microbik.ru
1
JEZIČNE VJEŽBE IZ RUSKOG JEZIKA 8

syllabus
Naziv kolegija: Jezične vježbe iz ruskog jezika 8

Nositelj: Irina Mironova Blažina, viši lektor

Izvođači: Irina Mironova Blažina, viši lektor (2 sata); Igor Živković, viši lektor (2 sata – prijevodne vježbe)

ECTS bodovi: 4

Jezik: ruski i hrvatski

Trajanje: 1 semestar (u hodogramu: VIII. semestar studija ruskog jezika i književnosti)

Status: obvezatan

Oblik nastave: 4 sata vježbi

Uvjeti: položen ispit iz Jezičnih vježbi ruskog jezika 6

Sadržaj: Rad sa studentima obuhvaća nekoliko različitih aspekata jezičnih i govornih vježbi: utvrđivanje poznatog gramatičkog materijala i usvajanje novog; proširenje leksika ruskog jezika u skladu s programom udžbenika, pri čemu se nastava zasniva na aktivnim oblicima lektorata (intervjui, dijalozi, polilozi, diskusija i sl.); upoznavanje s različitim oblicima ruske kulture: povijest, likovna umjetnost, glazba, film i dr. Dio nastavnog programa obuhvaća rad na tekstovima ruskih književnih klasika 20. stoljeća. Važan dio prezentacije omogućuje video i audio materijal vezan uz kulturološke teme.

U dijelu jezičnih vježbi koji se bavi problemima prevođenja pozornost se posvećuje ovladavanju leksičko-gramatičkim znanjima i vještinama u cilju formiranja jezične i komunikativne kompetencije u području poslovne komunikacije, što se ostvaruje sklopom raznolikih nastavnih sadržaja.

Studentske obveze: Redovito pohađanje nastave i redovito obavljanje zadataka.

U sklopu osnovnog dijela jezičnih vježbi studenti su obvezni pripremiti i izložiti po jedan referat na zadanu temu, a tema se odabire u dogovoru s nastavnikom. Osim toga, studenti jednom mjesečno pišu kolokvij kao provjeru obrađenog gradiva, koji također ulazi u ukupnu ocjenu.

Dio jezičnih vježbi posvećen prevođenju zamišljen je kao interakcija između nastavnika i studenata uz obavezan samostalan rad studenata (referati).

Ocjena iz referatâ, te ocjena iz dijela jezičnih vježbi posvećenog prevođenju, sastavni su dio završne ocjene iz kolegija. Na kraju semestra polaže se pismeni i usmeni ispit.

Cilj: Zadatak tako strukturiranog programa je širenje jezične/komunikacijske kompetencije studenata na danom stupnju studija ruskog jezika i književnosti, te stjecanje vještine prevođenja.
Obvezna literatura:

И.А. Старовойтова, Ваше мнение. Москва. 2006

А.Родимкина и др. Россия сегодня. Санкт-Петербург, 2002.

Dodatna literatura:

В.П. Берков и др., Как мы живем. Санкт-Петербург, 2003

А.Л. Кузнецов и др., Из истории русской культуры.Москва, 2007.

В.М.Соловьев, Слово о России. Книга для чтения по русской истории. Москва, 1999.

Н.Ю.Писарчик, Ю.Е.Прохоров, Мы похожи, но мы разные. Санкт-Петербург, 1998.

В.Я.Труфанова, Путь к общению. Интенсивный курс речевой адаптации. Москва, 1999.

В.И.Аннушкин, А.А.Акишина, Т.Л.Жаркова. Знакомиться легко, расставаться трудно. Интенсивный курс русского речевого общения. Москва, 2004.
Prijevodne vježbe:

Obvezna literatura:

Лебедев, В.К., Петухова, Е.Н.: Деловая поездка в Россию, Златоуст, СПб, 2002

Dodatna literatura:

Москвитина, Л.И.: В мире новостей, Златоуст, Санкт-Петербург, 2005

Пухаева, Л.С., Ольхова, Л.Н.: Русский язык в мире экономики, Златоуст - МГИМО МИД РФ, Санкт-Петербург - Москва, 2002

Bukarica, M.: Русская деловая корреспонденция и документация, Školska knjiga, Zagreb, 1979
Syllabus – jezične vježbe:


 1. Čitanje teksta: Музеи. Плата за посещение.

Leksikalna i gramatička obrada teksta; tematska diskusija.

 1. Čitanje teksta: Возвращение ценностей.

Leksikalna i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.

 1. Čitanje teksta: Диалектика русского комикса.

Leksikalna i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.

 1. Gledanje filma Москва слезам не верит i diskusija

 2. Kolokvij

 3. Čitanje teksta: Массовая культура.

Leksikalna i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.

 1. Čitanje teksta: Допинг в спорте.

Leksikalna i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.

 1. Čitanje teksta: Дети и профессиональный спорт.

Leksikalna i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.

 1. Čitanje teksta: Борьба с коррупцией.

Leksikalna i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.

 1. Kolokvij

 2. Čitanje teksta: Взятка.

Leksikalna i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.

 1. Čitanje teksta: Свобода слова и ее ограничение.

Leksikalna i gramatička obrada teksta, tematska diskusija

 1. Čitanje teksta: Источники финансирования партий. Выборы.

Leksikalna i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.

 1. Gledanje filma 12 стульев i diskusija

 2. Kolokvij


Syllabus – prijevodne vježbe:

 1. Внешнеполитическая деятельность - Рынок

 2. Добро пожаловать! - Приватизация

 3. Совместные и иностранные предприятия - Биржа

 4. Выставки, ярмарки, аукционы - Брокер, дилер, маклер

 5. Повторение

 6. Цены. Условия поставки и платежа - Менеджер

 7. Внутренняя политика - Бизнесмен

 8. Вопросы страхования - Кодекс и качества бизнесмена

 9. Знакомимся с банками - Деловая женщина

 10. Повторение

 11. Биржевая деятельность - Как вести переговоры 1

 12. Налоги - Как вести переговоры 2

 13. Запрос, предложение, заказ - Беседы 1

 14. Контракт - Беседы 2

 15. Повторение