієї іноземної валюти по відношенню до іншої, при проведенні зовнішньоекономічних, кредитних та інших валютних операцій.

Випереджаючі ризики – ризики, враховані при складанні планів розвитку підприємства, тобто до моменту їх появи розроблена стратегія їх виникнення (на перших стадіях).

Виробничі ризики – ризики, пов`язані з виробництвом продукції, товарів і послуг, здійсненням будь яких видів виробничої діяльності.

Витрати часу – витрати, що виникають, коли процес господарської діяльності йде повільніше, ніж було намічено.

Внутрішні ризики – ризики, джерело виникнення яких знаходиться на самому підприємстві.

Внутрішні фактори ризику – фактори, що складаються з показників внутрішньої діяльності підприємства.
Г

Галузеві ризики – ризики, що виникають у цілої групи підприємств однієї галузі і впливають на всю галузь.

Геополітичні ризики – ризики глобального характеру, такі як: світова міграція робочої сили, виникнення хвороб, що загрожують життю всього людства і т. ін.

Глобальні ризики (світові ризики) – ризики, що виникають в економіці декількох країн або всього світового співтовариства, впливаючи при цьому на діяльність господарюючих суб`єктів цих країн.

Господарський ризик – загроза того, що підприємство понесе втрати у вигляді додаткових витрат або отримає доходи нижче тих, на які воно розраховувало.
Д

Демографічні ризики - ризики, що виникають внаслідок зміни демографічної ситуації.

Дефляційні ризикиризики того, що при зростанні дефляції відбувається падіння рівня цін – погіршення економічних умов підприємництва і зниження доходів.

Дисперсія – математичне сподівання квадрату відхилень можливих значень випадкової величини від її середнього значення або середнє зважене з квадратів відхилень результатів від очікуваних.
З

Запізнілі ризики – ризики, що не були передбачені підприємством при складанні своїх планів, і стратегія поведінки підприємства при цьому розробляється (визначається ) вже після їх виникнення.

Зовнішні ризики – ризики, джерело виникнення яких знаходиться у зовнішньому середовищі (по відношенню до підприємства).

Зовнішні фактори ризику – умови, котрі підприємець не може змінити, але повинен враховувати їх, бо вони мають вплив на результат підприємницької діяльності.

Зони ризику – зона допустимого ризику, зона критичного ризику і зона катастрофічного ризику.
І

Інвестиційні ризики – ризики, обумовлені невизначеністю, непередбаченими обставинами в інвестиційній сфері.

Інноваційні ризики – ризики, що виникають через невизначеність в інноваційній сфері, починаючи з вироблення інноваційної ідеї, втілення її у продукт або технології і закінчуючи реалізацією відповідного продукту на ринку.

Інфляційні ризики – ризики того, що при зростанні інфляції доходи, які одержуються, знецінюються з точки зору реальної купівельної спроможності швидше, ніж ростуть.

К

Катастрофічні ризики – ризики, що характеризуються загрозою втрат у розмірі, який дорівнює або перевищує весь майновий стан підприємця.

Кількісний аналіз ризиків – вибір методів кількісної оцінки ризиків та оцінка окремих ризиків і їх загальної величини.

Класифікаційні ознаки ризиків – ознаки, за якими класифікуються ризики: природа або причина виникнення, ступінь об`єктивності рішень, рівень виникнення (масштаб виникнення), сфера виникнення, ступінь правомірності, ступінь припустимості або величина, вид господарської діяльності або сфера походження, ступінь системності, можливість страхування, ступінь впливу на діяльність, можливий результат, тривалість у часу, час прийняття ризикових рішень.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності – відношення грошових коштів до короткострокових зобов`язань підприємства.

Коефіцієнт варіації – співвідношення середньоквадратичного відхилення до середньої (очікуваної) величини результатів.

Коефіцієнт конкордації – коефіцієнт оцінки узгодженості думок експертів групи.

Коефіцієнт критичної ліквідності – відношення ліквідної частини оборотних активів (тобто без матеріально-виробничих запасів) до поточних зобов`язань підприємства.

Коефіцієнт поточної ліквідності – відношення поточних активів до короткострокових зобов`язань підприємства.

Коефіцієнт ризику – співвідношення можливих втрат до розміру власних засобів підприємства.


<< предыдущая страница   следующая страница >>