microbik.ru
1
Semestr zimowy


Nazwa jednostki

KUL/WNH

Nazwa kierunku

Filologia Słowiańska

Nazwa przedmiotu

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – praca z tekstem (studia I stopnia, II rok, druga specjalność nauczycielska).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne

Przedmiot jest częścią bloku praktyczna nauka języka rosyjskiego. Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana. Nauka języka rosyjskiego zaczyna się od podstaw.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

30

Liczba punktów ECTS

2

Założenia i cele przedmiotu

Celem zajęć jest zdobycie umiejętności płynnego czytania i rozumienia (globalnego oraz selektywnego) tekstu zróżnicowanego pod względem treści i struktur językowo-gramatycznych w zakresie określonej tematyki.

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia. Praca frontalna - powtórzenia chóralne.

Praca odbywa się indywidualnie, w parach i grupach.

Rożne formy pracy z tekstem - ćwiczenia typu: prawda-fałsz, dobieranie odpowiedzi do fragmentu tekstu, dokończenie zdania, tworzenie, dialogów, monologów uwzględniających leksykę prezentowaną w omówionych tekstach, praca z obrazkami oraz fotografiami znanych osób.

Uwzględnienie intencji komunikacyjnych: zawieranie znajomości, wyrażanie własnej opinii, wznoszenie toastów, wyrażenie pochwały i reakcja na komplement, wyrażenie zgody lub jej braku ze zdaniem współrozmówcy, poproszenie o wykonanie określonej czynności, zaproszenie.

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach, aktywny w nich udział, pozytywne oceny z prac pisemnych, zaliczenie testów i kolokwiów. Każdy semestr kończy się zaliczeniem na ocenę. Przedmiot stanowi jeden z aspektów praktycznej nauki języka rosyjskiego zakończonego egzaminem w sesji letniej.

Treści programowe

1. Wprowadzenie alfabetu. Rozróżnienie na formy drukowane i pisane liter. Historia cyrylicy. Przedstawienia się, wskazanie na swoje pochodzenie, narodowość obecne zajęcie. Konstrukcja: Меня зовут

2. Zawieranie znajomości. Wyrażenia używane przy przywitaniu (wybór odpowiedniej formy przywitania w zależności od okoliczności i wieku rozmówcy). Przykładowe dialogi prowadzone w okolicznościach zawierania znajomości. Ćwiczenie wybranych konstrukcji: Как тебя зовут?..;А тебя?; Тебя зовут…? ;Да, меня зовут…; Нет, меня зовут…Привет!; Доброе утро!; Здраствуйте; До свидания!; До завтра; Пока!; Как дела? Хорошо. Плохо Кто ты?; Одкуда?.

3. Co to jest? Nazywanie przedmiotów i osób znajdujących się wokół. Znajomość konstrukcji: Кто это? Что это? Это моя бабушка. Это мой брат, сестра… Кто это?; Это...; Да, это...; Нет, это..; Таня дома?; Да, дома; Нет…; .Он студент.; Она ученицы.; Они ученики.;Откуда он?; Он из..;. Formy grzecznościowe: Покажи мне, пожалуйста... Дай мне, пожалуйста… Przysłówek „gdzie”? ( где?) В - НА: в ресторане; на дискотеке.

4. Imiona i nazwiska rosyjskie. Teksty dotyczący najbardziej popularnych imion i nazwisk rosyjskich. Zdrobnienia imion. Zasady tworzenia imion odojcowskich.

4. Ile masz lat? Pytanie o wiek: Cколько тебе лет?; Мне двадцать лет. А тебе?; Это Оля. Ей двадцать два года;. Сколько ему лет? Liczebniki od 0 do 20. Nazywani podstawowych czynności: Что ты делаешь?

Я читаю.; Что делает Ира? Она играет в шахматы.

6. Rodzinna fotografia. Określanie stopnia pokrewieństwa: законный муж, жена, супруг, супруга, родная мать, мачеха, отец, отчим, ребёнок, младенец, близнецы, тройня, единокровый брат, небрачный ребёнок. Znajomość konstrukcji: У меня есть брат/сестра.; У кого нет брата /сестры?; У кого?; У меня...; У тебя...; У вас...; У вас есть большая семья? Какая семья у тебя есть? Большая или маленькая? Odmiana czasownika хотеть.

7. Jak dwie krople wody. Znajomość konstrukcji: На кого ты похож? Похож (на кого?) на маму/ на брата/ на него/ на неё. Odmiana czasownika: любить. Любить (кого?) маму/ брата/ мужа. Кто по професии твоя мама? Моя мама – врач Сколько лет твоей маме?. Liczebniki od 10 do 100

8. Zainteresowania. Opowiadanie o swoich zainteresowaniach: Что они любят делать?; Вы любите...?;. Чем ты сейчас занимаешься?; Odmiana czasownika: увлекаться/интересоваться/. Чем ты интересуешься/увлекаешься? Я интересуюсь /увлекаюсь литературой, а Аня интересуется/увлекается музыкой.

9. Mój przyjaciel - charakterystyka postaci Znajomość konstrukcji: Хочу представить тебе моего друга.; С кем ты дружишь?; Какого он/она роста? Opis wyglądu zewnętrznego: рост; вид; телосложение; походк; волосы; лицо; глаза; взгляд; оттенок кожи; лоб; брови; ресницы; нос; щёки. Wyrażenie pochwały. Komplementy: Вы такая обаятельная женщина!; Вы так умны!; Вы так прекрасно выглядите!; Какой ты добрый человек!; Ты вообще не изменилась!; Время вас не берёт!; Время вас щадит!; Тебе идёт такой цвет/эта стрижка. С каким вкусом вы одеваеетесь.; Дочь у вас просто прелесть! Odpowiedź na komplementy: Спасибо.; Благодарю; Я очень рада; Ну что вы!; Вы мне льстите.

10. Z kim się przyjaźnisz? Opis charakteru człowieka. Znajomość konstrukcji: дружить (с кем?); Какой он по сравнению с ....; Как он ведёт себя?; Какой у него/ неё характер?; Wyrażania swojej opinii: я думаю, мне кажется, по моему мнению, по-моему. Wypracowanie: Достоинства и недостатки моего характера.

11. Uroczystości rodzinne i święta. Znajomość konstrukcji: отмечать (что?); Когда у тебя день рождения?; Сегодя второе августа – у меня день рождения.; Сколько лет исполнилось (кому)? Ему испольнилось...;Поздравляем (кого? с чем?); Желаем ( кому? чего?). Składanie życzeń: От всей души/ от всего сердца желаем вам счастья, успехов в жизни...; Примите от нас тёпле пожнлания счастья, удачи...; Всвего вам доброго!

12. Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe w różnych krajach.. Potrawy wigilijne i tradycje Świąt Bożego Narodzenia w Rosji i innych krajach. Leksyka związana z tematyką świąteczną: Сочельник; наряжать ёлку; канун Рождества; облатка

13. Nauka i uniwersytet. Historia KUL. Opis struktury uniwerytetu i nazwy poszczególnych stanowisk. Leksyka: вузовские педагоги и студенты;

ректор, проректоры: по науке, по учебной части, по финансам; сенат – сенатские комиссии; в состав сената входят: профессора, представители студентов, представители администрации, представители несамостоятельных сотрудников; во главе факультета стоит: декан, продекан(ы); здесь работают инстытуты: польской филологии, истории…;

во главе института стоит директор, заместитель директора кафедр;. научная степень: доктор наук, кандидат наук, магистр. Znajomość konstrukcji i różnice znaczeniowe w ich zastosowaniu: Где они учаться?; Что ты учишься?; Я учусь: в университете, на факультете, в вузе.; Я занимаюсь: в библиотеке, по ночам, математикой.; Я изучаю (что?) менеджмент, иностранные языки.; Я учусь (чему?): менеджменту, иностранным языкам.; Я учу: урок, роль наизусть.

14. Ulubione przedmioty. Opis ulubionych zajęć na uniwersytecie. Nazwy przedmiotów(лекция ; лабораторные занятия; занятия происходят с ... до...; семинары). Znajomość konstrukcji: У тебя есть любимые предметы?; Английский язык – это мой любимый предмет.; Я люблю ....; Мне даётся легко...; У Ани по русскому; сдавать экзамен; поступить в вуз, прём в вуз; не сдать, провалить экзамен; получить зачёт; зачётная книжка.

Skala ocen w Rosji: оценка: пятёрка –отлично, чeтвёрка – хорошо, тройка - удовлетворительно, двойка - неудовлетворительно, единица – кол (разг).

15. Życie studenckie. Formy spędzania wolnego czasu. Organizacje, imprezy i koła studenckie.

Literatura

Podstawowa: Granatowska H., Danecka I., Как дела? 1, Warszawa 2002. Uzupełniająca: Charkiewcz O., Kuptel N., Język rosyjski w życiu codziennym, Warszawa 2005; Fidyk M.,Skuр- Studnis T., Nowe repetytorium z języka rosyjskiego, Warszawa 1999; Gorczyca W., Lipska B., Русский язык по-новому1, Waszawa 1997; Jahn M., Korycińska L., Poradnik ortograficzny dla Polaków. Język rosyjski, Warszawa-Kraków 1997; Lewicka O., С праздником! Рождество Христово и Пасха в России, Częstochowa 2004; Максимова А.Л., 10 уроков русского речевого этикета, Санкт-Петербург 2002; Wierieszczagina I., Teksty z życia codziennego z dialogami, Warszawa 1998.

Autor programu

Mgr Eliza Niesel


Semestr letni

Nazwa jednostki

KUL/WNH


Nazwa kierunku

Filologia Słowiańska

Nazwa przedmiotu

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – praca z tekstem (studia I stopnia, II rok, druga specjalność nauczycielska).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne

Przedmiot jest częścią bloku PNJR. Wymagane jest zaliczenie semestru I i znajomość języka na poziomie A1.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

30

Liczba punktów ECTS

2

Założenia i cele przedmiotu

Celem zajęć jest zdobycie umiejętności płynnego czytania i rozumienia (globalnego oraz selektywnego) tekstu zróżnicowanego pod względem treści i struktur językowo-gramatycznych w zakresie określonej tematyki.

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia. Praca odbywa się indywidualnie, w parach i grupach.

Rożne formy pracy z tekstem - ćwiczenia typu: prawda-fałsz, dobieranie odpowiedzi do fragmentu tekstu, dokończenie zdania, tworzenie, dialogów, monologów uwzględniających leksykę prezentowaną w omówionych tekstach, praca z obrazkami

Uwzględnienie intencji komunikacyjnych: zawieranie znajomości, wyrażanie własnej opinii, wyrażenie zgody lub jej braku ze zdaniem współrozmówcy, poproszenie o wykonanie określonej czynności, zaproszenie, zapytanie o drogę, używanie zwrotów grzecznościowych w sytuacji robienia zakupów w sklepie.

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach, aktywny w nich udział, pozytywne oceny z prac pisemnych, zaliczenie testów i kolokwiów. Semestr kończy się zaliczeniem na ocenę. Przedmiot stanowi jeden z aspektów praktycznej nauki języka rosyjskiego zakończonego egzaminem w sesji letniej.

Treści programowe

1. Mój dom. Opis swojego mieszkania lub domu. Nazwy sprzętów znajdujących się w mieszkaniu. Znajomość konstrukcji: Какая у меня квартира?; У меня трёхкомнатня квартира....Liczebniki od 100 do 1000.

2. Opis pokoju. Konstrukcja: надо/можно/ нельзя+инф. Przysłówek gdzie? - где? куда?: Где стоит шкафчик? В углу. Куда поставть шкафчик? В угол. Nazwy kolorów. Połączenie 1,2,3,4,5+ rzeczownik.

3. Spędzania czasu w gronie rodzinnym. Zaproszenie: Приходи(те) ко мне в гости.; Заходи(те) как-нибудь.; Ты не хочешь зайти?; Приглашаю тебя...; Мне хочется пригласить...вас.; Можно пригласить вас...?; Разрешите пригласить вас... Czas przeszły czasownika: (с)делать.

3.Która godzina? Pytanie o czas?: Когда? В котором часу? Которыц час? Сколько времени? Sposób wyrażania relacji czasowych: утром; днём;вечером;ночью. Wyrażenie prośby : Сходи/ Принеси /Поставь/ Не забудь+ пожалуйста.....; Будь другом ,помоги мие…;Будьте добры /любезны…; Вы не могли бы...; Вам не трудно будеть...

4. Mój dzień. Określanie pór roku. Nazwy miesięcy

5. Spacer o mieście. Znajomość konstrukcji: Я приехала в Москву потому что...;Куда они идут?; Где они находятся?; Это помятник (кому?) Пушкину; Они гуляют (по чему?) по улицам; Куда идёт Павел? Он идёт туда. Nazwy mieszkańców państw.

6. Pytanie o drogę. Znajomość konstrukcji: Куда идти? Ехать? Как доехать? Как дойти? Как дойти до почты?; Идите пряио а потом налево.; Простите, пожалуйста, второй автобус идёт в центр? ехать на: На чём ты едешь на работу (на машине, на автобусе или пешком)? Wprowadzenie przysłówków: там, здесь; wyrażenia: куда? туда?

7. Moje miasto. Wypracowanie:Ты предпочитаешь жить в городе или деревне? Wprowadzenie trybu rozkazującego czasowników; konstrukcji: нравиться (кому?).

8. Wielkanoc. Tradycje i obrzędy wielkanocne w Rosji i w Polsce -porównanie. Świąteczne potrawy i obrzędy. Leksyka: Христос воскрес! Воистину воскрес!; воскресенье пасхальные барашки.

9. Moskwa i Sankt-Petersburg. Historia i główne zabytki miast. Porównanie miast. Znajomość konstrukcji: Москва была основана (кем?)...; Санкт-Петербург основал (кто?)

10. Rodzaje sklepów. Różnorodność towarów. Leksyka - nazwy produktów znajdujących się w poszczególnych rodzajach sklepów: В булочной, В кондитерской, В бакалее, В продовольственном магазине, В гастрономе, В книжном магазине, В магазине «канцелярские товары», В промтоварных магазинах, В магазинах «Подарки» и «Cувениры», В унивеpмаге, В киосках, В овощном и фруктовом киосках.

11. Zakupy. Znajomość konstrukcji: Дайте мне пожалуйста....; Взвесьте мне пожалуйста....; В булочной можно купить хлеб .... Odmiana czasownika: покупать/ куптиь. Scenki i dialogi w sklepie.


12.Ile to kosztuje? Znajomość konstrukcji: Дорого или дешёво? Сколько стоит эта ваза? Это дёшево. Это дорого. Rzeczowniki singularia tantum i pluralia tatum.

13. Usługi. Korzystanie z usług: salonu kosmetycznego, fryzjerskiego, poczty, banku, hotelu, usług naprawczych, pralni chemicznej itp. Scenki prezentujące leksykę stosowaną podczas korzystania z poszczególnych usług. Pisanie adresów po rosyjsku. Znajomość konstrukcji: написать письмо (кому?). Wprowadzenie czasu przyszłego czasowników dokonanych oraz konstrukcji: друг друга.

15. Wizyta w restauracji. Dialogi dotyczące zachowania się w restauracji. Menu. Wyrażenia i zwroty: Девушка, будьте любезны...; Принесите меню, пожалуйста; Прoстите, здесь свободно?;Что вы будете заказывать? Układanie scenek.

Literatura

Podstawowa: Granatowska H., Danecka I., Как дела? 1, Warszawa 2002. Uzupełniająca: Charkiewcz O., Kuptel N., Język rosyjski w życiu codziennym, Warszawa 2005; Fidyk M.,Skuр- Studnis T., Nowe repetytorium z języka rosyjskiego, Warszawa 1999; Gorczyca W., Lipska B., Русский язык по-новому1, Waszawa 1997; Jahn M., Korycińska L., Poradnik ortograficzny dla Polaków. Język rosyjski, Warszawa-Kraków 1997; Lewicka O., С праздником! Рождество Христово и Пасха в России, Częstochowa 2004; Максимова А.Л., 10 уроков русского речевого этикета, Санкт-Петербург 2002; Wierieszczagina I., Teksty z życia codziennego z dialogami, Warszawa 1998.

Autor programu

Mgr Eliza Niesel