microbik.ru
1
СТАТИСТИКА ТА ЕКОНОМІКА, АНАЛІЗ
Структурні
обстеження виробників

К. О. Прокопенко,
кандидат економічних наук,
сільськогосподарської продукції
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАНУ”
Одним з першочергових завдань української аг
чого потенціалу, економічних та соціальних відно
рарної статистики, зумовлених потребою забезпе
син.
чення гармонізації вітчизняної нормативної бази зі
Потреба проведення сільськогосподарського
стандартами ЄС, є створення  методологічних і
перепису в Україні зумовлена докорінними змінами,
організаційних засад проведення структурного об
що відбулися в агарному секторі внаслідок рефор
стеження в сільському господарстві як основної
мування економіки. На селі за цей період сформува
умови для інтеграції всіх статистичних спостере
лися нові земельні відносини, відбулася реорганіза
жень у галузі.
ція сільськогосподарських підприємств, змінилася
Євростат рекомендує національним статистич
структура власності, а отже, структура виробництва
ним відомствам проводити регулярні структурні
продукції сільського господарства. Основними ви
обстеження для оцінювання ситуації в аграрному
робниками в аграрному секторі стали господарства
секторі та спостереження за діяльністю виробників
населення, якими використовується майже третина
сільськогосподарської продукції. Однак акту
сільськогосподарських угідь країни і виробляється
альність упровадження структурних спостережень у
більше половини обсягу сільськогосподарської про
практику вітчизняної аграрної статистики зумов
дукції. При цьому господарства населення не пода
люється не тільки потребою узгодження її методо
ють статистичну звітність, тому статистичне дослі
логії з міжнародними вимогами. Регулярне прове
дження їх виробничої діяльності, насамперед оці
дення структурних спостережень забезпечує отри
нювання структурних і ресурсних показників, є
мання інформації щодо сучасної структури вироб
надзвичайно важливою нагальною проблемою. Ви
ників сільськогосподарської продукції, землеволо
рішити це питання можна лише за умови проведен
діння й землекористування, поголів’я худоби та
ня структурних обстежень, зокрема перепису.
інших складових виробничого потенціалу.
Програма сільськогосподарського перепису по
Проведення структурних спостережень дозво
винна включати запитання щодо базових характе
лить сформувати комплекс різносторонньої статис
ристик організаційної структури господарств, а
тичної інформації щодо агарного сектору в розрізі
саме: загальні характеристики (місцезнаходження,
кожного виробника, а отже, і на рівні малих терито
юридичний статус, форма власності тощо) госпо
ріальних одиниць. Діюча система статистичних спо
дарств, їх розмір, використання землі, зокрема
стережень дозволяє отримувати детальну інформа
площі посівів сільськогосподарських культур та ба
цію лише щодо однієї групи сільськогосподарських
гаторічних насаджень; поголів’я худоби і птиці; тру
товаровиробників – сільськогосподарських підпри
дові ресурси; наявність інфраструктури, машин і
ємств. Щодо виробників, які створюють 54% вало
устаткування, будівель виробничого призначення;
вої продукції сільського господарства, а саме госпо
меліорація та хімізація земель, охорона навколиш
дарств населення, збирається інформація, репрезен
нього середовища; послуги, що надаються господар
тативна на рівні України та регіонів.
ствам населення; ідентифікаційні ознаки респон
Значний внесок у впровадження структурних
дентів та інші показники.
обстежень у вітчизняну статистичну практику було
Загальні сільськогосподарські переписи регу
зроблено О. Васєчко [1]. Проблемою структурних
лярно проводяться у 120 ти країнах. Як правило,
обстежень у сільському господарстві займаються
періодичність їх проведення – один раз на десять
такі статистики, як В. Гріпенкерл, Г. Наузе, Б. Мас
років, а в розвинених країнах – один раз на п’ять
солі, М. Греко та ін. [2; 3].
років і частіше. Так, у Німеччині та Нідерландах
Згідно з міжнародною практикою, поняття
перепис проводиться один раз на чотири роки, у
“структурні обстеження підприємств сільського і
США та Канаді – кожні п’ять років.
лісового господарства” охоплює  регулярні сільсь
Координацію проведення сільськогосподарсь
когосподарські переписи, які повинні проводитись
ких переписів у світі та розробку їх стандартних
один раз на п’ять – десять років, та структурні об
програм здійснює Продовольча та сільськогоспо
стеження сільського господарства, що здійснюють
дарська організація (ФАО) ООН, членом якої з
ся в міжпереписний період. При цьому слід наголо
2003 р. є Україна. Під егідою ФАО, починаючи з
сити на необхідності проведення загального
1930 року, вже проводиться 9 й раунд всесвітніх
сільськогосподарського перепису, як це робиться у
сільськогосподарських переписів, який для різних
країнах членах ЄС. Ці переписи, як свідчить міжна
країн охоплює період з 2005 до 2014 року.
родна практика, є найбільш важливим і змістовним
Україна ще не проводила аналогічних загальних
джерелом інформації щодо середньо  та довгостро
сільськогосподарських переписів. До теперішнього
кових змін стану аграрного сектору, його виробни
часу переписи були тематичними, тобто  присвяче
©  К. О. Прокопенко, 2009
ними якомусь одному або декільком питанням. Так,
46
СТАТИСТИКА УКРАЇНИ, 2009, № 3

СТАТИСТИКА ТА ЕКОНОМІКА, АНАЛІЗ
в основі розрахунків статистичних показників ви
Перепис як один із видів структурного обсте
робництва сільськогосподарської продукції лежать
ження передбачає суцільну реєстрацію всіх
скориговані дані суцільного перепису посівних
сільськогосподарських одиниць. Але він може про
площ, який було проведено ще у 1993 році, та пере
водитися також методом вибіркової реєстрації за
пису багаторічних насаджень (садів, виноград
умови, що вибіркова сукупність є репрезентатив
ників, хмелю), проведеного у 1998 році. У галузі
ною на національному рівні. ФАО ООН пропонує
сільського господарства відбулися принципові
охоплювати переписом одиниці, які виробляють не
зміни в аграрному секторі після 1993 року (ця
менше ніж 95 – 98% сільськогосподарської про
інформація безумовно потребує уточнення). Ос
дукції країни. Разом з тим, досить часто з сукуп
таннім тематичним переписом був суцільний пере
ності об’єктів обстеження виключаються дрібні то
пис поголів’я худоби та птиці станом на 1 січня 2006
варовиробники, розмір яких не перевищує певних
року.
порогових значень, що можуть бути виражені як у
В Україні йде активна робота щодо підготовки
вартісному, так і в натуральному виразі.
до першого сільськогосподарського перепису. У
Проведення структурних обстежень сільського
2008 році було прийнято Закон України “Про
господарства в Європейському Союзі регламен
сільськогосподарський перепис”, а нині запрова
тується Постановою Європейського парламенту та
джуються заходи щодо практичної реалізації його
Ради (ЄС) № 1166/2008 щодо структурних обсте
норм, продовжується подальше  створення право
жень сільськогосподарських підприємств та обсте
вих засад організації та проведення сільськогоспо
ження методів сільськогосподарського виробництва
дарських переписів, обґрунтовується необхідність
[5]. Вивчення та аналіз цього документа дає мож
їх регулярного проведення. Урядом країни прийня
ливість зробити деякі висновки. З метою забезпе
то рішення про проведення у 2012 р. Першого
чення вимог гармонізації та раціоналізації сільсько
всеукраїнського сільськогосподарського перепису
господарської статистики, зіставності інформації
[4; 9].
для вироблення рішень щодо спільної аграрної по
Сільськогосподарські переписи доповнюються
літики Євростат рекомендує порогові значення для
періодичними структурними обстеженнями
обстеження сільськогосподарських виробників у
сільського  господарства, що є основою або безпосе
натуральному виразі, наведені в табл. 1 (гр. 2, за да
редньо складовою сільськогосподарських переписів.
ними [5]). Водночас експерти Євростату, ознайо
Зазначимо, що таке обстеження не може повною
мившись з особливостями сільського господарства
мірою замінити перепис: воно здебільшого призна
в Україні, рекомендували інші порогові значення,
чене для його доповнення та поновлення даних.
що дозволять точніше відобразити реальну струк
Міжнародні статистичні організації рекомендують
туру та обсяги сільськогосподарського виробництва
між проведенням двох переписів здійснювати два
і забезпечити методологічну вимогу щодо представ
структурні обстеження господарств.
лення у генеральній сукупності 98% товаровироб
Саме тому для реформування вітчизняної
ників (див. табл. 1, гр. 3).
сільськогосподарської статистики відповідно до
Особливістю сільського господарства України є
міжнародних стандартів особливе значення має
концентрація виробництва у дрібних господарсь
впровадження структурних економічних обстежень
ких одиницях – господарствах населення, якими у
сільськогосподарських товаровиробників. За оди
2008 р. було вироблено 50,5% продукції рослинниц
ницю спостереження щодо як юридичних, так і
тва і  60,1% продукції тваринництва. У цей період
фізичних осіб доцільно запровадити сільськогоспо
частка посівної площі під урожай у господарствах
дарське земельне володіння згідно з європейською
населення складала 28,4% загальної площі. У мину
концепцією.
лому році на зазначену категорію виробників при
Метою структурного обстеження сільського гос
падало 98% загального обсягу виробництва кар
подарства є відображення масштабних структурних
топлі, 86% овочів і баштанних культур, 85% плодів і
змін, що відбуваються в аграрному секторі, а саме: у
ягід, 21% зерна, 19% соняшнику та 12% цукрових
структурі та типах господарств, структурі власності
буряків. У 2008 р. господарствами населення було
на землю та інші ресурси, структурі використання
вирощено 47,9% м’яса худоби і птиці, вироблено
виробничих ресурсів у галузі, технологічному стані
97,5% меду, 82,2% молока, 78,5% вовни, 43,4% яєць.
галузі, рівні ресурсного потенціалу.
Наразі на долю господарств населення припадає
Для впровадження статистичного обстеження
69,4 % поголів’я великої рогатої худоби (у тому
структури господарств як фундаменту всієї системи
числі 78,0 % поголів’я корів), 57,4 % поголів’я сви
у статистиці сільського господарства повинні бути
ней, 56,4 % поголів’я птиці [8].
створені такі передумови: встановлення статистич
Таким чином, парцеляція у вітчизняному агро
них і адміністративних джерел та реєстрів, необхід
виробництві потребує особливих підходів до вста
них для реформування генеральної сукупності ста
новлення порогових значень для структурних об
тистичних одиниць, що спостерігатимуться, визна
стежень сільського господарства.
чення її структури та виявлення координат дослі
При забезпеченні повної відповідності методо
джуваних одиниць (географічних та місця реє
логії вітчизняного структурного обстеження вимо
страції).
гам, викладеним у Постанові Європейського парла
СТАТИСТИКА УКРАЇНИ, 2009, № 3
47

СТАТИСТИКА ТА ЕКОНОМІКА, АНАЛІЗ
Таблиця 1
Порогові значення для структурного обстеження сільськогосподарських товаровиробників
менту № 1166/2008, поза межами обстеження зали
господарські підприємства відповідають цим вимо
шиться значна частина виробників. Зокрема, що
гам, однак будуть втрачені значні обсяги інформації
стосується вимог до земельних площ досліджува
щодо такого важливого товаровиробника, як госпо
них виробничих одиниць, то фактично всі сільсько
дарства населення (табл. 2, за даними [6]).
Таблиця 2
Групування господарств населення у сільській місцевості
за площею землі у  2008 році
Як видно з табл. 2, при прийнятті порогового
лення, що володіють невеликими земельними
значення площі використаних сільськогосподарсь
ділянками, значно відрізняється від відповідної
ких угідь на рівні 5 га у генеральну сукупність
структури  господарств із великими земельними
структурного обстеження сільського господарства
ділянками. Аналіз результатів вибіркового обсте
попаде лише 3,4% господарств населення, які воло
ження сільськогосподарської діяльності домогоспо
діють 40,6% земельної площі. При цьому слід наго
дарств у сільській місцевості свідчить, що чим мен
лосити, що хоча отримана генеральна сукупність і
ша площа сільськогосподарських угідь, тим більшу
буде охоплювати більше ніж 40% земельних площ,
частку в їх структурі займають рілля та багаторічні
однак вона не відобразить реального стану вироб
насадження і, відповідно, меншу – сіножаті та пасо
ництва у цьому секторі. Зокрема, структура
вища. Аналогічно відрізняється і структура ріллі:
сільськогосподарських угідь у господарствах насе
менші за розміром господарства більшу частку ріллі
48
СТАТИСТИКА УКРАЇНИ, 2009, № 3

СТАТИСТИКА ТА ЕКОНОМІКА, АНАЛІЗ
виділяють під картоплю й овочі. Зі збільшенням
дарською діяльністю [5]. Упровадження сільсько
розміру господарств збільшується частка ріллі під
господарських земельних володінь за одиниці спос
технічні та зернові культури. Таким чином, важли
тереження щодо як юридичних, так і фізичних осіб,
вий структурний показник, що стосується землеко
колективних та індивідуальних фермерських госпо
ристування, без урахування невеликих за площею
дарств вимагає застосування низьких порогів як для
господарств буде недостовірним.
площ сільськогосподарських угідь, так і для
Аналіз порогових значень, рекомендованих ме
кількості сільськогосподарських тварин за видами.
тодологами Євростату щодо поголів’я худоби,
Виходячи з цього, структурне обстеження повинно
свідчить, що у цьому випадку генеральна су
охоплювати такі одиниці, як усі сільськогоспо
купність буде ще меншою. Так, 17,9% сільськогоспо
дарські підприємства – юридичні особи та усі домо
дарських підприємств України мають поголів’я ве
господарства у сільській місцевості, що володіють
ликої рогатої худоби менше ніж 10 голів; більше ніж
землею, незалежно від її площі та / або кількості
у 30% підприємств поголів’я свиней не перевищує
худоби, а у містах – усі суб’єкти сільськогосподарсь
50 голів; близько 43% підприємств володіють пого
кого виробництва, які володіють власною землею
лів’ям птиці, що є меншим ніж 1000 голів [8]. Такі
сільськогосподарського призначення або вирощу
сільськогосподарські підприємства не виробляють
ють принаймні одну голову великої рогатої худоби.
значних обсягів продукції тваринництва і не
Отже, з огляду на існуючу структуру українсь
відіграють суттєвої ролі на сільськогосподарському
кої сільськогосподарської системи, при формуванні
ринку, але виключення їх із обстеження значно ви
сукупності звітних одиниць для вибіркового струк
кривить існуючу ситуацію і вплине на достовірність
турного обстеження оптимальним буде вибір таких
результатів. Господарства населення згідно з цими
складових:
вимогами практично взагалі не будуть обстежувати
1) усі 58 тис., або 100%, сільськогосподарських
ся, оскільки лише 2,6% домогосподарств України
підприємств – юридичних осіб;
має поголів’я великої рогатої худоби більше ніж 4
2) 8 – 10% із 5,8 млн. домогосподарств у
голови та 2,1% – поголів’я свиней більше ніж 4 го
сільській місцевості, що володіють землею,
лови.
незалежно від її площі та / або кількості ху
Але пропонована методологія Євростату перед
доби;
бачає, що впровадження викладеної концепції зале
3) 2 – 3% із 6,2 млн. домогосподарств – вироб
жить від виробничої структури у кожній окремій
ників сільськогосподарської продукції у
країні [3].
міських населених пунктах, які володіють
 У теперішній час в Україні статистично обсте
власною землею сільськогосподарського
жується близько 58 тисяч сільськогосподарських
призначення або вирощують принаймні
підприємств – юридичних осіб, водночас основна
один вид худоби.
увага повинна приділятися частині сільськогоспо
Таким чином, загальна кількість одиниць, охоп
дарських земельних володінь, що належать приблиз
лених фактичним обстеженням сільськогосподарсь
но 12 мільйонам одиниць домогосподарств, з яких
ких земельних володінь за вищенаведеною схемою,
5,8 мільйонів розташовані в сільській місцевості та
могла б досягти приблизно 900000 – 1000000. Для
6,2 мільйони знаходяться у містах.  При цьому у роз
підвищення репрезентативності міжпереписних
ташованих у сільській місцевості домогосподар
структурних обстежень, на нашу думку, оптималь
ствах (земельних володіннях), які ведуть сільсько
ною буде стратифікація вибірки:
господарську діяльність, сконцентровано 95%
– за регіонами;
сільськогосподарського виробництва сектору гос
– за галузями (тут бажано формувати страти:
подарств населення, а домогосподарства, що про
а) залежно від розмірів груп господарств за ви
живають у міській місцевості й також займаються
користовуваною площею сільськогосподарських
сільськогосподарською діяльністю, виробляють до
угідь та за чисельністю поголів’я;
5% продукції (5,8% продуктів тваринництва та 4 –
б) для підприємств з вузькою спеціалізацією чи з
4,5% продуктів рослинництва).
особливим та малопоширеним видом діяльності).
При формуванні генеральної сукупності ще од
Відповідно до рекомендацій ФАО ООН, струк
нією рекомендацією аналізованої методології є ви
турні обстеження сільськогосподарських вироб
ключення з обстеження тих найменших госпо
ників повинні проводитися за такими аспектами:
дарств, сумарна частка яких у загальній площі
1. Ідентифікаційні ознаки господарств та їх за
сільськогосподарських угідь становить до 2% та,
гальна характеристика; наприклад, адреса, тип та
відповідно, тих господарств, у яких загальна частка
демографія суб’єкта господарювання; структурні
поголів’я також менше 2%. Враховуючи це, міжна
зміни, що з ним відбулися; види економічної діяль
родні експерти рекомендували для нашої країни
ності, якими займається суб’єкт господарювання;
пороги, що дозволяють забезпечити саме таке охоп
мета виробництва; тип управління господарством;
лення (див. табл. 1).
інформація про голову або керівника господарства
Згідно з методикою Євростату, сільськогоспо
тощо.
дарське земельне володіння – це технічно та еконо
2. Трудові ресурси та їхні демографічні характе
мічно самостійна одиниця, що має самостійну
ристики; зокрема, кількість працівників, у тому
структуру управління та займається сільськогоспо
числі на постійній основі, тимчасових та сезонних
СТАТИСТИКА УКРАЇНИ, 2009, № 3
49

СТАТИСТИКА ТА ЕКОНОМІКА, АНАЛІЗ
працівників, їх вік і рівень освіти; кількість членів
дні”, “інша прибуткова діяльність”, “енергетичні
домогосподарства та зайнятих у виробництві, еко
культури”, “органічне виробництво”, “генетично
номічна активність членів домогосподарства, дже
модифіковані види” тощо) детально роз’яснити в
рела засобів їх існування тощо.
інструктивних матеріалах. Слід запропонувати не
3. Земельні та водні ресурс; а саме, кількість і
складну методологію визначення часу, витраченого
площа земельних ділянок; характеристика земель за
для роботи в господарстві протягом року, оскільки
видами угідь; форма володіння та користування
процес сільськогосподарського виробництва має
землею; меліорація земель; окремі характеристики
сезонний характер.
ґрунту.
Європейською методологією передбачені запи
4. Використання земель; зокрема, посівні площі
тання, що стосуються органічних методів вироб
сільськогосподарських культур за видами, характе
ництва продукції, вирощування енергетичних та
ристика площ закритого ґрунту; багаторічних на
генетично модифікованих культур. Під енергетич
саджень та ягідників; агрохімічні заходи у рослин
ними культурами розуміють сільськогосподарські
ництві.
культури, що вирощують для енергетичних потреб.
5. Поголів’я худоби, а саме характеристика чи
До них належать ріпак, соняшник, соя, кукурудза
сельності сільськогосподарських тварин за видами,
тощо. Всі ці аспекти є надзвичайно актуальними, і
віковими групами.
вони повинні бути відображені в запитальнику, але,
6. Реалізація продукції сільськогосподарського
наприклад, використання органічних методів ви
виробництва, зокрема розподіл виробленої госпо
робництва продукції не означає, що отримана про
дарствами продукції.
дукція буде мати статус органічної, оскільки для
7. Машини, обладнання та будівлі, а саме на
цього необхідно пройти сертифікацію. В Україні
явність інфраструктури, характеристика машин і
дуже незначна кількість підприємств сертифіковані
устаткування, будівель, переробних потужностей.
як такі, що ведуть органічне виробництво. Отже,
8. Послуги, що надаються  населенню у галузі
відповіді щодо цього аспекту дослідження можуть
сільського господарства.
бути суб’єктивними за відсутності розуміння цього
9. Додаткові несільськогосподарські види діяль
поняття. При цьому для господарств, що пройшли
ності. Сюди належать несільськогосподарські робо
сертифікацію, можна виділити окрему сторінку у
ти у господарстві та за його межами, а також при
запитальнику.
буткова діяльність, безпосередньо пов’язана з госпо
Відповідь на запитання щодо вирощування
дарством (туризм, ремесла, аквакультура, лісівниц
енергетичних культур також не завжди може бути
тво тощо).
достовірною, оскільки господарства можуть не зна
Хоча обстеження структури фермерських госпо
ти про кінцеве використання реалізованої ними
дарств на вибірковій основі приймає на практиці
продукції. В Україні офіційно не використовуються
форму перепису, це обстеження значно дешевше та
генетично модифіковані культури, а отже, насіння
здатне задовольнити основні вимоги щодо дослі
не має відповідного маркування, що ускладнить або
дження структури сільськогосподарських земель
них володінь та їхньої еволюції у напрямі модерні
унеможливить формулювання господарствами від
зації та підвищення ефективності сільського госпо
повіді на це запитання.
дарства в Україні.
Таким чином, потреба проведення статистично
Аналіз показників, рекомендованих Постановою
го перепису сільськогосподарських земельних во
ЄС № 1166/2008 для проведення структурних об
лодінь є нагальною в Україні, оскільки лише та
стежень сільськогосподарських товаровиробників,
кий перепис уможливить подальше впроваджен
дозволяє зробити висновок про те, що цей перелік
ня інтегрованої системи статистичних обстежень
необхідно адаптувати до вітчизняних умов з ураху
у сільському господарстві, створення й постійне
ванням особливості сільського господарства Украї
оновлення реєстру сільськогосподарських зе
ни. Зокрема, відповідно до міжнародної практики,
мельних володінь, а також отримання іншої
запитальник структурного обстеження сільськогос
інформації, необхідної для стратифікації вибірко
подарської діяльності повинен бути єдиним для
вих сукупностей. Упровадження структурних об
будь якого типу виробників, як домогосподарств і
стежень є однією з вирішальних вимог ЄС щодо
фізичних осіб – підприємців, так і для сільськогос
гармонізації вітчизняної сільськогосподарської
подарських підприємств. Однак, на нашу думку, це
статистики з європейською практикою. При роз
значно ускладнить процес опитування, оскільки
робці методології проведення структурних обсте
сільськогосподарські підприємства мають досвід
жень необхідно враховувати особливості сільсь
роботи з подібними статистичними формами, а в
когосподарського виробництва в Україні для за
домогосподарствах буде дуже складно відповісти
безпечення отримання надійної різносторонньої
на всі запитання, це займе багато часу і буде нега
інформації, репрезентативності досліджуваної
тивно сприйматися населенням. Тому при форму
сукупності. Особливо важливим є формування
ванні запитальника бажано його максимально спро
запитальника для цього обстеження, який пови
стити, а найбільш складну термінологію (як, на
нен не тільки включати питання, рекомендовані
приклад, поняття “володіння”, “власник”, “мене
Євростатом, а й відповідати умовам агровироб
джер”, “тип володіння”, “трудові внески”, “робочі
ництва в Україні та менталітету населення.
50
СТАТИСТИКА УКРАЇНИ, 2009, № 3

СТАТИСТИКА ТА ЕКОНОМІКА, АНАЛІЗ
Список використаних джерел
1.
Васєчко О. О. Методологічні основи статистики підприємств / Васєчко О. О. — К. : НТК стат. дослі
джень, 2005. — 296 с.
2.
Статистика сельского хозяйства / [под. ред. У. П. Райха, Р. Янке]. — Штутгарт : Metzler Poeschel, 1996.
— 207 с.
3.
Новые направления развития статистики сельского хозяйства / [под. ред. В. Грипенкерла, Г. Рихтера].
— Штутгарт: Metzler Poeschel, 2001. — 157 с.
4.
Остапчук Ю. М. Організаційно правові засади проведення органами державної статистики Всеукраї
нського сільськогосподарського перепису / Остапчук Ю. М., Сікачина О. В. // Статистика України. —
2009. — № 1. —С. 104—108.
5.
Regulation (EC) № 1166/2008 of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on farm
structure surveys and the survey on agricultural production methods [Електронний ресурс] // Official
Journal of the European Union. — 01.12.2008. — Режим доступу :
http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:321:0014:0034:EN:PDF
6.
Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості в 2008 році : [стат.
бюл.] / відп. за вип. О. М. Прокопенко ; Держкомстат України. — К. : ІВЦ Держкомстату України, 2008.
— 73 с.
7.
Закон України “Про сільськогосподарський перепис” від 23.09.2008 р. № 575 VI [Електронний ресурс].
— Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi bin/laws/main.cgi
8.
Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://ukrstat.gov.ua — Назва з титул. екрана.
9.
Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про проведення Першого всеукраїнського загального
сільськогосподарського перепису” від 06.05 2009 р. № 485 р [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1095.4665.0
СТАТИСТИКА УКРАЇНИ, 2009, № 3
51